Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ARBEIDSTILLATELSE FOR BORGERE FRA LAND UTENFOR EU/EØS-OMRÅDET Medlemsmøte NTF 16. mars 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ARBEIDSTILLATELSE FOR BORGERE FRA LAND UTENFOR EU/EØS-OMRÅDET Medlemsmøte NTF 16. mars 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 ARBEIDSTILLATELSE FOR BORGERE FRA LAND UTENFOR EU/EØS-OMRÅDET Medlemsmøte NTF 16. mars 2007

2 Overordnet NFFs medlemsklubber må til en hver tid forholde seg til statens flyktning- og innvandringspolitikk.NFFs medlemsklubber må til en hver tid forholde seg til statens flyktning- og innvandringspolitikk.

3 Hovedregel vedrørende arbeidstillatelse For å kunne jobbe i Norge trenger de fleste utenlandske borgere en arbeidstillatelse. Som arbeid regnes all type arbeid eller næringsvirksomhet, med eller uten vederlag.For å kunne jobbe i Norge trenger de fleste utenlandske borgere en arbeidstillatelse. Som arbeid regnes all type arbeid eller næringsvirksomhet, med eller uten vederlag. For EU-EØS borgere gjelder det egne reglerFor EU-EØS borgere gjelder det egne regler

4 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Arbeids- og inkluderingsdepartementet, ved Innvandringsavdelingen, har det overordnede ansvaret for å utforme og samordne statens flyktning- og innvandringspolitikk.Arbeids- og inkluderingsdepartementet, ved Innvandringsavdelingen, har det overordnede ansvaret for å utforme og samordne statens flyktning- og innvandringspolitikk. Avdelingen har ansvaret for utlendingsloven, med tilhørende forskriftsverk.Avdelingen har ansvaret for utlendingsloven, med tilhørende forskriftsverk. Innvandringsavdelingen har etatsstyringsansvaret for Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda.Innvandringsavdelingen har etatsstyringsansvaret for Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda.

5 Utlendingsloven og utlendingsforskriften Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) ble vedtatt av Stortinget den 24. juni i 1988, og loven trådde i kraft 1. januar 1991.Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) ble vedtatt av Stortinget den 24. juni i 1988, og loven trådde i kraft 1. januar 1991. Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) trådde i kraft samtidig med Utlendingsloven den 1. januar 1991. Utlendingsforskriften angir nærmere hvordan Utlendingslovens regler skal håndheves.Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) trådde i kraft samtidig med Utlendingsloven den 1. januar 1991. Utlendingsforskriften angir nærmere hvordan Utlendingslovens regler skal håndheves.

6 Rundskriv fra UDI I tillegg gir Utlendingsdirektoratet (UDI) ut en rekke rundskriv som spesifiserer retningslinjer for saksbehandling.I tillegg gir Utlendingsdirektoratet (UDI) ut en rekke rundskriv som spesifiserer retningslinjer for saksbehandling. UDI må også rette seg etter de rundskriv som ansvarlig departement gir ut på utlendingsfeltet.UDI må også rette seg etter de rundskriv som ansvarlig departement gir ut på utlendingsfeltet.

7 Forbundsstyrets midlertidig lovendring Forbundsstyret vedtok i desember 2006 en midlertidig lovendring som trådte i kraft 1.1.07:Forbundsstyret vedtok i desember 2006 en midlertidig lovendring som trådte i kraft 1.1.07: I 0. og 1. divisjon menn og 0. divisjon kvinner kan det i kamprapporten føres opp høyst 3 spillere som ikke er norske statsborgere eller statsborgere av et land som er medlem i EU eller part i EØS-avtalen. Forbundsstyret kan gi særskilt tillatelse til at en spiller som nevnt i første setning kan benyttes utenfor kvoten på 3 dersom spilleren har hatt bopel i Norge i 5 år og i løpet av denne perioden spilt 3 år sammenhengende i klubben.I 0. og 1. divisjon menn og 0. divisjon kvinner kan det i kamprapporten føres opp høyst 3 spillere som ikke er norske statsborgere eller statsborgere av et land som er medlem i EU eller part i EØS-avtalen. Forbundsstyret kan gi særskilt tillatelse til at en spiller som nevnt i første setning kan benyttes utenfor kvoten på 3 dersom spilleren har hatt bopel i Norge i 5 år og i løpet av denne perioden spilt 3 år sammenhengende i klubben.

8 Behandlingsprosedyre NFF er av UDI definert som en ”bransjeorganisasjon”: Det vil si at NFF saksbehandler søknadene overfor UDI.Det vil si at NFF saksbehandler søknadene overfor UDI. Dette medfører igjen kort saksbehandlingstid i UDI.Dette medfører igjen kort saksbehandlingstid i UDI. NFF er altså gjennom Utlendingsforskriften definert til å være en faginstans på området relatert til området arbeidstillatelse for fotballspillere.NFF er altså gjennom Utlendingsforskriften definert til å være en faginstans på området relatert til området arbeidstillatelse for fotballspillere. Saksbehandlingstiden er gjennomsnittlig kort i NFF, dersom klubbene har all dokumentasjon tilgjengelig.Saksbehandlingstiden er gjennomsnittlig kort i NFF, dersom klubbene har all dokumentasjon tilgjengelig. UDI opererer ofte med 2-3 mnd. Saksbehandlingstid overfor andre yrkesgrupper.UDI opererer ofte med 2-3 mnd. Saksbehandlingstid overfor andre yrkesgrupper.

9 Arbeidstillatelse som idrettsutøver eller trener Vilkårene for å få arbeidstillatelse følger av Utlendingsforskriftens § 3 andre ledd bokstav e): “Det er et vilkår for arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse etter § 18 at søkeren er:“Det er et vilkår for arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse etter § 18 at søkeren er: e) idrettsutøver som selv skal delta i utøvelse av idrett på høyt nivå, eller skal være trener for idrett på høyt nivå. Det er et vilkår at kompetansen anses som absolutt nødvendig for virksomheten. Uttalelse skal innhentes fra Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité.”

10 Utlendingsforskriftens § 3 andre ledd bokstav e): I utlendingsforskriften er Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité – herunder alle særforbundene – definert som en ”bransjeorganisasjon”.I utlendingsforskriften er Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité – herunder alle særforbundene – definert som en ”bransjeorganisasjon”. Dvs. uttalelse fra Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité skal innhentes før UDI kan gi arbeidstillatelse.Dvs. uttalelse fra Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité skal innhentes før UDI kan gi arbeidstillatelse. I praksis foregår korrespondansen direkte mellom UDI og Norges Fotballforbund når det gjelder fotballspillere.I praksis foregår korrespondansen direkte mellom UDI og Norges Fotballforbund når det gjelder fotballspillere. Norges Fotballforbund skal overfor UDI sikre en sportslig likebehandling av klubbene og spillerne relatert til alle typer av saker vedrørende arbeidstillatelser.Norges Fotballforbund skal overfor UDI sikre en sportslig likebehandling av klubbene og spillerne relatert til alle typer av saker vedrørende arbeidstillatelser. Tilrådningen fra NFF blir som hovedregel tillagt avgjørende vekt, men er ikke bindende for UDIs vurdering av søknaden.Tilrådningen fra NFF blir som hovedregel tillagt avgjørende vekt, men er ikke bindende for UDIs vurdering av søknaden.

11 Kriterier for å få arbeidstillatelse NFF legger til grunn følgende tre kriterier for sin uttalelse til UDI:NFF legger til grunn følgende tre kriterier for sin uttalelse til UDI: –A. Spilleren skal være på høyt nivå i utøvelsen av fotball –B. Spilleren skal være absolutt nødvendig for virksomheten –C. Vedrørende begrensninger i forhold til antallet spillere som kan benyttes i samme kamp

12 Krav til personer vedr. arbeidstillatelse A. Spilleren skal være på høyt nivå i utøvelsen av fotball Ved vurderingen blir blant annet følgende punkter lagt til grunn:Ved vurderingen blir blant annet følgende punkter lagt til grunn: –den aktuelle spilleren har nylig spilt offisielle A-landskamper –den aktuelle spilleren har nylig spilt kamper i klubbturneringer på andre kontinenter –som tilsvarer UEFA Cup eller UEFA Champions League. –den aktuelle spillere har nylig spilt fast på høyeste nivå i en fotballnasjon som over tid ligger høyt på FIFA-rankingen.

13 B. Spilleren skal være absolutt nødvendig for virksomheten –Både NFF, Norsk Toppfotball (NTF) og UDI er enige om at dette i praksis betyr at spilleren i utgangspunktet skal være så god at han/hun skal gå rett inn på førstelaget og forsterke dette. Krav til personer vedr. arbeidstillatelse

14 C. Kampreglementets § 2-4, vedrørende begrensninger i forhold til antallet spillere som kan benyttes i samme kamp –Det vil bli lagt til grunn hvor mange borgere, fra land utenfor EU/EØS-området, klubben har proffkontrakt med fra før, ettersom kun 3 kan benyttes i samme kamp. Krav til personer vedr. arbeidstillatelse

15 Arbeid på besøksvisum UDI aksepterer at en fotballspiller kan trene og vise seg fram for en ny klubb for om mulig å få kontrakt på vanlig besøksvisum.UDI aksepterer at en fotballspiller kan trene og vise seg fram for en ny klubb for om mulig å få kontrakt på vanlig besøksvisum. Når arbeidskontrakten er inngått, må det derimot søkes arbeidstillatelse og søkeren kan ikke arbeide før tillatelsen er innvilget.Når arbeidskontrakten er inngått, må det derimot søkes arbeidstillatelse og søkeren kan ikke arbeide før tillatelsen er innvilget. Det kan søkes om midlertidig tillatelse som politiet kan innvilge dersom det er sannsynlig at søknaden om arbeidstillatelse vil bli innvilget (dersom Norges Fotballforbund har anbefalt dette).Det kan søkes om midlertidig tillatelse som politiet kan innvilge dersom det er sannsynlig at søknaden om arbeidstillatelse vil bli innvilget (dersom Norges Fotballforbund har anbefalt dette).

16 NFF og Norsk Toppfotball er i den anledning enige om at spilleren kan gis en mulighet til å vise seg fram en periode for klubben i treningskamper.NFF og Norsk Toppfotball er i den anledning enige om at spilleren kan gis en mulighet til å vise seg fram en periode for klubben i treningskamper. Etter en slik prøveperiode blir det opp til klubben å dokumentere at spilleren er absolutt nødvendig for virksomheten, slik utlendingsforskriften tilsier.Etter en slik prøveperiode blir det opp til klubben å dokumentere at spilleren er absolutt nødvendig for virksomheten, slik utlendingsforskriften tilsier. Arbeid på besøksvisum

17 Behandlingsprosedyre Før NFF kan gi en uttalelse til UDI, må klubben sende NFF en spesifisert dokumentasjon på spillerens ”meritter/historie” de siste årene, både i forhold til deltakelse i klubbkamper og landskamper.Før NFF kan gi en uttalelse til UDI, må klubben sende NFF en spesifisert dokumentasjon på spillerens ”meritter/historie” de siste årene, både i forhold til deltakelse i klubbkamper og landskamper. Klubben skal også skriftlig redegjøre overfor NFF for hvorfor den mener spilleren er å anse som ”absolutt nødvendig for virksomheten”.Klubben skal også skriftlig redegjøre overfor NFF for hvorfor den mener spilleren er å anse som ”absolutt nødvendig for virksomheten”.

18 Dersom klubben allerede har 3 spillere fra land utenfor EU/EØS-området under profesjonell kontrakt, skal det særskilt redegjøres overfor NFF for hvorfor klubben mener at det er ”absolutt nødvendig for virksomheten” å hente inn ytterligere en ny spiller utenfor EU/EØS- området.Dersom klubben allerede har 3 spillere fra land utenfor EU/EØS-området under profesjonell kontrakt, skal det særskilt redegjøres overfor NFF for hvorfor klubben mener at det er ”absolutt nødvendig for virksomheten” å hente inn ytterligere en ny spiller utenfor EU/EØS- området. Kriterier som vil bli lagt til grunn for NFFs vurdering i slike tilfeller, er i hovedsak følgende:Kriterier som vil bli lagt til grunn for NFFs vurdering i slike tilfeller, er i hovedsak følgende: –Dokumentert langtidsskade eller bindende avtale om permanent overgang på en av klubbens øvrige spillere utenfra EU/EØS. Behandlingsprosedyre

19 Fornyelse av arbeidstillatelse I tråd med rundskriv fra UDI i september 2005, er det et vilkår for å få innvilget fornyet arbeidstillatelse at spilleren har deltatt på minst halvparten av de obliga- toriske kampene som klubbens førstelag har spilt det året spilleren har hatt arbeidstillatelse for klubben.I tråd med rundskriv fra UDI i september 2005, er det et vilkår for å få innvilget fornyet arbeidstillatelse at spilleren har deltatt på minst halvparten av de obliga- toriske kampene som klubbens førstelag har spilt det året spilleren har hatt arbeidstillatelse for klubben. Dersom dette vilkåret ikke er oppfylt, og det ikke kan dokumenteres at grunnen til dette skyldes skader, sykdom, karantene eller lignende, vil vilkårene for fornyelse ikke være oppfylt.Dersom dette vilkåret ikke er oppfylt, og det ikke kan dokumenteres at grunnen til dette skyldes skader, sykdom, karantene eller lignende, vil vilkårene for fornyelse ikke være oppfylt.

20 Studenter/skoleelever NFF finner det riktig å peke på UDIs bestemmelser i forhold til ungdom under 18 år som får oppholdstillatelse i Norge som student/skoleelev.NFF finner det riktig å peke på UDIs bestemmelser i forhold til ungdom under 18 år som får oppholdstillatelse i Norge som student/skoleelev. Disse vil ikke kunne innvilges arbeidstillatelse som profesjonell fotballspiller før han/hun innfrir vilkårene (A, B og C), selv om vedkommende fyller 18 år under oppholdet i Norge.Disse vil ikke kunne innvilges arbeidstillatelse som profesjonell fotballspiller før han/hun innfrir vilkårene (A, B og C), selv om vedkommende fyller 18 år under oppholdet i Norge.

21 Status og framdrift Klubbene må dokumentere punktene A, B og C til NFF.Klubbene må dokumentere punktene A, B og C til NFF. Desto bedre jobb klubbene legger i dokumentasjonen, desto enklere og raskere kan NFF gi innstilling til UDI.Desto bedre jobb klubbene legger i dokumentasjonen, desto enklere og raskere kan NFF gi innstilling til UDI. Innenfor rammen på 3 (4) spillere, har NFF tiltro til klubbenes sportslige redegjørelser og NFF vil i utgangspunktet innstille positivt overfor UDI.Innenfor rammen på 3 (4) spillere, har NFF tiltro til klubbenes sportslige redegjørelser og NFF vil i utgangspunktet innstille positivt overfor UDI. Klubbene må imidlertid redegjøre for at spilleren er absolutt nødvendig for virksomheten.Klubbene må imidlertid redegjøre for at spilleren er absolutt nødvendig for virksomheten. Ved tvilstilfeller vil NFF ta aktivt kontakt med klubben og be om mer dokumentasjon, evt. gjennomføre møte.Ved tvilstilfeller vil NFF ta aktivt kontakt med klubben og be om mer dokumentasjon, evt. gjennomføre møte.


Laste ned ppt "ARBEIDSTILLATELSE FOR BORGERE FRA LAND UTENFOR EU/EØS-OMRÅDET Medlemsmøte NTF 16. mars 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google