Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

THOR FALKANGER NORDISK INSTITUTT FOR SJØRETT ER CAPE TOWN- KONVENSJONEN OG DENS KREDITORDREVNE TVANGSFULLBYRDELSE NOE FOR SHIPPING?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "THOR FALKANGER NORDISK INSTITUTT FOR SJØRETT ER CAPE TOWN- KONVENSJONEN OG DENS KREDITORDREVNE TVANGSFULLBYRDELSE NOE FOR SHIPPING?"— Utskrift av presentasjonen:

1 THOR FALKANGER NORDISK INSTITUTT FOR SJØRETT ER CAPE TOWN- KONVENSJONEN OG DENS KREDITORDREVNE TVANGSFULLBYRDELSE NOE FOR SHIPPING?

2 HVA ER CAPE TOWN-KONVENSJONEN? Dette er en rammekonvensjon «on international interests in mobile equipment» Bakgrunn: - asset based financing - leasing Formål: - clear rules - «recognized and protected universally»

3 PROTOKOLLER Rammen utfylles ved protokoller vedrørende - flyskrog - rullende jernbanemateriell - romutstyr Foreløpig bare protokoll vedrørende luftfartøyer, av samme dato som konvensjonen: «Protocol to the convention … on matters specific to aircraft equipment»

4 KONVENSJON OG PROTOKOLL De to danner et hele, K 6 Begge kompliserte med lange og viktige definisjoner Et betydelig arbeid for å bli noenlunde fortrolig med systemet

5 MATERIELT OVERBLIKK Finansierende kreditors behov dominerende Beskyttelse i betydelig større utstrekning enn etter sammenlignbar norsk rett - ikke bare materielt - også prosessuelt

6 NORSK GJENNOMFØRING lov 12.11.2010 nr. 58 registrert internasjonal sikkerhetsrett gir tvangsgrunnlag (tvbfl. §11-2) slik «interest» går foran rettigheter omtalt luftl. Kap. 3

7 REGISTRERT INTERNASJONAL SIKKERHETSRETT «international interest» (K 1 bokstav o): Forenklet: «tradisjonelle panterettigheter, eiendomsforbehold (salgspant) og leie (leasing)» Utlegg K 40 – norsk erklæring: kan gis rettsvern ved internasjonal registrering Registrering i et internasjonalt register: veldig enkelt: kommunikasjon med en datamaskin plassert i Dublin

8 TRADISJONELL PANTERETT Kan registreres - Bodø - i Dublin - begge steder MEN Dublin går foran uten hensyn til tid for registrering, uten hensyn til kunnskap («god tro»)

9 EKS. PÅ BESKYTTELSENS REKKEVIDDE Reglene innebærer «at kjøperen når han registrerer salget i henhold til protokollen, erverver luftfartøygjenstanden fri for senere registrerte heftelser, og fri for tidligere … heftelser selv om kjøperen hadde kjennskap til den uregistrerte heftelsen. På den annen side må kjøperen respektere heftelser i flygjenstanden som allerede er registrert» (prp. 153 LS (2009-2010) s. 12-18). Registrert betyr her registrert i Dublin

10 MISLIGHOLDSREGLER Hva er mislighold f.eks. av en pantesikret forpliktelse? K 11: - frihet for partene til å bestemme – på forhånd eller under marsjen - subsidiært: «substantially deprives the creditor of what it is entitled to expect»

11 MISLIGHOLDSVIRKNINGER REALISASJON K 8: - ta besittelsen og rådigheten - selge eller leie bort pantobjektet - innkreve/motta inntekt/fortjeneste oppnådd ved forvaltningen («management or use») av objektet

12 MYNDIGHETSMEDVIRKNING K.2: «The chargee may alternatively apply for a court order authorising or directing any of the acts referred to in the preceding paragraph.»

13 BEGRENSNINGER Avtalte rettigheter må utnyttes (P IX) - «in a commercially reasonable manner» Det avtalte tilfredsstiller kravet – med mindre det avtalte er - «manifestly unreasonable» Uten avtale: begjære domstolsbeslutning «authorizing or directing any of the acts referred to in the preceding paragraph» (de tre muligheter nevnt foran)

14 YTTERLIGERE KREDITORTILTAK K 9: - «vesting of object in satisfaction; redemption» På norsk: de berørte (inkl. debitor) blir enige om at eiendomsretten overføres til kreditor som fullt eller delvis oppgjør

15 IDERA P IX om at kreditor også skal ha rett til å: - de-registrere luftfartøyet - eksportere og fysiske overføre luftfartøyet fra det land luftfartøyet befinner seg Slikt krever samtykke fra bedre prioriterte rettighetshavere Myndighetene er pliktig til å medvirke, men begjæring til registermyndighet må være basert på en IDERA:: - En registrert ugjenkallelig fullmakt til å anmode om de-registrering og eksport (Irrevocable De- registration and Export Request Authorisation)

16 AVSLUTTENDE BEMERKNINGER K og P gir pantekreditor –for enkelhets skyld begrenser jeg meg slik – en frihet ved mislighold som er helt ukjent i norsk rett. Begrensningen ligger i «manifestly unreasonable», jf. dog lov om finansiell sikkerhetsstillelse. Ved internasjonal finansiering gir registrering av panterett i Bodø en høyst usikker status. Et senere registrert pant i Dublin går foran. Det luftfartøy som er registrert i Bodø, vil være beheftet med en IDERA, og kan derfor raskt bringes utenfor norsk jurisdiksjon.

17 SPØRSMÅLSTEGNET I MITT TEMA Er det jeg nu har antydet, ønskelig for skipsfarten?

18 «Jeg spørger kun, mit kald er ei at svare» - i alle fall ikke i aften!


Laste ned ppt "THOR FALKANGER NORDISK INSTITUTT FOR SJØRETT ER CAPE TOWN- KONVENSJONEN OG DENS KREDITORDREVNE TVANGSFULLBYRDELSE NOE FOR SHIPPING?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google