Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Situasjonen for utviklingshemmede i Norge i dag 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Situasjonen for utviklingshemmede i Norge i dag 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Situasjonen for utviklingshemmede i Norge i dag 2014
Trude Stenhammer, Stiftelsen SOR

2 FN Konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Konvensjonen ratifisert av Norge juni 2013 Norge har reservert seg mot art. 9 – «Tilgjengelighet» og art 12 – «Likhet for loven», hvorfor? Indikasjon på politisk vilje?

3 Pårørende til barn med utviklingshemning
Varierende tilbud mht. til f.eks avlastning Vanskelig å få koordinert tjenester Konsulent for personer med funksjonsnedsettele

4 Barnehage og skole Varierende kvalitet på barnehagetjenester, kommunestørrelser Livlige diskusjoner ordinær skole – spesialskoler Kutt i bevilgninger til individuelt tilrettelagte spesialpedagogiske tiltak Mangel på kunnskap om tilrettelegging av spesialpedagogiske tiltak Relativt ny organisering statlige spesialpedagogiske tjenester – bedre kvalitet på tjenestene?

5 Videregående skole Varierende tilbud
Lovverket om tvang og makt, juridisk gråsone i skolen, rettssikerheten ikke tilstrekkelig ivaretatt

6 Boligtilbud Kommunenes planlegging av bygging av boliger er mangelfull
Kommunenes kunnskap om utforming av bofelleskap og tjenester er mangelfull, «ghettofisering « av risikoutsatte voksne Rapport fra Jan Tøssebro, Sylvia Søderstøm (2011): «Infridde mål og brutte visjoner?» brutte-visjoner.aspx Sitat fra rapporten: «når det gjelder bolig er det en tydelig trend i retning av at flere utviklingshemmede nå bor i større og mer sammensatte bofellesskap enn tidligere». Ressursterke foreldre bygger/kjøper gruppeboliger til sine barn

7 Jobb og aktivitetssenter
Utviklingshemmede er satt utenfor det ordinære arbeidsliv, tiltak bør iverksettes, holdnings- og kunnskapsproblem Behov for en større nyansering av tilbudene, ala Håstein f.eks Søderstrøm & Tøsssebro (2011):«andelen utviklingshemmede som ikke har noen dagaktivitet øker jevnt, og mens arbeidsmarkedsetatens rolle reduseres dreier flere og flere kommunale tiltak fra produksjon over mot aktivisering, eller ingenting».

8 Fritid Betaler ekstra for ferier
Søderstøm & Tøssebro: «utviklingshemmedes deltakelse i fritidsaktiviteter har på noen områder økt mellom 2001 og 2010, mens det har vært stagnasjon på andre områder».

9 Selvbestemmelse Søderstrøm og Tøssebro:
«en ser et fall i selvbestemmelse fra 2001 til 2010, med en nesten dobling i organisatoriske begrunnelser for manglende selvbestemmelse». For lite fokus på personer med funksjonsnedsettelses borgerrettigheter FN konvensjonen: "I arbeidet med å utvikle og gjennomføre lovgivning og politikk som tar sikte på å gjennomføre denne konvensjon, og i andre beslutningsprosesser som gjelder spørsmål knyttet til mennesker med nedsatt funksjonsevne, skal partene aktivt trekke inn og rådføre seg inngående med mennesker med nedsatt funksjonsevne, også barn med nedsatt funksjonsevne, gjennom de organisasjoner som representerer dem."

10 Alderdom og helse Relativt stort fokus på demens, flotte kartleggingsverktøy som f.eks «Tidlige Tegn» Nasjonalt Kompetansesenter for Aldring og Helse : ng Diskriminert av somatiske helsetjenester Økning i bruk av rusmidler

11 Overgrep mot risikoutsatte voksne
Barne-ungdoms- og familiedirektoratet: Retningslinjer og veileder for håndtering av mistanke om eller begåtte overgrep. Egen webside lanseres denne måneden:

12 Tvang & makt Egen lov om bruk av tvang og makt mot personer med utviklingshemning: Kap.9A i Lov om helse- og omsorgstjenester m.m.: 30/KAPITTEL_9#§9-9 Unntak fra loven, utvikling Bruk av nedlegging/mageleie

13 Tanker om fremtiden Statlig oppnevnt utvalg, ferdig rapport 2016
Pårørende med mer innflytelse? Gryende borger-rettssbevegelse; «Ingenting om oss uten oss!»


Laste ned ppt "Situasjonen for utviklingshemmede i Norge i dag 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google