Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Torer F. Berg Byggforsk Nye roller. Hvem tok ansvaret MSc Torer F. Berg, Byggforsk Sluttkonferanse for evaluering av byggesaksreformen i plan og bygningsloven.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Torer F. Berg Byggforsk Nye roller. Hvem tok ansvaret MSc Torer F. Berg, Byggforsk Sluttkonferanse for evaluering av byggesaksreformen i plan og bygningsloven."— Utskrift av presentasjonen:

1 Torer F. Berg Byggforsk Nye roller. Hvem tok ansvaret MSc Torer F. Berg, Byggforsk Sluttkonferanse for evaluering av byggesaksreformen i plan og bygningsloven Torsdag 26.mai 2005, Gamle Logen, Oslo

2 Torer F. Berg Byggforsk Hvorfor ansvars- og rollereform Samsvar med de privatrettslige kontraktsforhold Mer vekt på forholdet mellom myndigheter og de utøvende i prosessen, og i mindre grad gjennom tiltakshaver Ansvar skal legges hos den som har reell mulighet til å påse at feil ikke oppstår Kommunal- og arbeidsdepartementet Ot.prp. nr. 39 (1993-94) Om lov om endringer i Plan- og bygningsloven

3 Torer F. Berg Byggforsk PBL / Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett § 93b. Ansvarlig søker og prosjekterende (Lov) 1. Søknad for ethvert tiltak etter § 93 skal forestås av en ansvarlig søker som skal være et bindeledd mellom de ansvarlig prosjekterende, ansvarlig utførende, ansvarlig kontrollerende, tiltakshaver og kommunen. § 8. Tilleggskrav for de enkelte funksjonene (Forskrift) 1. Ansvarlig søker skal ha system for: a.samordning av oppgaver innen prosjektering og tilrettelegging for prosjekteringskontroll

4 Torer F. Berg Byggforsk Undersøkelsen Fokus på ansvarlig søkerrollen, og hvordan den er blitt formet og hvilken operative rollen søkeren har fått Rolle- og ansvarsfordeling mellom aktørene i prosjektene Om tradisjonelle kontraktuelle forhold forsterkes eller svekkes

5 Torer F. Berg Byggforsk Metode Litteraturstudium, studier av pågående arbeider, registrering av debatten, senere endringer i lov, forskrift og veiledninger m.m. Kvalitativ undersøkelse i 8 store prosjekter spredt over landet + 6 små prosjekter i Østlandsområdet Kvantitativ landsomfattende undersøkelse. Lav svarprosent! Samspill/samarbeid med andre evalueringsprosjekter både i og utenfor Byggforsk De aktive medarbeiderne har vært Siv.ark. Kikkan Landstad, Cand.jur. Emilie Stang og MSc. Torer F. Berg (rapportering)

6 Torer F. Berg Byggforsk Om intervjuundersøkelsen Lokalisering/ProsjektEntrepriseformByggherreArkitektkontorets beliggenhet Entreprenør Oslo / Sykehjem TotalentrepriseKommuneOsloRiksentreprenør Landkommune Vestlandet / Sykehjem HovedentrepriseKommuneSmåby VestlandetRiksentreprenør Mindre bykommune Østlandet / Sykehjem HovedentrepriseKommuneBy ØstlandetLokal entreprenør Bykommune Nord-Norge / Hotell TotalentreprisePrivat/Flergangs.By ØstlandetRiksentreprenør Mindre bykommune Nord-Norge / Bo og Servicesenter Byggherrestyrt deltKommuneBy Nord-NorgeLokal entreprenør Mindre bykommune Østlandet / Forretning og bolig TotalentreprisePrivat/Flergangs.Landkommune Østlandet Riksentreprenør Bykommune Vestlandet / Fabrikk og kontorbygg HovedentreprisePrivat/EngangsBy VestlandetRiksentreprenør Kommune ved storby / Forretningsbygg TotalentreprisePrivat/FlergangsOsloRiksentreprenør Kommune ved storby / Småhus Landkommune Østlandet / Småhus Bykommune Vestlandet / Småhus Kommene ved storby / Småhus Landkommune Østlandet / Småhus

7 Torer F. Berg Byggforsk Reformen begynner å finne sin form Ansvarlig søker er på plass De øvrige ansvarlig rollene er også på plass Ansvarlig samordner er ”ute”

8 Torer F. Berg Byggforsk Byggeprosessen

9 Torer F. Berg Byggforsk Styringsfunksjoner i prosjektet

10 Torer F. Berg Byggforsk Hvem ”styrer” i prosjektene Byggherren selv eller gjennom egne ansatte, prosjekt- /prosjekteringslederen? (Total-)entreprenøren? Arkitekten (Ansvarlig søker)?

11 Torer F. Berg Byggforsk ”Styring” av byggesaksprosessen

12 Torer F. Berg Byggforsk Prosjektleder er byggherrens representant og hans høyre hånd i prosjektet. Han ivaretar oppdragsgivers og prosjektets interesser, og er prosjektets øverste administrative leder overfor alle andre engasjerte aktører i prosjektet. … organisere og styre prosjektet gjennom alle faser, innenfor de avtalte rammeforutsetninger for økonomi, tid og kvalitet mv. Prosjektleder

13 Torer F. Berg Byggforsk Prosjekteringsleder er byggherrens representant overfor de prosjekterende, i mindre prosjekter ofte kombinert med funksjonen som prosjektleder, i større og komplekse prosjekter en egen funksjon underlagt prosjektleder. I tillegg er det naturlig at prosjekteringslederen ivaretar rollen som ansvarlig søker (SØK) i henhold til plan- og bygningsloven samt rollen som HMS-koordinator for prosjekteringen i henhold til Byggherreforskriften. Prosjekteringsleder

14 Torer F. Berg Byggforsk Byggelederen skal ivareta byggherrens interesser under utførelsesprosessen på byggeplassen. Han kommer normalt inn i prosjektet etter at det meste av prosjekteringen er utført, og kontrahering av entreprenører er forestående. Styre økonomi og rapportere status i henhold til vedtatt budsjett Kontrollere fremdrift Kontrollere teknisk og håndverksmessig utførelse (stikkprøvekontroll) Kontrollere og attestere fakturaer Byggeleder

15 Torer F. Berg Byggforsk ”Styring” fram til rammesøknad

16 Torer F. Berg Byggforsk Arkitekten/søkeren og ”styring” Sentral i fasen før rammesøknad (skisseprosjekt) Vanligvis er arkitekten ansvarlig søker (i 70% av de større prosjektene) Men ”alle” har godkjenning som ansvarlig søker (kun 15% som ikke hadde godkjenning som ansvarlig søker i minst en av tiltaksklassene)

17 Torer F. Berg Byggforsk ”Styring” etter rammesøknad

18 Torer F. Berg Byggforsk ”Styring” i mindre prosjekter

19 Torer F. Berg Byggforsk Byggherren, styringsroller, ansvarlig søker 68 % svarte at rollen som ansvarlig søker har vært kombinert med rollen som prosjektleder, 28 % at den ikke har vært kombinert Ja-fordelingen: 7 % alltid 20 % som oftest 12 % mer enn halvparten av prosjektene 28 % en gang i blant og 7 % svært sjelden 83 % svarte at rollen som ansvarlig søker har vært kombinert med rollen som prosjekteringsleder, 10 % nei. Ja-fordelingen: 10 % alltid 28 % som oftest 16 % mer enn halvparten av prosjektene 26 % en gang i blant og 4 % svært sjelden

20 Torer F. Berg Byggforsk Gjennomføringsform (Store prosjekter) Byggherrestyrt delt entreprise26 % Hovedentreprise25 % Generalentreprise 4 % Fagarbeiderne selv31 % Andre/vet ikke13 % Totalentreprise38 % Forhandlet- /samarbeidsentreprise 5 % Annet vet ikke 2 %

21 Torer F. Berg Byggforsk De klassiske ”konfliktene” Funksjon, estetikk, teknikk Prosess (effektivitet) Økonomi, kontrakt

22 Torer F. Berg Byggforsk NS8401 Alminnelig bestemmelser for prosjekteringsoppdrag NS8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt 8.1 Lover, forskrifter og andre offentlige vedtak (NS 8401). Den prosjekterende skal utføre oppdraget i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og enkeltvedtak. Han skal i samråd med oppdragsgiver holde nødvendig kontakt med offentlige myndigheter og bistå med å hente inn nødvendige tillatelser 12.1 Lover, offentlige forskrifter og vedtak (NS 8405): ”Begge parter skal overholde de lover, offentlige forskrifter og vedtak som gjelder for deres kontraktsforpliktelser og for forhold på byggeplassen. Entreprenøren har rett til å nekte å utføre arbeider som ville være i strid med offentligrettslige krav stilt i lov eller medhold i lov”

23 Torer F. Berg Byggforsk Delt igangsettingstillatelse 60% av de større prosjektene 77% svarte at det var benyttet på prosjekter de var eller hadde vært med i 1 % alltid 14 % som oftest 18 % mer enn halvparten av prosjektene 34 % en gang i blant og 10 % svært sjelden

24 Torer F. Berg Byggforsk Hvorfor delt igangsetting Parallell (programmering,) prosjektering og utførelse – redusere samlet prosjekttid Tidspress Økonomisk press

25 Torer F. Berg Byggforsk Begrunnelser for delt igangsetting –Pga. store sprengningsarbeider ønsket man å forsere bygget –Ønsket om raskere oppstart og parallell prosjektering og bygging –Pga. tidspress i oppstarten –Bygget var ikke ferdig prosjektert –Ønsket igangsetting før all prosjektering var utført. Kort prosjekteringsfrist –Prosjektets fremdrift krevde dette. Tidsfaktoren og fremdrift på prosjektering –.. da de forskjellige entreprenørene ble kontrahert under veis –.. ikke var ferdig prosjektert da en måtte begynne å bygge …

26 Torer F. Berg Byggforsk Kontrollerklæring

27 Torer F. Berg Byggforsk Om kvalitetssystemer Alle har kvalitetssystem (97%). Kun to svarte at de ikke hadde… Hvor ofte brukes rutiner/hjelpemidler fra systemet? 70% jevnlig 54% av og til 3% aldri

28 Torer F. Berg Byggforsk Om kontrollen i utførelsesfasen Hvem har kontrollert kvaliteten på arbeidet i de 3 – 5 siste prosjektene du har deltatt i? Total-/hovedentreprenøren48 % Byggelederen62 % Ansvarlig samordner16 % Fagarbeiderne selv31 % Andre/vet ikke13 %

29 Torer F. Berg Byggforsk Kontrollplan

30 Torer F. Berg Byggforsk ” Vi brukte de nye byggereglenes krav som argument både overfor oss selv og våre omgivelser om å bli mer systematiske.” ”Men det kostet mye tid og penger å få kvalitetssystemet på plass - 1 1/2 år.” ”Ville ha slutt på omtrentligheter og improvisasjon, og mangelen på skriftlighet og klare avtaler. Gikk gjennom alle funksjoner og oppgaver, og etablere rutiner og opplegg som var så rasjonelle og effektive som mulig.” Rasjonaliserte administrasjonen med over ett årsverk, samtidig som vi fikk bedre tid til å gjøre oppgavene. Økonomien ble bedre ! En vellykket innføring (Mindre ferdighusforhandler)

31 Torer F. Berg Byggforsk Totalentreprise i kommune nær Oslo Arkitekten på sin side mente at han i enkelte prinsipielle spørsmål måtte bruke det ansvar og den makt som lå i rollen som ansvarlig prosjekterende og ansvarlig søker. ”Jeg/vi kom inn som totalansvarlig, da det er vårt firma som styrer kostnader, pengebruk og prioriteringene.” Arkitekten fikk bekreftet at han som ansvarlig søker ikke måtte gi etter for totalentreprenøren og at ”loven har klart gitt oss (vårt firma) mer pondus”.

32 Torer F. Berg Byggforsk Totalentreprise i kommune nær Oslo (forts.) Totalentreprenøren lurte på hva som var hensikten med reformen til å begynne med: ”Skjønner også at det er jurister som har laga detta her”. Han sa videre: ”Det vi er opptatt av er prosessen og det er jo kontrakten som teller.” ”Intensjonene med ferdig prosjektering før en bygger, med delte igangsettingstillatelser, er et skille som er greit å forstå, men er det prosjektet eller myndighetene vi skal tjene? Dette fører til at vi har problemer med at det må skrives under (på kontrollerklæringene) før ting er ferdig prosjektert…”

33 Torer F. Berg Byggforsk Sammendrag Reformen finner sin form Ansvarlig søker viktig i tidligfasen Mange prosjekter med uklare roller og uklar ansvarsstruktur Ansvar overfor myndighetene legges ofte utenom prosjektets styring

34 Torer F. Berg Byggforsk Sammendrag forts. Fjerning av samordnerrollen – negativt for gjennomføringen av reformens intensjoner Godt utført ansvarlig søker- og samordnerarbeid gir god prosjektstyring Skillet mellom ansvar overfor myndighetene og kontrakter støttes av den norske kontraktsstandarden Fokuset er på byggherrens styringsoppgave

35 Torer F. Berg Byggforsk Med grunnlag i evalueringsprosjektet mener vi at: Styringen som byggherrer og/eller byggherrenes innleide styringsaktører utøver i prosjektene, bør i større grad bygge på retningslinjene i regelverket, og dersom dette ikke skjer vil en da måtte legge disse styringsrollene inn som ansvarlige roller etter plan- og bygningsloven, på samme måte som det er gjort i arbeidsmiljøloven og byggherreforskriften? Konklusjon


Laste ned ppt "Torer F. Berg Byggforsk Nye roller. Hvem tok ansvaret MSc Torer F. Berg, Byggforsk Sluttkonferanse for evaluering av byggesaksreformen i plan og bygningsloven."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google