Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OPPLESNING AV / FRA FORKLARINGER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OPPLESNING AV / FRA FORKLARINGER"— Utskrift av presentasjonen:

1 OPPLESNING AV / FRA FORKLARINGER

2 Avgrensninger Hovedforhandling i straffesak
Tiltalte/vitner møter ikke/svarer ikke/svarer avvikende Opplesning av andre dokumenter utenfor Juridiske utdrag

3 Tiltaltes egen forklaring
Selvinkrimineringsvern Kan også dekke hva man har sagt forut for avhør, jf. eks Saunders vs. UK. Norges Høyesteretts anvendelse av Saunders-saken

4 Nærstående Straffeprosessloven § 122/123
Retten til ikke å utsette seg selv eller nærstående for straffeforfølgelse Gjelder også for juridiske personer Rt

5 Selvinkrimineringsvernet
FN art 14 nr 3 bokstav g: not to be compelled to testify against himself or to confess guilt EMK art 6 nr 3 har ikke samme bestemmelsen, men er innfortolket i «fair hearing»/rettferdig rettergang. Sikker ulovfestet norsk rett i hvilken grad kan da offentlige vitner opplyse om hva tiltalte har sagt etter at det straffbare forhold ble avdekket ?

6 «Vitner» Alle som skal forklare seg for domstolen
medtiltalte, fornærmede, sakkyndige, prosessfullmektiger

7 Tiltalte § Gjengivelse i rettsbok eller politirapport av forklaring som tiltalte tidligere har gitt i saken, kan bare leses opp såfremt det foreligger motstrid mellom hans forklaringer, eller når det gjelder punkter som han nekter å uttale seg om eller erklærer at han ikke husker, eller såfremt han ikke møter. Det samme gjelder skriftlig erklæring som han tidligere har gitt i anledning saken

8 Straffeprosessloven § 297
«Når et vitne ikke er til stede under hovedforhandlingen, kan gjengivelse i rettsbok eller politirapport av forklaring som vitnet tidligere har gitt i saken, bare leses opp såfremt muntlig avhør ikke er mulig eller ville medføre uforholdsmessig ulempe eller utgift. Opplesing kan alltid skje når tiltalte uteblir uten gyldig fravær i sak hvor forelegg er utferdiget eller som bare gjelder inndragning.En skriftlig erklæring som vitnet har gitt i anledning av saken, kan bare leses opp såfremt begge parter samtykker eller rettslig avhør ikke kan foretas.» Utg pkt for forelesningen og for domstolenes vurdering. Utålmodige aktører synder over lav sko her. Hva er klienten tjent med kan være viktigere enn hva sier loven? Nøkkelordet er i så tilfelle klienten. Selv ikke de faste forsvarerne har rett til å akseptere ulovlig opplesing til ugunst for tiltalte.

9 Straffeprosessloven § 296 (paragrafen før)
«Vitner som kan gi forklaring som kan antas å være av betydning for saken, bør avhøres muntlig under hovedforhandlingen såfremt ikke særegne forhold er til hinder for det. Ved avhøret kan gjengivelse i rettsbok eller politirapport av forklaring som vitnet tidligere har gitt i saken, bare leses opp såfremt det foreligger motstrid mellom vitnets forklaringer, eller når det gjelder punkter som vitnet nekter å uttale seg om eller erklærer at det ikke husker. Det samme gjelder skriftlig erklæring som vitnet tidligere har gitt i anledning av saken» Alltid les paragrafen før og paragrafen etter. Alltid. Og når man kjeder seg i retten, les prosess. Det er alltid noe å lære. Uansett: § 296: muntlighetsprinsippet og bevisumiddelbarhetsprinsippet. Vitnets betydning for sakens avgjørelse (sentrale vitner) helt sentralt tema.

10 Straffeprosessloven § 298 (paragrafen etter)
«I sak om forbrytelse eller forseelse mot sedelighet skal opplesing, videoopptak eller lydopptak av en forklaring som et vitne under 16 år har gitt for en domstol eller etter reglene i § 239, tre i stedet for personlig avhør, når ikke retten av særlige grunner finner at vitnet bør gi forklaring under hovedforhandlingen. Samme fremgangsmåte kan brukes der vitnet er psykisk utviklingshemmet eller har en tilsvarende funksjonssvikt. I saker om andre straffbare forhold kan samme fremgangsmåte brukes når hensynet til vitnet taler for det.»

11 EMK art 6 nr 1. og nr 3 «right to a fair trial»
… «3. Enhver som blir siktet for en straffbar handling, skal ha følgende minsterettigheter: d. å avhøre eller la avhøre vitner som blir ført mot ham, og få innkalt og avhørt vitner på hans vegne under samme vilkår som vitner ført mot ham;»

12 FN konv om sivile og pol rettigheter
Art All persons shall be equal before the courts and tribunals. In the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law. The press and the public may be excluded from all or part of a trial for reasons of morals, public order (ordre public) or national security in a democratic society, or when the interest of the private lives of the Parties so requires, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice; but any judgment rendered in a criminal case or in a suit at law shall be made public except where the interest of juvenile persons otherwise requires or the proceedings concern matrimonial disputes of the guardianship of children.

13 Art 14 nr 3 “In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality: … e. To examine, or have examined, the witnesses against him and to obtain the attendance and excamination on his behalf under the same conditions as witnesses against him”

14 (ulovlig provokasjon)
Bevisfrihet Ikke selvinkrimineringsvern utenfor straffesak, jf. Rt (bølgepapp) Saunders vs. UK – selvinkrimineringsvern i enkelte situasjoner hvor man har plikt til å svare på spørsmål fra offentlig myndighet (typisk kontrolorganer) Rt : Saunders-rekkevidde? Rt : når er man siktet?

15 Kan opplesning skje? Totalvurdering
Forklaringen utslagsgivende for sakens utfall? Vil domfellelse i avgjørende grad måtte baseres på beviset?

16


Laste ned ppt "OPPLESNING AV / FRA FORKLARINGER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google