Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet

2 Kort om undersøkelsen Virke og Finans Norge er oppdragsgivere for undersøkelsen, og har et todelt formål med den: 1.Belyse unges utdanningsvalg 2.Avdekke faktorer som påvirker arbeidsgiverattraktiviteten blant unge Utvalget består av unge i alderen 18-24 år, både studenter og arbeidsaktive. Undersøkelsen er besvart av 509 personer vår 2014, og undersøkelsen er representativt for aldergruppen i Norge. Dataene er blitt innhentet ved hjelp av elektronisk datainnsamling, hvor e- postinvitasjon med en respondentunik link til et nettbasert spørreskjema blir distribuert mot et utvalg av Responspanelet basert på målgruppens demografiske struktur i henhold til befolkningsfordelingstall fra SSB. Dataene er vektet på kjønn, alder og geografi. i henhold til befolkningsfordelingstall fra SSB

3 Litt om målgruppen innledningsvis

4 7 av 10 er under utdanning og 1 av 3 er i arbeid 1. Hva er din hovedbeskjeftigelse? Basetall: 509 Merk at det er muligheter for flersvar, da flere av svaralternativene kan være relevante for den enkelte.

5 Dobbelt så mange menn som kvinner er arbeidssøkende 1. Hva er din hovedbeskjeftigelse? Basetall: 509

6 Flere tar utdanning i Trøndelag, flere er i arbeid på Vestlandet, og flere er arbeidssøkende i Hedmark/Oppland 1. Hva er din hovedbeskjeftigelse? Basetall: 509

7 Utdanningsvalg

8 5 av 10 under utdanning tar bachelorstudier eller tilsvarende 2. Hva er din nåværende utdanningssituasjon? Basetall: 368 – Under utdanning

9 Flere kvinner tar bachelorstudier, mens flere menn tar yrkesfag på videregående skole 2. Hva er din nåværende utdanningssituasjon? Basetall: 368 – Under utdanning

10 Flere tar Bachelorstudier på Vestlandet – færre i Nord Norge, hvor yrkesfag står sterkere 2. Hva er din nåværende utdanningssituasjon? Basetall: 368 – Under utdanning

11 1 av 4 studenter tar jus, økonomi, ledelse og administrasjon 3. Hvilken studieretning tar du nå? Basetall: 264 - Bachelor, Master, Doktorgrad eller Profesjonsstudie

12 Menn studerer i større grad «hardere» fag, mens kvinner i større grad studerer «mykere» fag 3. Hvilken studieretning tar du nå? Basetall: 264 - Bachelor, Master, Doktorgrad eller Profesjonsstudie

13 Det er store regionale forskjeller når det gjelder studievalg! 3. Hvilken studieretning tar du nå? Basetall: 264 - Bachelor, Master, Doktorgrad eller Profesjonsstudie

14 Omtrent halvparten av de som ikke allerede er under utdanning eller som nå går på videregående skole/folkehøyskole, har søkt seg videre til høyere utdanning 4. Har du søkt deg videre til høyere utdanning? Basetall: 249 – Ikke under utdanning ELLER Videregående skole/Folkehøyskole Det er ikke funnet signifikante forskjeller på kjønn og landsdel, men det kan tyde på at det er færre i Nord- Norge og flere i Trøndelag som har søkt seg videre enn for landsgjennomsnittet

15 4 av 10 som allerede er i arbeid har søkt seg videre til høyere utdanning, og 7 av 10 som er i militærtjeneste 4. Har du søkt deg videre til høyere utdanning? Basetall: 249 – Ikke under utdanning ELLER Videregående skole/Folkehøyskole

16 Halvparten av de unge som ikke har søkt videre utdanning, har ikke søkt fordi de heller ønsker å starte rett i jobb 5. Hvorfor har du ikke søkt videre utdanning? Basetall: 97 - de som ikke er under utdanning og ikke har søkt videre utdanning

17 Langt flere kvinner enn menn tar opp fag istedenfor å søke videre utdanning 5. Hvorfor har du ikke søkt videre utdanning? Basetall: 97 - de som ikke er under utdanning og ikke har søkt videre utdanning

18 Det er flere i Nord-Norge enn i resten av landet som ønsker et friår eller som vil starte eget selskap istedenfor å studere 5. Hvorfor har du ikke søkt videre utdanning? Basetall: 97 - de som ikke er under utdanning og ikke har søkt videre utdanning

19 1 av 4 har søkt jus, økonomi, ledelse og administrasjon, som tilsvarer studievalget blant høyskolestudentene 6. Hvilken studieretning har du søkt? Basetall: 121 – de som har søkt videre utdanning Skoleelevene plasserer imidlertid topp to og tre i motsatt rekkefølge

20 Menn søker i sterkere grad «harde» fag, mens kvinner i sterkere grad søker «myke» fag 6. Hvilken studieretning har du søkt? Basetall: 121 – de som har søkt videre utdanning Merk at blant søkerne er det desidert flest kvinner som har søkt jus, økonomi, naturvitenskap og tenknologi!

21 Det er store regionale forskjeller i hvilke studieretninger som søkes! 6. Hvilken studieretning har du søkt? Basetall: 121 – de som har søkt videre utdanning

22 Interesse for faget er desidert viktigst for valg av studieretning, men troen på å få jobb er også viktig! 7. Hva er/var de viktigste årsakene til at du har valgt/valgte å søke den utdanningen du har søkt/søkte? Basetall: 264 – de som har søkt eller tar videre utdanning

23 Kvinner er mer opptatt av interesse for faget og selve yrket, mens menn er mer opptatt av skolens rykte og status. 7. Hva er/var de viktigste årsakene til at du har valgt/valgte å søke den utdanningen du har søkt/søkte? Basetall: 264 – de som har søkt eller tar videre utdanning

24 Det er ikke de store regionale forskjellene når det gjelder årsak til studievalg 7. Hva er/var de viktigste årsakene til at du har valgt/valgte å søke den utdanningen du har søkt/søkte? Basetall: 264 – de som har søkt eller tar videre utdanning

25 Holdninger til fortid og fremtid

26 En overvekt av de unge er uenige i at de får/fikk god veiledning angående utdanningsvalg! 8a. Jeg får/fikk god veiledning fra min videregående skole om utdanningsvalg Basetall: 506 - ingen screening

27 Kvinner er i større grad uenig i at de fikk god veiledning fra sin videregående skole om utdanningsvalg 8a. Jeg får/fikk god veiledning fra min videregående skole om utdanningsvalg Basetall: 506 - ingen screening

28 Unge fra Nord-Norge er i større grad enig i at de fikk god veiledning om utdanningsvalg enn resten av landet 8a. Jeg får/fikk god veiledning fra min videregående skole om utdanningsvalg Basetall: 506 - ingen screening

29 En overvekt av de unge er uenige i at opplæringen gjennom utdanningssystemet gir dem god innsikt i hva arbeidsgivere krever av arbeidstakere 8b. Opplæringen gjennom utdanningssystemet gir meg god innsikt i hva arbeidsgivere krever av arbeidstakere Basetall: 507 – ingen screening Det er ikke funnet signifikante forskjeller på kjønn

30 Flere fra Nord-Norge er enige i at studieopplæringen gir god innsikt i kravene fra arbeidsgivere 8b. Opplæringen gjennom utdanningssystemet gir meg god innsikt i hva arbeidsgivere krever av arbeidstakere Basetall: 507 - ingen screening

31 De unge er overbevist om at arbeidsmarkedet i Norge vil bli preget av stor konkurranse fra utenlandsk arbeidskraft 8c. Jeg tror arbeidsmarkedet i Norge vil bli preget av stor konkurranse fra utenlandsk arbeidskraft fremover Basetall: 508 - ingen screening Det er ikke funnet signifikante forskjeller på kjønn eller landsdel

32 De unge har stor tro på at det blir lett å få jobb med den utdanningen de har valgt 8d. Jeg tror det blir lett å få jobb med den utdanningen jeg har valgt Basetall: 263 – Har søkt eller tar videre utdanning

33 Flere menn enn kvinner tror det vil bli lett å få jobb med den utdanningen de har valgt 8d. Jeg tror det blir lett å få jobb med den utdanningen jeg har valgt Basetall: 263 – Har søkt eller tar videre utdanning

34 Færre fra Agder/Rogaland tror det vil bli lett å få jobb med den utdanningen de har valgt 8d. Jeg tror det blir lett å få jobb med den utdanningen jeg har valgt Basetall: 263 – Har søkt eller tar videre utdanning

35 Store forskjeller basert på studieretning! MERK: Små baser på flere studier 8d. Jeg tror det blir lett å få jobb med den utdanningen jeg har valgt Basetall: 263 – Har søkt eller tar videre utdanning

36 Valg av jobb

37 Lønn har en begrenset betydning for de fleste ved valg av jobb 9a. I hvor stor grad er lønn viktig for deg ved valg av jobb? Basetall: 505 - ingen screening Det er ikke funnet signifikante forskjeller på kjønn

38 Flere fra Hedmark/Oppland og Nord-Norge enn i resten av landet mener at lønn er viktig ved valg av jobb 9a. I hvor stor grad er lønn viktig for deg ved valg av jobb? Basetall: 505 - ingen screening

39 Arbeidsoppgavene er svært viktige ved valg av jobb! 9b. I hvor stor grad er arbeidsoppgavene viktig for deg ved valg av jobb? Basetall: 502 - ingen screening

40 Kvinner synes arbeidsoppgavene er enda viktigere enn menn ved valg av jobb 9b. I hvor stor grad er arbeidsoppgavene viktig for deg ved valg av jobb? Basetall: 502 - ingen screening

41 I Nord-Norge synes de arbeidsoppgavene er noe mindre viktige enn i resten av landet 9b. I hvor stor grad er arbeidsoppgavene viktig for deg ved valg av jobb? Basetall: 502 - ingen screening

42 Arbeidsgivers miljø- og samfunnsansvarsprofil har for de fleste betydning ved valg av arbeidsgiver 9c. I hvor stor grad er arbeidsgivers miljø- og samfunnsansvarsprofil viktig for deg ved valg av arbeidsgiver? Basetall: 502 - ingen screening Det er ikke funnet signifikante forskjeller på landsdel

43 Flere kvinner enn menn svarer at miljø- og samfunnsansvar hos arbeidsgiver er viktig 9c. I hvor stor grad er arbeidsgivers miljø- og samfunnsansvarsprofil viktig for deg ved valg av arbeidsgiver? Basetall: 502 - ingen screening

44 I undersøkelsen fra 2012 svarte 8,6 % av de unge at arbeidsgivers profil på miljø- og samfunnsansvar er svært viktig ved valg av arbeidsgiver. I årets undersøkelse svarer 23 % det samme. Dette er en markant oppgang. I 2012 representerte den yngste aldersgruppen (GenY) personer fra 15-33 år, mens i årets undersøkelse består utvalget av unge mellom 18-24 år. Resultatene er derfor ikke direkte sammenlignbare, men siden differansen er såpass markant er dette en tendens som er verdt å merke seg. 2012 2014 Arbeidsgivers miljø- og samfunnsansvarsprofil ser ut til å bli viktigere ved valg av arbeidsgiver

45 Et godt arbeidsmiljø er også svært viktig ved valg av jobb! 9d. I hvor stor grad er godt arbeidsmiljø viktig for deg ved valg av jobb? Basetall: 503 - ingen screening Det er ikke funnet signifikante forskjeller på landsdel

46 Flere kvinner enn menn mener arbeidsmiljø er viktig ved valg av jobb, men begge kjønn opplever dette som viktig 9d. I hvor stor grad er godt arbeidsmiljø viktig for deg ved valg av jobb? Basetall: 503 - ingen screening

47 Arbeidsmiljø og arbeidsoppgaver er mye viktigere enn lønn og miljø/samfunnsansvar ved valg av jobb! Oppsummering 9a-9d

48 Spennende og utviklende arbeidsoppgaver er klart viktigere enn høy lønn ved valg av jobb 10a. Når jeg skal velge jobb, er spennende og utviklende arbeidsoppgaver viktigere enn høy lønn Basetall: 508 - ingen screening

49 Flere menn enn kvinner er uenig i at spennende og utviklende arbeidsoppgaver er viktigere enn høy lønn 10a. Når jeg skal velge jobb, er spennende og utviklende arbeidsoppgaver viktigere enn høy lønn Basetall: 508 - ingen screening

50 Flere fra Nord-Norge er uenige i at spennende og utviklende arbeidsoppgaver er viktigere enn høy lønn 10a. Når jeg skal velge jobb, er spennende og utviklende arbeidsoppgaver viktigere enn høy lønn Basetall: 508 - ingen screening

51 Balanse mellom arbeid og fritid er klart viktigere enn høy lønn ved valg av jobb 10b. Når jeg skal velge jobb, er balanse mellom arbeid og fritid viktigere enn høy lønn Basetall: 508 - ingen screening Det er ikke funnet signifikante forskjeller på landsdel

52 Flere kvinner enn menn mener at balanse mellom arbeid og fritid er viktigere enn lønn 10b. Når jeg skal velge jobb, er balanse mellom arbeid og fritid viktigere enn høy lønn Basetall: 508 - ingen screening

53 Arbeidsoppgavene er absolutt viktigere enn bedriften ved valg av jobb 10c. Når jeg skal velge jobb, er arbeidsoppgavene og hva jeg kan lære av dem viktigere enn hvilken bedrift jeg jobber i Basetall: 507 - ingen screening

54 Flere menn enn kvinner er uenige i at arbeidsoppgaver og læring er viktigere enn hvilken bedrift de jobber i 10c. Når jeg skal velge jobb, er arbeidsoppgavene og hva jeg kan lære av dem viktigere enn hvilken bedrift jeg jobber i Basetall: 507 - ingen screening

55 Færre fra Hedmark/Oppland er enig i at arbeidsoppgaver og læring er viktigere enn hvilken bedrift man jobber i 10c. Når jeg skal velge jobb, er arbeidsoppgavene og hva jeg kan lære av dem viktigere enn hvilken bedrift jeg jobber i Basetall: 507 - ingen screening

56 10d. Når jeg skal velge jobb, er det viktig at jeg får brukt utdanningen min Basetall: 507 - ingen screening

57 Langt flere kvinner enn menn synes det er viktig at de får brukt utdanningen sin i valg av jobb 10d. Når jeg skal velge jobb, er det viktig at jeg får brukt utdanningen min Basetall: 507 - ingen screening

58 Færre fra Agder/Rogaland mener det er viktig å få brukt utdanning sin, mens flere fra Trøndelag mener det samme 10d. Når jeg skal velge jobb, er det viktig at jeg får brukt utdanningen min Basetall: 507 - ingen screening

59 De arbeidssøkende har langt svakere krav til å få brukt utdanningen enn de som er i arbeid eller under utdanning 10d. Når jeg skal velge jobb, er det viktig at jeg får brukt utdanningen min Basetall: 507 - ingen screening

60 Det er til dels store forskjeller på krav til å få brukt utdanningen mellom ulike studieretninger 10d. Når jeg skal velge jobb, er det viktig at jeg får brukt utdanningen min Basetall: 507 - ingen screening

61 Valg av arbeidsgiver

62 11. Dersom du kunne velge fritt, ville du foretrekke å jobbe i privat eller offentlig sektor? 11. Dersom du kunne velge fritt, ville du foretrekke å jobbe i privat eller offentlig sektor? Basetall: 508 – ingen screening

63 Flere menn enn kvinner ønsker å jobbe i privat sektor, mens flere kvinner enn menn er usikre på hvilken sektor de ønsker å jobbe i 11. Dersom du kunne velge fritt, ville du foretrekke å jobbe i privat eller offentlig sektor? Basetall: 508 – ingen screening

64 Det er regionale forskjeller når det gjelder sektorpreferanser; flere fra regionene med de to største byene i prefererer det offentlige 11. Dersom du kunne velge fritt, ville du foretrekke å jobbe i privat eller offentlig sektor? Basetall: 508 – ingen screening

65 Bedriftens arbeidsmiljø og hva bedriften driver med er desidert viktigst ved valg av arbeidsgiver 12. Hvilke av følgende kjennetegn er viktigst for deg når du skal velge arbeidsgiver? Basetall: 509 – ingen screening

66 For kvinner er «mykere» verdier viktigere, mens for menn er «hardere» verdier viktigere ved valg av arbeidsgiver Som vi har sett tidligere er det flere kvinner enn menn som oppgir godt arbeidsmiljø som viktig. Kvinner svarer også i større grad enn menn at virksomheten driver med noe de brenner for, samt jobbtrygghet er viktig. Menn svarer i større grad enn kvinner at høy lønn, gode karrieremuligheter, at virksomheten har et kjent navn og at virksomheten er stor, er de viktigste kjennetegnene for valg av arbeidsgiver 12. Hvilke av følgende kjennetegn er viktigst for deg når du skal velge arbeidsgiver? Basetall: 509 – ingen screening

67 Det er til dels store regionale forskjeller når det gjelder hva som er viktig ved valg av arbeidsgiver 12. Hvilke av følgende kjennetegn er viktigst for deg når du skal velge arbeidsgiver? Basetall: 509 – ingen screening

68 De som allerede er i arbeid ser til dels etter andre ting hos arbeidsgiver enn de som er under utdanning 12. Hvilke av følgende kjennetegn er viktigst for deg når du skal velge arbeidsgiver? Basetall: 509 – ingen screening

69 Oppsummering av viktigste funn

70 Oppsummering Vi finner at menn velger å studere økonomifag, jus og informatikk, mens flere kvinner velger de «mykere» fagene, som helsefag, medisin, pedagogiske fag og språk og litteratur. Av de som svarer at de ikke har søkt videre utdanning, er det flere kvinner enn menn som oppgir at de vil ta opp fag som grunn til dette. I Nord-Norge svarer de i større grad at de ønsker å ta et friår i stedet for å studere. Blant de som skal begynne å studere, ser vi samme tendensen, nemlig at det er de tre studieretningene jus/økonomi/ledelse som studieretning, helsefag/medisin og matematikk/naturvitenskap/teknologi som topper listen over hvilken studieretning de har søkt. 78 % oppgir at interesse for faget er grunnen til studieretningen de søkte. Her ser vi også forskjell på kjønnene. Kvinner svarer i større grad interesse for faget og at de allerede har bestemt seg for yrke som årsak, mens for menn er det viktigere med rykte og status enn det er for kvinner. 53 % svarer at de ikke fikk god veiledning fra sin videregående skole om valg av utdanning. Det er flere kvinner som mener dette enn menn. Personer bosatt i Nord-Norge mener i større grad enn resten av landet at de har fått god veiledning fra sin videregående skole.

71 Det er 53 % som er uenig i at opplæringen gjennom utdanningssystemet gir de god innsikt i hva arbeidsgivere krever av arbeidstakere. Her er den ingen forskjeller på kjønn, men det er flere fra Nord-Norge enn fra resten av landet som er enig i denne påstanden. Hele 77 % svarer at de tror arbeidsmarkedet i Norge vil bli preget av stor konkurranse fra utenlandsk arbeidskraft fremover. 79 % tror det blir lett å få jobb med den utdanningen de har valgt, og det er flere menn enn kvinner som mener dette. I Agder/Rogaland mener man i mindre grad dette enn i resten av landet. Når det gjelder lønn og hvor viktig den er for valg av jobb, så er det 64 % som svarer at lønn er viktig. Her er det ingen forskjeller på kjønn, mens på landsdel ser vi at de som bor i Hedmark/Oppland og Nord-Norge svarer at lønn er viktigere enn i resten av landet. Det er 93 % som oppgir at arbeidsoppgavene er viktig ved valg av jobb. Selv om begge kjønn mener at dette er viktig, så er det flere kvinner enn menn som svarer dette. Selv om det kun gjelder 12 %, så er det flere i Nord-Norge enn i de andre landsdelene som mener at arbeidsoppgavene er lite viktig.

72 Når det gjelder arbeidsgivers profil på miljø- og samfunnsansvar, så er det 67 % som svarer at dette er viktig ved valg av arbeidsgiver. Det er flere kvinner enn menn som svarer dette, men det er ikke funnet signifikante forskjeller på landsdel. 92 % svarer at godt arbeidsmiljø er viktig ved valg av arbeidsgiver, og det er flere kvinner enn menn som svarer dette. Det er ikke funnet signifikante forskjeller på landsdel. Totalt er det 78 % som mener at spennende og utviklende arbeidsoppgaver er viktigere enn høyere lønn. Vi ser en liten forskjell på kjønn, hvor menn er mer uenig i denne påstanden enn kvinner. Vi finner også at personer fra Nord-Norge er mer uenig i dette er i resten av landet. Det er 79 % som svarer at balansen mellom arbeid og fritid er viktigere enn lønn. Det er flere kvinner enn menn som mener dette, men det er ikke funnet noen forskjeller på landsdel. Når det gjelder arbeidsoppgaver og læring, så er det 79 % som svarer at dette er viktigere enn hvilken bedrift de jobber i. Det er flere kvinner enn menn som mener dette, og det er flere fra Hedmark/Oppland som er uenige i dette. 72 % av totalutvalget mener at det er viktig at de får brukt utdanningen sin når de skal velge jobb, og det er signifikant flere kvinner enn menn som mener dette. Agder/Rogaland er den landsdelen som er minst enig i dette sammenlignet med totalutvalget.

73 Det er 46 % som svarer at de ønsker å jobbe i privat sektor, mot 19 % som svarer offentlig sektor. Det er en ganske stor prosentandel som ikke vet eller som ikke har noen formening om dette (36%). Vi finner at det er flest menn som ønsker å jobbe i privat sektor, mens kvinner i større grad er usikre. I Oslo/Akershus og på Vestlandet er det flere som oppgir at de ønsker å arbeide i offentlig sektor i forhold til totalen, mens det er signifikant færre på Sør-Østlandet som svarer det samme. Godt arbeidsmiljø scorer høyest på spørsmålet om hvilke kjennetegn som er viktigst når man skal velge arbeidsgiver, 58%. At virksomheten driver med noe de brenner for kommer på andreplass med 52%, mens høy lønn kommer på en tredjeplass med 26%. Her har vi funnet noen forskjeller på kjønn. Kvinner svarer i større grad at arbeidsmiljø, at virksomheten driver med noe de brenner for og jobbtrygghet er viktigere enn menn. Menn svarer i større grad enn kvinner at høy lønn, gode karrieremuligheter, virksomheten er kjent og stor er de viktigste kjennetegnene når de skal velge arbeidsgiver. I Hedmark/Oppland mener man at arbeidsmiljø er mindre viktig enn i resten av landet, men personer fra Nord-Norge oppgir at høy lønn og fleksibel arbeidstid er viktigere enn i resten av landet.

74 Takk for oppmerksomheten! Ellen H. Guldvog 918 78 066 ellen@responsanalyse.no

75 Analysebeskrivelse Spørsmålene er brutt ned på bakgrunnsvariabler når signifikante (relevante) funn er avdekket i analysene. Når en bakgrunnsvariabel ikke er funnet relevant for presentasjonen er det hovedtallet som beskriver aktuelle forhold best. Alle signifikante funn er basert på en rigid statistisk test, hvor feilmarginen er på 5%. Dette er bransjestandard. Ved påviste signifikante forskjeller mellom ulike grupper, er tallene uthevet med grønn farge for positive avvik og oransje farge for negative avvik i tabellene. For alle kategoriske spørsmål i undersøkelsen blir resultatene presentert som andeler, oppgitt i prosent. For spørsmål hvor det benyttes mulighet for å avgi flere svar per spørsmål (flersvar), vil summen av andelene overstige 100%. Resultater for skalaspørsmål presentert som gjennomsnitt. Det anvendes som standard en skala fra 1 til 6, hvor verdien 6 er den beste/mest positive. Alle svar vises for totalutvalget, og brytes ned på delutvalg når dette finnes formålstjenelig ut fra resultatene i den statistiske analysen.


Laste ned ppt "Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google