Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny Avløpsforskrift- Prøvetaking og dokumentasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny Avløpsforskrift- Prøvetaking og dokumentasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny Avløpsforskrift- Prøvetaking og dokumentasjon
<Header> Ny Avløpsforskrift- Prøvetaking og dokumentasjon Saariselka Finnland 27 og 28 april 2006 Sivilingeniør Tobias Dahle <Filename> Utskrift

2 Grunnlag for foredraget
Innholdet i dette foredraget er i stor grad henta fra utarbeidet innlegg fra NORVAR.

3 Kommunens rolle på avløpssektoren
Tjenesteleverandør til befolkning og næringsliv. Leverer kommunaltekniske tjenester. Fagetat: Rådgiver for utbyggere (generelt og i søknadsfase). Saksforberdelse og rådgiver for politiske utvalg. Planarbeid i h.h.t. lovverk og egen utvikling Anleggseier Konsesjonssøker (fl) * Tiltakshaver/Utførende (pbl) Driftsansvarlig forurenser / Ansvar etter utslippstillatelse

4 Kommunen som ”driftsansvarlig forurenser”
Jeg vil i foredraget gjennomgå kommunens ansvar mht. Registrering og oppbevaring av dokumentasjon vedr. avløpsnett/overløp, renseresultater og drift, naboklager (lukt) mv. Uttak av prøver eller sørge for alternativ dokumentasjon Analyser på relevante parametre i hht. forskriften. Vurdering av analyseresultater. Gjennomføring av nødvendige tiltak. Overvåking for klassifisering av resipient. Rapportering til kommunen / staten (Kostra)

5 Registrering og oppbevaring av dokumentasjon
§ 12-10 Minirenseanlegg i hht EN , evt. typegodkjent (DNV) Naturbaserte anlegg skal dokumentere stedlige forhold, dimensjonering og utforming i h.h.t anerkjente metoder. Dokumentasjon framskaffes av nøytrale fagkyndige. Klager og henvendelser som skal arkiveres i 5 år: § Utslipp fra avløpsnett / overløp § Lukt § Utslipp fra renseanlegg § Oversikt over overløp og lekkasjer. § Oversikt over overløp og lekkasjer  Registrert/beregnet driftstid (overløp) § / § Renseresultater  Rapportering.

6 Rapportering og varsling
§ 11-5: Kommunen skal, som eier av anlegg i kap og kap. 14 rapportere ”nødvendige” opplysninger til staten  Kostra. § 14-14: Overskridelse av rensekrav med 100 % skal rapporteres fylkesmannen snarest Dessuten kan det finnes hendelser/situasjoner som myndigheten ønsker rapportert snarest av hensyn til allmennheten eller egen håndtering av media. Rørbrudd / store direkteutslipp Spesielle utslipp / påslipp.

7 Uttak av prøver eller alternativ dokumentasjon
§13-13 Alternativ til prøveuttak: Anlegg > 50 og < pe. i mindre følsomt område kan alternativt dokumentere: innen 18 mndr. fra oppstart legge fram dokumentasjon som verifiserer at kravene tilfredsstilles. Dokumentasjonen baseres på min. 6 prøver over 12 mndr. Anlegg med naturlig infiltrasjon: At størrelse/dimensjonering og plassering er tilpasset vannmengder og grunnforhold på stedet. Grunnundersøkelser – infiltrasjonskapasitet / renseegen-skaper / risikovurdering. Dokumentasjon skal framlegges/utarbeides av nøytrale fagkyndige. (Dvs. person med relevant utdanning, anerkjente kurs eller sertifisering)

8 Uttak av prøver eller alternativ dokumentasjon
Prøveuttak – anlegg med konvensjonell teknologi: Kap 12: Ikke krav til prøvetaking. Krav til prøveuttak og dokumentasjon av renseresultat i forhold til faktiske rensekrav, er en del av godkjenninga. Kap 13: Den ansvarlige skal sørge for uttak av Representative / mengde- eller tidsproporsjonale prøver. Prøveuttak med jevne mellomrom på ulike ukedager etter forhåndsbestemt program Konservering og oppbevaring i samsvar med NS-ISO eller anerkjent laboratoriepraksis. Forsvarlig og rask (max 24 timer) transport til  akkreditert laboratorium. Hva bestemmer prøvefrekvens og krav ? Tettbebyggelsens størrelse avgjør kravene (Kap 13 eller 14) Avløpsanleggets størrelse avgjør prøvefrekvensen

9 Prøvefrekvenser, paramtrer og prøvetyper §13: §§ 13-12; 13-13 og 13-15
Følsomt område Normalt område Mindre følsomt område Størrelse - pe < 1 000 > 1 000 Eksist. anlegg Prøver stk/år 6 12 eller Dokum. funksj. Sil m/lysåpn. < 1 mm slamavsk. Krav: Årsmiddel Reff > 90 % Reff > 20 % eller Konsut < 100 mg/l Parameter Tot - P SS Prøvetype Døgn- / ukeblandpr Døgn- /ukeblandpr Døgn-/ukebl.pr. Prøvepunkt Innløp & utløp Tettbebyggelsens størrelse vurderes/beregnes for et tids-perspektiv på ~ 10 år. Naturlig utvikling eller vesentlige endringer næringsaktiviteter el.l kan medføre at tettstedet flyttes opp i kap 14. Eksist. anlegg som endres vesentlig, flyttes over hit.

10 Uttak av prøver eller alternativ dokumentasjon
Prøveuttak – anlegg med konvensjonell teknologi: Kap 14: Den ansvarlige skal sørge for uttak av prøver i samsvar med alle krav som i kap. 13, samt: Mengdemåling innenfor 10 % toleranse. Korrekt mengdemåling krever: Riktig valg av måleprofil, korrekt installert. Kalibrert utstyr med tilpasset måleområde.  NS 9460 (evt. VA-miljøblad nr. 53, 54 og 55) Fra skal prøvetaking og konservering utføres av akkreditert virksomhet dvs. virksomhet med dokumenterte rutiner og KS-system av tilfredsstillende kvalitet.  Offisiell anerkjennelse gitt av Norsk Akkreditering.

11 Prøvefrekvenser, parametre og prøvetyper Kap 14: §§ 14-11; 14-12 og 14 - 13
Følsomt område Normalt område Mindre føls. område Størr–pe <1000 >1000 >10000 Pr.stk/år 6 12 24 Krav Fosfor + sekundærrens. Sek.rens – alt. prim.rens Paramet. P + BOF5 + KOF KOF+ BOF5 // BOF5+ SS + 6 stk N fra anlegg > pe: Tungmetaller As, Cr, Cu, Ni, Zn, Pb, Cd, Hg. + 3 stk fra anlegg > pe: BFH, PAH, PCB7, DEHP Prøvest. Innløp / Utløp P og N SS, BOF5 og KOF Pr. type Døgn- eller ukeblandprøve Døgnblanprøve As, Cr, Cu, Ni, Zn, Pb, Cd, Hg. BFH, PAH, PCB7, DEHP Ukeblandprøve

12 Prøveuttak Representative prøver krever: Prøvetakingsplan.
Nok vann, ”nytt” vann og alt vann i prøvepunktet. Prøveuttak innenfor egendefinerte akseptkriterier. Prøvepunkt m/god omblanding og u/returstrøm. (Partikler er oftest problemet  krever turbulens i prøvepunktet) Mengde- eller tidsproporsjonale prøver. Prøvetakingsplan. Et forhåndsoppsatt prøvetakingsprogram for prøveuttak skal fordeles over året - på ulike ukedager. Prøveuttak og konservering: Følg veileder eller NS-ISO : Konservering og behandling av prøver NS-ISO : Prøvetaking av avløpsvann

13 Analyser Prøver skal analyseres innen 24 timer etter uttak.
 Gjør avtaler om transport og levering. Akkrediterte laboratorier skal benyttes: Akkreditering skjer på de enkelte analysepara-metre og -metoder og må fornyes/vedlikeholdes. Metodene er spesifisert i kap. 11, vedlegg 2.2. Konkurransesituasjon og regelverk fører til strukturendring i markedet. Lange transporter skaper problem i distriktene (Postverket, er ikke pålitelig, dekker ikke over alt og er i endring) Innkjøpsforskrifter begrenser handlefriheten og kompliserer situasjonen. (Ikke tillatt å legge geografiske kriterier inn i konkurransen)

14 Analyseresultater og tiltak
Den ansvarlige skal vurdere analyseresultater i h.h.t. utslippskravene og korrigere for avløpsvann som er gått utenom prøvestedet. Ekstreme resultat ved prøveuttak under uvanlige forhold, kan annulleres. Vann i overløp skal medregnes hvis det ikke er med i prøven.  Dårlige resultater utløser tiltak. Prøver kan annulleres ved uvanlige forhold som: Ekstreme værsituasjoner (Nedbør, flom, springflo). Strømbrudd, lynnedslag, industripåslipp el.l. Analysefeil på laboratoriet. Støtutslipp og forgiftninger fra virksomheter.  Ekstern påvirkning. IKKE intern svikt.

15 Vurdering av resultater
Er kravene oppfylt ? Kap 13: Generelt er alle tallfesta krav årlige middelverdier og alle prøver som ikke annulleres, er tellende. Krav til renseeffekt krever innløpsprøve. Kap 14: Krav til renseeffekt på tot-P og tot-N er årlig middelverdi og alle prøver som ikke annulleres, er tellende. For krav til KOF og BOF5 (sekundærrensekravet) gjelder at: Krav til mg/l eller % renseeffekt mhp. BOF5 og Krav til mg/l eller % renseeffekt mhp. KOF må oppfylles men et antall prøver kan strykes (Se tabell i § 14-13). evt. annulleres.

16 Vurdering av resultater. Kontroll mhp. BOF5
Er konsentrasjonen < 25 mg/l ? Ja Prøve er OK Nei Ja Prøve annulleres, er ikke tellende Er renseeffekten > 70 % ? Ja Nei Sjekk tabell over antall tillatte overskridelser Nei Er det uvanlige forhold ? Nei For mange Nei Ja Sekundærrense- kravet ikke oppfylt Konsut > 50 mg/l (100%) eller Reff < 40 % FMVA varsles

17 Resipientovervåking I hht. § 14-9 skal anleggseier / den ansvarlige
hvert 4. år dokumentere resipientkvalitet for å kunne klassifisere resipienten som følsom, normal eller mindre følsom dersom utslippet er: > pe til sjø i mindre følsomt område og unntatt sekundærrensekravet. > / < i elvemunning i mindre følsomt område og unntatt sekundærrensekravet - eller > i følsomt område (eller i nedslagsfeltet) og ikke gjennomfører nitrogenreduksjon. Utførende for feltarbeidet skal være akkreditert

18 Kommunen som myndighetsutøver
Forurensningsmyndighet innebærer Rett til å gi pålegg og stille krav. Plikt til å føre tilsyn. IK-revisjoner i h.h.t. forurensingsloven. Hva er tilsyn ? Kontroll av at alle utslippskrav tilfredsstilles. Kontroll av at prøvetaking skjer i h.h.t. krav. Gjennomgang av dokumentasjon. Periodisk / regelmessig inspeksjon av drift m.v. Oppfølging av avvik og pålegg om tiltak. Myndigheten har ansvaret for Organisering av tilsynsarbeidet Gjennomføring av tilsynsarbeidet Sanksjoner.

19 Kontroll i h.h.t. kap 12 Kap 12 – Avløpsanlegg < 50 pe.
Forurensningsmyndighet KOMMUNEN Følge opp rapportering av private anlegg. Sjekk/kontroler dokumentasjon Minirenseanlegg: Forutsettes typegodkjent / i h.h.t EN DNVs typegodkjenning utgår etter Kontrollere utførelse Følge opp serviceavtale / gi evt. pålegg om tiltak Naturbaserte anlegg. Kontrollere at utførelse ”in situ” følger grunnlaget. Periodisk kontroll av terrengutslag m.v. Følge opp krav til slamtømming.

20 Kontroll i h.h.t. kap 13 Kap 13 – Avløpsanlegg < 2000 pe til ferskvann / elvemunning. < pe til sjø. Forurensningsmyndighet KOMMUNEN Tilsynsoppgaver: Kontrollere/følge opp relevant dokumentasjon. Herunder Kreve rapportering fra private anlegg (§13-16) Kontrollere/følge opp prøveuttak. Følge opp avviksmeldinger på ytre miljø. Vurdere/følge opp konsekvenser i resipienten. Utarbeide planer for periodisk inspeksjon av anlegg Tilsynsoppgaver bør være egnet for interkommunalt samarbeid.

21 Kontrollere/følge opp relevant dokumentasjon
Følge opp at prøvetaking, prøvetakingsfrekvens og analysearbeid skjer i h.h.t forskrift og krav Kontroll av at renseresultater er vurdert opp mot krav for anlegget. og tilsynet skal påtale avvik / kreve tiltak. Kontroll av at den ansvarlige har oversikt og doku-mentasjon over overløp og større lekkasjer på nett. Gjennomgå årsrapport m/”nødvendige” opplysninger Rapportering til kommunen  Private anlegg § 13-16 Rapportering til Kostra  Offentlige §11-5.

22 Følge opp avviksmeldinger på ytre miljø
Normalt fører avvik til varsling i årsrapporten. Luktklager er et avvik (Reg. og lagring i 5 år). Tilsynsmyndigheten bør vurdere om det er avvik de ønsker varslet umiddelbart. Støtutslipp (> + 100%) til resipienter i alle områder. Varsle publikum/brukere. Være ”foran” media. Avklare om FMVA ønsker å bli varslet. Følge opp avviket, evt. kreve tiltak inntil eieren melder at det er lukket.

23 Avløpsnett og overløp Kontroll/oppfølging på avløpsnett og overløp.
For avløpsnett stilles generelt krav til oversikt over Overløp og lekkasjer i nettet Nødoverløp For nett i kap. 14 stilles i tillegg krav om Registrering eller beregning av overløpenes driftstid, herunder nødoverløp.

24 Resipienter Myndigheten skal/bør vurdere/følge opp konsekvenser i resipienten. Vannkvalitet. Hygieniske konsekvenser Øvrig forurensning (Eutrofiering). Brukerkonflikter. Drikkevannsinteresser. Badevannsinteresser. Generelle friluftsinteresser Krav om tiltak. Generelle prosessmessige eller tekniske tiltak. Omgjøring av konsesjon / Bruk av fl - §18 og forvaltningsloven.

25 Tilsynsprogram Myndigheten bør utarbeide planer for periodisk inspeksjon. Hensikt: Sikre forutsigbarhet og likebehandling av anleggs-eiere/konsesjonhavere. Gi tilsynsmyndigheten et verktøy for systematisk oppfølging og gode rutiner for tilsynsvirksomheten. Gi tilsynsmyndigheten et verktøy for å kontroll med status og utvikling på anleggene og i resipienten. og med det  Sikre dokumentert grunnlag for pålegg om tiltak.

26 Øvrige myndighetsområder
Kommunen er også forurensningsmyndighet for Kap. 15: Utslipp av oljeholdig avløpsvann. Kap. 15-A: Påslipp av avløpsvann fra virksomhet til offentlig avløpsnett. Kap. 15-A hjemler: Krav til tiltak på utslipp også fra eksisterende virksomhet i tillegg til krav fastsatt i tillatelse fra statlig myndighet. og installasjon av matavfallskverner er forbudt, men kan tillates i lokal forskrift.

27 Oppsummering Kommunene har ansvar som:
Anleggseier – Ansvarlig forurenser og plikter å sørge for Drifte anlegg i samsvar med utslippskrav / rensekrav. Sørge for prøveuttak og analyser som dokumenterer renseresultater. Vurdere analyseresultater og gjennomføre tiltak. Framskaffe og ta vare på relevant dokumentasjon vedr. renseanlegg, avløpsnett, overløp, ulemper/klager mv. Rapportere relevante opplysninger til staten / Kostra. Forurensningsmyndighet for påslipp til offentlig nett, enkeltutslipp < 50 pe og for tettbebyggelser med utslipp mindre enn 2000 pe / pe. Dette innebærer: Rett og plikt til å stille krav. Plikt til å føre tilsyn . Ansvar for IK-revisjoner i h.h.t. forurensingsloven.


Laste ned ppt "Ny Avløpsforskrift- Prøvetaking og dokumentasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google