Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Ny Avløpsforskrift- Prøvetaking og dokumentasjon Saariselka Finnland 27 og 28 april 2006 Sivilingeniør Tobias Dahle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Ny Avløpsforskrift- Prøvetaking og dokumentasjon Saariselka Finnland 27 og 28 april 2006 Sivilingeniør Tobias Dahle."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Ny Avløpsforskrift- Prøvetaking og dokumentasjon Saariselka Finnland 27 og 28 april 2006 Sivilingeniør Tobias Dahle

2 2 Grunnlag for foredraget  Innholdet i dette foredraget er i stor grad henta fra utarbeidet innlegg fra NORVAR. 

3 3 Kommunens rolle på avløpssektoren uTjenesteleverandør til befolkning og næringsliv.  Leverer kommunaltekniske tjenester. uFagetat:  Rådgiver for utbyggere (generelt og i søknadsfase).  Saksforberdelse og rådgiver for politiske utvalg.  Planarbeid i h.h.t. lovverk og egen utvikling uAnleggseier  Konsesjonssøker (fl) * Tiltakshaver/Utførende (pbl)  Driftsansvarlig forurenser / Ansvar etter utslippstillatelse

4 4 Kommunen som ”driftsansvarlig forurenser”  Jeg vil i foredraget gjennomgå kommunens ansvar mht. uRegistrering og oppbevaring av dokumentasjon vedr. avløpsnett/overløp, renseresultater og drift, naboklager (lukt) mv. uUttak av prøver eller  sørge for alternativ dokumentasjon uAnalyser på relevante parametre i hht. forskriften. uVurdering av analyseresultater. uGjennomføring av nødvendige tiltak. uOvervåking for klassifisering av resipient. uRapportering til kommunen / staten (Kostra)

5 5 Registrering og oppbevaring av dokumentasjon u§ 12-10  Minirenseanlegg i hht EN12566-3, evt. typegodkjent (DNV)  Naturbaserte anlegg skal dokumentere stedlige forhold, dimensjonering og utforming i h.h.t anerkjente metoder.  Dokumentasjon framskaffes av nøytrale fagkyndige. uKlager og henvendelser som skal arkiveres i 5 år:  § 13-6 Utslipp fra avløpsnett / overløp  § 13-10 Lukt  § 13-11Utslipp fra renseanlegg u§ 13-6 Oversikt over overløp og lekkasjer. u§ 14-5Oversikt over overløp og lekkasjer u+ 31.12.08  Registrert/beregnet driftstid (overløp) u§ 13-14/ § 14-12 Renseresultater  Rapportering.

6 6 Rapportering og varsling u§ 11-5: Kommunen skal, som eier av anlegg i kap. 13 og kap. 14 rapportere ”nødvendige” opplysninger til staten  Kostra. u§ 14-14: Overskridelse av rensekrav med 100 % skal rapporteres fylkesmannen snarest uDessuten kan det finnes hendelser/situasjoner som myndigheten ønsker rapportert snarest av hensyn til allmennheten eller egen håndtering av media. uRørbrudd / store direkteutslipp uSpesielle utslipp / påslipp.

7 7 Uttak av prøver eller alternativ dokumentasjon  §13-13 Alternativ til prøveuttak: uAnlegg > 50 og < 1 000 pe. i mindre følsomt område kan alternativt dokumentere:  innen 18 mndr. fra oppstart legge fram dokumentasjon som verifiserer at kravene tilfredsstilles.  Dokumentasjonen baseres på min. 6 prøver over 12 mndr. u Anlegg med naturlig infiltrasjon:  At størrelse/dimensjonering og plassering er tilpasset vannmengder og grunnforhold på stedet.  Grunnundersøkelser – infiltrasjonskapasitet / renseegen-skaper / risikovurdering. uDokumentasjon skal framlegges/utarbeides av nøytrale fagkyndige. (Dvs. person med relevant utdanning, anerkjente kurs eller sertifisering)

8 8 Uttak av prøver eller alternativ dokumentasjon  Prøveuttak – anlegg med konvensjonell teknologi:  Kap 12: Ikke krav til prøvetaking. Krav til prøveuttak og dokumentasjon av renseresultat i forhold til faktiske rensekrav, er en del av godkjenninga.  Kap 13: Den ansvarlige skal sørge for uttak av uRepresentative / mengde- eller tidsproporsjonale prøver. uPrøveuttak med jevne mellomrom på ulike ukedager etter forhåndsbestemt program uKonservering og oppbevaring i samsvar med uNS-ISO 5667-3 eller anerkjent laboratoriepraksis. uForsvarlig og rask (max 24 timer) transport til u  akkreditert laboratorium.  Hva bestemmer prøvefrekvens og krav ? uTettbebyggelsens størrelse avgjør kravene (Kap 13 eller 14) uAvløpsanleggets størrelse avgjør prøvefrekvensen

9 9 Prøvefrekvenser, paramtrer og prøvetyper §13: §§ 13-12; 13-13 og 13-15 Følsomt områdeNormalt områdeMindre følsomt område Størrelse - pe< 1 000> 1 000< 1 000> 1 000< 1 000> 1 000Eksist. anlegg Prøver stk/år6126 6 ellerDokum. funksj. Sil m/lysåpn. < 1 mm eller slamavsk. Krav: Årsmiddel R eff > 90 % R eff > 20 % eller Kons ut < 100 mg/l ParameterTot - P SS PrøvetypeDøgn- / ukeblandpr Døgn-/ukebl.pr. PrøvepunktInnløp & utløp Tettbebyggelsens størrelse vurderes/beregnes for et tids- perspektiv på ~ 10 år. Naturlig utvikling eller vesentlige endringer næringsaktiviteter el.l kan medføre at tettstedet flyttes opp i kap 14. Eksist. anlegg som endres vesentlig, flyttes over hit.

10 10 Uttak av prøver eller alternativ dokumentasjon  Prøveuttak – anlegg med konvensjonell teknologi:  Kap 14: Den ansvarlige skal sørge for uttak av prøver i samsvar med alle krav som i kap. 13, samt: uMengdemåling innenfor 10 % toleranse. uKorrekt mengdemåling krever:  Riktig valg av måleprofil, korrekt installert.  Kalibrert utstyr med tilpasset måleområde.  NS 9460 (evt. VA-miljøblad nr. 53, 54 og 55) uFra 31.12.2008 skal  prøvetaking og konservering utføres av akkreditert virksomhet dvs. virksomhet med dokumenterte rutiner og KS-system av tilfredsstillende kvalitet.  Offisiell anerkjennelse gitt av Norsk Akkreditering.

11 11 Prøvefrekvenser, parametre og prøvetyper Kap 14: §§ 14-11; 14-12 og 14 - 13 Følsomt områdeNormalt områdeMindre føls. område Størr–pe<1000>1000>10000<1000>1000>10000<1000>1000>10000 Pr.stk/år612246122461224 KravFosfor + sekundærrens. Sek.rens – alt. prim.rens Paramet.P + BOF 5 + KOF KOF+ BOF 5 // BOF 5 + SS + 6 stkN fra anlegg > 20 000 pe: Tungmetaller As, Cr, Cu, Ni, Zn, Pb, Cd, Hg. + 3 stkfra anlegg > 50 000 pe: BFH, PAH, PCB 7, DEHP Prøvest.Innløp / Utløp Paramet.P og NSS, BOF 5 og KOF Pr. typeDøgn- eller ukeblandprøveDøgnblanprøve Paramet.As, Cr, Cu, Ni, Zn, Pb, Cd, Hg.BFH, PAH, PCB 7, DEHP Pr. typeUkeblandprøve

12 12 Prøveuttak uRepresentative prøver krever:  Nok vann, ”nytt” vann og alt vann i prøvepunktet.  Prøveuttak innenfor egendefinerte akseptkriterier.  Prøvepunkt m/god omblanding og u/returstrøm.  (Partikler er oftest problemet  krever turbulens i prøvepunktet)  Mengde- eller tidsproporsjonale prøver. uPrøvetakingsplan.  Et forhåndsoppsatt prøvetakingsprogram for prøveuttak skal fordeles over året - på ulike ukedager. uPrøveuttak og konservering:  Følg veileder eller uNS-ISO 5667-3 : Konservering og behandling av prøver uNS-ISO 5667-10:Prøvetaking av avløpsvann

13 13 Analyser uPrøver skal analyseres innen 24 timer etter uttak. u  Gjør avtaler om transport og levering. uAkkrediterte laboratorier skal benyttes:  Akkreditering skjer på de enkelte analysepara-metre og - metoder og må fornyes/vedlikeholdes. uMetodene er spesifisert i kap. 11, vedlegg 2.2.  Konkurransesituasjon og regelverk fører til strukturendring i markedet.  Lange transporter skaper problem i distriktene (Postverket, er ikke pålitelig, dekker ikke over alt og er i endring)  Innkjøpsforskrifter begrenser handlefriheten og kompliserer situasjonen. (Ikke tillatt å legge geografiske kriterier inn i konkurransen)

14 14 Analyseresultater og tiltak u§§ 13-15 og 14-13  Den ansvarlige skal vurdere analyseresultater i h.h.t. utslippskravene og korrigere for avløpsvann som er gått utenom prøvestedet.  Ekstreme resultat ved prøveuttak under uvanlige forhold, kan annulleres.  Vann i overløp skal medregnes hvis det ikke er med i prøven.  Dårlige resultater utløser tiltak. uPrøver kan annulleres ved uvanlige forhold som:  Ekstreme værsituasjoner (Nedbør, flom, springflo).  Strømbrudd, lynnedslag, industripåslipp el.l.  Analysefeil på laboratoriet.  Støtutslipp og forgiftninger fra virksomheter.  Ekstern påvirkning. IKKE intern svikt.

15 15 Vurdering av resultater  Er kravene oppfylt ?  Kap 13: uGenerelt er alle tallfesta krav årlige middelverdier og alle prøver som ikke annulleres, er tellende. uKrav til renseeffekt krever innløpsprøve.  Kap 14: uKrav til renseeffekt på tot-P og tot-N er årlig middelverdi og alle prøver som ikke annulleres, er tellende. uFor krav til KOF og BOF5 (sekundærrensekravet) gjelder at:  Krav til mg/l eller % renseeffekt mhp. BOF5  og  Krav til mg/l eller % renseeffekt mhp. KOF  må oppfylles  men et antall prøver kan strykes (Se tabell i § 14-13).  evt. annulleres.

16 16 Vurdering av resultater. Kontroll mhp. BOF 5 Er konsentrasjonen < 25 mg/l ? Prøve er OK Ja Nei Er renseeffekten > 70 % ? Ja Nei Er det uvanlige forhold ? Kons ut > 50 mg/l (100%) eller R eff < 40 % Nei Prøve annulleres, er ikke tellende Ja Sjekk tabell over antall tillatte overskridelser Nei Sekundærrense- kravet ikke oppfylt For mange FMVA varsles Ja Nei

17 17 Resipientovervåking  I hht. § 14-9 skal anleggseier / den ansvarlige uhvert 4. år dokumentere resipientkvalitet for å kunne klassifisere resipienten som følsom, normal eller mindre følsom dersom utslippet er:  > 10 000 pe til sjø i mindre følsomt område og unntatt sekundærrensekravet.  > 2 000 / < 10 000 i elvemunning i mindre følsomt område og unntatt sekundærrensekravet - eller  > 10 000 i følsomt område (eller i nedslagsfeltet) og ikke gjennomfører nitrogenreduksjon. uUtførende for feltarbeidet skal være akkreditert

18 18 Kommunen som myndighetsutøver  Forurensningsmyndighet innebærer  Rett til å gi pålegg og stille krav.  Plikt til å føre tilsyn.  IK-revisjoner i h.h.t. forurensingsloven.  Hva er tilsyn ?  Kontroll av at alle utslippskrav tilfredsstilles.  Kontroll av at prøvetaking skjer i h.h.t. krav.  Gjennomgang av dokumentasjon.  Periodisk / regelmessig inspeksjon av drift m.v.  Oppfølging av avvik og pålegg om tiltak.  Myndigheten har ansvaret for  Organisering av tilsynsarbeidet  Gjennomføring av tilsynsarbeidet  Sanksjoner.

19 19 Kontroll i h.h.t. kap 12  Kap 12 – Avløpsanlegg < 50 pe.  ForurensningsmyndighetKOMMUNEN uFølge opp rapportering av private anlegg. uSjekk/kontroler dokumentasjon  Minirenseanlegg: uForutsettes typegodkjent / i h.h.t EN12566-3. uDNVs typegodkjenning utgår etter 01.07.2008. uKontrollere utførelse uFølge opp serviceavtale / gi evt. pålegg om tiltak  Naturbaserte anlegg. uKontrollere at utførelse ”in situ” følger grunnlaget. uPeriodisk kontroll av terrengutslag m.v. uFølge opp krav til slamtømming.

20 20 Kontroll i h.h.t. kap 13  Kap 13 – Avløpsanlegg < 2000 pe til ferskvann / elvemunning.  < 10000 pe til sjø.  Forurensningsmyndighet KOMMUNEN  Tilsynsoppgaver: uKontrollere/følge opp relevant dokumentasjon. Herunder  Kreve rapportering fra private anlegg (§13-16) uKontrollere/følge opp prøveuttak. uFølge opp avviksmeldinger på ytre miljø. uVurdere/følge opp konsekvenser i resipienten. uUtarbeide planer for periodisk inspeksjon av anlegg  Tilsynsoppgaver bør være egnet for interkommunalt samarbeid.

21 21 Kontrollere/følge opp relevant dokumentasjon uFølge opp at prøvetaking, prøvetakingsfrekvens og analysearbeid skjer i h.h.t forskrift og krav uKontroll av at renseresultater er vurdert opp mot krav for anlegget. og tilsynet skal påtale avvik / kreve tiltak. uKontroll av at den ansvarlige har oversikt og doku- mentasjon over overløp og større lekkasjer på nett. uGjennomgå årsrapport m/”nødvendige” opplysninger uRapportering til kommunen  Private anlegg § 13-16 uRapportering til Kostra  Offentlige §11-5.

22 22 Følge opp avviksmeldinger på ytre miljø uNormalt fører avvik til varsling i årsrapporten.  Luktklager er et avvik (Reg. og lagring i 5 år). uTilsynsmyndigheten bør vurdere om det er avvik de ønsker varslet umiddelbart.  Støtutslipp (> + 100%) til resipienter i alle områder.  Varsle publikum/brukere.  Være ”foran” media. uAvklare om FMVA ønsker å bli varslet. uFølge opp avviket, evt. kreve tiltak inntil eieren melder at det er lukket.

23 23 Avløpsnett og overløp  Kontroll/oppfølging på avløpsnett og overløp. uFor avløpsnett stilles generelt krav til oversikt over  Overløp og lekkasjer i nettet  Nødoverløp uFor nett i kap. 14 stilles i tillegg krav om  Registrering eller beregning av overløpenes driftstid, herunder nødoverløp.

24 24 Resipienter  Myndigheten skal/bør vurdere/følge opp konsekvenser i resipienten. uVannkvalitet.  Hygieniske konsekvenser  Øvrig forurensning (Eutrofiering). uBrukerkonflikter.  Drikkevannsinteresser.  Badevannsinteresser.  Generelle friluftsinteresser uKrav om tiltak.  Generelle prosessmessige eller tekniske tiltak.  Omgjøring av konsesjon / Bruk av fl - §18 og forvaltningsloven.

25 25 Tilsynsprogram  Myndigheten bør utarbeide planer for periodisk inspeksjon.  Hensikt: uSikre forutsigbarhet og likebehandling av anleggs- eiere/konsesjonhavere. uGi tilsynsmyndigheten et verktøy for systematisk oppfølging og gode rutiner for tilsynsvirksomheten. uGi tilsynsmyndigheten et verktøy for å kontroll med status og utvikling på anleggene og i resipienten. uog med det  uSikre dokumentert grunnlag for pålegg om tiltak.

26 26 Øvrige myndighetsområder  Kommunen er også forurensningsmyndighet for uKap. 15:Utslipp av oljeholdig avløpsvann. uKap. 15-A:Påslipp av avløpsvann fra virksomhet til offentlig avløpsnett. uKap. 15-A hjemler:  Krav til tiltak på utslipp også fra eksisterende virksomhet  i tillegg til krav fastsatt i tillatelse fra statlig myndighet.  og  installasjon av matavfallskverner er forbudt, men kan tillates i lokal forskrift.

27 27 Oppsummering  Kommunene har ansvar som: uAnleggseier – Ansvarlig forurenser og plikter å sørge for  Drifte anlegg i samsvar med utslippskrav / rensekrav.  Sørge for prøveuttak og analyser som dokumenterer renseresultater.  Vurdere analyseresultater og gjennomføre tiltak.  Framskaffe og ta vare på relevant dokumentasjon vedr. renseanlegg, avløpsnett, overløp, ulemper/klager mv.  Rapportere relevante opplysninger til staten / Kostra. uForurensningsmyndighet for påslipp til offentlig nett, enkeltutslipp < 50 pe og for tettbebyggelser med utslipp mindre enn 2000 pe / 10 000 pe. Dette innebærer :  Rett og plikt til å stille krav.  Plikt til å føre tilsyn.  Ansvar for IK-revisjoner i h.h.t. forurensingsloven.


Laste ned ppt "1 Ny Avløpsforskrift- Prøvetaking og dokumentasjon Saariselka Finnland 27 og 28 april 2006 Sivilingeniør Tobias Dahle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google