Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Finn Markussen, Helsevernetaten, bergen kommune Levekår og helse i Bergen Finn Markussen Helsevernetaten Februar 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Finn Markussen, Helsevernetaten, bergen kommune Levekår og helse i Bergen Finn Markussen Helsevernetaten Februar 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Finn Markussen, Helsevernetaten, bergen kommune Levekår og helse i Bergen Finn Markussen Helsevernetaten Februar 2009

2 Finn Markussen, Helsevernetaten, bergen kommune Veldokumentert sammenheng mellom levekår og helse Beskrevet i blant annet –Sosiale ulikheter i helse i Norge – en kunnskapsoversikt (Sosial – og helsedirektoratet 2005) –Gradientutfordringen (Sosial – og helsedirektoratet 2005) –Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller (St.meld nr 20 (2006-2007) Gradient gjennom hele befolkningen –risikoen for dårlig helse og tidlig død er jevnt økende med synkende sosioøkonomisk status Yrke, inntekt og utdanning Dødelighet, levealder, sykelighet, trygdeytelser, selvopplevd helse Utsatte grupper med risiko for dårlig helse –Innvandrere, sosialhjelpsmottagere, arbeidsledige, kort utdanning, lavtlønnede, kriminelle, Ulikhetene er økende, også i Norge

3 Finn Markussen, Helsevernetaten, bergen kommune Levekår og helse Levekår som –risikofaktor for dårlig helse og –helsefremmende faktor Hva er levekår? –Sosioøkonomiske faktorer – grupper Inntekt, yrke, utdanning –Bo-områder Opphopning av sosioøkonomiske faktorer –Psykososiale forhold Sosial kontakt og sosial støtte

4 Finn Markussen, Helsevernetaten, bergen kommune Forklaringer Levekår Helse Livsstil (røyking, mosjon, kosthold) Materiell forklaring Sosial forklaring Psykologisk - biologisk forklaring

5 Finn Markussen, Helsevernetaten, bergen kommune Hovedstrategier for å bedre folkehelsen EU 2008: Ulikheter i helse knyttet til ulikheter i levekår – en hovedutfordring i folkehelsearbeidet i Europa Strategier for EU: –Forbedre dagliglivets levekår –Redusere ulikhet i fordeling av makt, penger og ressurser –Måle og forstå problemet og evaluere effekt av tiltak Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller (St. meld 2006-2007) Redusere sosiale forskjeller som bidrar til helseforskjeller (inntekt, oppvekst, arbeid) Redusere sosiale forskjeller i helseatferd og bruk av helsetjenester Målrettet innsats for sosial inkludering Utvikle kunnskap og sektorovergripende verktøy

6 Finn Markussen, Helsevernetaten, bergen kommune Helsetjenesten Helsetjenesten spiller derfor en underordnet rolle for folkehelsen 10-90-”regelen” –Aaron Wildavsky, Boston 1979: helsetjenesten (leger, medisiner og sykehus) kan avhjelpe 10 prosent av folks helseproblemer. De øvrige 90 prosent må samfunn og fellesskap ta seg av.

7 Finn Markussen, Helsevernetaten, bergen kommune Folkehelse- Befolkningens helsetilstand og hvordan helse er fordelt i en befolkning Helse- tjenesten Skoler NAV Transportsektor Utbyggere Kommunal plan og byggetat Kulturvirksomheter Fagforeninger Frivillige organisasjoner Naboer Politikere Oversikt over helsetilstand, sykdomsutbredelse og påvirkningsfaktorer Medvirkning til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre offentlige organer Informasjon om forhold som har betydning for helsen Boforhold Økonomisk trygghet Arbeidsmulighet Skolegang Medvirkning Ytre miljø- /sikkerhetsrisiko Sosialt liv Livsstil Folkehelsearbeid: Samfunnets samlede innsats for å styrke faktorer som virker positivt og svekke faktorer som medfører helserisiko,og arbeid for en jevnere sosial fordeling av faktorer som påvirker helse

8 Finn Markussen, Helsevernetaten, bergen kommune Indikatorer for levekår og helse Arbeidsledighet Lav utdanning Inntekt Sosialhjelp Overgangsstønad Barneverntiltak Ikke-vestlig innvandring Kriminalitet Sykefravær Uførepensjon Dødelighet Levekårsindikatorer valgt ut fra ”målbare” grupper som har høyere forekomst av sykdom og/eller tidlig død, eller opphopning av risikofaktorer mht dårlig helse

9 Finn Markussen, Helsevernetaten, bergen kommune Rangering For alle indikatorene er laget en rangering 1-10 Så er det laget en samlet rangering for indikatorene samlet (gjennomsnitt)

10 Finn Markussen, Helsevernetaten, bergen kommune Resultater Ulikheter Tendens til opphopning av fordeler og ulemper De fleste ulempene gjelder et (lite) mindretall av befolkningen –Men likevel slik at inntekten i stor grad følger de andre levekårsindikatorene, slik at ulempene kanskje preger områdene?

11 Finn Markussen, Helsevernetaten, bergen kommune Opphopning av personer med risiko for helseproblemer på sonenivå? Dødelighet Sosialhjelp Arbeidsledighet Inntekt 0,4 0,3 -0,4 Uførhet Overgangs- stønad Sykefravær Lav utdanning 0,6 0,7 0,4 Syke- fravær 0,3 0,6 0,3 Dette er antagelig delvis de samme personene, delvis ”smitteeffekt” Ikke-vestlige innvandrere O,5

12 Finn Markussen, Helsevernetaten, bergen kommune Korrelasjoner mellom levekårsfaktorer Lav utdanning Sosial- hjelp Arbeids- ledighet Overgangs- stønad Ikke-vestl. innvandrere Kriminalitet 0,9 0,2 Barne- vern 0,3 0,7 0,60,8 0,9 Inntekt -0,8 -0,7 -0,8 -0,7 Dette er antagelig delvis de samme personene, delvis ”smitteeffekt” -0,3

13 Finn Markussen, Helsevernetaten, bergen kommune 13 Sammenheng mellom levekår og helse Veldokumentert statistisk sammenheng på gruppenivå –Helseatferd og inntekt og utdanning –Dødelighet og utdanning –Levealder og yrke –Dødelighet og inntekt –Levekår og forekomst av kreft, hjertekarsykdom, tannhelse, psykisk sykdom, selvmord –Livsstil, opplevd helse, helse, trygdeytelser og bomiljø (deprivasjon) Ingen hard mosjon i fritiden, menn og kvinner 40-45 år

14 Finn Markussen, Helsevernetaten, bergen kommune Betydelige symptomer (HSCL>1,75) på depresjon og angst etter lengde på utdanning 5 10 15 20 25 Menn 25-64 Kvinner 25-64 Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutt

15 Finn Markussen, Helsevernetaten, bergen kommune 15 Dødelighet og utdanning Dødelighet etter utdanning. Menn, 45-64 år. Aldersjustert, døde pr. 100.000

16 Finn Markussen, Helsevernetaten, bergen kommune Sammensatte og langvarige levekårsproblemer som svekker helsen er utbredt i enkelte grupper langtidsmottakere av sosialhjelp, tungt belastede rusmiddelavhengige og enkelte innvandrergrupper. innvandrere fra ikke-vestlige land har overhyppighet av psykiske lidelser, og også av en del smittsomme sykdommer og diabetes. barn og unge med kontakt med barnevernet, og deres foreldre, har større helseproblemer enn andre familier. aleneboende, og da særlig skilte og enker/enkemenn har dårligere psykisk helse enn andre, og også høyere dødelighet. I tillegg er forekomst av arbeidsledighet betydelig økt etter skilsmisse. Arbeidsledige har høyere forekomst av psykiske lidelser, og kortere forventet levetid

17 Finn Markussen, Helsevernetaten, bergen kommune Sammenheng levekår og helse Veldokumentert sammenheng mellom levekår og helse Utsatte grupper med risiko for dårlig helse –Innvandrere, sosialhjelpsmottagere, arbeidsledige, kort utdanning, lavtlønnede, kriminelle,.. Gradient gjennom hele befolkningen –risikoen for dårlig helse og tidlig død er jevnt økende med synkende sosioøkonomisk status –Årsakssammenheng I hovedsak levekår som årsak til helse –Ulikheter i livsstil »Røyking, kosthold, mosjon –Ulike materielle muligheter »Bolig, fritid, kosthold.. –Kronisk stress »Bekymringer, underlegenhet, utstøting –Sosial ”smitte” –Ulikhetene er økende, også i Norge

18 Finn Markussen, Helsevernetaten, bergen kommune

19


Laste ned ppt "Finn Markussen, Helsevernetaten, bergen kommune Levekår og helse i Bergen Finn Markussen Helsevernetaten Februar 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google