Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Psykososiale vansker Isp 07

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Psykososiale vansker Isp 07"— Utskrift av presentasjonen:

1 Psykososiale vansker Isp 07
Hva er psykososiale vansker og hvem har i så fall slike vansker? Påvirkes av: De som sitter med definisjonsmakt Kulturelle faktorer Subkulturelle faktorer Miljø- og situasjonsbestemte faktorer Tidsaspekt Psykososiale vansker Isp 07

2 Kan eller skal begrepet brukes?
Det er mer hensiktsmessig å se atferd kontekstuelt og i et interaksjonsperspektiv enn fokusering på enkeltindividet. Den atferden vi ser hos den som har ”vansker” er ikke så forskjellig fra den atferden vi fra tid til annen ser hos andre. Det er først og fremst atferdens Frekvens Grad av intensitet Varighet Og omfang som skiller Psykososiale vansker Isp 07

3 Psykososiale vansker Isp 07
Begrepsbruk Øynene som ser nedfeller seg i begrepsbruk: Psykososiale vansker ,atferdsvansker, sosiale vansker, emosjonelle vansker, sosiale og emosjonelle vansker, atferdsavvik, atferdsforstyrrelser, uansvarlig atferd, u(a)sosial atferd, tilpasningsvansker, mistilpasning, utagerende atferd, tilbaketrekking, innadvendt viser alle til at det er det enkelte barn eller omgang som har ”skyld” eller som det er noe galt med. Disiplinproblemer peker mot læreren Psykososiale vansker Isp 07

4 Psykososiale vansker Isp 07
Begrepsbruk Relasjonsvansker og samspillsproblemer peker på et systemperspektiv der samspillet individ/individ og individ/miljø og individ i samspill med ulike miljø blir fokusert. Sosial lavkompetanse setter fokus på sosiale ferdigheter eller kompetanse – et læringsaspekt Det er ikke uten betydning hvilke begreper vi anvender. Psykososiale vansker Isp 07

5 Psykososiale vansker Isp 07
Begrepsbruk Atferds- vansker Emosjonelle vansker Sosiale Vansker Psykososiale vansker Isp 07

6 Definisjonsproblemer
Det er ingen definisjon som har fått bred tilslutning eller faglig aksept. Dette henger sammen med: Manglende enighet om hva som er ønskverdig atferd. Hva er normalt? Ulike hensikter med å framsette definisjoner Et område med store målingsproblemer Kultur, miljø, tids- og situasjonsbetingede faktorer Ulike teoretiske referanserammer Forholdet mellom psykososiale vansker og andre funksjonshemninger Problemer med stemplingsmekanismer Psykososiale vansker Isp 07

7 Operasjonelle- eller forskningsdefinisjoner
Disse har til hensikt å beskrive eller avgrense et utvalg i et forskningsprosjekt – Disse bør etter formålet ha et høyt presisjonsnivå (mulig å etterprøve) Eks: Elever med sosiale og emosjonelle vansker vil i undersøkelsen derfor omfatte de elevene som det på grunn av hovedvanske sosiale og emosjonelle vansker ble søkt om ekstra ressurser til spesialundervisning for inneværende skoleår. (Melby, K 1995 – hovedoppgave i spesialpedagogikk) Psykososiale vansker Isp 07

8 Operasjonelle- eller forskningsdefinisjoner
Eks. fra Sørlie og Nordahl 1998: Problematferd i skolen: I hvilken grad den enkelte elevs atferd brøt med skolens normer og regler og/eller avvek fra aldersforventet atferd på en slik måte at den klart: A) forstyrret eller hemmet elevens egen utvikling og læring og/eller B) forstyrret eller skapte problemer for andre elever – og/ eller C) forstyrret eller skapte problemer for lærerens undervisning- og/ eller D) for den sosiale samhandlingen mellom elever/lærere i klassen Psykososiale vansker Isp 07

9 Administrative definisjoner
Dette er definisjoner eller presiseringer som tjener en funksjon i praksisfeltet, for eksempel hvem som har rett på tilrettelagt opplæring, ekstra ressurser m.m. Et privatisert område i Norge, hvor det er mye opp til skjønn. Noen (for eksempel Ringerike PPT) har utviklet noe screening materiale, noe som er vanlig brukt i en del andre land, for eksempel USA og England Psykososiale vansker Isp 07

10 Faglige (autoriative) definisjoner
Disse har til hensikt å avgrense et område i et faglig arbeid, en presisering av hva en vil skrive om i ei fagbok, en artikkel m.m.Kan ha som hensikt å synliggjøre forfatterens faglige ståsted: Eks: Atferdsvansker er avvik fra aldersforventet atferd på en slik måte at det forstyrrer eller hemmer barnets egenutvikling og/eller andres liv (Kirk1972) Atferdsproblemer er atferd som er slik at samfunnet eller miljøet ikke kan akseptere den fordi den skaper problemer for miljøet. (Rørvik 1976) Psykososiale vansker Isp 07

11 Faglige (autoriative) definisjoner
The deviant is one to whom that label has successfully been applied: deviant behavior is behavior that people so label. (Becker 1986) Emotional disturbance is not a physical desease located solely within a child, but we prefer to look at a disturbed ecosystem, in which disturbance can be more profitably viewed as a ”failure to match” (Apter 1982) Psykososiale vansker Isp 07

12 Faglige (autoriative) definisjoner
Definisjon på atferdsproblemer i skolen: Atferdsproblemer i skolen er atferd som bryter med skolens regler, normer og forventninger. De hemmer undervisnings- og læringsaktiviteter og derved også elevenes læring og utvikling, og de vanskeliggjør positiv samhandling med andre (Ogden 1998) Atferdsvansker er relativt vedvarende atferd som avviker så sterkt fra en definert norm at den virker ødeleggende for individet selv og omgivelsene eller skaper en klar negativ prosess på interaksjonen mellom individ og miljø (Endrerud 2000) Psykososiale vansker Isp 07

13 Klassifisering – ulike kjennetegn
.En vanlig klassifisering er mellom: Internalisering/ innadvendt og Eksternalisering / utagerende Forsiktig med å sette barn/ungdom i båser. Bildet vil være komplekst og variabelt. Alle trekker med sin personlige historie, og det vil være hensiktsmessig med bred kartlegging. Den som synes trist og ensom er ikke alltid det. Det samme med den aktive og utagerende, ja til og med aggressive Psykososiale vansker Isp 07

14 Klassifisering – ulike kjennetegn
Quay & Peterson i Atkinson 1997: 6 grupper: 1. Conduct disorder –atferdsforstyrrelse: Søker oppmerksomhet, kjekker seg, ødelegger ting, plager andre, temper tantrums 2. Sosialisert aggresjon – socialized aggression: Stjeler sammen med andre, er lojal mot ungdomskriminelle venner, skulker skolen sammen med andre, åpent viser mangel på respekt for moralske verdier og normer, har ”dårlige” venner, tiltrekkes av gjenger Psykososiale vansker Isp 07

15 Klassifisering – ulike kjennetegn
Quay & Peterson 3. Oppmerksomhetsproblemer- umoden. (attention problems- immature): Har et kort oppmerksomhetsspenn og dårlig konsentrasjon, lar seg lett avlede og distrahere. Svarer uten å tenke seg om, er doven, beveger seg seint og virker døsig. 4. Innadvendt (anxiety – withdrawal): Sjenert, blir lett forlegen, overfølsom, lette å såre, angstfull, deprimert, og trist Psykososiale vansker Isp 07

16 Klassifisering – ulike kjennetegn
Quay & Peterson: 5. Psykotisk atferd (psychotic behavior): Gir uttrykk for forvirrede ideer, snakker repeterende, viser bisarr atferd 6. Motorisk eksess (motoric excess): Rastløs, vanskelig (umulig) for å sitte rolig, umulig å slappe av , snakker i et kjør. Den enkelte kan godt vise atferd fra flere av disse kategoriene. Kjenner vi igjen noen? Psykososiale vansker Isp 07

17 Klassifisering – ulike kjennetegn
Mari – Anne Sørlie og Thomas Nordahl: Skole og samspillsvansker (Rapport nr. 12a.1998) Ved faktoranalyse kom de fram til 4 grupper: 1. Undervisnings – og læringshemmende atferd 2. Utagerende atferd 3. Anti- sosial eller klart normbrytende atferd 4 Sosial isolasjon Psykososiale vansker Isp 07

18 Undervisnings- og læringshemmende atferd : ”sløveren”
Generelt lite interesse for skolen Tar lite ansvar, for seg selv, eget skolearbeid og andre elever Viser lite hensyn overfor lærer Virker til tider sløve og undervisningen når ikke frem Sjelden store konflikter, men den akkumulerte effekten av alle avbrytelser, gjentatte instruksjoner, sommel og forseintkomming, manglende konsentrasjon og motivasjon kan virke utmattende både på lærer og medelever Smitteeffekt. ”Skal du være kul, må du være sløv” Psykososiale vansker Isp 07

19 Antisosial atferd – eller klart normbrytende
Stjeler ting som tilhører skolen eller medelever Med vilje ødelegger eller skader ting Kommet på skolen påvirket Hatt med kniv eller slagvåpen Truer og plager, grov mobbing Et bilde som pressen gjerne fokuserer på Angrepet lærere ”Værstingproblem” Dårlig prognose om ikke tiltak settes inn. Psykososiale vansker Isp 07

20 Psykososiale vansker Isp 07
Sosial isolasjon Virker generelt engstelig Blir lett forlegen Virker trist eller deprimert på skolen Blir usynlige både overfor seg selv og andre Engstelige for å være i en gruppe med elever på skolen Isolerer seg Lav selvoppfatning Er ofte trøtt uopplagt eller passiv i timene Virker ensomme på skolen Psykososiale vansker Isp 07

21 Utagerende atferd: ”Bråkeren”
Svarer tilbake på irettesettelse Blir fort (lett) sint Slåss med andre elever Krangler i friminuttene Mobber Liten toleranse for kritikk og irettesettelse Gjør mye for å virke tøff Manglende respekt for autoriteter Kan virke truende, men holder seg i skinnet Ofte – og større konflikter Sterke reaksjoner dersom selvfølelsen eller fasaden trues Ofte mye energi, men ikke rettet mot fag Psykososiale vansker Isp 07

22 Psykososiale vansker Isp 07
Sosial kompetanse Samarbeid:. Dele med andre, hjelpe andre, mottakelig for hjelp og støtte, kunne delta i gruppearbeid Ansvarlighet: Ta ansvar for sin atferd, egen læring og framtid, for hverandre, organisere hverdagen, holde avtaler Empati: Innlevelse, forståelse, medfølelse, vennskap og gjensidig respekt Selvkontroll: Bringe handlinger og følelser inn under kognitiv kontroll. Velge tid og sted for når en gir uttrykk for følelse, utsette behovstilfredsstillelse Selvhevdelse:Gi uttrykk for egne behov, våge å si fra når det er nødvendig, gjøre seg mer synlig Psykososiale vansker Isp 07

23 Psykososiale vansker Isp 07
Sosial kompetanse Sosial kompetente barn og ungdom antas å være: I liten grad problematiske Lykkes bedre i skolen Kan skaffe seg venner og samhandle med voksne også lærere Har lært mye av det de trenger for å unngå å komme opp i problemer på kort eller lang sikt Hvordan lære dette i skolen? Strukturert undervisning eller integrert i skolehverdagen? (Steg for steg – kreps?) Psykososiale vansker Isp 07

24 Psykososiale vansker Isp 07
Omfang Terje Ogden sammenfatter funn fra Norge og andre land slik: Problematisk kjernegruppe på 1-2% kanskje inntil 5% på ungdomstrinnet Ei gruppe som har atferdsvansker i en slik grad at de utløser bekymring og reaksjoner: ca. 10% Atferdsproblemer i mer varierende grad: ytterligere 20% (Ogden 98:10-11) Psykososiale vansker Isp 07

25 Litt om årsaker folkelige
Folkelige oppfatninger: (studentundersøkelse) 1. Familieforhold (kommer en fra en slik familie er det ikke annet å vente) 2. Enkelte unger er slik. (De er umulige og lærer aldri dersom de ikke blir satt skikkeølig på plass, men samfunn, foreldre og skole er lemfeldige) 3. Innflytelse fra dårlige venner 4 Samfunnet har skylda (svært få) Psykososiale vansker Isp 07

26 Årsakshypoteser faglige
1. Vesentlige individuelle faktorer (biologiske og psykologiske – ADHD/Thorette –psykodynamisk) 2. Læringsaspektet. (sosial læringsteori) 3. Uheldig påvirkning fra familie og nærmiljø (miljøbetinget) 4. Interaksjonsaspektet (økologisk og humanistisk) 5. Samfunnsforklarte årsaker (sosiologiske) Ingen av disse forklaringsmodellene er utfyllende. Årsaken til utvikling av sosiale og emosjonelle vansker er individuelle, sammensatte og kompliserte Psykososiale vansker Isp 07

27 Psykososiale vansker Isp 07
Tiltak på skolenivå Noen funn fra Ogden(1998): Elevatferd og læringsmiljø: Lærere som ikke hadde klare prosedyrer hadde større problembelastning med elevene enn lærere ved skoler der det er klare prosedyrer ved regelbrudd Det er viktig med klare, tydelige regler Reglene må ha en konsekvens Den 1/3 av lærerne som jobbet ved skoler som jobber ved skoler som har pedagogiske opplegg for å lære elevene sosiale ferdigheter rapporterte signifikant færre atferdsproblemer enn andre Psykososiale vansker Isp 07

28 Skolens handlingsplan
Rektor har hovedansvar Rektor må ha personalet med seg Lærerne bør være mest mulig enig om hva som er situasjonen og om hva som må gjøres Planen som lages bør i stor grad være forpliktende, men også plass til handlingsrom for den enkelte Psykososiale vansker Isp 07

29 Skolens handlingsplan- Innhold
Et faglig og sosialt støttesystem for elever, lærere og foreldre. Kriseberedskap og rutiner for å melde og løse problemer Hvordan organisere for å skape et godt læringsmiljø. Fysisk og psykisk Tiltak som en planlegger og iverksetter i den enkelte klasse Regler og konsekvenser – positive og negative Mobbeforebyggende tiltak Sosial kompetanseheving for elevene Psykososiale vansker Isp 07

30 Stemplingsteori - _H. Becker 63 Outsider
Atferd i forhold til normene Normalitetsmålernes oppfatning og reaksjon Følger regler Følger ikke regler Betraktes som avviker Falskt anklaget ”Ekte” avviker Betraktes ikke som avviker Konformist Skjult avviker Psykososiale vansker Isp 07

31 Stemplingsteori - _H. Becker 63 Outsider
Atferd i forhold til normene Normalitetsmålernes oppfatning og reaksjon Følger regler Følger ikke regler Betraktes som avviker Falskt anklaget ”Ekte” avviker Betraktes ikke som avviker Konformist Skjult avviker Psykososiale vansker Isp 07


Laste ned ppt "Psykososiale vansker Isp 07"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google