Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Endring i instruks for: Hovedsikkerhetsvakt / lokal sikkerhetsvakt, TJN kap.8, Instruks for sikkert arbeid i og ved JBVs infrastruktur, Ny: Instruks.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Endring i instruks for: Hovedsikkerhetsvakt / lokal sikkerhetsvakt, TJN kap.8, Instruks for sikkert arbeid i og ved JBVs infrastruktur, Ny: Instruks."— Utskrift av presentasjonen:

1 Endring i instruks for: Hovedsikkerhetsvakt / lokal sikkerhetsvakt, TJN kap.8, Instruks for sikkert arbeid i og ved JBVs infrastruktur, Ny: Instruks for arbeid i spor, etter tog har passert, på strekninger uten fjernstyring. Denne gjennomgangen er en del av den informasjonen som alle som er hovedsikkerhetsvakter og ledere må igjennom.

2 Bakgrunn - utfordringer
Uklarheter i krav som har ført til for store «friheter» for HSV. Uklarheter i tolkning av regelverk som førte til at det var HSV på prosjekter hvor det ikke var nødvendig (arbeid på områder uten tilknytning til trafikkert spor). HSV/LSV har tatt på seg andre arbeidsoppgaver utover oppgavene som HSV (f. eks kontroll av sporet / godkjenne sporet for trafikk) Ikke mulig å disponere sporet for arbeid mens det er tog på blokkstrekningen, gjelder ikke fjernstyrte strekninger. Obs: lignende utfordringer finnes med Leder for El-Sikkerhet!!! Fram til nå så har instruksen for HSV og LSV vært for uklar når det gjelder ansvar for blant annet å definere sikkerhetsnivået på et prosjekt. Det har ført til at HSV i mange tilfeller har gjort denne vurderingen. En slik vurdering er det eier dvs Jernbaneverket som må gjøre. Slik det er nå så har det ført til «owerkill» av sikkerhetsvakter på et prosjekt eller at det har vært en HSV på arbeid på områder hvor det ikke kan gå tog.

3 Tiltak: Endringer i regelverk
Endret instruks for HSV/LSV til å være en ren operativ instruks, som beskriver hva HSV/LSV skal gjøre i forbindelse med etablering, arbeid og avslutning i forbindelse med en av de tre disponeringsformene. HSV skal kun utføre oppgaver knyttet til sikkerhet i forbindelse med togframføring. Planleggingsoppgaver og oppgaver knyttet til HMS utover togframføring er tatt ut. HSV skal kun utøve oppgaver knyttet til trafikksikkerhet for å ivareta sikkerheten til de som arbeider på stedet og sikkerheten overfor tog. Planlegging og HMS oppgaver har eier et ansvar for å utøve. Instruks for HSV, kp 2: Ansvarlige for å planlegge arbeidet må inneha sikkerhetskompetanse innen trafikksikkerhet og el. sikkerhet eller sørge for å innhente slik kompetanse ved planlegging av sikkerhetstiltakene på et prosjekt. Jernbaneverket skal gjennomføre en risikoanalyse for å sette riktig dimensjonering av sikkerheten på prosjektet/ arbeidsstedet, som inkluderer antall HSV, LSV og LFS. Instruks for Sikkert Arbeid, kp. 2.2: Instruks for HSV, kp 2: Hvis planleggingen og en grundig risikoanalyse åpner for det så kan følgende gjennomføres: Hvis et anleggsområde sperres i begge ender slik at det er fysisk umulig for et tog å kjøre innpå anleggsområdet og det ikke skal forekomme kjøring av tog inne på anleggsområdet, så kan det etter en grundig risikoanalyse som viser at det er sikkerhetsmessig forsvarlig å gjennomføre arbeidet uten hovedsikkerhetsvakt tilstede. Slik sperring kan være: skinnelås, legge sviller over sporet eller annen fysisk hindring, ta bort deler av skinnegangen. Ved etablering og avslutning av et anleggsområde skal det være HSV tilstede.

4 Risikovurdering skal alltid være grunnlag for beslutningene.
Tydeliggjort ansvaret til planlegger/prosjektleder/ linjeleder, når det gjelder vurderingen av sikkerheten på et prosjekt, som skal inkluderer om det skal være HSV og antall LSV. Tydeliggjort i Instruks for Sikkert arbeid i og ved JBVs infrastruktur og instruks for HSV/LSV at det er Jernbaneverket som eier som bestemmer dimensjoneringen av sikkerheten som inkluderer HSV/LSV. Vurdere om det skal være HSV tilstede, antall LSV, om HSV/LSV skal kunne delta i annet arbeid, om HSV kan befinne seg et annet sted en der arbeidet pågår, ytterligere fysiske barrierer. Risikovurdering skal alltid være grunnlag for beslutningene. STY : Sikkert Arbeid i og ved Spor STY : Instruks for HSV/LSV JBV ved linjeleder har ansvar for å gjøre de nødvendige risikovurderingene for å dimensjonere rett nivå på sikkerheten på prosjektet/ arbeidsstedet, noe som inkluderer om det skal være HSV tilstede og om det er et stort område som må deles opp i flere arbeidsplasser så skal eier bestemme antall lokale sikkerhetsvakter. Risikovurderingen skal også avklare om HSV kan utføre annet arbeid samtidig som han har rollen som HSV. Det samme gjelder etablering av eventuelle andre fysiske barrierer som kan redusere bruken av HSV.

5 Mulighet for å jobbe uten HSV på anleggsområde:
Hvis risikovurderingen konkluderes med at det er forsvarlig kan arbeidet gjennomføres uten Hovedsikkerhetsvakt til stede. Forutsetninger: Sporet sperres i begge ender slik at det er fysisk umulig for et tog å kjøre inn på området eller sporet og det ikke skal forekomme kjøring av tog inne på området eller sporet. Arbeidet kan da gjennomføres uten hovedsikkerhetsvakt tilstede. Slik sperring kan være: sporsperre, legge sviller over sporet eller ta bort deler av skinnegangen eventuell annen fysisk hindring som hindrer et tog å komme inn på området eller sporet. Ved oppstart og avslutning av disponeringen skal hovedsikkerhetsvakt være tilstede. Risikovurdering skal utføres av Jernbaneverket. Det er en mulighet til å utføre arbeidet uten HSV tilstede, men under oppstart og avslutning skal HSV være tilstede. Dette egner seg for anleggsområder hvor det ikke skal kjøres tog inne på anleggsområdet.

6 Tiltak: Endringer i regelverk
TJN kap. 8 gjennomgått; aktiviteter ifm. Arbeid i og ved spor. HSV/LSV sine oppgaver, mellom oppstart av disponering og avslutning av disponering, er flyttet til dokumentsamlingen Sikkert Arbeid i og ved JBVs infrastruktur, mesteparten til Instruks for HSV/LSV. Aktiviteter som utføres når sporet er sperret og sikret. Det er gjort en gjennomgang av TJN kap. 8, arbeid i spor for å rendyrke TJN til å beskrive aktiviteter knyttet til togframføring. Alt som beskriver aktiviteter knyttet til arbeid i spor mellom oppstart og avslutning er tatt ut av TJN kap. 8 og lagt inn i dokumentsamlingen sikkert arbeid i og ved spor, og spesielt instruks for HSV og LSV.

7 Arbeid etter at toget har passert
Søknad om unntak fra Togfremføringsforskriften §8-2, arbeid i spor, pkt.2 Arbeid etter at toget har passert Følgende strekninger er inkludert: Nordlands-, Røros-, Rauma-, Flåmsbanen-,Solørbanen-,Meråkerbanen (foreløpig Hell-Kopperå)-,Gjøvikbanen. Gjelder fortrinnsvis planlagt arbeid, men ved mindre arbeider som det er vanskelig å planlegge på forhånd kan arbeider avtales med TXP i henhold til bestemmelsene i kap pkt. 2. Unntaket gjelder for 5 år JBV ønsker et slikt unntak fram til ERTMS-utbyggingen er gjennomført JBV har fått unntak fra Togframførings forskriften §8.2, arbeid i spor , 2 avsnitt slik at vi nå kan få disponering for arbeid i sporet selv om det er tog på blokkstrekningen. Det gjelder kun strekninger uten fjernstyring, og HSV må selv se at toget har passert arbeidsstedet. Det er utarbeidet en instruks som beskriver HSV og TXP sine aktiviteter ved slik disponering. Instruksen må følges ellers vil vi miste dispensasjonen. Etter 5 år må vi søke om fortsatt unntak inntil ERTMS er utbygd. Se neste foil for aktivitetene.

8 Tiltak som HSV og TXP har ansvar for ved opprettelse av disponering for arbeid etter tog har passert. Tiltak HSV (Hovedsikkerhetsvakt) skal påse at det gjennomføres en sikker jobb analyse før oppstart av arbeidet. HSV skal ringe TXP( Togekspeditør) og forhører seg om toggangen. HSV skal sikre at alle holder avstand til sporet og venter til tog har passert. HSV skal se med selvsyn at tog passerer arbeidsstedet. HSV skal ringe TXP på stasjon som toget kjørte fra, og melde fra at toget har passert arbeidsstedet. HSV skal be om disponering for arbeid mellom stasjon og km .xx. HSV skal sikre at alle holder avstand til sporet. TXP på stasjon toget kjørte fra skal ringe TXP på stasjon toget ankommer, og melde om behov for disponering mellom utgangsstasjon og km xx. TXP på stasjon toget kjørte fra og TXP på stasjon toget ankommer skal sperre strekningen med togmelding på togradio og notere sperringen i togmeldingsboka TXP på stasjon toget ankommer skal ringe HSV og gi tillatelse til disponering for arbeid mellom stasjon toget kjørte fra og km. xx. TXP på stasjon toget ankommer skal varsle togleder om at det er gitt tillatelse til arbeid mellom stasjon toget kjørte fra- og km. xx. HSV skal sette opp signal stopp 1A/1B minimum 800 meter til hver side for grense til arbeidsstedet. HSV skal sikre at det ved bruk av “flaggmann” skal det være telefonisk kontakt mellom HSV og “flaggmann”. HSV skal ringe TXP ankomststasjon for å avslutte disponeringen. HSV skal avslutte arbeidet i henhold til TJN kap.8. TXP på stasjonen toget ankommer skal ikke utveksle ankomstmelding for toget før HSV melder strekningen klar for tog. Utveksling av ankomstmelding for toget og opphevelse av sperring av strekningen skal utføres samtidig. Aktiviteter som må følges ved disponering for arbeid på strekninger uten fjernstyring etter at tog har passert. Dette er ikke satt i gang ennå. Informasjon ut til alle HSV, TXP må gjennomføres. Trer i kraft rundt årsskiftet. Vil gjelde i fra ,.

9 Ansvaret for kontroll av HSV er overført til Transport fra 01.09.14
Dette gjelder: Instrukser, granskning, opplæring, registrering, kartlegging. Styringsstaben, sikkerhet og miljø er retningsgivende Transport har det opperative ansvaret.

10 Instruks for bruk av verneutstyr ved arbeid i og ved JBVs
Infrastruktur. Viktigste endringene: Redningsetatene har unntak fra å bruke vernetøy med våre synbarhetskrav ved utrykning til jernbanen. Krav til bekledning for HSV er flyttet fra instruks for HSV og LSV til denne instruks. Det er lagt inn definisjoner på: besøk, befaring, arbeid anleggsområde og anleggsområde jernbane. Shorts skal i utgangspunktet ikke brukes. Holdbarhet på hjelmer. Fargekoder hjelmer

11 SK/SHA/HMS/RAMS-rådgivere
Informasjon og læring HSV/LSV: må kunne endringene i regelverk obs: interne OG eksterne Ledere (linjeledere, prosjektledere, planleggere, sportilgangskoordinatorer o.a.) skal ha kunnskap om endringer i regelverket har ansvar for vurdering og beslutning om bruk av HSV og antall LSV kan hente støtte for å ivareta ansvaret SK/SHA/HMS/RAMS-rådgivere skal kunne støtte ledere med vurdering og beslutning om bruk av HSV/LSV Togledere og TXP Øvrige bør ha kjennskap til endringer i regelverk Informasjon og opplæring må gjennomføres før innføringen Oversikt over hvem som må få informasjon om dette innen midten av desember.

12 Trafikk og Marked har tatt i bruk Wiky som plattform for sitt styringssystem. Infrastruktur har fått invitasjon til å være med, slik at dokumentsamlingen sikkert arbeid i og ved JBVs infrastruktur legges nå inn på Wikydoc. Forhåpentligvis klart i løpet av kort tid. I første omgang vil det kun være tilgjengelig for oss i JBV, men neste trinn er å legge det ut på nettet slik at det er tilgjengelig for eksterne leverandører. Det må gjøres en risikovurdering først og det må antageligvis være passord beskyttet. Wicy fungerer veldig enkelt og er enkelt å vedlikeholde. Det er mye enklere enn dagens styringssystem.

13 Tiltak: Tilgjengelighet til regelverk
Vicky. Plattform for å legge regelverket. Legges utenfor intranettet.


Laste ned ppt "Endring i instruks for: Hovedsikkerhetsvakt / lokal sikkerhetsvakt, TJN kap.8, Instruks for sikkert arbeid i og ved JBVs infrastruktur, Ny: Instruks."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google