Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Endring i instruks for: Hovedsikkerhetsvakt / lokal sikkerhetsvakt, TJN kap.8, Instruks for sikkert arbeid i og ved JBVs infrastruktur, Ny: Instruks for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Endring i instruks for: Hovedsikkerhetsvakt / lokal sikkerhetsvakt, TJN kap.8, Instruks for sikkert arbeid i og ved JBVs infrastruktur, Ny: Instruks for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Endring i instruks for: Hovedsikkerhetsvakt / lokal sikkerhetsvakt, TJN kap.8, Instruks for sikkert arbeid i og ved JBVs infrastruktur, Ny: Instruks for arbeid i spor, etter tog har passert, på strekninger uten fjernstyring. Denne gjennomgangen er en del av den informasjonen som alle som er hovedsikkerhetsvakter og ledere må igjennom.

2 Bakgrunn - utfordringer Uklarheter i krav som har ført til for store «friheter» for HSV. Uklarheter i tolkning av regelverk som førte til at det var HSV på prosjekter hvor det ikke var nødvendig (arbeid på områder uten tilknytning til trafikkert spor). HSV/LSV har tatt på seg andre arbeidsoppgaver utover oppgavene som HSV (f. eks kontroll av sporet / godkjenne sporet for trafikk) Ikke mulig å disponere sporet for arbeid mens det er tog på blokkstrekningen, gjelder ikke fjernstyrte strekninger.

3 Tiltak: Endringer i regelverk Endret instruks for HSV/LSV til å være en ren operativ instruks, som beskriver hva HSV/LSV skal gjøre i forbindelse med etablering, arbeid og avslutning i forbindelse med en av de tre disponeringsformene. HSV skal kun utføre oppgaver knyttet til sikkerhet i forbindelse med togframføring. Planleggingsoppgaver og oppgaver knyttet til HMS utover togframføring er tatt ut.

4 Tydeliggjort ansvaret til planlegger/prosjektleder/ linjeleder, når det gjelder vurderingen av sikkerheten på et prosjekt, som skal inkluderer om det skal være HSV og antall LSV. Tydeliggjort i Instruks for Sikkert arbeid i og ved JBVs infrastruktur og instruks for HSV/LSV at det er Jernbaneverket som eier som bestemmer dimensjoneringen av sikkerheten som inkluderer HSV/LSV. Vurdere om det skal være HSV tilstede, antall LSV, om HSV/LSV skal kunne delta i annet arbeid, om HSV kan befinne seg et annet sted en der arbeidet pågår, ytterligere fysiske barrierer. Risikovurdering skal alltid være grunnlag for beslutningene. STY 601050: Sikkert Arbeid i og ved Spor STY 600984: Instruks for HSV/LSV

5 Mulighet for å jobbe uten HSV på anleggsområde: Hvis risikovurderingen konkluderes med at det er forsvarlig kan arbeidet gjennomføres uten Hovedsikkerhetsvakt til stede. Forutsetninger: Sporet sperres i begge ender slik at det er fysisk umulig for et tog å kjøre inn på området eller sporet og det ikke skal forekomme kjøring av tog inne på området eller sporet. Arbeidet kan da gjennomføres uten hovedsikkerhetsvakt tilstede. Slik sperring kan være: sporsperre, legge sviller over sporet eller ta bort deler av skinnegangen eventuell annen fysisk hindring som hindrer et tog å komme inn på området eller sporet. Ved oppstart og avslutning av disponeringen skal hovedsikkerhetsvakt være tilstede. Risikovurdering skal utføres av Jernbaneverket.

6 Tiltak: Endringer i regelverk TJN kap. 8 gjennomgått; aktiviteter ifm. Arbeid i og ved spor. HSV/LSV sine oppgaver, mellom oppstart av disponering og avslutning av disponering, er flyttet til dokumentsamlingen Sikkert Arbeid i og ved JBVs infrastruktur, mesteparten til Instruks for HSV/LSV. Aktiviteter som utføres når sporet er sperret og sikret.

7 Søknad om unntak fra Togfremføringsforskriften §8-2, arbeid i spor, pkt.2 Arbeid etter at toget har passert Følgende strekninger er inkludert: –Nordlands-, Røros-, Rauma-, Flåmsbanen-,Solørbanen-,Meråkerbanen (foreløpig Hell-Kopperå)-,Gjøvikbanen. Gjelder fortrinnsvis planlagt arbeid, men ved mindre arbeider som det er vanskelig å planlegge på forhånd kan arbeider avtales med TXP i henhold til bestemmelsene i kap. 8.1.1.1 pkt. 2. Unntaket gjelder for 5 år JBV ønsker et slikt unntak fram til ERTMS- utbyggingen er gjennomført

8 Tiltak HSV (Hovedsikkerhetsvakt) skal påse at det gjennomføres en sikker jobb analyse før oppstart av arbeidet. HSV skal ringe TXP( Togekspeditør) og forhører seg om toggangen. HSV skal sikre at alle holder avstand til sporet og venter til tog har passert. HSV skal se med selvsyn at tog passerer arbeidsstedet. HSV skal ringe TXP på stasjon som toget kjørte fra, og melde fra at toget har passert arbeidsstedet. HSV skal be om disponering for arbeid mellom stasjon og km.xx. HSV skal sikre at alle holder avstand til sporet. TXP på stasjon toget kjørte fra skal ringe TXP på stasjon toget ankommer, og melde om behov for disponering mellom utgangsstasjon og km xx. TXP på stasjon toget kjørte fra og TXP på stasjon toget ankommer skal sperre strekningen med togmelding på togradio og notere sperringen i togmeldingsboka TXP på stasjon toget ankommer skal ringe HSV og gi tillatelse til disponering for arbeid mellom stasjon toget kjørte fra og km. xx. TXP på stasjon toget ankommer skal varsle togleder om at det er gitt tillatelse til arbeid mellom stasjon toget kjørte fra- og km. xx. HSV skal sette opp signal stopp 1A/1B minimum 800 meter til hver side for grense til arbeidsstedet. HSV skal sikre at det ved bruk av “flaggmann” skal det være telefonisk kontakt mellom HSV og “flaggmann”. HSV skal ringe TXP ankomststasjon for å avslutte disponeringen. HSV skal avslutte arbeidet i henhold til TJN kap.8. TXP på stasjonen toget ankommer skal ikke utveksle ankomstmelding for toget før HSV melder strekningen klar for tog. Utveksling av ankomstmelding for toget og opphevelse av sperring av strekningen skal utføres samtidig. Tiltak som HSV og TXP har ansvar for ved opprettelse av disponering for arbeid etter tog har passert. Vil gjelde i fra 02.12.2014,.

9 Ansvaret for kontroll av HSV er overført til Transport fra 01.09.14 Dette gjelder: Instrukser, granskning, opplæring, registrering, kartlegging. Styringsstaben, sikkerhet og miljø er retningsgivende Transport har det opperative ansvaret.

10 Instruks for bruk av verneutstyr ved arbeid i og ved JBVs Infrastruktur. Viktigste endringene: Redningsetatene har unntak fra å bruke vernetøy med våre synbarhetskrav ved utrykning til jernbanen. Krav til bekledning for HSV er flyttet fra instruks for HSV og LSV til denne instruks. Det er lagt inn definisjoner på: besøk, befaring, arbeid anleggsområde og anleggsområde jernbane. Shorts skal i utgangspunktet ikke brukes. Holdbarhet på hjelmer. Fargekoder hjelmer

11 Informasjon og læring  HSV/LSV: o må kunne endringene i regelverk o obs: interne OG eksterne  Ledere (linjeledere, prosjektledere, planleggere, sportilgangskoordinatorer o.a.) o skal ha kunnskap om endringer i regelverket o har ansvar for vurdering og beslutning om bruk av HSV og antall LSV o kan hente støtte for å ivareta ansvaret  SK/SHA/HMS/RAMS-rådgivere o skal ha kunnskap om endringer i regelverket o skal kunne støtte ledere med vurdering og beslutning om bruk av HSV/LSV  Togledere og TXP o skal ha kunnskap om endringer i regelverket  Øvrige o bør ha kjennskap til endringer i regelverk Informasjon og opplæring må gjennomføres før innføringen 01.01.2015

12

13 Tiltak: Tilgjengelighet til regelverk


Laste ned ppt "Endring i instruks for: Hovedsikkerhetsvakt / lokal sikkerhetsvakt, TJN kap.8, Instruks for sikkert arbeid i og ved JBVs infrastruktur, Ny: Instruks for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google