Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Tromsø Kommersialisering av FoU og linken mellom FoU og næringsliv i Nord- Norge. Karl-Johan Jakola Adm. dir.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Tromsø Kommersialisering av FoU og linken mellom FoU og næringsliv i Nord- Norge. Karl-Johan Jakola Adm. dir."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Tromsø Kommersialisering av FoU og linken mellom FoU og næringsliv i Nord- Norge. Karl-Johan Jakola Adm. dir

2 - Skaper nye teknologi- og forskningsbaserte bedrifter - Stedet der det skjer Forskningsparken i Tromsø 1. byggetrinn 8.100 m 2 1995 2. byggetrinn 12.000 m 2 2003 Eies av SIVA Tromsø Eiendom heleid datterselskap SIVA Investert i bygg ca 235 mill kr Daglig arbeidsplass for ca 600 personer

3 NorInnova er kommersialiseringsselskap for selskapene i Norut Gruppen og Universitetet i Tromsø. Nyskaping Investering Innnovasjonsarena - Kommersialiseringsselskap for nye teknologi- og forskningsbaserte forretningsideer

4 Norut Gruppen 56,2% SIVA26,9% Sparebank1 Nord-Norge 4,3% Troms Kraft AS 4,1% Gjensidige Nor Forsikring 4,1% Melbu Fiskeindustri AS 1,8% AL Industrier 1,8% TFDS ASA 0,9% Forskningsparken i Narvik AS Kunnskapsparken Nord AS, Alta 34% 35% 15% Såkorninvest Nord AS 17 deleide nye teknologi- / forskningsbaserte bedrifter Deltatt i utvikling av 22 virksomheter (såkorninvesteringer) FoU-miljø Myndigheter Næringsliv Etter emisjonen desember 2003: Ny kapital 30 mill kr Balanse på ca 68 mill kr, hvorav egenkapital på ca 55 mill kr Investeringskapitalbase på ca 50 mill kr

5 Incitamentsystem – de 3 gode sirkler Forskning Institutt Avdeling ForskerIdéstimulering Kommersialisering Såkorn NorInnova Ny bedrift Exit bedrift Eierandeler Gründer/institutt NORUT Gruppen UiTø Økte bidrag fra mor Avkastning gjennom utbytte, Kjøp FoU Forskningssamarbeid SIRKEL 1 SIRKEL 2 SIRKEL 3 Forskningssamarbeid

6 Forskningsparkene i Norge Tromsø Trondheim Bergen Stavanger Oslo Kjeller Ås Norge 10 1985 - Norden 50 1980 - Europa 250 1971 - Globalt ca 1000 1950 - (USA) Grimstad Narvik Lillehammer Innovasjonsselskap som vurderer, utvikler og foredler idéer med høyt kunnskapsnivå Forskningsparkkonseptet: Investeringsfond/høyrisiko egenkapital for nye teknologi- og forskningsbaserte etableringer Inkubatorarealer med tjeneste og kompetansetilbud for nystartede bedrifter Arealer for samlokalisering av innovativt næringsliv og FoU- miljø Møteplass og arena for innovasjon

7 Lisenser til etablerte bedrifter Veksthus/Såkorn bedrifter Idé- Stimulering -Pådriv -Holdning -Kultur -Tilrettelegg Kommers- ialiserings- selskap -Beskyttelse -Forr.plan -Finansier -Etablering Operativ Bedrift Eierskap: - Risikovillig Eierkapital - Aktiv forvaltning - Eier kompetanse Inkubator - Industrielt nettverk - Daglige tjenester - Service nettverk Det nasjonale Forskningsparkkonsept Ivaretatt av ett eller flere selskap med både offentlig og privat eierskap Eiendomsselskap Investeringsselskap Kom. ideer Universitet FoU-miljø sykehus Bedrifter Personer

8 Universitetet i Tromsø - 6500 studenter - Ca 1000 forskerårsverk hvorav 400 innen bioteknologiske områder - 150 vitenskapelig ansatte - Ca 80 IKT- relaterte områder - Norges Fiskerihøgskole Fiskeriforskning AS - Anvendt forskningsinstitutt 110 ansatte - Ca 30 i avdeling for marin bioteknologi Norut Informasjonsteknologi AS - Anvendt forskningsinstitutt 35 ansatte Universitetssykehuset Nord-Norge - Universitets- og landsdelssykehus 4500 ansatt - Utdanner ca 50% av landets spesialister innen medisinsk mikrobiologi og er landets største miljø med ca 150 ansatte - Nasjonalt Senter for Telemedisin 110 ansatte Tromsø – Nordens Paris - 62.000 innbyggere på 70 o Nord med 10 daglige flyavganger til Oslo - 200 kafeer og restauranter med 17.000 sitteplasser - 20 hoteller med over 2000 sengeplasser - OL i 2014 FoU-miljøet i Tromsø

9 Kjernevirksomhet Kommersialisering av FoU - Radikale innovasjoner - Spin-Outs av FoU fra næringslivet - Både i og utenom Inkubatoren og Fp-bygge - Prosessledere, rådgivere/sparring og gjennom aktivt eierskap/styrearbeid

10 Verktøy - Inkubatoren - FORNY - MABIT - Såkapitalfond – høyrisikovillig egenkapital

11 Lisenser til etablerte bedrifter Veksthus/Såkorn bedrifter Kommers- ialisering - Beskyttelse -Forr.plan -Finansier -Etablering Operativ Bedrift NorInnova-FOND - Risikovillig eierkapital - Aktiv forvaltning - Eier kompetanse Inkubator - Industrielt nettverk - Daglige tjenester - Service nettverk Forskningsparkkonseptet i Tromsø Forskningsparken i Tromsø Bygninger 1. og 2. byggetrinn Tomt/utvikler: NorInnova NorInnova Eierskap 50 mill Idé- Stimulering -Pådriv -Holdning -Kultur -Tilrettelegg Kom. ideer UiTø FoU-miljø Hi-Narvik UNN Bedrifter Personer 50-60 ideer per år 1-2 lisenser per år 10 i porteføljen i dag 3-4 per år Totalt 22 bedrifter 17 bedrifter per dato Ca 200 ansatte SINAS - Risikovillig eierkapital - Aktiv forvaltning - Eier kompetanse 75 mill

12 Vår plass i ulike investeringsfaser -3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 År mill kr FoU Oppstart Tidlig vekst Rask vekst Moderat vekst Egen sparing Familie og venner Private investorer Venture selskaper -såkornselskaper -andre venture Strategiske allianser Privat plassering <2 mill 0,4-4 mill 0,5-5 mill >5 mill > 2 mill 3-40 mill NorInnova-fondet Såkorninvest Nord AS START-Fondet AS Venturefonds BLODBADET FORNY

13 FoU-resultater for ny næringsutvikling Undersøkelser fra USA: Bedriftsøkonomisk avkastning av forskning 15-20% å.a. Samfunnsmessig avkastning på 40-50% Fra FoU-miljø i landsdelen ca 70 bedriftsetableringer med basis i FoU-resultater Ekspansjon i eksisterende bedrifter og tiltrekker avdelinger for eksempel utbyggig av Forskningsparken med Telenor og Sparebank 1 Gruppen – nettbank. Anslagsvis ca 5-600 ansatte Eksempler nyetablerte bedrifter med basis i FoU-resultater (regionale/nasjonale lokomotiver) : - Kongsberg Spacetec AS65 ansatte - Nedlesning av satellittdata/bakkestasjoner - Kongsberg Satellite Services AS 50 ansatte - Jordobservasjon - Akvaplan Niva AS 50 ansatte - Akvakultur og miljøundersøkelser - Biotech ASA50 ansatte - Marin bioteknologi - Fast-Tromsø15 ansatte - IKT - BioHenk AS10 ansatte – Marin bioteknologi

14 BedriftInvestert%-eier Denofa Marine Lipids AS35 ansatte - Marin bioteknologi (solgt)2.8 mill17% Marin Fisk Holding AS25 ansatte - Torskeyngelanlegg (solgt) 1.3 mill26% Pro Bio Nutraceuticals AS 10 ansatte - Bioteknologi (solgt)500.000 4% Dualog AS16 ansatte - Satellittkommunikasjon2.7 mill18% Well Diagnsostics AS10 ansatte - Telemedisin1.2 mill20% Lofilab AS 8 ansatte - Torskeyngelanlegg1.1 mill11% Storfjord Torsk AS 3 ansatte – Matfiskanlegg torsk1.0 mill31% TosLab AS 8 ansatte - Analyselaboratorium215.00012% iMed AS 2 ansatte - Telemedisin600.00016% Arena Norge AS 5 ansatte - IT350.000 9% Orthogenics AS 2 ansatte - Bioteknologi850.00015% Obex Code AS10 ansatte - Infrarød teknologi1.0 mill10% Ca 200 ansatt i de bedriftene NorInnova har investert (deleier) til dato To hovedrisikoområder: Finansiell risiko – fondet, aksjonærer – nettverk Teknologisk risiko – spisskompetanse fra FoU-miljø/industrielle aksjonærer Eksempler på NorInnova investeringer :

15 MABIT - Marin Bioteknologi i Tromsø - et næringsrettet forsknings- og industriutviklingsprogram Hovedmål: Bidra til økt verdiskapning i fiskeri- og havbruks-næring og bioteknisk industri. Virke som aktiv pådriver og koordinator for styrking av FoU og industrielle aktiviteter innen marin bioteknologi i regionen. Økonomiske rammer 1998-03: Gjennomsnittlig 14,5 mill. kr. pr år, herav 7,1 mill kr. offentlige midler Aktuelle søkere: Bedrifter innen bioteknologi, fiskeri og havbruk i Nord-Norge Annen industri med bioteknologiske aktiviteter + forskningsinst. I Nord-Norge Forskningsinstitusjoner i Nord-Norge (prosjekter med industrielt potensial)

16 Konseptet er tilrettelagt for gründere fra forsknings- og utviklingsmiljø og næringsliv i nord-norge. Løsningen inkluderer kontorplass, servicefunksjoner, rådgivning og nettverksbygging Inkubator Tromsø skreddersyr løsninger for å korte ned tiden fra ide til marked.

17 Målgruppe Høyt vekstpotensiale og aktuell for et internasjonalt marked. Forsknings- og utviklingsresultater eller teknologi- og kompetansebaserte innovasjoner fra næringslivet. Satsningsområder: IIKT Marine-, medisinske- og biotekniske produkter og prosesser teknologi innen fiskeindustri og havbruk Andre med høyt vekstpotensiale

18 Bedriftene I inkubatoren iMed AS mPower AS Orthogenics AS Risco AS Robio AS Utflyttede Well Diagnostics AS ProBio Nutraceuticals AS Invenia Innovation ObexCode AS Ett selskap er avviklet Ett selskap har gått tilbake i utviklingsprosessen 17 hel-/deltidsansatte27 årsverk Totalt 44 ansatte

19 Samlet resultat i inkubatorbedriftene over tid pr 31.12.02

20 NYSKAPINGSMODELLER VIRKEMIDLERINNOVASJONVERKTØY/ORGMARKED ”Det ufødte næringsliv” Radikale innovasjoner 2-300 per år FOU/Spin-out bedrifter Stegvise innovasjoner Ca 25.000 per år Reetableringer av SMB Eksisterende næringsliv INNLAND GLOBALT Næringsrettede FoU-program Kommerisaliserings program Incentiver til FoU- miljø Utviklingskontrakter Inkubatorer Såkornfond (EK) Centre of Expertice Regionale program og ansvarliggjøring. Samspill næringsliv – FoU-miljø - Myndigheter 5-10% 90 –95% Nasjonale Regionale Program Kapital 50 – 80% offentlig 50 – 20% egenkapital Kompetanse FoU Lån Tilskudd Kapital 25-50% offentlig Lån Tilskudd 25-40% Bank 20-30% egenkapital Habilitet / konkurransevridning 90 –95% 5 – 10% Produkter

21 EVALUERINGER Forskningsparkene operatører, regionaliserte program. FORNY–programmet (Norges Forskningsråd) –Høy addisjonalitet til gjennomførte kommersialiseringer, og har bidratt til å kompensere for markedssvikt. Verdiskapingen større enn de offentlige midlene, og verdiskapingen og sysselsettingen øker for hvert år. Inkubator-programmet (SIVA) –De største inkubatorene virker etter hensikt. Hovedsak bedrifter med innovative forretningsideer og større vekstpotensiale enn snittet for nyetableringer. Såkornfondene (Innovasjon Norge) –Fungert etter målsettingen. Såkornfondenes investering i stor grad helt avgjørende for bedriftene (radikal teknologi), også i sentrale områder som Oslo og Trondheim. MABIT-programmet (NorInnova AS) –Positiv evaluering. Dokumenterbar effekt etter 5 år. Videreføres med bevilgning fra FID i 5 nye år (2008) med 5 mill per år. Forslag BioMarinkap 20 mill/år De største forskningsparkene har de beste evalueringene og oppfyller kravene til kommersialisering av radikale innovasjoner.


Laste ned ppt "Velkommen til Tromsø Kommersialisering av FoU og linken mellom FoU og næringsliv i Nord- Norge. Karl-Johan Jakola Adm. dir."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google