Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Statped og kommunene» Et forprosjekt innen FINNUT – forskning og innovasjon i utdanningssektoren Et samarbeidsprosjekt med Universitetet i Stavanger Juni.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Statped og kommunene» Et forprosjekt innen FINNUT – forskning og innovasjon i utdanningssektoren Et samarbeidsprosjekt med Universitetet i Stavanger Juni."— Utskrift av presentasjonen:

1 «Statped og kommunene» Et forprosjekt innen FINNUT – forskning og innovasjon i utdanningssektoren Et samarbeidsprosjekt med Universitetet i Stavanger Juni 2014 - juni 2015

2 «Statped og kommunene» Hvorfor?  Meld.St.18 (2010-2011) Læring og fellesskap har lagt føringer for en dreining i Statpeds tjeneste- og samarbeidsprofil : «Statpeds regionsentre vil ha et helhetlig ansvar for å gi tjenester til kommunene og fylkeskommunene i sine respektive regioner. Statped kan skaffe seg god oversikt over kompetansesituasjonen i hver region, for slik å kunne samkjøre tjenestetilbud til flere kommuner og fylkeskommuner med sammenfallende behov. Statped kan ta initiativ til å legge planer sammen med kommuner og fylkeskommuner i regionen, slik at Statped gir de mest hensiktsmessige tjenestene til enhver tid.» … «Dette vil føre til en mer effektiv tjenesteyting og mulighet for heving av kvaliteten på de kommunale tjenestene.»  En slik dreining må betraktes som en innovasjon, som krever endring hos alle aktørene både når det gjelder kunnskaper, holdninger og praksis.  Behovet for et eksternt forskningsfaglig blikk på disse endringene synes derfor åpenbart.

3 «Statped og kommunene» Bakgrunn Program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren – FINNUT ble lansert 14.01.2014. Innovasjonsprosjekter for offentlig sektor inngår som en av flere støtteordninger. Midler kan søker av offentlige enheter og virksomheter i stat og kommune/fylkeskommune som driver forvaltning og tjenesteyting på utdanningsområdet. Statped søkte sammen med UH-sektoren om midler til to ulike forprosjekter. Forprosjektet «Statlig spesialpedagogisk støtte til kommunalt opplæringsansvar» var ett av 12 forprosjekter på innovasjon som fikk midler (av 45 som søkte) Midlene er begrenset; totalt 300.000 kroner. Det kreves samtidig at deltakerne skyter inn minst like mye av eget budsjett.

4 «Statped og kommunene» Målet med forprosjektet «… skal føre fram til et forskningsstøttet innovasjonsprosjekt knyttet til samhandling mellom ansvarlige lokale aktører og Statped.» … gjennom å gi en systematisk oversikt over og vurdering av den praksisen som i dag eksisterer i samhandling med kommunene i de ulike delene av Statped. Det vil handle om: Å identifisere forskjeller og likheter i praksis innad i Statped Å identifisere forskjeller og likheter i interne forståelser av mandat og endringsbehov Å få kunnskap om kommunenes forståelse av Statpeds mandat Å få kunnskap om forskjeller og likheter i kommunenes behov og forventninger til Statped Å identifisere suksessfaktorer for samarbeid mellom Statped og kommunene Og ikke minst: Å forankre et samlende innovasjonsarbeid i hele Statped.

5 «Statped og kommunene» Trenger vi et innovasjonsprosjekt? Statpeds samfunnsmandat er ambisiøst; vi skal bistå et kommune- Norge i kontinuerlig endring med et sterkt og økende fokus på barnehage og skole. Med Meld. St.18 (2010-2011) har politiske myndigheter i stor grad konkretisert hvilke endringer som forventes av oss når det gjelder samarbeids- og tjenesteprofil. Statped-enheter har imidlertid vært i kontinuerlig endring lenge før omorganiseringen i 2013. Det gjelder både organisering, kompetanse- profil, tjenester og arbeidsmåter. Vi starter derfor ikke på null. I ulike deler av Statped er det høstet mange gode erfaringer i denne sammenheng, men vi mangler en oversikt over disse og en dokumentasjon på hva som fungerer godt og hvorfor. Et FINNUT-prosjekt gir oss muligheten til å få en forskningsfaglig systematisk kunnskap om dette. Vi får dermed et legitimt grunnlag for videreføring av det utviklingsarbeidet vi allerede er godt i gang med.

6 «Statped og kommunene» Hvem? Statped er eier av prosjektet, Tone Mørk er prosjektansvarlig, og direktørgruppen fungerer som styringsgruppe. Marit Mjøs er prosjektleder på vegne av Statped. Førsteamanuensis Vegard Moen ved Universitetet i Stavanger er forskningsfaglig ansvarlig. Prosjektgruppen består for øvrig av en prosjektmedarbeider fra hver region og en fra hovedkontoret. Disse er –Tone Engen, Statped nord –Anne Mali Tharaldsteen, Statped midt –Anne Rita Hella Grieg, Statped vest –Espen Egeberg, Statped sørøst –Bitten Ikdahl, Statped HK Kommunikasjonsrådgiver Anne Grethe Hellerud bistår i forhold til informasjon.

7 «Statped og kommunene» Hva og hvordan? En casestudie med utgangspunkt i et evalueringsdesign Et strategisk utvalg bestående av ett case fra hver region, der ett case er å forstå som et avtalebasert samarbeid mellom Statped og et utvalg av kommuner. Det er lagt opp til metodetriangulering, der data samles inn gjennom dokumentanalyse, observasjon og intervju. Relevante dokumenter; overordnede styringsdokumenter og planer for Statped, samt ulike caserelaterte dokumenter. Observasjon av et utvalgt samarbeidsmøte knyttet til hvert case. Fokusgruppeintervju med eksterne og interne deltakere knyttet til hvert case.

8 «Statped og kommunene» Hva og hvordan? I hver region er det plukket ut 2-3 aktuelle case for forprosjektet, som er samlet vurdert av prosjektgruppen før ett fra hver region er valgt ut. Regional prosjektmedarbeider innhenter relevant casedokumenta- sjon, samt legger til rette for deltakelse på et samarbeidsmøte og gjennomføring av to fokusgruppeintervju i tilknytning til dette; ett med eksterne deltakere og ett med Statped-deltakere. Gjennomføringen meldes NSD på forhånd. Forskningsfaglig ansvarlig og prosjektleder gjennomfører observasjon og intervju i fellesskap. Observasjonsnotater og intervju-utskrifter sendes deltakerne i etterkant for validering. Alle data anonymiseres og oppbevares hos UiS i prosjektperioden. Hele prosjektgruppen deltar i dataanalyse, konklusjoner og vurdering av konsekvenser for et fullskala innovasjonsprosjekt.

9 «Statped og kommunene» Framdriftsplan Mai-juni 2014: Styringsgruppen vedtok strategi for datainnsamling og informasjon, og regionale prosjektmedarbeidere ble utpekt. 25. august: Forslag til case levert prosjektleder 9.sept: Prosjektgruppen konstituert med et dagsmøte på Gardermoen, der case ble valgt og konkret framgangsmåte og rollefordeling ble avtalt. Nov-des 2014: Datainnsamling i nord og midt Januar-mars 2015: Datainnsamling i vest og sørøst Mai 2015: Oppsummerende analyser og forslag drøftes i prosjektgruppen og styringsgruppen Juni 2015: Rapport og søknad om midler til innovasjonsprosjekt ferdigstilles og vedtas i styringsgruppen.

10 «Statped og kommunene» Informasjon og involvering Intern informasjon og involvering vil være avgjørende for en god forankring av et kommende innovasjonsprosjekt. Prosjektleder informerer i samråd med Tone Mørk på sentrale IDF-møter og møter i sentralt brukerråd. Prosjektleder legger i samråd med Anne Grethe Hellerud ut informasjon på intranettet på passende tidspunkt. De øvrige prosjektmedarbeiderne informerer internt og eksternt i sin region og på HK med basis i felles informasjon utformet av prosjektleder. Det inviteres til respons og dialog både sentralt og regionalt om forprosjektet, med særlig vekt på fasen etter datainnsamling.


Laste ned ppt "«Statped og kommunene» Et forprosjekt innen FINNUT – forskning og innovasjon i utdanningssektoren Et samarbeidsprosjekt med Universitetet i Stavanger Juni."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google