Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Implementering av IA- avtalen Oppgavebeskrivelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Implementering av IA- avtalen Oppgavebeskrivelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Implementering av IA- avtalen Oppgavebeskrivelse
Julestorledersamling Bergslia Alexander Jørgensen Personalkonsulent

2 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv – IA- avtalen
Gran kommune har vært IA- bedrift siden 2002 Ny IA- avtale for perioden – IA- avtalen er et viktig virkemiddel for å oppnå overordnede mål i arbeids –og sosialpolitikken Gran kommune inngikk den en ny samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1.Regjeringen og Hovedorganisasjonene i arbeidslivet skrev 4.mars 2014 under en ny intensjonsavtale for et mer inkluderende arbeidsliv (IA- avtalen som den også kalles). Fra – 3.For å oppnå den overordnede intensjonen ønsker Gran kommune en bedre implementering av IA- arbeidet i organisasjonen. 4. Ved å inngå samarbeidsavtale om å bli IA- virksomhet, stiller den enkelte virksomhet seg bak målene i IA- avtalen. Inngåelse av IA- avtalen innebærer at arbeidsgiver, tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte i virksomheten samarbeider målrettet for å oppnå en mer enkluderende arbeidsplass.

3 IA – avtalens overordnede mål er:
Å bedre arbeidsmiljøet Styrke jobbnærværet Forebygge og redusere sykefravær Hindre utstøting og frafall i arbeidslivet IA- avtalen har et overordnet mål, og det er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefraværet og hindre utstøting og frafall i arbeidslivet.

4 IA- avtalens tre delmål på nasjonalt nivå
Reduksjon i sykefraværet med 20 % i forhold til andre kvartal i Sykefraværet på nasjonalt nivå skal ikke overstige 5,6 %. Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med 12 måneder Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med 12 måneder  Med dette menes en økning sammenlignet med 2009 i gjennomsnitt periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år). Det er de tre delmålene her dere skal ha som utgangspunkt når dere skal arbeide med IA hos dere. Hvert tjenestested skal med bakgrunn i disse tre delmålene fastsette egne mål for IA- arbeidet.

5 Inkluderende arbeidsliv og Vi i Gran
Vi i Gran- dokumentet ble vedtatt i kommunestyre i 2011 Dokumentet inneholder et grunnleggende verdisett som alle ansatte i Gran kommune har vært med på å lage «Den gode medarbeideren» «Den gode lederen» «Fellesskap og trivsel» «Utvikling og kompetanse» «Omdømmebygging» Vi i Gran- dokumentet ble til etter en grundig prosess ute på alle arbeidsplasser i kommunen. Det er et ansvar alle vi alle har, og etterleve de nedfelte verdiene  det er medarbeiderskapspolitikk, som påvirker arbeidsmiljøet og arbeidshverdagen på en positiv måte. Dette er alt sammen noe som går midt inn i arbeidet med IA- avtalen.

6 Mål for tjenestestedene i avtaleperioden 2014 - 2018
Gjennom avtaleperioden skal: 1. Hvert tjenestested i Gran kommune jobbe med å utvikle et felles sett av mål, aktivitetsmål og tiltak med bakgrunn i IA- avtalens tre delmål 2. Det skal utarbeides tre overordnede mål for tjenestestedet 3. Målene, aktivitetsmålene og tiltakene skal nedfelles i en overordnet handlingsplan for tjenestestedet 4.Ett av delmålene skal omhandle sykefravær, ett om å ivareta og beholde egne ansatte med redusert funksjonsevne og ett som omhandler å få flere til å være yrkesaktive utover 50 år Det kan godt tenkes at det er flere tjenestesteder som mener de for eksempel har en god fraværsstatistikk. Det er derfor mulig å legge mer fokus på de to andre målene, og arbeide med og sørge for å opprettholde statistikken.

7 Mål for tjenestestedene i avtaleperioden 2014 – 2018 forts.
5. Tjenestestedene skal arbeide kontinuerlig for å nå målene som er satt i perioden år 2015 – Tjenestestedet skal evaluere målene, aktivitetene og tiltakene for hvert kalenderår 7. Det skal legges stor vekt på ansattes medbestemmelse. Det er særdeles viktig å få med de ansatte i dette arbeidet

8 Strategi og måloppnåelse
For å oppnå målsettingen med arbeidet kreves det at alle ansatte, ledere, tillitsvalgte og verneombud arbeider godt med å utarbeide tre mål for tjenestestedet Det er svært avgjørende for et godt resultat at lederne på hvert tjenestested er pådriver Det er viktig at det arbeides kontinuerlig med IA- arbeidet i avtaleperioden

9 Resultatet Resultatet av arbeidet vil være et klargjort verdisett som beskriver hvordan de ansatte ved hvert tjenestested i Gran kommune ønsker å jobbe mot egne mål med bakgrunn i IA- avtalens tre delmål. Målene, aktivitetene og tiltakene som blir fremstilt i handlingsplanen vil være representativt for arbeidstakere ved hvert tjenestested Det over vil medføre at målene oppnår en god forankring hos hver enkelt arbeidstaker

10 Frister Fra til og med skal tjenestestedet arbeide med å få på plass et felles sett av mål, aktivitetsmål og tiltak (handlingsplan) Handlingsplanen skal sendes tjenestevei senest Virksomhetssjefer sender handlingsplanene videre til leder av AMU, Anita Øverland på e-post: innen Husk at det er lov å tilpasse/endre målene underveis. Tilpasninger/endringer skal også sendes tjenestevei.

11 Hvordan jobbe målrettet med IA og denne oppgaven?
Ingen fasitsvar på hvordan skal arbeide med oppgaven I startfasen av arbeidet er det kanskje naturlig å tenke gjennom følgende: Hvor er vi i dag? Hva vil vi oppnå? Hvor vil vi? Hva skal til for å komme dit? Hvem skal gjøre det? Når skal det gjøres? Er sykefraværet en utfordring hos oss? Hva kan vi gjøre for å styrke nærværet? Hva kan vi gjøre for å tilrettelegge for de som trenger det?

12 Kartlegging av arbeidsmiljøet
I mange tilfeller nødvendig å kartlegge arbeidsmiljøet som et utgangspunkt for å lage en handlingsplan Tre sirkler – psykososialt arbeidsmiljø, fysisk arbeidsmiljø og organisatorisk arbeidsmiljø HUSK AT DET IKKE ER SNAKK OM EN FULL KARTLEGGING AV ARBEIDSMILJØET – HUSK AT UTGANGSPUNKTET ER IMPLEMENTERING OG ARBEID MED IA- AVTALEN Sirklene kan for eksempel brukes til delmål 1 – sykefravær delmål 2 – ivareta og beholde egne ansatte med redusert funksjonsevne og delmål 3 – få flere til å være yrkesaktive utover 50 år.

13 Handlingsplanen

14 Inspirasjon For å få tips til arbeidet anbefales det at dere tar en titt på Lykke til med oppgaven


Laste ned ppt "Implementering av IA- avtalen Oppgavebeskrivelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google