Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte 15.11.2010 Informasjonsmøte for Planteknisk utvalg  Landbrukskontoret og ansatte  Arbeidsoppgaver  Landbrukssenteret  Samarbeid om.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte 15.11.2010 Informasjonsmøte for Planteknisk utvalg  Landbrukskontoret og ansatte  Arbeidsoppgaver  Landbrukssenteret  Samarbeid om."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte 15.11.2010 Informasjonsmøte for Planteknisk utvalg  Landbrukskontoret og ansatte  Arbeidsoppgaver  Landbrukssenteret  Samarbeid om landbruksforvaltning  Utfordringer for jordbruket  Saueprosjekt  Melkeprosjekt  Utsiktsrydding langs vei  Endringer Jordlov - driveplikt  Boplikt/konsesjonslov

2 Informasjonsmøte 15.11.2010 Landbrukskontoret for Eigersund og Sokndal  4 ansatte i 100% stilling. Eigersund kommune er arbeidsgiver.  Jordbrukssjef Steinar Nordvoll, leder (budsjett, personal)  Skogbrukssjef, Hans-Petter Tønnessen  Fagkonsulent, Johan Norum  Konsulent, Marit Rødland Egeland

3 Informasjonsmøte 15.11.2010 Arbeidsoppgaver Kommunal landbruksforvaltning  Landbrukskontorets oppgaver innbefatter både jordbruk og skogbruk  Arbeider for det meste med lovpålagte oppgaver  Kontoret skal bidra til at gjeldende landbrukspolitikk gjennomføres i praksis.  Kontoret har fått delegert mye av ansvaret for lovforvaltningen og tilskuddsforvaltningen innen landbruket og har også kontrollfunksjoner i forhold til dette.  Kontoret skal også drive med næringsutvikling

4 Informasjonsmøte 15.11.2010 Arbeidsoppgaver  Lovforvaltningen er knyttet til jordlov (deling av eiendom, omdisponering av jordbruksareal til annet formål, driveplikt), konsesjonslov ( m.m), boplikt, odelslov (odelsfrigjøring), forpaktningslov, diverse forskrifter, bl.a om gjødselvarer av organisk opphav (spredeareal for husdyrgjødsel og tidspkt. for spredning, forurensning i landbruket osv.), skoglov m.fl. Vi har også saker innen plan- og bygningsloven (delingssaker, uttalelse til byggesaker og reg. plan. og rullering av kommuneplanens arealdel).  Lovforvaltningen er knyttet til jordlov (deling av eiendom, omdisponering av jordbruksareal til annet formål, driveplikt), konsesjonslov (regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom m.m), boplikt, odelslov (odelsfrigjøring), forpaktningslov, diverse forskrifter, bl.a om gjødselvarer av organisk opphav (spredeareal for husdyrgjødsel og tidspkt. for spredning, forurensning i landbruket osv.), skoglov m.fl. Vi har også saker innen plan- og bygningsloven (delingssaker, uttalelse til byggesaker og reg. plan. og rullering av kommuneplanens arealdel).

5 Informasjonsmøte 15.11.2010 Arbeidsoppgaver  Tilskuddsforvaltning/erstatning ved skade: Behandling av søknader om produksjonstilskudd i jordbruket, miljøtilskudd (RMP (Regionalt miljøprogram) og SMIL-midler (spesielle midler i landbrukets kulturlandskap), NMSK (nærings- og miløtiltak i skogbruket som er bl. a planting, ungskogpleie, veier osv), avløsning ved sykdom, ferie og fritid, søknad om avlingsskade, vinterskader på eng m.fl.  Tilskuddsforvaltning/erstatning ved skade: Behandling av søknader om produksjonstilskudd i jordbruket, miljøtilskudd (RMP (Regionalt miljøprogram) og SMIL-midler (spesielle midler i landbrukets kulturlandskap), NMSK (nærings- og miløtiltak i skogbruket som er bl. a planting, ungskogpleie, veier osv), avløsning ved sykdom, ferie og fritid, søknad om avlingsskade, vinterskader på eng m.fl.

6 Informasjonsmøte 15.11.2010 Arbeidsoppgaver  Næringsutvikling er i hovedsak knyttet til behandling av søknader og veiledning innenfor offentlige låne- og tilskuddsordninger gjennom Innovasjon Norge (bygdeutviklingsmidler)  Som eksempel kan nevnes søknad om lån/tilskudd til bygging/restaurering av bolighus, driftsbygning, kjøp av landbrukseindommer, etablering av tilleggsnæring m.m.  Som eksempel kan nevnes søknad om lån/tilskudd til bygging/restaurering av bolighus, driftsbygning, kjøp av landbrukseindommer, etablering av tilleggsnæring m.m.

7 Informasjonsmøte 15.11.2010 Arbeidsoppgaver  Landbrukskontoret har kontrollfunksjon på vegne av eller i samarbeid med Fylkesmannen og Innovasjon Norge i forbindelse med bygdeutviklingsmidler til nybygg, søknad om produksjonstilskudd-, miljøtiltak (RMP og SMIL), NMSK m.m.  Andre oppgaver er: f.eks. oppdatere gårdskart, diverse prosjektarbeid (f.eks. turstier i samarbeid med Dalane friluftsråd).  Andre oppgaver er: f.eks. oppdatere gårdskart, diverse prosjektarbeid (f.eks. turstier i samarbeid med Dalane friluftsråd).

8 Informasjonsmøte 15.11.2010 Arbeidsoppgaver  Det forventes fra statlig myndighet at kontoret skal være innovatør, koordinator og drivkraft for å skape et mer ”robust” landbruk. Samtidig skal en ta mer hensyn til jordvern, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, friluftsliv og stadige endringer i lovverket som fører til økt tidsbruk ved saksbehandling og behov for å bruke tid på oppdateringer og erverv av ny kunnskap. Dette er krevende.

9 Informasjonsmøte 15.11.2010 Landbrukssenteret BA

10 Informasjonsmøte 15.11.2010 Landbrukssenteret på Helleland (Tidligere meieri ombygd til landbrukssenter i 1992 ) Leietakere:  Norsk landbruksrådgivning Dalane  Interkommunalt landbrukskontor  Tine produsenttjeneste  Økonor (regnskap og avløserlag for Eigersund, Lund, Sokndal, Sirdal)  Dalane friluftsråd  Næringsutvikling i Dalane.  Dalane Innkjøpslag  Matbutikk (Coop marked)

11 Informasjonsmøte 15.11.2010 Landbrukssenteret  Plassering av et felles landbrukskontor i et landbruksmiljø med forsøksring, produsenttjeneste, regnskapskontor, avløserlag osv. gir faglige fordeler.  Ulempen er at landbrukskontoret får mindre kontakt med administrasjonen i sine kommuner (stor avstand til rådhus, teknisk etat i alle kommuner) og blir mindre synlig i administrasjonen. Dette kan oppveies av jevnlige møter og kontordager.

12 Informasjonsmøte 15.11.2010 Samarbeid om landbruksforvaltning (fordeler)  Større kontor gir bedre kompetanse og utnyttelse av ressurser  Lettere å rekruttere og beholde kvalifisert personale. Større landbruksfaglig miljø.  Mindre sårbare tjenester ved sjukdom, ferie og når noen slutter  Mer likebehandling uavhengig av kommunegrensene i delegerte saker

13 Informasjonsmøte 15.11.2010 Samarbeid om landbruksforvaltning (ulemper)  De kommunene som må legge ned sitt nåværende landbrukskontor mister en eller flere arbeidsplasser og viktig kompetanse internt på rådhuset.  Mindre tilgjengelighet/nærhet for brukere, fysisk. Brukere får lengre avstand til landbrukskontoret enn de har i dag. Kan oppveies av kontordag.  Mer administrasjon og byråkrati på et større kontor

14 Informasjonsmøte 15.11.2010 Erfaringer med Sokndal om samarbeid  Både brukere og administrasjonen i Sokndal virker godt fornøyd med ordningen. Her har vi én kontordag i uka.

15 Informasjonsmøte 15.11.2010 Saueprosjekt i Rogaland Økt produksjon i saueholdet i Rogaland 2009-2012  Hovedmål  Innen prosjektperioden skal antall vinterfora sau i Rogaland ha økt med 5% og avdråtten (kg tonn kjøtt levert slakteri) med 15%. Dalanekommunene er med I prosjektet.

16 Informasjonsmøte 15.11.2010 Folkefjøset på Jæren  3 årig prosjekt - 2008-2011). I Dalane er Lund, Bjerkreim og Eigersund med, totalt 9 kommuner.  Folkefjøset en grei løsning for mange som har et brukbart båsfjøs med gode opplegg for både håndtering av grovfôr og gjødsel at denne bygningsmassen inkluderes i planene sammen med et eventuelt nybygg. Eksisterende fjøs er ofte for godt til å rives. Dette i stedet for å bygge et nytt og dyrt løsdriftsfjøs. Dette vil styrke familiejordbruket.

17 Informasjonsmøte 15.11.2010 Folkefjøset på Jæren  Det ble valgt ut ti pilotprosjekt (byggeprosjekt) med bygningsløsninger som gir reduserte kostnader, men likevel er godt funksjonelle. En av disse var Kåre Grude i Eigerund.  Den andre delen gikk ut på å tilby byggteknisk rådgiving. Da vil bonden få besøk av rådgiver og få en vurdering av om bygget kan tas med i en fornuftig byggeplan.  Prosjektet er nå avsluttet.

18 Informasjonsmøte 15.11.2010 Melkeprosjekt 2010-2013  HOVEDMÅL FOR PROSJEKTET ER:  å opprettholde og stimulere til framtidig mjølkeproduksjon i hele Dalane.  DELMÅL I PROSJEKTPERIODEN:  Blant annet å beholde mjølkeproduksjonen i Dalane på 2011-nivå

19 Informasjonsmøte 15.11.2010 Utsiktsrydding  Kommunen har sammen med de andre Dalane- kommunene vært med i et utsiktsryddingsprosjekt langs offentlige veier. Et RUP-prosjekt der en fikk dekket 50 % av kostnadene fra fylkeskommune og fylkesmannen. En fikk til slutt fullfinansiert prosjektet i revidert nasjonalbudsjett hvor det ble satt av 15 mill kr til utsiktsrydding langs offentlige veier ble prosjektets redning (Dalane fikk kr 250.000 av disse. Virket fra utsiktryddingen ble brukt til miljøvennlig varmeproduksjon ved Bio Dalane sitt flisfyringsanlegg på Lagård.  Kommunen har sammen med de andre Dalane- kommunene vært med i et utsiktsryddingsprosjekt langs offentlige veier. Et RUP-prosjekt der en fikk dekket 50 % av kostnadene fra fylkeskommune og fylkesmannen. En fikk til slutt fullfinansiert prosjektet i revidert nasjonalbudsjett hvor det ble satt av 15 mill kr til utsiktsrydding langs offentlige veier ble prosjektets redning (Dalane fikk kr 250.000 av disse. Virket fra utsiktryddingen ble brukt til miljøvennlig varmeproduksjon ved Bio Dalane sitt flisfyringsanlegg på Lagård.

20 Informasjonsmøte 15.11.2010 Grønn tunel ved Svanes RV 44 - Langevatnet

21 Informasjonsmøte 15.11.2010

22 Skolpura, Helleland - FV 32

23 Informasjonsmøte 15.11.2010

24 Jordloven Driveplikt etter jordlovens §8.  Fra 1.7.2009 innført generell og evigvarende driveplikt.  Alle eiere av jordbruksareal, uansett størrelse.  Gjelder både fulldyrka jord, overflatedyrke jord og innmarksbeite  Ikke knyttet til vilkår om lønnsom drift.

25 Informasjonsmøte 15.11.2010 Hvorfor?  Sikre produksjon av mat  Opprettholde jordas produksjonsegenskaper  Eierens forvalteransvar  Globale utfordringer, matsikkerhet, klima og befolkningsøkning.

26 Informasjonsmøte 15.11.2010 Oppfyllelse av driveplikt  Personlig: Eier faktisk og økonomisk ansvarlig for driften  Upersonlig (jordbruksarealet leies bort):  Må leies ut som tilleggsjord til annen landbrukseiendom  10 års skriftlig kontrakt.  Uoppsigelig for utleier  Må føre til god driftsmessig løsning  Må meldes til kommunen, jf. Forpaktningsloven §1 tredje ledd (areal over 5 dekar) og godkjennes.

27 Informasjonsmøte 15.11.2010 Fritak fra driveplikt  For hele eiertiden eller en bestemt periode  For hele eller deler av jordbruksarealet.  Kan settes vilkår Typiske situasjoner:  Ikke lønnsom drift  Ikke leiemarked for tilleggsjord  Ikke mulig å leie bort i 10 år.  Generasjonsskifter

28 Informasjonsmøte 15.11.2010 Fritaksvurderingen  Hvor viktig er det å holde arealet i drift?  Størrelsen på arealet.  Avkastningsevne  Markedet for å leie tilleggsjord  Livssituasjonen:  Ønsker å drive selv innen **** år  Står foran generasjonsskifte

29 Informasjonsmøte 15.11.2010 Mislighold av driveplikt  Kommunen skal følge opp på brudd på driveplikten  brudd må være vesentlig  Sanksjoner:  Pålegg om å leie bort jorda  Pålegg om tilplanting av skog eller tiltak av hensyn til kulturlandskapet.  Hvis pålegg ikke etterkommes:  Kommunen kan inngå bortleieavtale for eier  Fylkesmannen kan pålegge tvangsgebyr, §20.

30 Informasjonsmøte 15.11.2010 Driveplikt og overgangsbestemmelser  Leieavtaler inngått før 1.7.2009 løper ut avtalt tid.

31 Informasjonsmøte 15.11.2010 Boplikt  Nå hjemlet i konsesjonsloven §5 og 9  Tidligere også hjemlet i odelsloven

32 Informasjonsmøte 15.11.2010 Boplikt  Boplikt på eiendom som har mer enn 25 dekar fulldyrket jord og /eller overflatedyrket jord eller mer enn 500 dekar produktiv skog, og  Bebyggelse som er/har vært i bruk som helårsbolig,  Bebyggelse som er tillatt oppført som helårsbolig, men ikke tatt i bruk som det. ikke tatt i bruk som det.  Bebyggelse under oppføring der tillatelse er gitt til oppføring av helårsbolig.  Den som ikke kan/vil oppfylle boplikten må søke konsesjon.

33 Informasjonsmøte 15.11.2010 Konsesjonsvurdering  Særlig vekt: hensyn til bosetting, driftsmessig god løsning, hensyn til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap.  Vekt: eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold.  Korrigerende vekt: tilknytning og livssituasjon. Mislighold av boplikt  Man har 1 år på å tilflytte eiendommen eller søke konsesjon.  Kommunen må ha oversikt over de som har boplikt og følge opp med konsesjonspålegg.

34 Informasjonsmøte 15.11.2010 Konsesjonsloven  Arealgrensen for konsesjonsplikt for bebygd eiendom er endret fra mer enn 20 dekar fulldyrka jord eller 100 dekar totalareal, til mer enn 25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord eller 100 dekar totalareal.


Laste ned ppt "Informasjonsmøte 15.11.2010 Informasjonsmøte for Planteknisk utvalg  Landbrukskontoret og ansatte  Arbeidsoppgaver  Landbrukssenteret  Samarbeid om."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google