Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte for Planteknisk utvalg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte for Planteknisk utvalg"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte for Planteknisk utvalg
Landbrukskontoret og ansatte Arbeidsoppgaver Landbrukssenteret Samarbeid om landbruksforvaltning Utfordringer for jordbruket Saueprosjekt Melkeprosjekt Utsiktsrydding langs vei Endringer Jordlov - driveplikt Boplikt/konsesjonslov Informasjonsmøte

2 Landbrukskontoret for Eigersund og Sokndal
4 ansatte i 100% stilling. Eigersund kommune er arbeidsgiver. Jordbrukssjef Steinar Nordvoll, leder (budsjett, personal) Skogbrukssjef, Hans-Petter Tønnessen Fagkonsulent, Johan Norum Konsulent, Marit Rødland Egeland Informasjonsmøte

3 Arbeidsoppgaver Kommunal landbruksforvaltning
Landbrukskontorets oppgaver innbefatter både jordbruk og skogbruk Arbeider for det meste med lovpålagte oppgaver Kontoret skal bidra til at gjeldende landbrukspolitikk gjennomføres i praksis. Kontoret har fått delegert mye av ansvaret for lovforvaltningen og tilskuddsforvaltningen innen landbruket og har også kontrollfunksjoner i forhold til dette. Kontoret skal også drive med næringsutvikling Informasjonsmøte

4 Arbeidsoppgaver Lovforvaltningen er knyttet til jordlov (deling av eiendom, omdisponering av jordbruksareal til annet formål, driveplikt), konsesjonslov (regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom m.m), boplikt, odelslov (odelsfrigjøring), forpaktningslov, diverse forskrifter, bl.a om gjødselvarer av organisk opphav (spredeareal for husdyrgjødsel og tidspkt. for spredning, forurensning i landbruket osv.), skoglov m.fl. Vi har også saker innen plan- og bygningsloven (delingssaker, uttalelse til byggesaker og reg. plan. og rullering av kommuneplanens arealdel). Informasjonsmøte

5 Arbeidsoppgaver Tilskuddsforvaltning/erstatning ved skade: Behandling av søknader om produksjonstilskudd i jordbruket, miljøtilskudd (RMP (Regionalt miljøprogram) og SMIL-midler (spesielle midler i landbrukets kulturlandskap), NMSK (nærings- og miløtiltak i skogbruket som er bl. a planting, ungskogpleie, veier osv) , avløsning ved sykdom, ferie og fritid, søknad om avlingsskade, vinterskader på eng m.fl.  Informasjonsmøte

6 Arbeidsoppgaver Næringsutvikling er i hovedsak knyttet til
behandling av søknader og veiledning innenfor offentlige låne- og tilskuddsordninger gjennom Innovasjon Norge (bygdeutviklingsmidler) Som eksempel kan nevnes søknad om lån/tilskudd til bygging/restaurering av bolighus, driftsbygning, kjøp av landbrukseindommer, etablering av tilleggsnæring m.m.   Informasjonsmøte

7 Arbeidsoppgaver Landbrukskontoret har kontrollfunksjon på vegne av eller i samarbeid med Fylkesmannen og Innovasjon Norge i forbindelse med bygdeutviklingsmidler til nybygg, søknad om produksjonstilskudd-, miljøtiltak (RMP og SMIL), NMSK m.m. Andre oppgaver er: f.eks. oppdatere gårdskart, diverse prosjektarbeid (f.eks. turstier i samarbeid med Dalane friluftsråd).   Informasjonsmøte

8 Arbeidsoppgaver Det forventes fra statlig myndighet at kontoret skal være innovatør, koordinator og drivkraft for å skape et mer ”robust” landbruk. Samtidig skal en ta mer hensyn til jordvern, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, friluftsliv og stadige endringer i lovverket som fører til økt tidsbruk ved saksbehandling og behov for å bruke tid på oppdateringer og erverv av ny kunnskap. Dette er krevende. Informasjonsmøte

9 Landbrukssenteret BA Informasjonsmøte

10 Landbrukssenteret på Helleland (Tidligere meieri ombygd til landbrukssenter i 1992 )
Leietakere: Norsk landbruksrådgivning Dalane Interkommunalt landbrukskontor Tine produsenttjeneste Økonor (regnskap og avløserlag for Eigersund, Lund, Sokndal, Sirdal) Dalane friluftsråd Næringsutvikling i Dalane. Dalane Innkjøpslag Matbutikk (Coop marked) Informasjonsmøte

11 Landbrukssenteret Plassering av et felles landbrukskontor i et landbruksmiljø med forsøksring, produsenttjeneste, regnskapskontor, avløserlag osv. gir faglige fordeler. Ulempen er at landbrukskontoret får mindre kontakt med administrasjonen i sine kommuner (stor avstand til rådhus, teknisk etat i alle kommuner) og blir mindre synlig i administrasjonen . Dette kan oppveies av jevnlige møter og kontordager. Informasjonsmøte

12 Samarbeid om landbruksforvaltning (fordeler)
Større kontor gir bedre kompetanse og utnyttelse av ressurser Lettere å rekruttere og beholde kvalifisert personale. Større landbruksfaglig miljø. Mindre sårbare tjenester ved sjukdom, ferie og når noen slutter Mer likebehandling uavhengig av kommunegrensene i delegerte saker Informasjonsmøte

13 Samarbeid om landbruksforvaltning (ulemper)
De kommunene som må legge ned sitt nåværende landbrukskontor mister en eller flere arbeidsplasser og viktig kompetanse internt på rådhuset. Mindre tilgjengelighet/nærhet for brukere, fysisk. Brukere får lengre avstand til landbrukskontoret enn de har i dag. Kan oppveies av kontordag. Mer administrasjon og byråkrati på et større kontor Informasjonsmøte

14 Erfaringer med Sokndal om samarbeid
Både brukere og administrasjonen i Sokndal virker godt fornøyd med ordningen. Her har vi én kontordag i uka. Informasjonsmøte

15 Saueprosjekt i Rogaland Økt produksjon i saueholdet i Rogaland 2009-2012
Hovedmål Innen prosjektperioden skal antall vinterfora sau i Rogaland ha økt med 5% og avdråtten (kg tonn kjøtt levert slakteri) med 15%. Dalanekommunene er med I prosjektet. Informasjonsmøte

16 Folkefjøset på Jæren 3 årig prosjekt ). I Dalane er Lund, Bjerkreim og Eigersund med, totalt 9 kommuner. Folkefjøset en grei løsning for mange som har et brukbart båsfjøs med gode opplegg for både håndtering av grovfôr og gjødsel at denne bygningsmassen inkluderes i planene sammen med et eventuelt nybygg. Eksisterende fjøs er ofte for godt til å rives. Dette i stedet for å bygge et nytt og dyrt løsdriftsfjøs. Dette vil styrke familiejordbruket. Informasjonsmøte

17 Prosjektet er nå avsluttet.
Folkefjøset på Jæren Det ble valgt ut ti pilotprosjekt (byggeprosjekt) med bygningsløsninger som gir reduserte kostnader, men likevel er godt funksjonelle. En av disse var Kåre Grude i Eigerund. Den andre delen gikk ut på å tilby byggteknisk rådgiving. Da vil bonden få besøk av rådgiver og få en vurdering av om bygget kan tas med i en fornuftig byggeplan. Prosjektet er nå avsluttet. Informasjonsmøte

18 Melkeprosjekt 2010-2013 HOVEDMÅL FOR PROSJEKTET ER:
å opprettholde og stimulere til framtidig mjølkeproduksjon i hele Dalane. DELMÅL I PROSJEKTPERIODEN: Blant annet å beholde mjølkeproduksjonen i Dalane på 2011-nivå Informasjonsmøte

19 Utsiktsrydding Kommunen har sammen med de andre Dalane-kommunene vært med i et utsiktsryddingsprosjekt langs offentlige veier.  Et RUP-prosjekt der en fikk dekket 50 % av kostnadene fra fylkeskommune og fylkesmannen. En fikk til slutt fullfinansiert prosjektet i revidert nasjonalbudsjett hvor det ble satt av 15 mill kr til utsiktsrydding langs offentlige veier ble prosjektets redning (Dalane fikk kr av disse.  Virket fra utsiktryddingen ble brukt til miljøvennlig varmeproduksjon ved Bio Dalane sitt flisfyringsanlegg på Lagård.  Informasjonsmøte

20 Grønn tunel ved Svanes RV 44 - Langevatnet
Informasjonsmøte

21 Informasjonsmøte

22 Skolpura, Helleland - FV 32
Informasjonsmøte

23 Informasjonsmøte

24 Jordloven Driveplikt etter jordlovens §8.
Fra innført generell og evigvarende driveplikt. Alle eiere av jordbruksareal, uansett størrelse. Gjelder både fulldyrka jord, overflatedyrke jord og innmarksbeite Ikke knyttet til vilkår om lønnsom drift. Informasjonsmøte

25 Hvorfor? Sikre produksjon av mat
Opprettholde jordas produksjonsegenskaper Eierens forvalteransvar Globale utfordringer, matsikkerhet, klima og befolkningsøkning. Informasjonsmøte

26 Oppfyllelse av driveplikt
Personlig: Eier faktisk og økonomisk ansvarlig for driften Upersonlig (jordbruksarealet leies bort): Må leies ut som tilleggsjord til annen landbrukseiendom 10 års skriftlig kontrakt. Uoppsigelig for utleier Må føre til god driftsmessig løsning Må meldes til kommunen, jf. Forpaktningsloven §1 tredje ledd (areal over 5 dekar) og godkjennes. Informasjonsmøte

27 Fritak fra driveplikt For hele eiertiden eller en bestemt periode
For hele eller deler av jordbruksarealet. Kan settes vilkår Typiske situasjoner: Ikke lønnsom drift Ikke leiemarked for tilleggsjord Ikke mulig å leie bort i 10 år. Generasjonsskifter Informasjonsmøte

28 Fritaksvurderingen Hvor viktig er det å holde arealet i drift?
Størrelsen på arealet. Avkastningsevne Markedet for å leie tilleggsjord Livssituasjonen: Ønsker å drive selv innen **** år Står foran generasjonsskifte Informasjonsmøte

29 Mislighold av driveplikt
Kommunen skal følge opp på brudd på driveplikten brudd må være vesentlig Sanksjoner: Pålegg om å leie bort jorda Pålegg om tilplanting av skog eller tiltak av hensyn til kulturlandskapet. Hvis pålegg ikke etterkommes: Kommunen kan inngå bortleieavtale for eier Fylkesmannen kan pålegge tvangsgebyr, §20. Informasjonsmøte

30 Driveplikt og overgangsbestemmelser
Leieavtaler inngått før løper ut avtalt tid. Informasjonsmøte

31 Boplikt Nå hjemlet i konsesjonsloven §5 og 9
Tidligere også hjemlet i odelsloven Informasjonsmøte

32 Boplikt Boplikt på eiendom som har mer enn 25 dekar fulldyrket jord og /eller overflatedyrket jord eller mer enn 500 dekar produktiv skog, og Bebyggelse som er/har vært i bruk som helårsbolig, Bebyggelse som er tillatt oppført som helårsbolig, men ikke tatt i bruk som det. Bebyggelse under oppføring der tillatelse er gitt til oppføring av helårsbolig. Den som ikke kan/vil oppfylle boplikten må søke konsesjon. Informasjonsmøte

33 Konsesjonsvurdering Særlig vekt: hensyn til bosetting, driftsmessig god løsning, hensyn til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap. Vekt: eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold. Korrigerende vekt: tilknytning og livssituasjon. Mislighold av boplikt Man har 1 år på å tilflytte eiendommen eller søke konsesjon. Kommunen må ha oversikt over de som har boplikt og følge opp med konsesjonspålegg. Informasjonsmøte

34 Konsesjonsloven Arealgrensen for konsesjonsplikt for bebygd eiendom er endret fra mer enn 20 dekar fulldyrka jord eller 100 dekar totalareal, til mer enn 25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord eller 100 dekar totalareal. Informasjonsmøte


Laste ned ppt "Informasjonsmøte for Planteknisk utvalg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google