Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PROSJEKT INNLANDSUNIVERSITETET Prosjektdirektør Harald Landheim Status og videre framdrift i PIU Faglig Organisatorisk Finansielt Kort om Stjernø-utvalget.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PROSJEKT INNLANDSUNIVERSITETET Prosjektdirektør Harald Landheim Status og videre framdrift i PIU Faglig Organisatorisk Finansielt Kort om Stjernø-utvalget."— Utskrift av presentasjonen:

1 PROSJEKT INNLANDSUNIVERSITETET Prosjektdirektør Harald Landheim Status og videre framdrift i PIU Faglig Organisatorisk Finansielt Kort om Stjernø-utvalget Felles fylkestingssamling for Hedmark og Oppland, Fagernes, 24. juni 2008

2 Tilleggsavtalen av juni 2007 Prosjekteierne vedtok i juni 2007 en tilleggsavtale til samarbeidsavtalen av juni 2005: –Tilleggsavtalen erstatter samarbeidsavtalen av 2005 på de områder som er regulert i tilleggsavtalen. For øvrig gjelder samarbeidsavtalen av 2005 Tilleggsavtalen inneholder konkretiseringer av samarbeidsavtalen vedr. følgende forhold: Fagporteføljen på MA- og Ph.D-nivå Den organisatoriske utviklingen fram mot et universitet i Innlandet. Finansieringsbehovet fram mot 2012 Styringsstrukturen i prosjektet

3 Fagporteføljen fram mot 2012 6 Ph.D-satsinger 19 Mastergradstilbud Det skal ikke tilkomme ytterligere faglige satsinger finansiert som en del av prosjektet fram mot søknad om etablering av universitetet i 2012

4 Ph.D-porteføljen fram mot 2012 Informasjonssikkerhet (HiG) Kultur- og fagdidaktikk (HH) Anvendt økologi (HH) Barn og unges kompetanseutvikling (HiL) Innovasjon i næringsliv og offentlig virksomhet (HiL) Visuelle medier (HiL(HiG/HH)) Frist for NOKUT-søknad: 31.12.2009. Visuelle medier utarbeides i et samarbeid mellom de tre høgskolene, med et hovedansvar på HiL, som også søker NOKUT om godkjenning.

5 Ph.D-status pr. juni 2008 Informasjonssikkerhet (HiG): Søkte NOKUT 03.07.07. Godkjent i NOKUT 16.06.08. Kultur- og fagdidaktikk (HH): Planlegges sendt NOKUT innen utgangen av 2009. Mottatt tilsagn om overgangsfinansiering til 3 professorater. Anvendt økologi (HH): Planlegges sendt NOKUT innen utgangen av 2009. Mottatt tilsagn om overgangsfinansiering til 3 professorater. Barn og unges kompetanseutvikling (HiL) Søknad sendes NOKUT i juni 2008. Innovasjon i næringsliv og offentlig virksomhet (HiL) Søknad sendes NOKUT i juni 2008. Visuelle medier (HiL(HiG/HH)) Det arbeides fortsatt med den faglige avgrensningen, som etter vedtak i styringsgruppa skal være klar før 1. oktober 2008.

6 MA-porteføljen fram mot 2012 19 MA-tilbud er i tilleggsavtalen prioritert fram mot 2012: De 15 studiene som har vært tilbudt i studieåret 2007/0815 studiene oSamlet sett om lag 500 registrerte studenter. Klinisk sykepleie på HiG og MPA på Rena fra høsten 2008 Fysiske aktivitetsvaner og helse på Elverum og Teknologi på HiG fra høsten 2009 596 førsteprioritetssøkere til 350 ledige studieplasser høsten 2008 (1,7 søkere pr. studieplass). Den enkelte høgskole kan erstatte et mastertilbud med et annet NOKUT-godkjent masterstudium, dersom sterke faglige hensyn tilsier det (manglende rekruttering, bortfall av tilstrekkelig kompetanse etc) Hver høgskole forplikter seg til å involvere minst en av de andre høgskolene i den faglige utvikling og innhold i minst en av sine masterutdanninger.

7 Organisatorisk utvikling Målsettingen om en søknad om etablering av Innlandsuniversitetet innen 01.01.2012 ligger fast. Utredning av framtidig organisering av Innlandsuniversitetet skal startes opp høsten 2007, og skal være gjennomført innen 31.12.2008. De tre høgskolene skal deretter med utgangspunkt i de anbefalinger som ligger i utredningene starte arbeidet med en søknad om sammenslåing, som skal innsendes innen 31.12.2009. Partene må revurdere denne fristen dersom eksterne forhold eller nødvendige interne prosesser tilsier det. Sammenslåingen av de tre høgskolene skal likevel ikke skje før samarbeidsavtalens forutsetning om én NOKUT- og departementsgodkjent Ph.D fra hver av institusjonene er oppfylt. Innlandsuniversitetet skal ved etableringen bestå av 6 campus: Gjøvik, Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena og Evenstad.

8 Fase 1 i utredningsarbeidet om organisering; rapport fra Rokkansenteret Rokkansenteret i Bergen ble høsten 2007 engasjert av PIU til å gjennomføre fase 1 i arbeidet med utredning om organisering av Innlandsuniversitetet. Rapport forelå i mai 2008, og ble behandlet av styringsgruppa 30.05.08. Tre hovedkapitler i rapporten: 1.Gjennomgang av før- og nå-situasjonen ved de tre innlandshøgskolene, med vekt på utviklingen fra 2001 og fram til i dag. 2.Endringer i eksterne rammebetingelser; Internasjonalt – Bologna-prosessen Nasjonalt – Kvalitetsreformen og Stjernø-utvalgets forslag 3.Mulige organisasjonsmodeller med utgangspunkt i pkt. 1) og 2).

9 Noen hovedfunn i rapporten fra Rokkansenteret Den faglige kvalifiseringsstrategien har vært vellykket, og har hatt gunstige smitteeffekter over på andre deler av høgskolenes virksomhet. Det er tre mer likeverdige partnere som inngår i et framtidig Innlandsuniversitet i dag enn hva tilfellet var i 2001. Alle de tre høgskolene står klart bedre rustet til å møte fusjonsprosessen i dag enn i 2001. Den valgte strategien i PIU, med en åpen og inkluderende prosjektstyring, har etter utredernes syn vært et klokt og på mange vis nødvendig valg.

10 Forts. hovedfunn Rokkansenteret To alternative strategier for organisering av Innlandsuniversitetet: 1.Omelettmodellen: Starter med helt blanke ark og åpner opp for en fullstendig omstrukturering av organiseringen av Innlandsuniversitetet i.f.t. nåsituasjonen. Optimaliserer hensynet til faglighet, bl.a. på bekostning av lokale og regionale hensyn. 2.Paraplymodellen: Tar utgangspunkt i de etablerte interessene og utgjør en mindre overbygning over den etablerte strukturen ved de tre eksisterende høgskolene. Organisasjonsutviklingen blir en stegvis prosess. Også denne modellen forutsetter et felles styre og en felles ledelse. Stor grad av selvstyre på institutt- eller campusnivå

11 Forts. hovedfunn Rokkansenteret Utrederne mener man bør opprettholde den stegvise tilnærmingen som så langt har preget prosjektet, og at denne tilnærmingen vil føre fram til universitetsstatus. Sentrale spørsmål/veivalg som utrederne peker på at prosjekteierne og styringsgruppa bør ta stilling før en går over i en fase med konkret arbeid med en fusjonsavtale: –Intern organisering av beslutningsprosesser. –Forholdet mellom faglige og regionale hensyn. –Skal alle organisasjonsmessige løsninger holdes åpne, eller skal en allerede nå snevre inn ? Hvor mellom ytterpunktene som omelett- og paraplymodellene representerer vil man fokusere den videre organisasjonsbyggingen ?

12 Styringsgruppas behandling av rapporten fra Rokkansenteret Styringsgruppa mente at paraplymodellen syntes å være den mest aktuelle modelltilnærmingen, og understreket behovet for intern prosess for å få forankret utredningen. De fattet følgende vedtak: 1.Styringsgruppa tar rapporten fra Rokkansenteret til etterretning. Rapporten gir etter styringsgruppas vurdering et godt grunnlag for det videre utredningsarbeidet. 2.Styringsgruppa ber om at organisering av videre arbeid legges fram for styringsgruppa høsten 2008, og forutsetter at det innen den tid gjennomføres prosesser i og mellom høgskolene/prosjekteierne for å forankre rapporten fra fase 1 og for å hente innspill/synspunkter for videre arbeid.

13 Finansieringsbehovet fram mot 2012 Det totale finansieringsbehovet er på om lag 47 mill. kr. for fase 7, økende til om lag 66 mill. kr. i fase 12. Av dette utgjør ekstern finansiering 2/3 (om lag 32 mill kr i fase 7 og 44 mill kr i fase 12). Fylkeskommunene forplikter seg til få på plass den nødvendige fondskapital på 300 mill kroner innen 31.12.2009. Dersom dette ikke oppnås, skal den forventede økte årlige innsats fra fondet søkes kompensert med direkte tilskudd fra fylkeskommunene og direkte prosjektrettet støtte fra næringslivet. Finansieringsoversiktene i prosjektet skal skille mellom kildene som følger (alle eksterne bidrag skal telles inn): Høgskolenes egenandel Ekstern finansiering; KUF-fondet for Innlandet AS Årlige tilskudd fra Hedmark og Oppland fylkeskommuner Prosjektrettet støtte MA- og Ph.D-satsingene anses i sum å gi en rimelig balanse i fordeling mellom HiG, HH og HiL.

14 Status finansiering pr. juni 2008 Nye økonomirutiner desember 2007: Sikrer nødvendig forutsigbarhet for både høgskolene og finansiørene. Næringslivet har våren/sommeren 2008 kommet langt i arbeidet med å fylle opp sin andel på 100 mill. kroner i KUF-fondet Konkret tilbakemelding avventes. Utfordring: Støttesatsene i PIU har ikke vært pris- og lønnsjustert siden 2004. Årsak: Tilgjengelig fondskapital v.s. behovet for en viss langsiktighet i støtten til den vedtatte fagporteføljen. Konsekvens: Høgskolenes reelle egenadel øker år for år. Tiltak: Problemstillingen må gjennomgås med sikte på justeringer i den etablerte praksis.

15 Stjernø-utvalgets innstilling Forslag om vesentlig strukturendring i UH-sektoren: –Innlandsuniversitetet er ett av 8 flercampusuniversiteter som foreslås –Frivillige fusjonsinititativ fram mot 01.01.10, deretter tar KD stilling til strukturen –300-400 mill. kroner årlig i 4-5 år i omstillingsmidler –Viktig å jobbe for at omstillingsmidler stilles til rådighet selv om det ikke skulle en så omfattende strukturendring som utvalget foreslår Innlandet anerkjennes med dette som utdanningsregion –Anerkjennelse til det målrettede og systematiske arbeidet som har vært gjort siden årtusenskiftet i PIU Bra sammenfall mellom utvalgets forslag og de forutsetninger PIU- samarbeidet bygger på. Styrking av forskerutdanningen / forskerskoler (300 mkr årlig økt bevilgning) –Gjennom slike statlige midler vil KUF-fondet kunne avlastes en god del Endrede kriterier for universitetsstatus (1 Ph.D og 5.000 studenter). Styrking av de korte profesjonsutdanningene (50-100 mill. kr. årlig i 5 år) Sentre for fremragende undervisning: 50-100 mill. kroner årlig etter en prøveperiode. Endringer i styring og ledelse av universiteter/høgskoler. Felles høringsuttalelse fra fylkestingene i Hedmark og Oppland i april 2008. Stortingsmelding behandles i vårsesjonen 2009.

16 Innlandsuniversitetet – et flercampusuniversitet. Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Hamar Høgskolen i Hedmark Elverum Høgskolen i Hedmark Evenstad Høgskolen i Hedmark Rena Den faglige profilen følger av fagporteføljen ved disse campusene og PIU-porteføljen. Videre utredning og arbeidet med søknaden om sammenslåing vil tydeliggjøre de faglige og administrative strukturene i en sammenslått høgskole / et universitet i Innlandet


Laste ned ppt "PROSJEKT INNLANDSUNIVERSITETET Prosjektdirektør Harald Landheim Status og videre framdrift i PIU Faglig Organisatorisk Finansielt Kort om Stjernø-utvalget."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google