Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Buskerud, Telemark og Vestfold !

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Buskerud, Telemark og Vestfold !"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Buskerud, Telemark og Vestfold !
BTV Regionen - et politisk pilotprosjekt Regionrådet har ansvar for samferdsel, næringsutvikling, internasjonalt engasjement, geologi og regional planlegging. Målet med samarbeidet er økt verdiskaping, styrket demokrati og bedre tjenester til innbyggerne.

2 Næringspolitiske strategier for BTV region
Visjon Innen 2007 skal BTV være den mest næringsvennlige region i Norge med hovedvekt på verdiskaping og Sysselsetting. BTV Kompetansemelging er et viktig prosjekt for Regionråde

3 BTV Regionen: BT

4

5 BTV Kompetansemegling forskning for fremtiden
Prosjektleder Trine Steen, Næringssenteret i Vestfold

6 Prosjektetablering: Invitasjon til alle landes fylkeskommuner –
jan/feb 04 Organisk prosjektutvikling i BTV-regionen -vår/sommer 04 Prosjektplan utarbeidet, samarbeidskoalisjon etablert og søknad sendt – juni 04 Prosjektet får støtt fra Regionrådet og Forskningsrådet - sept 04 1. september er vi i gang!

7 Ressurser: Spleiselag mellom Regionrådet for BTV og Forskningsrådet – ca. 3 mill. årlig Nært samarbeid med Innovasjon Norge i regionen – ca. 1 mill. årlig bedriftsrettede midler SkatteFUNN som finansieringsordning Nasjonalt nettverk av forskningsinstitutter og kompetansemeglere Nasjonal møteplass for utveksling av erfaring og kunnskapsdeling

8 med liten eller ingen FoU-erfaring
målgruppe Små og mellomstore bedrifter målgruppe med liten eller ingen FoU-erfaring Prosjektgruppen Trine Steen, Prosjektleder Kompetansemeglere Innovasjon Norge BTV Næring Prosjekteier Regionrådet for BTV Prosjektansvarlig Buskerud fylkeskommune Styringsgruppen Gunn Marit Helgesen, leder Politisk samspills arena- BTV Regionalt fokus NHO, LO Faglig Samspills arena Høgskoler o.a. MÅL – Øke bedriftenes konkurranse- og innovasjonsevne – MÅL Forskningsinstitutter bli bedre samarbeidspartnere for næringslivet

9 Kultur- og naturbasert reiseliv
Målgrupper Industri Svært omfattende – spissing? Kultur- og naturbasert reiseliv Krevende med tanke på høyt FoU-innhold

10 Bedriftsbesøk Forprosjekt Bedriftsprosjekt Møteplasser med
”Handelsreisende” i kompetanse Avtale møter, gjennomføre bedriftsbesøk Identifisere aktuelle FoU prosjekter Ved enkle problemstillinger – formidle kontakt til FoU institusjon Forprosjekt Overlevere FoU prosjektet til FoU institusjon Definere FoU prosjektet – bedriften behov Finne riktig FoU miljø Være bedriftens rådgiver i FoU miljø Prosjektet gjennomføres på bedriftens premisser Møteplasser med Faglig fokus Bedriftsprosjekt Bedriftsprosjektet (ca kr ) Er et samarbeid mellom bedrift og FoU-institutt Kan lede opp til ytterligere større eller flere FoU-prosjekter

11 Kvantitative mål: Gjennomføre 24 bedriftsbesøk i 2004 og deretter 240 pr. år, til sammen 744. Det gjennomføres 3 forprosjekter i 2004 og deretter 30 hvert år, til sammen 93. Det gjennomføres 3 bedriftsprosjekter i 2004 og deretter 24 hvert år, til sammen 75. Det arrangeres 2 årlige samspillsarenaer der FoU-institusjonene møter bedriftene. Kvalitative mål: Økt samhandling mellom regionens kunnskapsmiljøer Økt samhandling mellom smb’er i målgruppen og FoU-miljø Økt samhandling om FoU-basert innovasjon i BTV-regionen

12 Resultater 2004: 24 bedriftsbesøk Positiv interesse – gode møter
Gitt informasjon i alle bedriftsmøter om Forskningsrådet og Innovasjon Norge Oppstart på 3 forprosjekter Bidratt til 3-4 SkatteFUNN søknader Mediedekning i Lågendalsposten 2.12, Tønsberg Blad 7.12 og NRK Vestfold 6.12, innslag på NRK Vestfold, NRK Østafjells og omtale på TV Drammen.

13 Kompetansemeglere: Telemarksforsking-Bø:
Anne-Guri Kåsene og Per Ingvar Haukeland Tel-tek: Olav Christiansen og Annette Kuhn Teknologisk Institutt, avd. Kongsberg: Oddmund Wærp og Jon Skogsfjord

14 Organisering Styringsgruppe:
Gunn Marit Helgesen, Telemark fylkeskommune, regionrådsleder, styringsgruppeleder Dag Jørstad, Teknologisk Institutt, ass. Direktør Marit Larsen, Tel-Tek, Direktør Karl Gunnar Sanda, Telemarkforsking-Bø, Direktør Ole Johan Sandvær, Innovasjon Norge Buskerud/Vestfold, Direktør Amarjit Singh, Buskerud fylkeskommune, rådgiver 4 møter i året Koordinerende organ ovenfor strategisk næringspolitisk arbeid i BTV regionen Sikrer ressurstilgang, posisjon og samordning Buskerud fylkeskommune, ansvarlig institutt Samspillsarena – region – koordineres med andre etablerte prosesser og strukturer

15 Organisering – forts. Prosjektgruppen 6 kompetansemeglere
Innovasjon Norge Buskerud fylkeskommune Prosjektleder 4-5 møter i året Praktisk koordinering, oppfølging og utvikling – felles dokumentasjon, maler for forprosjektrapporter, rapportering (timer, kr og aktivitet), bedriftsoversikt og annet grunnlag for rapportering Ansvar for møteplassaktivitet (bedrift-forskning) ligger på instituttnivå – økende ambisjoner utover i prosjektet Månedlig fakturering til prosjektansvarlig institusjon, Buskerud fylkeskommune

16 Organisering – forts. Innovasjon Norge
Budsjettert med tilskudd fra IN til å gjennomføre Bedriftsprosjekter ( / 30%) Utarbeidet ”Retningslinjer for behandling av Bedriftsprosjekt-søknader i samarbeid med Innovasjon Norge” Utarbeidet sjekkliste for Bedriftsprosjekter

17 Retningslinjer for behandling av Bedriftsprosjekt-søknader:
Som bakgrunn for behandling av Bedriftsprosjekt-søknader er: Sjekkliste utfylt av Kompetansemegler Forprosjektrapport utarbeidet av Kompetansemegler Saksbehandlingstid er avtalt til 14 dager. Gjennomsnittsstørrelse på Bedriftsprosjektene er kr 200 000. Innovasjon Norge Buskerud/Vestfold og Innovasjon Norge Telemark har øremerket midler til totalt 24 bedriftsprosjekter (ca kr 1 440 000) i 2005. Støtteandelen fra Innovasjon Norge er beregnet til å være ca 30 % eller kr 60 000 pr prosjekt. Kompetansemegler skal gjøre Innovasjon Norge kjent med prosjektet, enten gjennom særskilt møte eller telefonsamtale i forkant av innsending av søknad. Det er utpekt kontaktpersoner ved hvert kontor

18 Sjekkliste: Ja – Nei - Kommentarer Er bedriften innenfor målgruppen (smb, industri, kultur- og naturbasert reiseliv) for BTV Kompetansemegling? Har bedriften i liten eller ingen grad tidligere hatt kontakt med FoU-inst? Bidrar gjennomføring av Bedriftsprosjektet til å øke bedriftens innovasjonsevne og konkurransekraft? Har bedriften de nødvendige forutsetninger teknisk, personellmessig og økonomisk for å gjøre seg nytte av Bedriftsprosjektet? Har Bedriftsprosjektet tilstrekkelig FoU-innhold? Berører Bedriftsprosjektet bedriftens sentrale strategier? Er det sannsynlig at Bedriftsprosjektet vil føre til gjenkjøp av FoU-tjenester? Er det gjort en grundig vurdering av alternative FoU-miljøer? Er dette et godt prosjekt som vil bidra til å oppfylle BTV Kompetansemegling sine mål?

19

20 Medieoppmerksomhet Fordi Hvordan
Viktig med info til regionale aktører og bedrifter – tilgang på ressurser og prosjekter Buskerud, Vestfold og Telemark har mange institusjoner, organer, råd og utviklingsprosesser og et svært mangfoldig bedriftsmiljø Hvordan Samarbeid med info-avd. i fylkeskommunene Valgt bedrift med aktuelt prosjekt Laget pressemelding og 2 siders bakgrunnsinformasjon Invitert til pressekonferanse hos bedrift Tilsted på pressekonferanse har vært bedriftsleder, kompetansemegler, prosjektleder og repr. for prosjekteier


Laste ned ppt "Velkommen til Buskerud, Telemark og Vestfold !"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google