Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BTV Kompetansemegling Velkommen til Buskerud, Telemark og Vestfold !  BTV Regionen - et politisk pilotprosjekt Regionrådet har ansvar for samferdsel,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BTV Kompetansemegling Velkommen til Buskerud, Telemark og Vestfold !  BTV Regionen - et politisk pilotprosjekt Regionrådet har ansvar for samferdsel,"— Utskrift av presentasjonen:

1 BTV Kompetansemegling Velkommen til Buskerud, Telemark og Vestfold !  BTV Regionen - et politisk pilotprosjekt Regionrådet har ansvar for samferdsel, næringsutvikling, internasjonalt engasjement, geologi og regional planlegging. Målet med samarbeidet er økt verdiskaping, styrket demokrati og bedre tjenester til innbyggerne.

2 BTV Kompetansemegling Næringspolitiske strategier for BTV region Visjon Innen 2007 skal BTV være den mest næringsvennlige region i Norge med hovedvekt på verdiskaping og Sysselsetting.  BTV Kompetansemelging er et viktig prosjekt for Regionråde

3 BTV Kompetansemegling BT BTV Regionen:

4 BTV Kompetansemegling

5 - forskning for fremtiden Prosjektleder Trine Steen, Næringssenteret i Vestfold

6 BTV Kompetansemegling Prosjektetablering:  Invitasjon til alle landes fylkeskommuner –  jan/feb 04  Organisk prosjektutvikling i BTV-regionen - vår/sommer 04  Prosjektplan utarbeidet, samarbeidskoalisjon etablert og søknad sendt – juni 04  Prosjektet får støtt fra Regionrådet og Forskningsrådet - sept 04  1. september er vi i gang!

7 BTV Kompetansemegling Ressurser:  Spleiselag mellom Regionrådet for BTV og Forskningsrådet – ca. 3 mill. årlig  Nært samarbeid med Innovasjon Norge i regionen – ca. 1 mill. årlig bedriftsrettede midler  SkatteFUNN som finansieringsordning  Nasjonalt nettverk av forskningsinstitutter og kompetansemeglere  Nasjonal møteplass for utveksling av erfaring og kunnskapsdeling

8 BTV Kompetansemegling MÅL – Øke bedriftenes konkurranse- og innovasjonsevne – MÅL Forskningsinstitutter bli bedre samarbeidspartnere for næringslivet målgruppe - Små og mellomstore bedrifter - målgruppe med liten eller ingen FoU-erfaring Prosjektgruppen Trine Steen, Prosjektleder Kompetansemeglere Innovasjon Norge BTV Næring Styringsgruppen Gunn Marit Helgesen, leder Prosjekteier Regionrådet for BTV Prosjektansvarlig Buskerud fylkeskommune Politisk samspills arena- BTV Regionalt fokus NHO, LO Faglig Samspills arena Høgskoler o.a.

9 BTV Kompetansemegling Målgrupper Industri Svært omfattende – spissing? Kultur- og naturbasert reiseliv Krevende med tanke på høyt FoU-innhold

10 BTV Kompetansemegling Bedriftsbesøk ”Handelsreisende” i kompetanse Avtale møter, gjennomføre bedriftsbesøk Identifisere aktuelle FoU prosjekter Ved enkle problemstillinger – formidle kontakt til FoU institusjon Forprosjekt Overlevere FoU prosjektet til FoU institusjon Definere FoU prosjektet – bedriften behov Finne riktig FoU miljø Være bedriftens rådgiver i FoU miljø Prosjektet gjennomføres på bedriftens premisser Bedriftsprosjekt Bedriftsprosjektet (ca kr 200 000) Er et samarbeid mellom bedrift og FoU-institutt Kan lede opp til ytterligere større eller flere FoU-prosjekter Møteplasser med Faglig fokus

11 BTV Kompetansemegling Kvantitative mål: Gjennomføre 24 bedriftsbesøk i 2004 og deretter 240 pr. år, til sammen 744. Det gjennomføres 3 forprosjekter i 2004 og deretter 30 hvert år, til sammen 93. Det gjennomføres 3 bedriftsprosjekter i 2004 og deretter 24 hvert år, til sammen 75. Det arrangeres 2 årlige samspillsarenaer der FoU- institusjonene møter bedriftene. Kvalitative mål: Økt samhandling mellom regionens kunnskapsmiljøer Økt samhandling mellom smb’er i målgruppen og FoU-miljø Økt samhandling om FoU-basert innovasjon i BTV-regionen

12 BTV Kompetansemegling Resultater 2004:  24 bedriftsbesøk  Positiv interesse – gode møter  Gitt informasjon i alle bedriftsmøter om Forskningsrådet og Innovasjon Norge  Oppstart på 3 forprosjekter  Bidratt til 3-4 SkatteFUNN søknader  Mediedekning i Lågendalsposten 2.12, Tønsberg Blad 7.12 og NRK Vestfold 6.12, innslag på NRK Vestfold, NRK Østafjells og omtale på TV Drammen.

13 BTV Kompetansemegling Kompetansemeglere: Telemarksforsking-Bø: Anne-Guri Kåsene og Per Ingvar Haukeland Tel-tek: Olav Christiansen og Annette Kuhn Teknologisk Institutt, avd. Kongsberg: Oddmund Wærp og Jon Skogsfjord

14 BTV Kompetansemegling Organisering Styringsgruppe: Gunn Marit Helgesen, Telemark fylkeskommune, regionrådsleder, styringsgruppeleder Dag Jørstad, Teknologisk Institutt, ass. Direktør Marit Larsen, Tel-Tek, Direktør Karl Gunnar Sanda, Telemarkforsking-Bø, Direktør Ole Johan Sandvær, Innovasjon Norge Buskerud/Vestfold, Direktør Amarjit Singh, Buskerud fylkeskommune, rådgiver 4 møter i året Koordinerende organ ovenfor strategisk næringspolitisk arbeid i BTV regionen Sikrer ressurstilgang, posisjon og samordning Buskerud fylkeskommune, ansvarlig institutt Samspillsarena – region – koordineres med andre etablerte prosesser og strukturer

15 BTV Kompetansemegling Organisering – forts. Prosjektgruppen 6 kompetansemeglere Innovasjon Norge Buskerud fylkeskommune Prosjektleder 4-5 møter i året Praktisk koordinering, oppfølging og utvikling www.prosjektplassen.nowww.prosjektplassen.no – felles dokumentasjon, maler for forprosjektrapporter, rapportering (timer, kr og aktivitet), bedriftsoversikt og annet grunnlag for rapportering Ansvar for møteplassaktivitet (bedrift-forskning) ligger på instituttnivå – økende ambisjoner utover i prosjektet Månedlig fakturering til prosjektansvarlig institusjon, Buskerud fylkeskommune

16 BTV Kompetansemegling Organisering – forts. Innovasjon Norge Budsjettert med tilskudd fra IN til å gjennomføre Bedriftsprosjekter (60 000 / 30%) Utarbeidet ”Retningslinjer for behandling av Bedriftsprosjekt-søknader i samarbeid med Innovasjon Norge” Utarbeidet sjekkliste for Bedriftsprosjekter

17 BTV Kompetansemegling Retningslinjer for behandling av Bedriftsprosjekt-søknader: Som bakgrunn for behandling av Bedriftsprosjekt-søknader er:  Sjekkliste utfylt av Kompetansemegler  Forprosjektrapport utarbeidet av Kompetansemegler Saksbehandlingstid er avtalt til 14 dager. Gjennomsnittsstørrelse på Bedriftsprosjektene er kr 200 000. Innovasjon Norge Buskerud/Vestfold og Innovasjon Norge Telemark har øremerket midler til totalt 24 bedriftsprosjekter (ca kr 1 440 000) i 2005. Støtteandelen fra Innovasjon Norge er beregnet til å være ca 30 % eller kr 60 000 pr prosjekt. Kompetansemegler skal gjøre Innovasjon Norge kjent med prosjektet, enten gjennom særskilt møte eller telefonsamtale i forkant av innsending av søknad. Det er utpekt kontaktpersoner ved hvert kontor

18 BTV Kompetansemegling Sjekkliste: Ja – Nei - Kommentarer 1.Er bedriften innenfor målgruppen (smb, industri, kultur- og naturbasert reiseliv) for BTV Kompetansemegling? 2.Har bedriften i liten eller ingen grad tidligere hatt kontakt med FoU-inst? 3.Bidrar gjennomføring av Bedriftsprosjektet til å øke bedriftens innovasjonsevne og konkurransekraft? 4.Har bedriften de nødvendige forutsetninger teknisk, personellmessig og økonomisk for å gjøre seg nytte av Bedriftsprosjektet? 5.Har Bedriftsprosjektet tilstrekkelig FoU-innhold? 6.Berører Bedriftsprosjektet bedriftens sentrale strategier? 7.Er det sannsynlig at Bedriftsprosjektet vil føre til gjenkjøp av FoU- tjenester? 8.Er det gjort en grundig vurdering av alternative FoU-miljøer? 9.Er dette et godt prosjekt som vil bidra til å oppfylle BTV Kompetansemegling sine mål?

19 BTV Kompetansemegling

20 Medieoppmerksomhet Fordi Viktig med info til regionale aktører og bedrifter – tilgang på ressurser og prosjekter Buskerud, Vestfold og Telemark har mange institusjoner, organer, råd og utviklingsprosesser og et svært mangfoldig bedriftsmiljø Hvordan Samarbeid med info-avd. i fylkeskommunene Valgt bedrift med aktuelt prosjekt Laget pressemelding og 2 siders bakgrunnsinformasjon Invitert til pressekonferanse hos bedrift Tilsted på pressekonferanse har vært bedriftsleder, kompetansemegler, prosjektleder og repr. for prosjekteier


Laste ned ppt "BTV Kompetansemegling Velkommen til Buskerud, Telemark og Vestfold !  BTV Regionen - et politisk pilotprosjekt Regionrådet har ansvar for samferdsel,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google