Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

eForvaltning i verdensklasse i 2020

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "eForvaltning i verdensklasse i 2020"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innovation@altinn 2013 eForvaltning i verdensklasse i 2020
4. samling - 29.okt 2013, Trondheim Kurs- og workshopdagen under NOKIOS konferansen

2 Små justering kan komme
Agenda: 4. samling NOKIOS konferansen, Trondheim, 29. okt 2013 Start Tema 09:00 Velkommen til 4. samling 09:15 Forenklingspolitikken - Status v/Hans-Jørgen Blomseth 09:45 Hva lært vi fra POC-arbeidet: Uføre, Velferdsteknologi, App-market Om å forme, å bygge, å engasjere, å overlevere mm 11:15 – Quo Vadis? En kort overblikk over temaer for diskusjon etter lunsj 11:30 Lunsj 12:30 Introduksjon til sesjonen ( ) 12:40 Årsrapporten 2013: Tilbakeblikk og høydepunkter – inkl. en generell evaluering fra deltakere 13:10 2014: Å ta innovasjon helt ut «Living Labs for Digital Government» 13:55 Pause 14:05 Diskusjon: Kriterier og insentiver for å delta i programmet 14:50 Diskusjon: Organisering og syngerier med AAS forretningsutvikling 15:45 Oppsummering og neste steg (siste treffet blir et møte) 16:00 Slutt

3 Agenda Velkommen Status så langt
Forenklingspolitikken og arbeidet videre - status Hva lært vi fra POC-arbeidet? 2013: Tilbakeblikk og høydepunkter – veien videre 2014: «Living Labs for Digital Government» Kriterier og insentiver for å delta i programmet Organisering og syngerier med forretningsutvikling Oppsummering og veien videre Lunsj kommer etter presentasjon av «POC-arbeid» 2013

4 Agenda Velkommen Status så langt
Forenklingspolitikken og arbeidet videre - status Hva lært vi fra POC-arbeidet? 2013: Tilbakeblikk og høydepunkter – veien videre 2014: «Living Labs for Digital Government» Insentiver for deltakelse, kriterier for vurdering Organisering og syngerier med forretningsutvikling Oppsummering og veien videre 2013

5 Forenklingspolitikken - Status og videre satsing
2013

6 Hva har vi lært fra prototypene? (1/2)
Innbyggerperspektiv POC for Uføredialogen (SPK og NAV) Næringsperspektiv POC for Velferdsteknologi (Lyse Energi, Randaberg kommune) Andre initiativer «KommIT App market» «Altinn in the sky» Forvaltningsperspektiv Mulige kandidater som Dødsfallmelding, Å gifte seg Altinn Innbygger "Et helhetlig økosystem for god livskvalitet" Næringsliv "Tid til nyskaping og innovasjon" Offentlig forvaltning "En sømløs forvaltning – på tvers" 2013

7 Hva har vi lært fra prototypene? (2/2)
Velferdsteknologi – Ole Hansen Uføredialogen – Trygve Skibeli og Geir Anders Gløtvold App-market – Espen Ramsbacher (Andreas Hamnes) «Altinn in the Sky» - Hans-Jørgen Blomseth (Edvard Pedersen) 2013

8 Tilbakeblikk: Innovation@altinn programmet har styrket kunnskap om eForvaltning og digitalisering
«Living Labs» 2015 -► <Forming av konsept starter under 4.samling> Kunnskap og kompetanse for aktiv verdiskaping Akselerere innovasjon og styrke forretningsutvikling Utforme konsepter og prototyper som utnytter Altinn på nye områder Øke verdiskaping i næringsliv og offentligsektoren gjennom tett samarbeid med innovasjonsmiljøer Inspirere til innovasjon 2008 – 2011 Hente inspirasjon fra norsk og utenlandske fag- og driftsmiljøer. Seminarer, bedriftsbesøk, fagmøter o.l. 2013

9 Årsrapporten danner grunnlaget for 2014 og peker til videre satsning innen idéarbeid rundt Altinn Årsrapporten 2013 Programbeskrivelse 2014 2013

10 Strukturen i årsrapporten I@a 2013
Innledning Overordnet konseptet for 2013 Framgangsmåte Aktiviteter, organisering og deltakelse Resultater fra årets aktiviteter PoC for «Innbygger», «Næringsliv» App-market og Altinn-in-the-sky Idébank på Hackpad Innhentet idéer Anbefalinger Markedsføring av Sikre deltakelsen er forankret i resp. Virksomhet Spilleregler internt i Utforske muligheter fra virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge og Forskningsråd) Styringsmodell og samarbeid program ◄► linje Verktøystøtte for idéarbeid og deling av resultater 2013

11 Årsrapporten 2013 Kladd Om årets program Om prototyper og initiativer
Oppsummering av tidligere anbefalinger Om prototyper og initiativer Om prototype og nytte/kost vurderinger for (Uføre, Velferdstek, AltinnSky, Appstore) Veien videre Anbefalinger «Digital lab» / «Live lab for digital government» Etablere en «fase 0» for utprøving før forretningsutvikling («lekegrind» uten lek) Forankring i toppen (a la DNB Labs) Life-events som faglig innhold for å konkretisere mandatet Hvordan ta de «små ting» og vise nytteverdien av Altinn API Tjenestedesign som en «teknikk» inn i Altinn-metode Prosess - Fra idéarbeid til produksjon Markedsføring av de gode historier Se på Altinn som informasjon-infrastruktur Organisering og styring Styring og organisering av Kan en «Nasjonal CTO» bidra med utnyttelse av Altinn API Måling av riktige effekter (ikke i driftsmiljøer/-situasjoner) Skille mellom idéarbeid og større produksjonsoppdrag – styrk samarbeidet mellom AAS Forretningsutvikling og innovasjonsprogrammet Finansiering av innsats Fokusområder for neste års program 2013

12 Oppsummeringer Markedsføring av I@a Forankring i viktige fora
Sikre at deltakelsen er forankret i respektive virksomhet/sektor Tydeliggjøre spilleregler internt i Utforske muligheter for støtte fra virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge og Forskningsrådet) Styringsmodell i programmet og samarbeid ◄► linje Verktøystøtte for idéarbeid og deling av resultater 2013

13 Innovation@Altinn 2013 har hatt et fokus på «proof-of-concept»
Brüssel, mars Danne rammen for årets program Internasjonale perspektiver innen Digital Government Altinns rolle i eForvaltning i 2020 Muligheter og hindringer på veien Innspill til programråd for neste samlinger Fornebu, sept (Software Innovation) Foredrag rundt Informasjons infrastrukturer, Digitale hindringer, Service Design, Standardisering, Innovasjon og forskning i offentlig sektor, Åpen innovasjon Gruppearbeid rundt prototypene, sluttrapporten, fra innovasjon til leveranse <kommer tilbake> Møtet for overlevering av årsrapporten 21. mai 21. aug xx. nov Brønnøysund, juni (lunsj-lunsj) Status påbegynte aktiviteter og gruppearbeid «EU Benchmark for eGovernment» v/ Capgemini «Altinn app market» Altinn forretningsutvikling Videreutvikling av idéer Konkretisere resultater (og struktur) i sluttrapporten NOKIOS-konferansen, 29.okt (Trondheim) Status – Forenklingsarbeidet Status - Proof-of-concept og andre initiativer Årsrapport - diskusjon – diskusjon Telefonmøte Samling

14 Agenda Velkommen Status så langt
Forenklingspolitikken og arbeidet videre - status Hva lært vi fra POC-arbeidet? 2013: Tilbakeblikk og høydepunkter – veien videre 2014: «Living Labs for Digital Government» Insentiver for deltakelse, kriterier for vurdering Organisering og syngerier med forretningsutvikling Oppsummering og veien videre 2013

15 Hva bør aktiviteter innen Innovation@altinn fokusere på?
Utnytte eksisterende plattform for nye anvendelsesområder og involvering av nye aktører Identifisere nye eller endrede funksjonsområder for Altinn Aktiviteter Hente inspirasjon fra næringsliv, forskning, akademia – både i Norge og utlandet Gjennomføre idé-workshops og proof-of-concept aktiviteter Bidra til prosessforbedring rundt idéarbeid og grensesnittet opp mot forretningsutviklings funksjonen i AAS 2013

16 Hovedmomenter i I@a 2014 – FOR DISKUSJON
Etablere en «lab»-utgave av Altinn for å teste ut løsninger Tydelig skille mellom idéarbeid (PoC og PoM*), forretningsutvikling og produksjonsoppdrag Bygg på dagens prosedyrer og pågående arbeid i seksjon for forretningsutvikling Sterkere knytning til deltakernes egne strategier Virksomhetsstrategi og sektorielle strategier Finansiering av deltakelse Danne «sektorielle klynger» for å sikre forankring Etablere en enkel prosess for idéfangst, prioritering og gjennomføring Deltakelse fra tjenesteeiere, næringsliv og interesseorganisasjoner Jobb etter en enkel «innovasjonsmetode» «perspektiv-modellen», life-events, service-design osv 2013 * Proof-of-concept og Proof-of-market

17 I@a 2014  Bruk av «perspektiv-modellen» inn mot realisering av Digitaliseringsstrategi
“Life events” Skatt og avgift Arbeid og velferd Skole og utdanning Justis Helse og omsorg Bygg og eiendom Trafikk Kultur og fritid Innbygger "Et helhetlig økosystem for god livskvalitet" Næringsliv "Tid til nyskaping og innovasjon" Offentlig forvaltning "En sømløs forvaltning – på tvers" 2013

18 Altinn plattformen (inkl. SERES)
Altinn og SERES i et stat-kommune samarbeid for innbyggere og næringsliv Næringsliv Innbyggere Arbeidsgivere Min side (kanal) Kommune (front-office) Skatt og avgift Arbeid og velferd Skole og utdanning Justis Helse og omsorg Bygg og eiendom Trafikk Kultur og fritid Altinn plattformen (inkl. SERES) Stat (back-office) *Volven kan sammenlignes med SERES

19 I 2014 må programmet og linjen finne den gode lengden på «stafettsonen»
Idéfangst Foredling Iverksettelse Gevinstuthenting Mandat og føringer f.eks NHDs Altinn strategi, tildelingsbrev mm Tjenesteeiere IT-leverandører og konsulentmiljøer EU og internasjonale miljøer Virkemiddelapparatet Akademia og forskningsmiljøer Forretningsutvikling Leveranse og drift Tas det som en introduksjon Viktig for å sette rammen, spesielt for de nykommere. Kontraktsfestet dvs løper ut Åpen deltakelse Samarbeid med andre prosjektmiljøer Idé – fangst, beskrivelse, raffinere, kvalifisere Foredling – forstudie og forprosjekt (business case) Iverksettelse – Ny tjeneste, oppgradering, plattformendring Gevinstuthenting og effektmåling

20 Idéarbeid og forretningsutvikling må harmoniseres med tydelige vurderingskriterier
Idé – fangst, beskrivelse, raffinere, kvalifisere Foredling – forstudie og forprosjekt (business case) Iverksettelse – Ny tjeneste, oppgradering, plattformendring Gevinstuthenting og effektmåling P1 P2 P3 P4 Verdi for næringsliv Tilfredshet Effektivitet Verdi for innbygger Selvstendighet Tilfredshet Effektivitet Faglig gjennomførbarhet Regelverk-messig Organisatorisk Etisk Juridisk Teknisk gjennom-førbarhet Kompleksitet Kostnad Porteføljestyring – Fra idé til realisering Hvorfor portefølestyring: Vi tilrettelegger for en kontrollert prosess fra en ide eller et behov oppstår til gjennomføring har funnet sted. Ideer og forslag skal kunne mottas fra hvem som helst. Innkomne ideer kvalifiseres, og forkastes eller vurderes videreført i en avklart beslutningsprosess. Det etableres noen tydelige prioriterings-krierier for å gjøre det forutsigbart hvordan aktiviteter skal velges ut og prioriteres i forhold til hverandre. Delprosesser i porteføljestyringen: Ide-håndtering. Administrasjon av innkomne ideer og behov, tilbakemelding til avgiver, kvalifisering og beslutning Forstudie. En grundig forberedelsesprosess for å avklare alle relevante forhold knyttet til gjennomføringen av en idé Forprosjekt. En avgrenset gjennomføring for å prøve ut løsning i en kontrollert kontekst. Gjennomføring. Et implementeringsprosjekt både faglig (medisinsk, etisk, juridisk) og teknisk (utviklingsmessig) Effektmåling. Vi skal etablere et rammeverk for å kunne vurdere gevinster av nye tiltak, samt for oppfølging av faktisk effektuttak. Dette krever et godt samarbeide med tjenestekonsumentene/eierne. Overgang fra et prosess-steg til et annet forutsetter et beslutningspunkt som vekter de aktuelle prioriteringskriteriene. Verdi for forvaltning Kvalitet Effektivitet Tema for presentasjonen | 20

21 En «living lab». med «sektorielle klynger» kan samle aktørene
En «living lab»* med «sektorielle klynger» kan samle aktørene** til å skape og foredle idéene * En arena der innbyggere, kommunene og næringsliv kan ta i bruk nye tjenester ** Tjenesteeiere, næringsliv , interesseorganisasjoner og leverandører Velferd og arbeid Skole og utdanning Skatt og avgift Helse og omsorg 2013

22 Oppsummering (1/2) Etablere en «lab»-utgave av Altinn for å teste ut løsninger Tydelig skille mellom idéarbeid (PoC og PoM*), forretningsutvikling og produksjonsoppdrag Bygg på dagens prosedyrer og pågående arbeid i seksjon for forretningsutvikling Etablere en «fase 0»-arena for utprøving før forretningsutvikling Forankring i toppen (tenk FINN labs eller DNB Labs) Bruk f.eks life-events for individet og næringsliv for å konkretisere faglig innhold Sterkere knytning til deltakernes egne strategier Virksomhetsstrategi og sektorielle strategier Finansiering av deltakelse Altinn som informasjon-infrastruktur SERES og Altinn utgjør en slagkraftig «informasjons infrastruktur» Åpen SERES Fortsette fokuset på etablering av flere samhandlingstjenester Etablering av stiftelser (videreutvikling av bedrift) Sterkere satsning på rollen av sosiale medier og mobile løsninger Livsløp til en bedrift Målgruppe-orienterte tjenester (eldre, unge) – livssituasjoner/«Life Events» Sterkere markedsføring av sammen med Forretningsutvikling Markedsføring av de gode historier og og vise nytteverdien av Altinn API Trekk inn tjenestedesign som en «teknikk» inn i Altinn-metodearbeid 2013

23 Oppsummering (2/2) Samarbeid internt i – Praktisk åpen innovasjon Åpent for alle - tjenesteeiere og leverandører av tjenester og programvare Informasjon og idéer som deles i er fritt tilgjengelig for alle – ingen NDA Kostnader forbundet med deltakelse i det årlige programmet bæres av deltakeren Realisering og innføring skjer i regi av linjen hos tjenesteeiere og Altinn iht sine respektive avtaler og anskaffelsesregimer Danne «sektorielle klynger» for å sikre forankring Etablere en enkel prosess for idéfangst, prioritering og gjennomføring Deltakelse fra tjenesteeiere, næringsliv og interesseorganisasjoner Hvordan måle riktige effekter (ikke i driftsmiljøer/-situasjoner) Finansiering av innsats til å delta i idéarbeid Fra program til linjen – Smidig porteføljestyring og kunnskapsdeling Sikre rask og smidig overføring av idéer fra til AAS – idéhåndtering vs porteføljestyring Hold et tydelig skille mellom idéarbeid og større produksjonsoppdrag Øke fangst av idéer og nyvinninger fra markedet og akademia Spre kunnskap og styrke kompetanse hos tjenesteeiere og næringsliv – 2013

24 Organisering av I@a Kladd fra whiteboard sesjonen Finansieringsmodell?
Skatt og avgift Arbeid og velferd Skole og utdanning Finansieringsmodell? Standardisering ?? i fremtiden Altinn og SERES Skatt og avgift Arbeid og velferd Skole og utdanning Programråd (KS, IKT-Norge, AAS, NHD, UiA) Styringsråd Mandat Ressurser Samarbeids-gruppa Skatt og avgift Arbeid og velferd Skole og utdanning Forretnings-utvikling Leveranse og drift nettverk 2013


Laste ned ppt "eForvaltning i verdensklasse i 2020"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google