Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HELSE OG MILJØ FOR SIKKERHETS SKYLD ?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HELSE OG MILJØ FOR SIKKERHETS SKYLD ?"— Utskrift av presentasjonen:

1 HELSE OG MILJØ FOR SIKKERHETS SKYLD ?
Policy og praksis i ABBs HMS kultur

2 HMS 2002 – 2005 – fornying i ABB Prosjekt ”Helse miljø for sikkerhets skyld” (2002 – 2005) Mål: Identifisere og kartlegge holdninger, verdier og normer knyttet til HMS-kultur i bedriften Utvikle metoder for å arbeide med kulturskaping Utvikle gode innfallsvinkler til måling av HMS resultater

3 Sentrale problemstillinger i prosjektet
Hvordan forholder våre ansatte seg til vekslingen mellom landbasert arbeid og offshore? Hvordan forholder ABBs kunder, underleverandører og ansatte seg til ABBs HMS policy ? Hvordan fungerer offshore som modell for landbasert industri på HMS området?

4 Metoder Medvirkningsbaserte gruppeprosesser – hente fram våre erfaringer fra hverdagen (praksisfellesskapene) Feltarbeid - observasjon og intervjuer Kvanitative metoder – gjennomgang av statistikk RNNS Utgangspunkt i tre rammeavtaler : Phillips, Statoil og Norsk Hydro. Hovedfokus på prosjekterings- og fabrikasjonsaktiviteter knyttet til : Kvitebjørn Troll A Ekofisk

5 RNNS & intervjuer HMS-/sikkerhetskultur (RNNS)
Inntrykk fra intervjuer (land)

6 BESKRIVELSE AV UTVALG N = 3310

7 Faktor 1 Mangel på kommunikasjon og bevissthet
Jeg diskuterer helst ikke HMS-forhold med min nærmeste leder. Kommunikasjonen mellom meg og mine kolleger svikter ofte på en sånn måte at farlige situasjoner kan oppstå. Jeg tviler på om jeg klarer å utføre mine beredskapsoppgaver i en krisesituasjon. Jeg er usikker på min rolle i beredskapsorganisasjonen. Jeg er av og til presset til å arbeide på en måte som truer sikkerheten. Karrieremessig er det en ulempe å være for opptatt av HMS. Det hender at jeg bryter sikkerhetsregler for å få jobben fort unna. Min manglende kjennskap til ny teknologi kan av til føre til økt ulykkesrisiko. Jeg deltar ikke aktivt på sikkerhetsmøter. Det er ofte rotete på min arbeidsplass. Jeg synes det er ubehagelig å påpeke brudd på sikkerhetsreglene. Omorganisering har medført at jeg ikke jobber like sikkert som før. Man kan lett bli oppfattet som en kranglevoren person dersom man påpeker farlige forhold. Lov- og regelverket knyttet til HMS er ikke godt nok. Mangelfullt samarbeid mellom operatør og entreprenører fører ofte til farlige situasjoner. Faktor 1 gjenspeiler kvaliteten på risikokommunikasjon på arbeids-plassen, både blant arbeidstakere og ledelse. Den gir også et bilde av manglende bevissthet og kompetanse i forhold til sikkerhet. Faktor 1 består av følgende spørsmål:

8 Faktor 1: Mangel på kommunikasjon og bevissthet
Gjennomsnitt på 15 spørsmål (5 = Helt enig i negative utsagn) 5 = Helt enig 4 = Delvis enig 3 = Verken enig eller uenig 2 = Delvis uenig 1 = Helt uenig Noe bedre enn resten av sokkelen. Ikke signifikante forskjeller

9 Litt bedre enn resten.

10 Litt bedre enn resten, men forhodsvis stor andel som er helt/delvis enig i utsagnet (23% ABB, 32% resten av sokkelen)

11 Her skårer ABB noe dårligere enn resten
Her skårer ABB noe dårligere enn resten. 43% er helt/delvis enige i dette utsagnet mot 39% resten av sokkelen

12 Her scårer ABB noe bedre enn resten av sokkelen
Her scårer ABB noe bedre enn resten av sokkelen. 37% helt/delvis enige, mot 40% resten av sokkelen.

13 ABB dårligere enn resten, men nokså likt
ABB dårligere enn resten, men nokså likt. Merk den høye andelen som har manglende kjennskap til ny teknologi 39% helt/delvis enig ABB, mot 36% resten av sokkelen

14 ABB skårer noe bedre, men mange hverken/eller
ABB skårer noe bedre, men mange hverken/eller. 29% helt/delvis enige, mot 35% helt/delvis enige på resten av sokkelen

15 Viktigere enn de små forskjellene: en forholdsvis stor andel som mener at denne relasjonen kan føre til farlige situasjoner: ABB helt/delvis enige 40%, mot 33% resten av sokkelen.

16 Faktor 2 Fokus og engasjement
Min leder er engasjert i HMS-arbeidet på installasjonen. Innspill fra verneombudene blir tatt seriøst av ledelsen. Selskapet jeg arbeider i tar HMS alvorlig. Min leder setter pris på at jeg påpeker forhold som har betydning for HMS. Mine kolleger er svært opptatt av HMS. Jeg kan påvirke HMS-forholdene på min arbeidsplass. Risikofylte arbeidsoperasjoner blir alltid nøye gjennomgått før de påbegynnes. Ulykkesberedskapen er god. Verneombudene gjør en god jobb. Informasjon om uønskede hendelser blir effektivt benyttet for å hindre gjentakelser. Bemanningen er tilstrekkelig til at HMS ivaretas på en god måte. Det er lett å melde fra til sykepleier/bedriftshelsetjeneste om plager og sykdommer som kan være knyttet til jobben. Faktor 2 gir et bilde av overordnet HMS-fokus. Den viser organisasjonens engasjement, gjennom å ta tilbakemeldinger vedrørende HMS seriøst, og å strebe etter forbedring.

17 Faktor 2: Fokus og engasjement
Gjennomsnitt på 12 spørsmål (5 = helt enig i positive utsagn) 5 = Helt enig 4 = Delvis enig 3 = Verken enig eller uenig 2 = Delvis uenig 1 = Helt uenig

18 ABB 89% er helt/delvis enige i dette utsagnet, 88% resten av sokkelen

19 ABB 23% er helt/delvis uenige i dette utsagnet, mot 29% resten av sokkelen

20 Faktor 3 Farlige tendenser
Mangelfullt vedlikehold har ført til dårligere sikkerhet. I praksis går hensynet til produksjonen foran hensynet til HMS. Ulike prosedyrer og rutiner på ulike installasjoner kan være en trussel mot sikkerheten. Rapporter om ulykker eller farlig situasjoner blir ofte ”pyntet på”. Ofte pågår det parallelle arbeidsoperasjoner som fører til farlige situasjoner. Av og til arbeider jeg selv om jeg egentlig er for trøtt. Faktor 3 fokuserer på atferd og holdninger, både blant ledelsen og ansatte, som over tid kan føre til større ulykker.

21 Gjennomsnitt på 6 spørsmål om farlige tendenser
Faktor 3: Farlige tendenser Gjennomsnitt på 6 spørsmål om farlige tendenser 5 = Helt enig 4 = Delvis enig 3 = Verken enig eller uenig 2 = Delvis uenig 1 = Helt enig Her skårer ABB ansatte noe dårligere enn resten av sokkelen. Denne forskjellen er signifikant...

22 ABB 60% er helt/delvis enige i dette utsagnet
ABB 60% er helt/delvis enige i dette utsagnet. Mot 46% på resten av sokkelen... Henger kanskje sammen med at ansatte i ABB vil ha spesielt fokus på dette området.

23 ABB 47% helt/delvis enige, mot 40% på resten av sokkelen

24 ABB 52% er helt/delvis enige i dette. Mot 44% på resten av sokkelen.

25 Veldig likt, men 34% i ABB er helt/delvis enige i dette utsagnet, mot 37% på resten av sokkelen.

26 ABB 38% er helt/delvis enige i dette. Mot 34% på resten av sokkelen.

27 ABB 46% er helt/delvis enige i dette utsagnet, mot 43% på resten av sokkelen. En enormt høy andel uansett.

28 Faktor 4 Sikkerhetsfremmende atferd
Jeg stopper å arbeide dersom jeg mener at det kan være farlig for meg eller andre å fortsette. Jeg ber mine kolleger stanse arbeid som jeg mener blir utført på en risikabel måte. Sikkerhet har første prioritet når jeg gjør jobben min. Jeg melder fra dersom jeg ser farlige situasjoner. Mine kolleger stopper meg dersom jeg arbeider på en usikker måte. Jeg benytter påbudt verneutstyr. Faktor 4 viser hvordan hensynet til sikkerhet konkret blir ivaretatt av de ansatte under ulike arbeidsoperasjoner.

29 Faktor 4: Sikkerhetsfremmende atferd
Gjennomsnitt på 6 spørsmål (5 = helt enig i positive utsagn) 5 = Helt enig 4 = Delvis enig 3 = Verken enig eller uenig 2 = Delvis uenig 1 = Helt uenig

30 96 % er helt/delvis enige i dette, MEN merk de to som er helt/delvis uenige!!!

31 ABB og resten av sokkelen 99%.

32 Jeg vet alltid hvem i organisasjonen jeg skal rapportere til.
Faktor 5 Informasjon Jeg synes det er lett å finne fram i styrende dokumenter (krav og prosedyrer). Jeg vet alltid hvem i organisasjonen jeg skal rapportere til. HMS prosedyrene er dekkende for mine arbeidsoppgaver. Jeg har fått tilstrekkelig sikkerhetsopplæring. Faktor 5 måler HMS-struktur i forhold til informasjonsrutiner og styring.

33 Gjennomsnitt på 4 spørsmål (5 = helt enig i positive utsagn)
Faktor 5: Informasjon Gjennomsnitt på 4 spørsmål (5 = helt enig i positive utsagn) 5 = Helt enig 4 = Delvis enig 3 = Verken enig eller uenig 2 = Delvis uenig 1 = Helt uenig Skårer pittelitt dårligere enn resten av sokkelen. Generelt sett – ikke så veldig bra.

34 Ganske mange som ikke finner fram eller finner dette vanskelig
Ganske mange som ikke finner fram eller finner dette vanskelig. ABB 46% er helt/delvis uenige, mot 40% på resten av sokkelen.

35 Jeg har lett tilgang på personlig verneutstyr.
Faktor 6 Rammevilkår Jeg har den nødvendige kompetansen til å utføre min jobb på en sikker måte. Jeg har lett tilgang på personlig verneutstyr. Faktor 6 tar for seg arbeidstakernes kompetanse og tilgang til verneutstyr

36 3 = Verken enig eller uenig
Faktor 6: Rammevilkår Gjennomsnitt på 2 spørsmål (5 = helt enig i positive utsagn) 5 = Helt enig 4 = Delvis enig 3 = Verken enig eller uenig 2 = Delvis uenig 1 = Helt uenig Skårer litt dårligere enn resten av sokkelen, men ikke signifikante forskjeller.

37 spørsmål om HMS-kultur
Prosent av maksskår på 45 spørsmål om HMS-kultur (Punkt 16) 100 % = maksskår på 45 spørsmål om HMS-kultur Faktorene sammenslått til en totalindeks: ABB skårer sammenlagt litt dårligere enn resten av sokkelen.

38 Gjennomsnitt på 9 spørsmål om opplevd fare for ulykkessituasjoner (Pkt
6 = Svært stor fare 1 = Svært liten fare Flere spørsmål slått sammen. ABB ansatte opplever noe større fare enn de på resten av sokkelen. TAbell 17 i spørreskjemaet.

39 Gjennomsnitt på 10 spørsmål omkring fritid og hvileperioder offshore (Pkt. 18)
(5 = Svært misfornøyd) 5 = Svært misfornøyd 4 = Misfornøyd 3 = Verken fornøyd eller misfornøyd 2 = Fornøyd 1 = Svært fornøyd Tabell 18 i spørreskjemaet: ABB ansatte er mer fornøyde enn resten av sokkelen. Ser jo forholdsvis bra ut ...

40 Gjennomsnitt for 15 spørsmål omkring arbeidssituasjonen offshore (Pkt
5 = Svært misfornøyd 5 = Svært misfornøyd 4 = Misfornøyd 3 = Verken fornøyd eller misfornøyd 2 = Fornøyd 1 = Svært fornøyd Tabell 19 i spørreskjemaet. ABB skårer likt med resten av sokkelen.

41 5 = Svært misfornøyd 4 = Misfornøyd 3 = Verken fornøyd eller
Graf: Gjennomsnitt for 6 spørsmål omkring egen arbeidssituasjon (Pkt. 20) fordelt etter grupperinger i ABB (5 = svært misfornøyd) 5 = Svært misfornøyd 4 = Misfornøyd 3 = Verken fornøyd eller misfornøyd 2 = Fornøyd 1 = Svært fornøyd Tabell 20 i spørreskjemaet: skårer likt.

42 Kvalitativt materiale våren 2003
10 kvalitative intervjuer, vernerunder, omvisning Risøy og Kvitebjørn omvisning, R&M Gjenstår våren 2003: Hook up (intervjuer og observasjon) Oseberg besøk (rammeavtalen) Problemstillinger - ”Næringskjeden” Praksisfellesskap – hvem arbeider med hvem og hvordan fletter man dette sammen? Kompleks prosjektorganisasjon Den gradvise overtakelsen av KB: Hvordan skjer den? Forholdet til operatør og andre selskaper? Når eller hvordan går dette over i drift og en ny kontrakt på vedlikehold?

43 Inntrykk fra intervjuene
KB: Vernerunde: Statoilfolkene må inn, ryddighet og orden Hook up: Eventyrlig og spennende Fleksibilitet – en styrke i ABB Ulike typer jobber Alt mulig menn Folk innordner seg (sosial kontroll/”klipping”) Offshore - onshore

44 Inntrykk fra intervjuene
Helse Utstyr: Fra klær/fottøy til verktøy og hjelpemidler Manøvrering Folk opptatt av å beskytte seg selv og sin egen helse Overtid – skift – søvn ”Det er der pengene ligger” (grenser for alt) Ulike rammer på ulike prosjekt

45 Inntrykk fra intervjuene
Arbeidsmiljø Lagtenking – familie: ”Du e jo vekke fra familie og alt. Du bor på en stålholme i 14 dager om gongen. Me må jo gjørr det besta ut av det” Forholdet til operatør: ”de holde på med sitt, me holder på med vårt” Skifte av hatt Gradvis overtakelse/innordning

46 Inntrykk fra intervjuene
Hva påvirker ”min” opplevelse av risiko? Opplevd fare Skjeldsettende opplevelser Å jobbe offshore (fare: blaserthet ...) Land – ”second best” Nasjonale kulturforskjeller Ulike systemer, lover/regler kategoriseringer

47 Inntrykk fra intervjuene
Hima – ute – i andres hus Godt og tett arbeidsmiljø Land og offshore Mentale forestillinger – å skru av og på ”knappen” Ryddighet og orden Hardere rammebetingelser på land


Laste ned ppt "HELSE OG MILJØ FOR SIKKERHETS SKYLD ?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google