Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.rf.no HELSE OG MILJØ FOR SIKKERHETS SKYLD ? Policy og praksis i ABBs HMS kultur.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.rf.no HELSE OG MILJØ FOR SIKKERHETS SKYLD ? Policy og praksis i ABBs HMS kultur."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.rf.no HELSE OG MILJØ FOR SIKKERHETS SKYLD ? Policy og praksis i ABBs HMS kultur

2 www.rf.no HMS 2002 – 2005 – fornying i ABB –Prosjekt ”Helse miljø for sikkerhets skyld” (2002 – 2005) –Mål: Identifisere og kartlegge holdninger, verdier og normer knyttet til HMS- kultur i bedriften Utvikle metoder for å arbeide med kulturskaping Utvikle gode innfallsvinkler til måling av HMS resultater

3 www.rf.no Sentrale problemstillinger i prosjektet Hvordan forholder våre ansatte seg til vekslingen mellom landbasert arbeid og offshore? Hvordan forholder ABBs kunder, underleverandører og ansatte seg til ABBs HMS policy ? Hvordan fungerer offshore som modell for landbasert industri på HMS området?

4 www.rf.noMetoder Medvirkningsbaserte gruppeprosesser – hente fram våre erfaringer fra hverdagen (praksisfellesskapene) Feltarbeid - observasjon og intervjuer Kvanitative metoder – gjennomgang av statistikk RNNS Utgangspunkt i tre rammeavtaler : Phillips, Statoil og Norsk Hydro. Hovedfokus på prosjekterings- og fabrikasjonsaktiviteter knyttet til : –Kvitebjørn –Troll A –Ekofisk

5 www.rf.no RNNS & intervjuer HMS-/sikkerhetskultur (RNNS) Inntrykk fra intervjuer (land)

6 www.rf.no BESKRIVELSE AV UTVALG N = 3310

7 www.rf.no Faktor 1 Mangel på kommunikasjon og bevissthet 1.Jeg diskuterer helst ikke HMS-forhold med min nærmeste leder. 2.Kommunikasjonen mellom meg og mine kolleger svikter ofte på en sånn måte at farlige situasjoner kan oppstå. 3.Jeg tviler på om jeg klarer å utføre mine beredskapsoppgaver i en krisesituasjon. 4.Jeg er usikker på min rolle i beredskapsorganisasjonen. 5.Jeg er av og til presset til å arbeide på en måte som truer sikkerheten. 6.Karrieremessig er det en ulempe å være for opptatt av HMS. 7.Det hender at jeg bryter sikkerhetsregler for å få jobben fort unna. 8.Min manglende kjennskap til ny teknologi kan av til føre til økt ulykkesrisiko. 9.Jeg deltar ikke aktivt på sikkerhetsmøter. 10.Det er ofte rotete på min arbeidsplass. 11.Jeg synes det er ubehagelig å påpeke brudd på sikkerhetsreglene. 12.Omorganisering har medført at jeg ikke jobber like sikkert som før. 13.Man kan lett bli oppfattet som en kranglevoren person dersom man påpeker farlige forhold. 14.Lov- og regelverket knyttet til HMS er ikke godt nok. 15.Mangelfullt samarbeid mellom operatør og entreprenører fører ofte til farlige situasjoner.

8 www.rf.no Faktor 1: Mangel på kommunikasjon og bevissthet Gjennomsnitt på 15 spørsmål (5 = Helt enig i negative utsagn) 5 = Helt enig 4 = Delvis enig 3 = Verken enig eller uenig 2 = Delvis uenig 1 = Helt uenig

9 www.rf.no

10

11

12

13

14

15

16 Faktor 2 Fokus og engasjement 1.Min leder er engasjert i HMS- arbeidet på installasjonen. 2.Innspill fra verneombudene blir tatt seriøst av ledelsen. 3.Selskapet jeg arbeider i tar HMS alvorlig. 4.Min leder setter pris på at jeg påpeker forhold som har betydning for HMS. 5.Mine kolleger er svært opptatt av HMS. 6.Jeg kan påvirke HMS-forholdene på min arbeidsplass. 7.Risikofylte arbeidsoperasjoner blir alltid nøye gjennomgått før de påbegynnes. 8.Ulykkesberedskapen er god. 9.Verneombudene gjør en god jobb. 10.Informasjon om uønskede hendelser blir effektivt benyttet for å hindre gjentakelser. 11.Bemanningen er tilstrekkelig til at HMS ivaretas på en god måte. 12.Det er lett å melde fra til sykepleier/bedriftshelsetjeneste om plager og sykdommer som kan være knyttet til jobben.

17 www.rf.no Faktor 2: Fokus og engasjement Gjennomsnitt på 12 spørsmål (5 = helt enig i positive utsagn) 5 = Helt enig 4 = Delvis enig 3 = Verken enig eller uenig 2 = Delvis uenig 1 = Helt uenig

18 www.rf.no

19

20 Faktor 3 Farlige tendenser 1.Mangelfullt vedlikehold har ført til dårligere sikkerhet. 2.I praksis går hensynet til produksjonen foran hensynet til HMS. 3.Ulike prosedyrer og rutiner på ulike installasjoner kan være en trussel mot sikkerheten. 4.Rapporter om ulykker eller farlig situasjoner blir ofte ”pyntet på”. 5.Ofte pågår det parallelle arbeidsoperasjoner som fører til farlige situasjoner. 6.Av og til arbeider jeg selv om jeg egentlig er for trøtt.

21 www.rf.no Faktor 3: Farlige tendenser Gjennomsnitt på 6 spørsmål om farlige tendenser 5 = Helt enig 4 = Delvis enig 3 = Verken enig eller uenig 2 = Delvis uenig 1 = Helt enig

22 www.rf.no

23

24

25

26

27

28 Faktor 4 Sikkerhetsfremmende atferd 1.Jeg stopper å arbeide dersom jeg mener at det kan være farlig for meg eller andre å fortsette. 2.Jeg ber mine kolleger stanse arbeid som jeg mener blir utført på en risikabel måte. 3.Sikkerhet har første prioritet når jeg gjør jobben min. 4.Jeg melder fra dersom jeg ser farlige situasjoner. 5.Mine kolleger stopper meg dersom jeg arbeider på en usikker måte. 6.Jeg benytter påbudt verneutstyr.

29 www.rf.no Faktor 4: Sikkerhetsfremmende atferd Gjennomsnitt på 6 spørsmål (5 = helt enig i positive utsagn) 5 = Helt enig 4 = Delvis enig 3 = Verken enig eller uenig 2 = Delvis uenig 1 = Helt uenig

30 www.rf.no

31

32 Faktor 5 Informasjon 1.Jeg synes det er lett å finne fram i styrende dokumenter (krav og prosedyrer). 2.Jeg vet alltid hvem i organisasjonen jeg skal rapportere til. 3.HMS prosedyrene er dekkende for mine arbeidsoppgaver. 4.Jeg har fått tilstrekkelig sikkerhetsopplæring.

33 www.rf.no Faktor 5: Informasjon Gjennomsnitt på 4 spørsmål (5 = helt enig i positive utsagn) 5 = Helt enig 4 = Delvis enig 3 = Verken enig eller uenig 2 = Delvis uenig 1 = Helt uenig

34 www.rf.no

35 Faktor 6 Rammevilkår 1.Jeg har den nødvendige kompetansen til å utføre min jobb på en sikker måte. 2.Jeg har lett tilgang på personlig verneutstyr.

36 www.rf.no Faktor 6: Rammevilkår Gjennomsnitt på 2 spørsmål (5 = helt enig i positive utsagn) 5 = Helt enig 4 = Delvis enig 3 = Verken enig eller uenig 2 = Delvis uenig 1 = Helt uenig

37 www.rf.no Prosent av maksskår på 45 spørsmål om HMS-kultur (Punkt 16) 100 % = maksskår på 45 spørsmål om HMS-kultur

38 www.rf.no Gjennomsnitt på 9 spørsmål om opplevd fare for ulykkessituasjoner (Pkt. 17) 6 = Svært stor fare 1 = Svært liten fare

39 www.rf.no Gjennomsnitt på 10 spørsmål omkring fritid og hvileperioder offshore (Pkt. 18) (5 = Svært misfornøyd) 5 = Svært misfornøyd 4 = Misfornøyd 3 = Verken fornøyd eller misfornøyd 2 = Fornøyd 1 = Svært fornøyd

40 www.rf.no Gjennomsnitt for 15 spørsmål omkring arbeidssituasjonen offshore (Pkt. 19) 5 = Svært misfornøyd 4 = Misfornøyd 3 = Verken fornøyd eller misfornøyd 2 = Fornøyd 1 = Svært fornøyd

41 www.rf.no Graf: Gjennomsnitt for 6 spørsmål omkring egen arbeidssituasjon (Pkt. 20) fordelt etter grupperinger i ABB (5 = svært misfornøyd) 5 = Svært misfornøyd 4 = Misfornøyd 3 = Verken fornøyd eller misfornøyd 2 = Fornøyd 1 = Svært fornøyd

42 www.rf.no Kvalitativt materiale våren 2003 10 kvalitative intervjuer, vernerunder, omvisning Risøy og Kvitebjørn omvisning, R&M Gjenstår våren 2003: –Hook up (intervjuer og observasjon) –Oseberg besøk (rammeavtalen) Problemstillinger - ”Næringskjeden” Praksisfellesskap – hvem arbeider med hvem og hvordan fletter man dette sammen? Kompleks prosjektorganisasjon Den gradvise overtakelsen av KB: Hvordan skjer den? Forholdet til operatør og andre selskaper? Når eller hvordan går dette over i drift og en ny kontrakt på vedlikehold?

43 www.rf.no Inntrykk fra intervjuene KB: Vernerunde: Statoilfolkene må inn, ryddighet og orden Hook up: Eventyrlig og spennende Fleksibilitet – en styrke i ABB –Ulike typer jobber –Alt mulig menn –Folk innordner seg (sosial kontroll/”klipping”) –Offshore - onshore

44 www.rf.no Inntrykk fra intervjuene Helse –Utstyr: Fra klær/fottøy til verktøy og hjelpemidler –Manøvrering –Folk opptatt av å beskytte seg selv og sin egen helse –Overtid – skift – søvn ”Det er der pengene ligger” (grenser for alt) Ulike rammer på ulike prosjekt

45 www.rf.no Inntrykk fra intervjuene Arbeidsmiljø –Lagtenking – familie: ”Du e jo vekke fra familie og alt. Du bor på en stålholme i 14 dager om gongen. Me må jo gjørr det besta ut av det” –Forholdet til operatør: 1.”de holde på med sitt, me holder på med vårt” 2.Skifte av hatt 3.Gradvis overtakelse/innordning

46 www.rf.no Inntrykk fra intervjuene Hva påvirker ”min” opplevelse av risiko? Opplevd fare Skjeldsettende opplevelser Å jobbe offshore (fare: blaserthet...) Land – ”second best” Nasjonale kulturforskjeller 1.Ulike systemer, lover/regler 2.kategoriseringer

47 www.rf.no Inntrykk fra intervjuene Hima – ute – i andres hus Godt og tett arbeidsmiljø Land og offshore –Mentale forestillinger – å skru av og på ”knappen” –Ryddighet og orden –Hardere rammebetingelser på land


Laste ned ppt "Www.rf.no HELSE OG MILJØ FOR SIKKERHETS SKYLD ? Policy og praksis i ABBs HMS kultur."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google