Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bjørgene omsorg- og utviklingssenter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bjørgene omsorg- og utviklingssenter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bjørgene omsorg- og utviklingssenter
17. April 2012 1

2 Økt kompetanse til å gjenkjenne situasjoner som inneholder tvang
Mål for dagen Øke kunnskap om loven Økt kompetanse til å gjenkjenne situasjoner som inneholder tvang Økt mot til å gå inn i utfordrende situasjoner, refleksjoner og diskusjoner Endre praksis i avdeling med fokus på tillitsskapende tiltak

3 Pasientrettighetsloven 4A
Handler om å sikre nødvendig helsehjelp til alle også til de som mangler samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelpen

4 Hvem er personen? Det er svært viktig å bli kjent med personen vil skal gi hjelp til, vi må kjenne til bakgrunn, både familie, yrkesbakgrunn, hvilke rutiner som har vært viktige for personen, til små detaljer som hvordan en liker å gre håret.

5 Ulike utgangspunkt, ulike behov
Alle pasientene er unike, derfor er det viktig å ha en individuell tilnærming til hver enkelt person. informasjon fra Haugesund kommune

6 Det viktige møtet

7 Hva styrer vår praksis? Setter kritisk søkelys på våre: Holdninger Handlinger Vår felles praksis

8 Det gode, det rette og det rettferdige
Etikk Det gode, det rette og det rettferdige Din etikk og min etikk er det vi gjør når ingen ser oss (Marie Aakre, leder i rådet for sykepleieetikk)

9 Menneskerettighetene Etiske grunnprinsipper Faglig forsvarlighet
Hva må ligge i bunn? Menneskerettighetene Etiske grunnprinsipper Faglig forsvarlighet

10 Det store dilemma Omsorgssvikt eller Ulovlig bruk av tvang

11 Når gjelder Pasientrettighetsloven 4A?
Oppsummering Når gjelder Pasientrettighetsloven 4A? Har vi opplevd situasjoner som omhandler tvang? Hva var tiltaket? Hva skal den enkelte gjøre?

12 Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A
Formål § 4 A-1 Virkeområde § 4 A-2 Vilkår § 4 A-3 (Gjennomføring § 4 A-4)

13 Formål - pasrl § 4 A-1 Å yte nødvendig helsehjelp for å hindre vesentlig helseskade Å forebygge og begrense bruken av tvang Helsehjelpen skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet, og så langt som mulig være i overensstemmelse med pasientens selvbestemmelsesrett.

14 Stedlig virkeområde - pasrl § 1-2 og § 4 A-4 annet ledd
I Norge Uavhengig av arena, men tvungen innleggelse og tilbakeholdelse kan bare skje i helseinstitusjon. Hele helsetjenesten

15 Saklig virkeområde – pasrl § 4 A-2
Hvilke handlinger omfattes av kapittel 4 A? Helsehjelp som ytes av helsepersonell Somatisk helsehjelp Undersøkelse og behandling av psykiske lidelser uten eget samtykke skal skje etter reglene i psykisk helsevernloven 15

16 Personelt virkeområde - pasrl § 4 A-2, første ledd
Hvilke pasienter gjelder kapittel 4 A for? Pasienter må - være over 16 år, - mangle samtykkekompetanse, og - motsette seg helsehjelpen Diagnoseuavhengig | 16 16

17 Nærmere om samtykke Hovedregel: helsehjelp kan bare gis med samtykke fra pasienten Unntak: helsehjelp kan gis uten samtykke dersom det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag 17

18 Mangler samtykke-kompetanse
Rettstilstand fra Samtykke-kompetanse Mangler samtykke-kompetanse Ikke motstand Hovedregel pasrl §4-1 pasrl §§ 4-5 – 4-7 Motstand Ingen helsehjelp Kap. 4A 18

19 Vilkår for bruk av tvang – pasrl § 4 A-3 første ledd
Tillitskapende tiltak Hovedregel: Før det kan ytes helsehjelp, må tillitskapende tiltak ha vært forsøkt Unntak: Kan unnlates når det er åpenbart formålsløst | 19 19

20 Vilkår - pasrl § 4 A-3 annet ledd
Tre kumulative vilkår: En unnlatelse av å gi helsehjelp kan føre til vesentlig helseskade på pasienten Helsehjelpen anses nødvendig Tiltakene må stå i forhold til behovet for helsehjelpen 20

21 Vilkår - pasrl § 4 A-3 annet ledd, bokstav a
a) En unnlatelse av å gi helsehjelp kan føre til vesentlig helseskade for pasienten Skade på pasienten – ikke skade på andre Både fysisk og psykisk skade Alle typer helsehjelp, jf. pasrl § 1-3 c Vesentlighetskravet Betydelig omfang og/eller alvorlige konsekvenser Grense oppad: Mindre helseskade enn det som utløser øyeblikkelig hjelp-plikt Grense nedad: Mer enn ”helseplager” 21

22 Vilkår - pasrl § 4 A-3 annet ledd, bokstav b
b) Helsehjelpen anses nødvendig Konkret medisinskfaglig vurdering av det helsemessige behovet Mindre nødvendig enn ”påtrengende nødvendig” (jfr øyeblikkelig hjelp sit.) ”Nødvendig helsehjelp”, jf. pasl. § 2-1, men avgrenset til det som er nødvendig for å hindre vesentlig helseskade Ikke krav om fullstendig helbredelse 22

23 Vilkår - pasrl § 4 A-3 annet ledd, bokstav c
c) Tiltakene står i forhold til behovet for helsehjelpen Tiltakene (tvangen) må virke klart mer positivt enn de negative konsekvensene av å bruke tvang Tvangen må ikke gå lenger enn nødvendig. 23

24 Vilkår - pasrl § 4 A-3 tredje ledd
Til slutt skal det gjøres en helhetsvurdering Helsehjelpen skal bare gis der den fremstår som den klart beste løsningen for pasienten. Vurdere bl.a.: Graden av motstand Om pasienten kan gjenvinne samtykkekompetansen i nær fremtid 24

25 Gjennomføringen – pasrl § 4 A-4 første ledd
Dersom vilkårene er oppfylt kan gjennomføring av helsehjelp skje ved tvang, eller andre tiltak for å omgå motstand Loven er ikke uttømmende om tillatte tiltak Velg tiltak som er minst mulig inngripende | 25 25

26 Gjennomføringen - pasrl § 4 A-4
Loven omtaler særskilt noen inngripende tiltak: Innleggelse og tilbakeholdelse i helseinstitusjon Varslingssystemer Bevegelseshindrende tiltak 26

27 Eksempler på tillitsskapende tiltak
Helhetlig tenkning Kjennskap til pasienten Veiledning av helsepersonell Kartlegging av årsaker Tid Informasjon Kommunikasjonsform Samarbeid med pårørende Litt om gangen Tilvenning til helsehjelpen Nå er vi tilbake til et viktig punkt; Tillitsskapende tiltak: Her får helsepersonell mulighet til å prøve ulike metoder, det er ofte fantasien som setter grenser for hvordan vi på beste måte kan gjennomføre god helsehjelp. Det er viktig å opparbeide seg tillit til pasient og pårørende.

28 Eksempler på ulike metoder i tillitsskapende tiltak
Avledning Validering Reminisens Sansestimulering Musikk Marte Meo Ta eksempler fra egen avdeling. informasjon fra Haugesund kommune

29 Vurdering av samtykkekompetanse
Det er funksjonsevne – ikke diagnose som avgjør at vedkommende ikke er i stand til å forstå begrunnelsen for at helsehjelp blir gitt og hva samtykket omfatter Ikke krav om fullstendig forståelse av egen sykdom og det aktuelle helsehjelptiltaket Hvem avgjør samtykkekompetansen? Den som yter helsehjelp skal avgjøre om pasienten har samtykkekompetanse Det betyr: Den som iverksetter/treffer beslutning om det aktuelle tiltaket vil være den som er faglig ansvarlig for behandlingen Pasienten kan ha samtykkekompetanse på de fleste områder, selv om han ikke har samtykkekompetanse ift. f.eks. orientering utendørs. Altså samtykke kompetanse på noen områder, og ikke på andre områder, dette må vurderes individuelt. Det må gjøres konkret vurdering i forhold til helsehjelpen som skal gis. Dette skal være prøvd ut før en kan si at det er faglig uforsvarlig å la pasienten gå ut selv. Vurderingen av samtykkekompetansen skal gjøres tverrfaglig. Dersom pasienten skal ha behandling på sykehus / tannlege, skal vedtaket skrives av den som behandler. Det er laget rutine i kommunen for overføring av informasjon til disse tjenestene for vurdering av pasientens samtykkekompetansen.

30 Skrive vedtak Bruk gjerne Fylkesmannens sjekkliste: Fylkesmannens sjekkliste.pdf Les skjemaet NØYE, fyll ut det som det blir spurt etter, hverken mer eller mindre Begynn tidlig å vurdere pasientens samtykkekompetanse i forhold til Å bevege seg utendørs selv/orientering (Tilbakeholdelse i institusjon) Å bevege seg innendørs selv (Bevegelseshindende tiltak) Å ta medisiner (bruk av reseptbelagte medisiner) Inngrep i kroppen Bruk av varslingssystemer, alarm-matte, dørsensor, Vedtaket ligger i Gerica. Gjør først en vurdering av samtykkekompetansen.

31 Viktige kilder: Rundskriv / studiehefte 4A – Helsedirektoratet
E-læring 4A – CD-rom eller internett: E-læring samtykkekompetanse CD-rom eller internett: Etisk refleksjon KS – DVD eller internett: Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannens sjekkliste.pdf Demensportal: Aldring og helse Tvang helst ikke, studieprogram Aldring og helse Tvang og makt, studieprogram (utviklingshemming) Refleksjonskort, aldring og helse NAKU, læringsportal

32


Laste ned ppt "Bjørgene omsorg- og utviklingssenter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google