Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Bjørgene omsorg- og utviklingssenter 17. April 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Bjørgene omsorg- og utviklingssenter 17. April 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Bjørgene omsorg- og utviklingssenter 17. April 2012

2 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Mål for dagen Øke kunnskap om loven Økt kompetanse til å gjenkjenne situasjoner som inneholder tvang Økt mot til å gå inn i utfordrende situasjoner, refleksjoner og diskusjoner Endre praksis i avdeling med fokus på tillitsskapende tiltak

3 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Pasientrettighetsloven 4A Handler om å sikre nødvendig helsehjelp til alle også til de som mangler samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelpen

4 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Hvem er personen? 10.12.20144

5 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Ulike utgangspunkt, ulike behov 10.12.2014informasjon fra Haugesund kommune 5

6 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Det viktige møtet

7 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Setter kritisk søkelys på våre: -Holdninger -Handlinger -Vår felles praksis Hva styrer vår praksis?

8 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Etikk Det gode, det rette og det rettferdige Din etikk og min etikk er det vi gjør når ingen ser oss (Marie Aakre, leder i rådet for sykepleieetikk)

9 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Hva må ligge i bunn? Menneskerettighetene Etiske grunnprinsipper Faglig forsvarlighet

10 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Det store dilemma Omsorgssvikt eller Ulovlig bruk av tvang

11 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Oppsummering Når gjelder Pasientrettighetsloven 4A? Har vi opplevd situasjoner som omhandler tvang? Hva var tiltaket? Hva skal den enkelte gjøre?

12 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Formål § 4 A-1 Virkeområde § 4 A-2 Vilkår § 4 A-3 (Gjennomføring § 4 A-4 )

13 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Formål - pasrl § 4 A-1 Å yte nødvendig helsehjelp for å hindre vesentlig helseskade Å forebygge og begrense bruken av tvang Helsehjelpen skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet, og så langt som mulig være i overensstemmelse med pasientens selvbestemmelsesrett.

14 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Stedlig virkeområde - pasrl § 1- 2 og § 4 A-4 annet ledd I Norge Uavhengig av arena, men tvungen innleggelse og tilbakeholdelse kan bare skje i helseinstitusjon. Hele helsetjenesten

15 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Saklig virkeområde – pasrl § 4 A-2 Hvilke handlinger omfattes av kapittel 4 A? Helsehjelp som ytes av helsepersonell Somatisk helsehjelp Undersøkelse og behandling av psykiske lidelser uten eget samtykke skal skje etter reglene i psykisk helsevernloven

16 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter | Personelt virkeområde - pasrl § 4 A-2, første ledd Hvilke pasienter gjelder kapittel 4 A for? Pasienter må - være over 16 år, - mangle samtykkekompetanse, og - motsette seg helsehjelpen Diagnoseuavhengig

17 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Nærmere om samtykke Hovedregel: helsehjelp kan bare gis med samtykke fra pasienten Unntak: helsehjelp kan gis uten samtykke dersom det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag

18 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Rettstilstand fra 01.01.09 Samtykke- kompetanse Mangler samtykke- kompetanse Ikke motstand Hovedregel pasrl §4-1 pasrl §§ 4-5 – 4-7 Motstand Ingen helsehjelpKap. 4A

19 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Vilkår for bruk av tvang – pasrl § 4 A-3 første ledd Tillitskapende tiltak Hovedregel: Før det kan ytes helsehjelp, må tillitskapende tiltak ha vært forsøkt Unntak: Kan unnlates når det er åpenbart formålsløst |

20 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Vilkår - pasrl § 4 A-3 annet ledd Tre kumulative vilkår: En unnlatelse av å gi helsehjelp kan føre til vesentlig helseskade på pasienten Helsehjelpen anses nødvendig Tiltakene må stå i forhold til behovet for helsehjelpen

21 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Vilkår - pasrl § 4 A-3 annet ledd, bokstav a a) En unnlatelse av å gi helsehjelp kan føre til vesentlig helseskade for pasienten Skade på pasienten – ikke skade på andre Både fysisk og psykisk skade Alle typer helsehjelp, jf. pasrl § 1-3 c Vesentlighetskravet –Betydelig omfang og/eller alvorlige konsekvenser –Grense oppad: Mindre helseskade enn det som utløser øyeblikkelig hjelp-plikt –Grense nedad: Mer enn ”helseplager”

22 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Vilkår - pasrl § 4 A-3 annet ledd, bokstav b b) Helsehjelpen anses nødvendig Konkret medisinskfaglig vurdering av det helsemessige behovet –Mindre nødvendig enn ”påtrengende nødvendig” (jfr øyeblikkelig hjelp sit.) –”Nødvendig helsehjelp”, jf. pasl. § 2-1, men avgrenset til det som er nødvendig for å hindre vesentlig helseskade –Ikke krav om fullstendig helbredelse

23 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Vilkår - pasrl § 4 A-3 annet ledd, bokstav c c) Tiltakene står i forhold til behovet for helsehjelpen Tiltakene (tvangen) må virke klart mer positivt enn de negative konsekvensene av å bruke tvang Tvangen må ikke gå lenger enn nødvendig.

24 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Vilkår - pasrl § 4 A-3 tredje ledd Til slutt skal det gjøres en helhetsvurdering Helsehjelpen skal bare gis der den fremstår som den klart beste løsningen for pasienten. Vurdere bl.a.: Graden av motstand Om pasienten kan gjenvinne samtykkekompetansen i nær fremtid

25 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Gjennomføringen – pasrl § 4 A-4 første ledd Dersom vilkårene er oppfylt kan gjennomføring av helsehjelp skje ved tvang, eller andre tiltak for å omgå motstand Loven er ikke uttømmende om tillatte tiltak Velg tiltak som er minst mulig inngripende |

26 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Gjennomføringen - pasrl § 4 A-4 Loven omtaler særskilt noen inngripende tiltak: Innleggelse og tilbakeholdelse i helseinstitusjon Varslingssystemer Bevegelseshindrende tiltak

27 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Eksempler på tillitsskapende tiltak Helhetlig tenkning Kjennskap til pasienten Veiledning av helsepersonell Kartlegging av årsaker Tid Informasjon Kommunikasjonsform Samarbeid med pårørende Litt om gangen Tilvenning til helsehjelpen 27

28 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Eksempler på ulike metoder i tillitsskapende tiltak Avledning Validering Reminisens Sansestimulering Musikk Marte Meo 10.12.2014informasjon fra Haugesund kommune 28

29 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Vurdering av samtykkekompetanse Det er funksjonsevne – ikke diagnose som avgjør –at vedkommende ikke er i stand til å forstå begrunnelsen for at helsehjelp blir gitt og hva samtykket omfatter Ikke krav om fullstendig forståelse av egen sykdom og det aktuelle helsehjelptiltaket Hvem avgjør samtykkekompetansen? Den som yter helsehjelp skal avgjøre om pasienten har samtykkekompetanse Det betyr: –Den som iverksetter/treffer beslutning om det aktuelle tiltaket vil være den som er faglig ansvarlig for behandlingen 29

30 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Skrive vedtak Bruk gjerne Fylkesmannens sjekkliste: Fylkesmannens sjekkliste.pdfFylkesmannens sjekkliste.pdf Les skjemaet NØYE, fyll ut det som det blir spurt etter, hverken mer eller mindre Begynn tidlig å vurdere pasientens samtykkekompetanse i forhold til –Å bevege seg utendørs selv/orientering (Tilbakeholdelse i institusjon) –Å bevege seg innendørs selv (Bevegelseshindende tiltak) –Å ta medisiner (bruk av reseptbelagte medisiner) –Inngrep i kroppen –Bruk av varslingssystemer, alarm-matte, dørsensor, 30

31 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Viktige kilder: Rundskriv / studiehefte 4A – Helsedirektoratet E-læring 4A – CD-rom eller internett: http://pasientrettighetsloven.helsedir.no/ http://pasientrettighetsloven.helsedir.no/ E-læring samtykkekompetanse CD-rom eller internett: http://samtykketilhelsehjelp.helsedir.nohttp://samtykketilhelsehjelp.helsedir.no Etisk refleksjon KS – DVD eller internett: http://195.159.101.129/http://195.159.101.129/ Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannens sjekkliste.pdf Fylkesmannens sjekkliste.pdf Demensportal: http://helsedirektoratet.no/demens/ http://helsedirektoratet.no/demens/ Aldring og helse Tvang helst ikke, studieprogram Aldring og helse Tvang og makt, studieprogram (utviklingshemming) Refleksjonskort, aldring og helse http://www.aldringoghelse.no/?pageID=1613&ItemID=2583 http://www.aldringoghelse.no/?pageID=1613&ItemID=2583 NAKU, læringsportal http://naku.no/portalhttp://naku.no/portal

32 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter


Laste ned ppt "Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Bjørgene omsorg- og utviklingssenter 17. April 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google