Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Språkutvikling Tidlig Registrering av Språk hos barn

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Språkutvikling Tidlig Registrering av Språk hos barn"— Utskrift av presentasjonen:

1 Språkutvikling Tidlig Registrering av Språk hos barn
Drammen Ellen Strand Spesialpedagog/logoped MNLL

2 PROGRAM Bakgrunnen for TRAS Språkutvikling Språkkompetanse
Pragmatisk kompetanse

3 PROGRAM forts……. Språkvansker Spesifikke språkvansker
Praktisk bruk av TRAS Tiltak

4 Spesifikke språkvansker Spørreundersøkelse - 10% av barnehager
BAKGRUNN Samarbeidsprosjekt Språkforsinkelser Spesifikke språkvansker Spørreundersøkelse - 10% av barnehager Stor mangel på systematisk observasjon Målsettingen til prosjektgruppa 10-15 % av alle førskolebarn har en språkforsinkelse 5 % av disse har spesifikke språkvansker

5 Flere måter å bruke TRAS på
BAKGRUNN Standardisering Normering Validitet Reliabilitet Flere måter å bruke TRAS på Enkeltbarn Gruppe Hva kan barnet uten hjelp eller med hjelp Den nære utviklingssone evaluering

6 BAKGRUNN Beregnet til bruk i barnehagen Samarbeid med helsestasjonen
Veiledning og oppfølging av foreldre Personalmessig felles anliggende Selve utfyllingen - ansvaret Supplement til andre observasjoner

7 Målsetting……. Øke kunnskap om språkutvikling
Registrere barns språkevne i samspill Redskap for å kartlegge språk Identifisere mulige risikobarn Tidlig innsats – færre barn med vansker Forebygging av lese – og skrive vansker Betydningen av tidlig intervensjon (ref: Ingvar Lundberg Bornholmsmodellen)

8 Områdene på TRAS - skjemaet
Rødt område på TRAS Språkforståelse Språklig bevissthet Grønt område på TRAS Uttale Ordproduksjon Setningsproduksjon Blått område på TRAS Samspill Kommunikasjon Oppmerksomhet

9 Det sentrale ved språkutvikling… Samspill med nære omsorgspersoner
Å ha et språk Å bruke et språk - talespråk Det sentrale ved språkutvikling er formidling av mening Vi lærer best når vi er trygge

10 Språkutvikling Viktige forutsetninger for språkinnlæring
Blikkontakt og turtaking Intersubjektivitet - Intrasubjektivitet Barnerettet tale Betydningen av kontekst for forståelse

11 SPRÅKUTVIKLING 30. svangerskapsuke :Hørselen er utviklet
6 mndr: Mentale representasjoner av objekt 8-12 mnd: Fra situasjon til signal 12 mnd: Ettordsytringer og situasjonsforståelse av enkle ord /uttrykk Krumtappord/ord-samlerstadiet

12 SPRÅKUTVIKLING. 2 år To-ords-ytringer (20-50 aktive ord 2,5 år
3-4 ords setninger, substantiv og verb 3 år Funksjonsord 4år Det grunnleggende i språket er på plass Imitasjon/Analyse Overgeneralisering

13 SPRÅKUTVIKLING. Alle områdene i språket henger sammen.
Språkforståelse Språklig bevissthet Ordproduksjon Setningsproduksjon Uttale Samspill og sosial kompetanse Noen tiltak bidrar til å fremme flere av disse områdene.

14 SPRÅKUTVIKLING. Gi barna anledning til å få egne erfaringer
Bevar barnas nysgjerrighet Sørg for å ha barnas oppmerksomhet Lytt til barna Snakk med barna Svar utdypende på det de spør om

15 SPRÅKUTVIKLING. Delta i og gi fornyelse til barnas lek
Forbered barna på ny opplevelse, bearbeid den i etterkant Høytlesning, sanger, bevegelsesleker, rim, regler og rytme Hjelp barna til å sette ord på sine følelser

16 Språkkompetanse Språkkompetanse - et isfjell
Dagligspråket – dypere språkforståelse Språkforståelse og ordforråd utover dagligspråket Fortellerkompetanse og konversasjons - ferdighet Isfjellet Fortellerkompetanse og konversasjonsferdighet (stille og svare på spørsmål, be om noe, gi og ta tur, kommentere og gi respons)

17 Språkkompetanse Opprettholde en samtale
Fortelle slik at lytteren får sammenhengen Å kunne bruke språket uavhengig av situasjon Å kunne ta mottakers perspektiv Pragmatikk……..

18 PRAGMATIKK ( HVA SKAL MAN SI NÅR ?)
Språk i bruk Hvordan ytringer får innhold i sammenhengen Er mening + utenom språklige slutninger Senderen har en hensikt med å bruke språket Kropp Oppmerksomhet Stemme Artikulasjon Rytme

19 Pragmatisk kompetanse (Bowen 2001)
Svare eller begynne en samtale Ta tur og tolke humør og kroppsspråk Få frem tema. Holde passende øyekontakt Skille mellom språk og oppførsel i ulike sammenhenger Pragmatiske vansker: Konkret språkforståelse Gjentar et emne Initiativ og fokus Mangler samsvar mellom ytring og situasjon Holde sammenhengen i en fortelling

20 TRAS – SKJEMAET Språkforståelse
Spørsmål med økende vanskegrad Språkforståelse, 2-3 år Kombinere to gjenstander og utføre små handlinger Språkforståelse, 3-4 år Se om barnet har en dypere forståelse av alle ordene de har tilegnet seg, relasjonsforståelse Språkforståelse, 4-5 år Se om barnet har begynt å sortere ting i kategorier, mat, klær etc.

21 Språkforståelse Erna Horn
Ordenes betydning må forstås Språk - arv og miljø Interessen til barnet Situasjonsavhengig Kommer før talespråket Språkforståelse ved 2 år Grunnlag for videre språkutvikling

22 Utvikling av språkforståelse
Dialog i tidlig kommunikasjon 4-5 mnd : Begrepsutviklingen begynner 1-år: De første ”ordene”. Hva betyr ordene og hvordan de brukes Forståelse og tale - påvirker hverandre Hvordan tilegner barn seg nye ord og begreper? Lærer gjennom visuelle kjennetegn Lærer gjennom visuelle kjennetegn (utseende, form, størrelse, fellestrekk, hører, røre, gjøre)

23 Utvikling… Førstehåndserfaring Andrehåndserfaring
Må gripe for å begripe! Hva utvider barnas erfaringsbakgrunn? Bli bevisst sine følelser - løse konflikter ved hjelp av språket Ørebetennelse i førskolealderen

24 TRAS – SKJEMAET Språklig bevissthet
Interesse for rim, regler og sangleker 3-4 år Huske rim og regler Tøyse med språket på egen hånd Høre forskjell på ord som høres nesten like ut, pil-bil 4-5 år Rime på egen hånd Identifisere enkeltlyder (over 5 år) lekeskriving

25 Språklig bevissthet Jørgen Frost
Å kunne reflektere over språket, lyd/form Hva kan den voksne gjøre for å inspirere? Sammenheng mellom lettere lesestart og: Ved 3 ½ år -evne til å huske regler Ved 4 ½ år evne til å kunne rime Ved 5 år - evne til å kunne legge merke til enkeltlyder i ord

26 Språklig bevissthet… Språkleker
Gjenta over tid og gjør aktivitetene systematisk som en daglig aktivitet Perioder Regler før rim, og rim før man eventuelt begynner å ”smake” på lyder i ordet Aldri bli kjedelig Mindre grupper

27 SPRÅKLIG BEVISSTHET LEKESKRIVING
Oppmuntre og inspirere I lek Barnet skriver på ”barnemåten” Krusseduller eller tegn Bokstavliknende former, bokstaver i tilfeldig orden Bokstaver i rekke – lese og skriveretning

28 TRAS – SKJEMAET Ordproduksjon
Ord fra dagliglivet, verb og personlig pronomen 3-4 år: Spørreord, overbegreper og farger 4-5 år: Flertallsform og fortidsform, form størrelse og antall

29 ORDPRODUKSJON Åse Kari H. Wagner
Gradvis læring av hvordan ord lages og bøyes Utvikling av det produktive ordforrådet Ordforrådet korrelerer med videre lese – og skriveutvikling Bøyning av ord Imitasjon Overgeneralisering Tilpasning Fokuser på hva barnet sier og ikke på bøyningen av ordene Vibeke Grøver Aukrust (2005) Tidlig språkstimulering og livslang læring – en kunnskapsoversikt

30 Ordproduksjon Ordforråd ved 2-år
Innholdsord: refererer til personer, gjenstander og hendelser ”hoppe seng” Utpekende: her, der Pronomen: jeg…. Funksjonsord/preposisjoner: på, til, og i Hjelpeverb: skal, vil kan Konjunksjoner: og, eller, men, for

31 STIMULERING AV ORDPRODUKSJON
Bruk sansene/Samtal Sjekk at barnet har forstått Sett ord på abstrakte fenomener Lek med ord og lag ord Funder – og finn like/ulike ord Synonymer Del opp bilder og sett sammen ord La barnet bade i språk

32 TRAS – SKJEMAET Setningsproduksjon
Grunnleggende utvikling av setninger og kompleksitet 3-4 år Inntil 4 ord i riktig rekkefølge 4-5 år Hvordan? Hvorfor? Kausalitet og tid

33 SETNINGSPRODUKSJON Inger Kristine Løge
De første to-ords- kombinasjonene: Subjekt og verb, uten tydelig pause Ordforråd og setningslengde hører sammen OBS: de som ikke spør Telegramstil og krumtappord Imitasjon/reduksjon/ Ekspensjon Utpeking Gjentakelse Forsvinning Lokalisering Spørreform og nekting Kognitiv utvikling og minnekapasitet

34 SETNINGSPRODUKSJON Ta utgangspunkt i barnets språklige nivå og læringsstil Utnytt naturlige lekestunder Ta utgangspunkt i felles forståelse Bruk bøker til samtale og lesing Sett ord på det dere ser, hører og gjør

35 TRAS – SKJEMAET Uttale 2-3 år 3-4 år 4-5 år
Tydelig uttale, artikulasjon; m, n, p, b, t, d 3-4 år Alle stavelser i ord, artikulasjon; k, g, s, f, v 4-5 år Konsonantsammenhenger, artikulasjon; s, r (obs dialekt)

36 UTTALE OG LYDUTVIKLING Unni Espenakk
Babling Lydutvikling Kjenne igjen lyder Skille lyder fra hverandre Produsere lyder Fonologi Læren om språkets lydsystemer

37 Uttale og uttalevansker
Uttalevansker kan skyldes: Nedsatt hørsel Fysiologi Motorikk Feilinnlæring En fonologisk vanske Fonologiske vansker er: En vanske med språklydsystemet Forståelse, lagring og gjenhenting Vanskelig å høre ut forskjeller

38 Uttale og uttalevansker
Fonologiske vansker Barnet har ikke oppfattet lydsystemet eller språkets struktur Artikulatoriske vansker Vansker med programmering Barnehagen skal ikke behandle eller korrigere barnets uttale Fonologiske vansker krever varsomhet, idet barnet ikke hører egne feil (metafon) Artikulasjon:Munn - motriske øvelser

39 TRAS –SKJEMAET Samspill
Forstå svarene i forhold til situasjonen! 2-3 år Barnets interesse for og initiativ til å gjøre noe sammen med andre 3-4 år Følger regler, imiterer andres atferd, får positiv oppmerksomhet? 4-5 år Deltar i samlek, rollelek, følger sosiale spilleregler?

40 SAMSPILL Margaret Klepstad Færevaag
Sammenheng samspill, språk og oppmerksomhet Fokus på relasjonen Språk og samspill TRAS - skjemaet gir ikke et fullgodt bilde av barnets samspills - kompetanse! Bør i tillegg observere og notere seg situasjonen og relasjonen som påvirker samspillet

41 Samspill som grunnlag for læring
Gjennom samspill lærer barnet først og fremst om fellesskap – hvordan det er å være sammen med andre mennesker Bruner (1972): dialoger er samarbeid mellom barn og voksne, og kaller hjelpen voksne gir for ”stillas” Samspill er med på å styre barnets oppmerksomhet mot forhold i omverdenen som gjør det mulig å få kunnskap om ”det ytre”

42 SOSIAL KOMPETANSE Barn utvikler oppfattelse av seg selv gjennom samhandling med andre mennesker Forstå barnas atferd ut fra den bakgrunnen barna har! Venner er viktig for utviklingen av selvbildet Sosial speilingsteori

43 SPRÅK OG SAMSPILL I LEK Vygotsky 2-3 år 3 år 4-5 år
”språket er et kommunikasjons - hjelpemiddel, et sosialt og kulturelt medium og redskap for tanken” 2-3 år Samværet med andre er grunnlaget for læring av ord 3 år Samlek utvikles 4-5 år Regellek utvikles

44 TRAS-SKJEMAET Kommunikasjon
Tar barnet initiativ til kontakt ved hjelp av gester, mimikk, ord osv? 3-4 år Bruker barnet språket relevant? Kan barnet være i dialog? 4-5 år Gjør barnet seg lett forståelig, forteller historier, gåter og vitser?

45 KOMMUNIKASJON Hans Grove
Communicare = gjøre noe sammen Mennesket kommuniserer fra fødselen av Kommunikasjonen er vellykket dersom det er samsvar mellom verbalspråket, kroppsspråket og de nonverbale formene for kommunikasjon Turtaking (setningsmelodi, stemmeleie, taletempo)

46 Å MESTRE KOMMUNIKASJON
Lære barnet grunnleggende kommunikasjonsregler Gjenta barnets ytringer Lek er viktig – man lærer av erfaringer ”Late som lek” og ”fantasireiser! La barnet fortelle, vær en god lytter Lek med språket Gi barnet tid til å kommunisere! Ellen Strand Logoped MNLL Våren 2008 46

47 TRAS –SKJEMAET Oppmerksomhet
Kan barnet rette oppmerksomheten og holde oppmerksomheten mot noe i kortere tid? Bli lest for? 3-4 år Kan barnet holde på en selvvalgt aktivitet, sitte i ro - vente på tur uten å miste oppmerksomheten? 4-5 år Kan barnet holde oppmerksomheten over lengre tid, leke uten å forstyrre andre og delta i lek på en aldersadekvat måte?

48 OPPMERKSOMHET Ragnar Gees Solheim
Hva er oppmerksomhet? Oppmerksomhet vs konsentrasjon Oppmerksomhet vs bevissthet Om vi kan styre vår oppmerksomhet avhenger av: Evnen til å velge ut stimuli Evnen til å holde fast på stimuli

49 Oppmerksomhet… Mengden av stimuli
Hjelp barn til å konsentrere seg ved å begrense irrelevant stimulering i læringssituasjonen Konsentrerte barn er ikke vrange 

50 Tidlige tegn på oppmerksomhet
Oppmerksomhet for å skaffe informasjon Leter etter orden og system Habituering/Dishabituering Barn som blir ”sittende fast” – stereotyp atferd. Bevisst styring krever psykisk energi Automatisering av ferdigheter frigjør energi Leseprosessen

51 Begrensninger i oppmerksomhet
Oppmerksomhetsspenn Hva styrer oppmerksomheten? Å rette oppmerksomheten mot flere ting samtidig Kognitive skjema

52 Oppmerksomhet og læring
Motivasjon Engasjement/lyst Forventninger Humør/sinnsstemning Ytre egenskaper Bevegelse/kontraster Farge/lyd

53 TRAS – PRAKTISK BRUK Hvor ofte? Høst og vår? eller ……
Før overføring til skolen ? eller……. Ved bekymring ? eller…… Når barnet fyller år ? Ikke i det hele tatt? Dynamisk eller statisk observasjon NB! Noter det du gjør!!!!!!!!! Vis på skjema

54 TRAS – praktisk bruk Begynn ALLTID i innerste sirkel
Vær nøye med å registrer dato etc på baksiden Velg en ny farge for hver gang du registrerer. Eks. mai 2008 – rød farge og oktober 2008 blå farge Felter som ble skravert første gang kan kanskje fylles ut helt med ny farge Denne metoden gir et visuelt inntrykk av barnets utvikling over tid. Begynn innerst – uansett barnets alder Barnet kan dekke over huller i utviklingen – det er menneskelig å prøve å skjule det vi ikke er gode på (fargelegg inni skraveringen så feltet fremstår med striper

55 TRAS – praktisk bruk Tras kartlegger på tre nivåer
Det barnet mestrer (fargelagt) Det barnet er i gang med å lære seg (skravert) Det barnet ennå ikke er i gang med (hvitt) Vi ønsker å finne barnets styrker i tillegg til det barnet eventuelt strever med Gå derfor så langt ut i sirkelen som du kommer – uansett barnets alder

56 Gruppearbeide Sett dere sammen Fra samme barnehage Fra samme avdeling
Eller lag en gruppe Tenk på et barn dere kjenner eller en forteller om et barn Fyll ut det dere kan Drøft hva dere legger i spørsmålene

57 Tras Praktisk bruk Tanker? Refleksjoner?

58 Barn med språkvansker Økt forekomst av lese- og skrivevansker,
lærevansker sosiale vansker hos barn som har sen språkutvikling

59 VÆR OPPMERKSOM HVIS… 0-1 år Vansker med blikkontakt
Ikke deler felles oppmerksomhet Strever med å ta og gi tur Babler lite Ikke babler, lytter og gjentar med varierende tonefall Ikke bruker gjenkjennede ord (ca 1år) Ikke forstår flere ord enn dem de selv bruker Gjenkjennende ord er: mamma, pappa, lys, mat , se,osv

60 VÆR OPPMERKSOM HVIS… 2 år Har vansker med å forstå språk
Har færre enn 50 aktive ord Ikke setter sammen ord til toords -setninger Ikke stiller spørsmål eller uttrykker ønsker Store variasjoner i når barn begynner å snakke Hovedregel: Vær oppmerksom på barn som ikke snakker/snakker lite ved 2 år! Språkforståelsen?

61 VÆR OPPMERKSOM HVIS… 3 år Ikke har setninger på minst 3 ord
Ikke følger enkle oppfordringer knyttet til situasjonen Er vanskelig å forstå Glemmer fort/vansker med å lære nye ord Lite ordforråd Lite interessert i å bli lest for Er urolig eller passiv i samlinger Konkret forståelse knyttet til ”her – og –nå” eks: Kan jeg få bilen? Store uttalevansker som ikke er vanlig for alderen Ordforråd ved 3 år: ca 1000 aktive ord

62 VÆR OPPMERKSOM HVIS… Leker bare med yngre barn
Er lite interessert i lek Strever med oppmerksomhet, konsentrasjon og utholdenhet Er ofte i konflikt Er lite fleksibel Foretrekker voksne fremfor barn

63 4-åringen Passivt ordforråd – ca 8000 ord!
Aktivt ordforråd – ca 2000 ord! Stiller mange spørsmål Kan bruke ”fordi”… Bøyer verb i fortid og fremtid Bruker relasjonsbegrepene størst /minst Kan mange flertallsbøyninger og gradbøyninger Har setninger på minst 4 ord i riktig rekkefølge Spørsmål: hvor, når, hvorfor og hvordan Verb: har tegnet og skal tegne

64 4-åringen… Kan fortelle en liten historie i sammenheng
Kan fortelle hva ting er Bruker overbegrep og kan sortere i kategorier God uttale av de fleste språklydene 4-5år: Hvordan lages ord? Kan si ord med flere konsonanter Leker gjerne med språket Hva er en kjole, en kopp,en bok….. Overbegrep: mat: frukt, grønnsaker- kjøtt,fisk Morfologi. Hvordan lyder settes sammen til ord og hvordan ord bygges opp Eks: skrive, snø, fisk, strikke…

65 SPRÅKVANSKER Problemer med å forstå og/eller produsere språk
Kan opptre sammen med eller som en konsekvens av andre vansker eller ervervede skader Nedsatt hørsel – ørebetennelse Ulike syndromer Psykisk utviklingshemning Forsinket språkutvikling Prematuritet

66 SPRÅKVANSKER…. Ervervede skader Understimulering
Kulturelle forhold (Ref: Bredtvet kompetansesenter) Alle disse kan ha språkvansker av ulikt omfang Ingen av disse har språkvansker som sin primære vanske

67 Barn med språkvansker…
Blir lett misforstått Oppfattes som vrange, vegrer seg når de blir bedt om å forklare seg Vanskelig for å forstå regler i lek Kan ha forsinket lekeutvikling Vanskelig for å etablere vennskap Tilbaketrukne eller ”løper mye rundt”

68 Spesifikke språkvansker barnets primære vanske
Utviklingsmessige/spesifikke språkvansker Forsinket/avvikende språkutvikling 5-7% av alle barn Ukjent årsak Problemer med å forstå og/eller uttrykke språk En iboende vanske Eksklusjonsdiagnose Generelle og spesifikke språkvansker , men årsakshypoteser: Arv/miljø Hjerneskade Kognitive vansker SSV: en iboende vanske og kan ikke helbredes, vanskene er forskjellige fra barn til barn, de er ikke statiske men vil endre seg i takt med barnets utvikling og modning

69 Spesifikke språkvansker
Reseptive og ekspressive vansker Strever både med å forstå og uttrykke språk Ekspressive vansker Vansker med å produsere eller uttrykke språk. Kan ha vansker med språklydene, grammatikk, setnings -bygning,ordleting Fonologiske vansker Vansker med å tilegne seg og bruke språklydsystemet

70 ALLMENPEDAGOGISKE TILTAK Uttalevansker
Taletempo Blikkontakt Turtaking Gi visuell støtte Fokusere på kontraster Spill Munnmotorikk

71 ALLMENPEDAGOGISKE TILTAK Samspill
Gi voksenstøtte i samspillet Gi positiv respons på barnets utspill Lær barnet å leke, og delta i leken selv Gi hjelp slik at barnet får være med i leken Hjelp barnet til å fange de andres oppmerksomhet Lær barnet hensiktsmessige verbale ytringer Se til at leken ikke begynner for avansert!

72 ALLMENPEDAGOGISKE TILTAK Kommunikasjon
Lære barnet grunnleggende kommunikasjon Gjenta barnets ytringer Lek er viktig – man lærer av erfaringer ”Late som lek” og ”fantasireiser! La barnet fortelle, vær en god lytter Lek med språket Gi barnet tid til å kommunisere!

73 ALLMENPEDAGOGISKE TILTAK Oppmerksomhet og konsentrasjon
Skjerm barnet Velg riktig tidspunkt på dagen Start i en-til-en situasjon Fjern unødvendig ”støy og staffasje” Gi barnet den tiden det trenger Lære barnet til å ”minne seg selv om” Vis at du ser de gode periodene

74 TRAS Erfaringer i barnehagene
Et godt og konkret verktøy Viser barnas sterke sider Krever systematisk jobbing Avdekker hull i det pedagogiske opplegget Påvirker observasjoner og refleksjoner Forebyggende

75 TRAS Erfaringer i barnehagene
Konkret grunnlag for å sette i gang tiltak Hva mestrer barnet alene? Hva mestrer barnet med hjelp? Er det flere i gruppen som trenger å øve ? Viktig å diskutere hva man legger i ord og uttrykk (”over tid”,”adekvat”) Evaluering

76 TRAS Foreldrearbeide Bør settes inn i årsplanen
Viktig med informasjon til foreldrene Foreldre er stort sett positive La motstand komme frem Kvalitetssikring Kan brukes i foreldresamtaler

77 TRAS Etiske betraktninger
Hvis vi velger å kartlegge får vi kunnskap Har vi kunnskap plikter vi å bruke den En kartlegging som bekrefter eller fører til en bekymring skal IKKE puttes i skuffen En kartlegging skal føre til tiltak

78 SPRÅKARBEIDE HOS OSS! HVOR GÅR VEIEN VIDERE?

79 SPRÅKARBEIDE  TAKK FOR MEG! LYKKE TIL!!!!!

80 Aktuelle nettadresser:

81 Aktuelle nettadresser:

82 Gruppediskusjon Erfaringer: Hvordan var det å bruke TRAS?
Tolkning av spørsmål lett/vanskelig? Reaksjoner fra barnehagen? Har TRAS påvirket refleksjoner og observasjoner?


Laste ned ppt "Språkutvikling Tidlig Registrering av Språk hos barn"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google