Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Språkutvikling Tidlig Registrering av Språk hos barn Drammen 23.11-2009 Ellen Strand Spesialpedagog/logoped MNLL 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Språkutvikling Tidlig Registrering av Språk hos barn Drammen 23.11-2009 Ellen Strand Spesialpedagog/logoped MNLL 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Språkutvikling Tidlig Registrering av Språk hos barn Drammen 23.11-2009 Ellen Strand Spesialpedagog/logoped MNLL 1

2 PROGRAM Bakgrunnen for TRAS Språkutvikling Språkkompetanse Pragmatisk kompetanse 2

3 PROGRAM forts……. Språkvansker Spesifikke språkvansker Praktisk bruk av TRAS Tiltak 3

4 BAKGRUNN Samarbeidsprosjekt Språkforsinkelser Spesifikke språkvansker Spørreundersøkelse - 10% av barnehager Stor mangel på systematisk observasjon Målsettingen til prosjektgruppa 4

5 BAKGRUNN Standardisering Normering Validitet Reliabilitet Flere måter å bruke TRAS på 5

6 BAKGRUNN Beregnet til bruk i barnehagen Samarbeid med helsestasjonen Veiledning og oppfølging av foreldre Personalmessig felles anliggende Selve utfyllingen - ansvaret Supplement til andre observasjoner 6

7 M ÅLSETTING ……. Øke kunnskap om språkutvikling Registrere barns språkevne i samspill Redskap for å kartlegge språk Identifisere mulige risikobarn Tidlig innsats – færre barn med vansker Forebygging av lese – og skrive vansker Betydningen av tidlig intervensjon (ref: Ingvar Lundberg Bornholmsmodellen) 7

8 O MRÅDENE PÅ TRAS - SKJEMAET 8 Rødt område på TRAS Språkforståelse Språklig bevissthet Grønt område på TRAS Uttale Ordproduksjon Setningsproduksjon Blått område på TRAS Samspill Kommunikasjon Oppmerksomhet

9 S PRÅKUTVIKLING 9 Det sentrale ved språkutvikling… Samspill med nære omsorgspersoner Å ha et språk Å bruke et språk - talespråk

10 S PRÅKUTVIKLING Viktige forutsetninger for språkinnlæring Blikkontakt og turtaking Intersubjektivitet - Intrasubjektivitet Barnerettet tale Betydningen av kontekst for forståelse 10

11 SPRÅKUTVIKLING 11 30. svangerskapsuke :Hørselen er utviklet 6 mndr: Mentale representasjoner av objekt 8-12 mnd: Fra situasjon til signal 12 mnd: Ettordsytringer og situasjonsforståelse av enkle ord /uttrykk Krumtappord/ord-samlerstadiet

12 SPRÅKUTVIKLING. 2 år To-ords-ytringer (20-50 aktive ord 2,5 år 3-4 ords setninger, substantiv og verb 3 år Funksjonsord 4år Det grunnleggende i språket er på plass Imitasjon/Analyse Overgeneralisering 12

13 SPRÅKUTVIKLING. Alle områdene i språket henger sammen. Språkforståelse Språklig bevissthet Ordproduksjon Setningsproduksjon Uttale Samspill og sosial kompetanse Noen tiltak bidrar til å fremme flere av disse områdene. 13

14 SPRÅKUTVIKLING. 14 Gi barna anledning til å få egne erfaringer Bevar barnas nysgjerrighet Sørg for å ha barnas oppmerksomhet Lytt til barna Snakk med barna Svar utdypende på det de spør om

15 SPRÅKUTVIKLING. Delta i og gi fornyelse til barnas lek Forbered barna på ny opplevelse, bearbeid den i etterkant Høytlesning, sanger, bevegelsesleker, rim, regler og rytme Hjelp barna til å sette ord på sine følelser 15

16 S PRÅKKOMPETANSE 16 Språkkompetanse - et isfjell Dagligspråket – dypere språkforståelse Språkforståelse og ordforråd utover dagligspråket Fortellerkompetanse og konversasjons - ferdighet

17 S PRÅKKOMPETANSE Opprettholde en samtale Fortelle slik at lytteren får sammenhengen Å kunne bruke språket uavhengig av situasjon Å kunne ta mottakers perspektiv Pragmatikk…….. 17

18 PRAGMATIKK ( HVA SKAL MAN SI NÅR ?) 18 Språk i bruk Hvordan ytringer får innhold i sammenhengen Er mening + utenom språklige slutninger Senderen har en hensikt med å bruke språket Kropp Oppmerksomhet Stemme Artikulasjon Rytme

19 P RAGMATISK KOMPETANSE (B OWEN 2001) 19 Svare eller begynne en samtale Ta tur og tolke humør og kroppsspråk Få frem tema. Holde passende øyekontakt Skille mellom språk og oppførsel i ulike sammenhenger Pragmatiske vansker: Konkret språkforståelse Gjentar et emne Initiativ og fokus Mangler samsvar mellom ytring og situasjon Holde sammenhengen i en fortelling

20 TRAS – SKJEMAET Språkforståelse Spørsmål med økende vanskegrad Språkforståelse, 2-3 år Kombinere to gjenstander og utføre små handlinger Språkforståelse, 3-4 år Se om barnet har en dypere forståelse av alle ordene de har tilegnet seg, relasjonsforståelse Språkforståelse, 4-5 år Se om barnet har begynt å sortere ting i kategorier, mat, klær etc. 20

21 S PRÅKFORSTÅELSE E RNA H ORN Ordenes betydning må forstås Språk - arv og miljø Interessen til barnet Situasjonsavhengig Kommer før talespråket Språkforståelse ved 2 år Grunnlag for videre språkutvikling 21

22 U TVIKLING AV SPRÅKFORSTÅELSE Dialog i tidlig kommunikasjon 4-5 mnd : Begrepsutviklingen begynner 1-år: De første ”ordene”. Hva betyr ordene og hvordan de brukes Forståelse og tale - påvirker hverandre Hvordan tilegner barn seg nye ord og begreper? Lærer gjennom visuelle kjennetegn 22

23 U TVIKLING … Førstehåndserfaring Andrehåndserfaring Må gripe for å begripe! Hva utvider barnas erfaringsbakgrunn? Bli bevisst sine følelser - løse konflikter ved hjelp av språket Ørebetennelse i førskolealderen 23

24 TRAS – SKJEMAET Språklig bevissthet 2-3 år Interesse for rim, regler og sangleker 3-4 år Huske rim og regler Tøyse med språket på egen hånd Høre forskjell på ord som høres nesten like ut, pil-bil 4-5 år Rime på egen hånd Identifisere enkeltlyder (over 5 år) lekeskriving 24

25 S PRÅKLIG BEVISSTHET J ØRGEN F ROST Å kunne reflektere over språket, lyd/form Hva kan den voksne gjøre for å inspirere? Sammenheng mellom lettere lesestart og: Ved 3 ½ år -evne til å huske regler Ved 4 ½ år evne til å kunne rime Ved 5 år - evne til å kunne legge merke til enkeltlyder i ord 25

26 S PRÅKLIG BEVISSTHET … Språkleker Gjenta over tid og gjør aktivitetene systematisk som en daglig aktivitet Perioder Regler før rim, og rim før man eventuelt begynner å ”smake” på lyder i ordet Aldri bli kjedelig Mindre grupper 26

27 Oppmuntre og inspirere I lek Barnet skriver på ”barnemåten” Krusseduller eller tegn Bokstavliknende former, bokstaver i tilfeldig orden Bokstaver i rekke – lese og skriveretning 27 SPRÅKLIG BEVISSTHET LEKESKRIVING

28 TRAS – SKJEMAET Ordproduksjon 2-3 år: Ord fra dagliglivet, verb og personlig pronomen 3-4 år: Spørreord, overbegreper og farger 4-5 år: Flertallsform og fortidsform, form størrelse og antall 28

29 ORDPRODUKSJON Åse Kari H. Wagner 29 Ordproduksjon Gradvis læring av hvordan ord lages og bøyes Utvikling av det produktive ordforrådet Ordforrådet korrelerer med videre lese – og skriveutvikling Bøyning av ord Imitasjon Overgeneralisering Tilpasning Fokuser på hva barnet sier og ikke på bøyningen av ordene

30 O RDPRODUKSJON Ordforråd ved 2-år Innholdsord: refererer til personer, gjenstander og hendelser ”hoppe seng” Utpekende: her, der Pronomen: jeg…. Funksjonsord/preposisjoner: på, til, og i Hjelpeverb: skal, vil kan Konjunksjoner: og, eller, men, for 30

31 STIMULERING AV ORDPRODUKSJON Bruk sansene/Samtal Sjekk at barnet har forstått Sett ord på abstrakte fenomener Lek med ord og lag ord Funder – og finn like/ulike ord Synonymer Del opp bilder og sett sammen ord La barnet bade i språk 31

32 TRAS – SKJEMAET Setningsproduksjon 2-3 år Grunnleggende utvikling av setninger og kompleksitet 3-4 år Inntil 4 ord i riktig rekkefølge 4-5 år Hvordan? Hvorfor? Kausalitet og tid 32

33 SETNINGSPRODUKSJON Inger Kristine Løge 33 De første to-ords- kombinasjonene: Subjekt og verb, uten tydelig pause Ordforråd og setningslengde hører sammen OBS: de som ikke spør Telegramstil og krumtappord Imitasjon/reduksjon/ Ekspensjon Utpeking Gjentakelse Forsvinning Lokalisering Spørreform og nekting Kognitiv utvikling og minnekapasitet

34 SETNINGSPRODUKSJON 34 Ta utgangspunkt i barnets språklige nivå og læringsstil Utnytt naturlige lekestunder Ta utgangspunkt i felles forståelse Bruk bøker til samtale og lesing Sett ord på det dere ser, hører og gjør

35 TRAS – SKJEMAET Uttale 2-3 år Tydelig uttale, artikulasjon; m, n, p, b, t, d 3-4 år Alle stavelser i ord, artikulasjon; k, g, s, f, v 4-5 år Konsonantsammenhenger, artikulasjon; s, r (obs dialekt) 35

36 UTTALE OG LYDUTVIKLING Unni Espenakk Babling Lydutvikling Kjenne igjen lyder Skille lyder fra hverandre Produsere lyder Fonologi Læren om språkets lydsystemer 36

37 U TTALE OG UTTALEVANSKER 37 Uttalevansker kan skyldes: Nedsatt hørsel Fysiologi Motorikk Feilinnlæring En fonologisk vanske Fonologiske vansker er: En vanske med språklydsystemet Forståelse, lagring og gjenhenting Vanskelig å høre ut forskjeller

38 U TTALE OG UTTALEVANSKER 38 Fonologiske vansker Barnet har ikke oppfattet lydsystemet eller språkets struktur Artikulatoriske vansker Vansker med programmering Barnehagen skal ikke behandle eller korrigere barnets uttale Fonologiske vansker krever varsomhet, idet barnet ikke hører egne feil (metafon) Artikulasjon:Munn - motriske øvelser

39 TRAS –SKJEMAET Samspill Forstå svarene i forhold til situasjonen! 2-3 år Barnets interesse for og initiativ til å gjøre noe sammen med andre 3-4 år Følger regler, imiterer andres atferd, får positiv oppmerksomhet? 4-5 år Deltar i samlek, rollelek, følger sosiale spilleregler? 39

40 SAMSPILL Margaret Klepstad Færevaag Sammenheng samspill, språk og oppmerksomhet Fokus på relasjonen Språk og samspill TRAS - skjemaet gir ikke et fullgodt bilde av barnets samspills - kompetanse! Bør i tillegg observere og notere seg situasjonen og relasjonen som påvirker samspillet 40

41 S AMSPILL SOM GRUNNLAG FOR LÆRING Gjennom samspill lærer barnet først og fremst om fellesskap – hvordan det er å være sammen med andre mennesker Bruner (1972): dialoger er samarbeid mellom barn og voksne, og kaller hjelpen voksne gir for ”stillas” Samspill er med på å styre barnets oppmerksomhet mot forhold i omverdenen som gjør det mulig å få kunnskap om ”det ytre” 41

42 SOSIAL KOMPETANSE Barn utvikler oppfattelse av seg selv gjennom samhandling med andre mennesker Forstå barnas atferd ut fra den bakgrunnen barna har! Venner er viktig for utviklingen av selvbildet 42

43 SPRÅK OG SAMSPILL I LEK Vygotsky ” spr å ket er et kommunikasjons - hjelpemiddel, et sosialt og kulturelt medium og redskap for tanken ” 2-3 å r Samv æ ret med andre er grunnlaget for l æ ring av ord 3 å r Samlek utvikles 4-5 å r Regellek utvikles 43

44 TRAS-SKJEMAET Kommunikasjon 2-3år Tar barnet initiativ til kontakt ved hjelp av gester, mimikk, ord osv? 3-4 år Bruker barnet språket relevant? Kan barnet være i dialog? 4-5 år Gjør barnet seg lett forståelig, forteller historier, gåter og vitser? 44

45 KOMMUNIKASJON Hans Grove Communicare = gjøre noe sammen Mennesket kommuniserer fra fødselen av Kommunikasjonen er vellykket dersom det er samsvar mellom verbalspråket, kroppsspråket og de nonverbale formene for kommunikasjon Turtaking 45

46 Å MESTRE KOMMUNIKASJON Lære barnet grunnleggende kommunikasjonsregler Gjenta barnets ytringer Lek er viktig – man lærer av erfaringer ”Late som lek” og ”fantasireiser! La barnet fortelle, vær en god lytter Lek med språket Gi barnet tid til å kommunisere! Ellen Strand Logoped MNLL Våren 2008 46

47 TRAS –SKJEMAET Oppmerksomhet 2-3 år Kan barnet rette oppmerksomheten og holde oppmerksomheten mot noe i kortere tid? Bli lest for? 3-4 år Kan barnet holde på en selvvalgt aktivitet, sitte i ro - vente på tur uten å miste oppmerksomheten? 4-5 år Kan barnet holde oppmerksomheten over lengre tid, leke uten å forstyrre andre og delta i lek på en aldersadekvat måte? 47

48 OPPMERKSOMHET Ragnar Gees Solheim Hva er oppmerksomhet? Oppmerksomhet vs konsentrasjon Oppmerksomhet vs bevissthet Om vi kan styre vår oppmerksomhet avhenger av: Evnen til å velge ut stimuli Evnen til å holde fast på stimuli 48

49 O PPMERKSOMHET … Mengden av stimuli Hjelp barn til å konsentrere seg ved å begrense irrelevant stimulering i læringssituasjonen Konsentrerte barn er ikke vrange 49

50 T IDLIGE TEGN PÅ OPPMERKSOMHET Oppmerksomhet for å skaffe informasjon Leter etter orden og system Habituering/Dishabituering Barn som blir ”sittende fast” – stereotyp atferd. Bevisst styring krever psykisk energi Automatisering av ferdigheter frigjør energi 50

51 B EGRENSNINGER I OPPMERKSOMHET Oppmerksomhetsspenn Hva styrer oppmerksomheten? Å rette oppmerksomheten mot flere ting samtidig Kognitive skjema 51

52 O PPMERKSOMHET OG LÆRING Motivasjon Engasjement/lyst Forventninger Humør/sinnsstemning Ytre egenskaper Bevegelse/kontraster Farge/lyd 52

53 TRAS – PRAKTISK BRUK Hvor ofte? Høst og vår? eller …… Før overføring til skolen ? eller……. Ved bekymring ? eller…… Når barnet fyller år ? Ikke i det hele tatt? Dynamisk eller statisk observasjon NB! Noter det du gjør!!!!!!!!! 53

54 TRAS – PRAKTISK BRUK Begynn ALLTID i innerste sirkel Vær nøye med å registrer dato etc på baksiden Velg en ny farge for hver gang du registrerer. Eks. mai 2008 – rød farge og oktober 2008 blå farge Felter som ble skravert første gang kan kanskje fylles ut helt med ny farge Denne metoden gir et visuelt inntrykk av barnets utvikling over tid. 54

55 TRAS – PRAKTISK BRUK Tras kartlegger på tre nivåer Det barnet mestrer (fargelagt) Det barnet er i gang med å lære seg (skravert) Det barnet ennå ikke er i gang med (hvitt) Vi ønsker å finne barnets styrker i tillegg til det barnet eventuelt strever med Gå derfor så langt ut i sirkelen som du kommer – uansett barnets alder 55

56 G RUPPEARBEIDE Sett dere sammen Fra samme barnehage Fra samme avdeling Eller lag en gruppe Tenk på et barn dere kjenner eller en forteller om et barn Fyll ut det dere kan Drøft hva dere legger i spørsmålene 56

57 T RAS P RAKTISK BRUK Tanker? Refleksjoner? 57

58 B ARN MED SPRÅKVANSKER Økt forekomst av lese- og skrivevansker, lærevansker sosiale vansker hos barn som har sen språkutvikling 58

59 VÆR OPPMERKSOM HVIS… 0-1 år Vansker med blikkontakt Ikke deler felles oppmerksomhet Strever med å ta og gi tur Babler lite Ikke babler, lytter og gjentar med varierende tonefall Ikke bruker gjenkjennede ord (ca 1år) Ikke forstår flere ord enn dem de selv bruker 59

60 VÆR OPPMERKSOM HVIS… 2 år Har vansker med å forstå språk Har færre enn 50 aktive ord Ikke setter sammen ord til toords -setninger Ikke stiller spørsmål eller uttrykker ønsker Store variasjoner i når barn begynner å snakke Hovedregel: Vær oppmerksom på barn som ikke snakker/snakker lite ved 2 år! Språkforståelsen? 60

61 VÆR OPPMERKSOM HVIS… 3 år Ikke har setninger på minst 3 ord Ikke følger enkle oppfordringer knyttet til situasjonen Er vanskelig å forstå Glemmer fort/vansker med å lære nye ord Lite ordforråd Lite interessert i å bli lest for Er urolig eller passiv i samlinger 61

62 VÆR OPPMERKSOM HVIS… Leker bare med yngre barn Er lite interessert i lek Strever med oppmerksomhet, konsentrasjon og utholdenhet Er ofte i konflikt Er lite fleksibel Foretrekker voksne fremfor barn 62

63 4- ÅRINGEN Passivt ordforråd – ca 8000 ord! Aktivt ordforråd – ca 2000 ord! Stiller mange spørsmål Kan bruke ”fordi”… Bøyer verb i fortid og fremtid Bruker relasjonsbegrepene størst /minst Kan mange flertallsbøyninger og gradbøyninger Har setninger på minst 4 ord i riktig rekkefølge 63

64 4- ÅRINGEN … Kan fortelle en liten historie i sammenheng Kan fortelle hva ting er Bruker overbegrep og kan sortere i kategorier God uttale av de fleste språklydene 4-5år: Hvordan lages ord? Kan si ord med flere konsonanter Leker gjerne med språket 64

65 SPRÅKVANSKER Problemer med å forstå og/eller produsere språk Kan opptre sammen med eller som en konsekvens av andre vansker eller ervervede skader Nedsatt hørsel – ørebetennelse Ulike syndromer Psykisk utviklingshemning Forsinket språkutvikling Prematuritet 65

66 SPRÅKVANSKER…. 66 Ervervede skader Understimulering Kulturelle forhold ( Ref: Bredtvet kompetansesenter) Alle disse kan ha språkvansker av ulikt omfang Ingen av disse har språkvansker som sin primære vanske

67 B ARN MED SPRÅKVANSKER … Blir lett misforstått Oppfattes som vrange, vegrer seg når de blir bedt om å forklare seg Vanskelig for å forstå regler i lek Kan ha forsinket lekeutvikling Vanskelig for å etablere vennskap Tilbaketrukne eller ”løper mye rundt” 67

68 S PESIFIKKE SPRÅKVANSKER BARNETS PRIMÆRE VANSKE 68 Utviklingsmessige/spesifikke språkvansker Forsinket/avvikende språkutvikling 5-7% av alle barn Ukjent årsak Problemer med å forstå og/eller uttrykke språk En iboende vanske Eksklusjonsdiagnose

69 S PESIFIKKE SPRÅKVANSKER Reseptive og ekspressive vansker Strever både med å forstå og uttrykke språk Ekspressive vansker Vansker med å produsere eller uttrykke språk. Kan ha vansker med språklydene, grammatikk, setnings -bygning,ordleting Fonologiske vansker Vansker med å tilegne seg og bruke språklydsystemet 69

70 ALLMENPEDAGOGISKE TILTAK Uttalevansker Taletempo Blikkontakt Turtaking Gi visuell støtte Fokusere på kontraster Spill Munnmotorikk 70

71 ALLMENPEDAGOGISKE TILTAK Samspill Gi voksenstøtte i samspillet Gi positiv respons på barnets utspill Lær barnet å leke, og delta i leken selv Gi hjelp slik at barnet får være med i leken Hjelp barnet til å fange de andres oppmerksomhet Lær barnet hensiktsmessige verbale ytringer Se til at leken ikke begynner for avansert ! 71

72 ALLMENPEDAGOGISKE TILTAK Kommunikasjon L æ re barnet grunnleggende kommunikasjon Gjenta barnets ytringer Lek er viktig – man l æ rer av erfaringer ” Late som lek ” og ” fantasireiser! La barnet fortelle, v æ r en god lytter Lek med spr å ket Gi barnet tid til å kommunisere! 72

73 ALLMENPEDAGOGISKE TILTAK Oppmerksomhet og konsentrasjon Skjerm barnet Velg riktig tidspunkt p å dagen Start i en-til-en situasjon Fjern un ø dvendig ” st ø y og staffasje ” Gi barnet den tiden det trenger L æ re barnet til å ” minne seg selv om ” Vis at du ser de gode periodene 73

74 TRAS Erfaringer i barnehagene Et godt og konkret verktøy Viser barnas sterke sider Krever systematisk jobbing Avdekker hull i det pedagogiske opplegget Påvirker observasjoner og refleksjoner Forebyggende 74

75 TRAS Erfaringer i barnehagene Konkret grunnlag for å sette i gang tiltak Hva mestrer barnet alene? Hva mestrer barnet med hjelp? Er det flere i gruppen som trenger å øve ? Viktig å diskutere hva man legger i ord og uttrykk (”over tid”,”adekvat”) Evaluering 75

76 TRAS Foreldrearbeide Bør settes inn i årsplanen Viktig med informasjon til foreldrene Foreldre er stort sett positive La motstand komme frem Kvalitetssikring Kan brukes i foreldresamtaler 76

77 TRAS Etiske betraktninger Hvis vi velger å kartlegge får vi kunnskap Har vi kunnskap plikter vi å bruke den En kartlegging som bekrefter eller fører til en bekymring skal IKKE puttes i skuffen En kartlegging skal føre til tiltak 77

78 SPRÅKARBEIDE HOS OSS! HVOR GÅR VEIEN VIDERE? 78

79 SPRÅKARBEIDE TAKK FOR MEG! LYKKE TIL!!!!! 79

80 Aktuelle nettadresser: www.statped.no www.statped.no/tras www.tras.org www.norliten.no www.dop.se www.spf-herning.dk www.nav.no 80

81 Aktuelle nettadresser: www.hvamedoss.no www.bufetat.no www.barnehageforum.no www.pedagogiskwww.pedagogiskforum.no 81

82 G RUPPEDISKUSJON 82 Erfaringer: Hvordan var det å bruke TRAS? Tolkning av spørsmål lett/vanskelig? Reaksjoner fra barnehagen? Har TRAS påvirket refleksjoner og observasjoner?


Laste ned ppt "Språkutvikling Tidlig Registrering av Språk hos barn Drammen 23.11-2009 Ellen Strand Spesialpedagog/logoped MNLL 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google