Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samfunnsutvikling Folkevalgt rollen som sentral utvikler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samfunnsutvikling Folkevalgt rollen som sentral utvikler."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Samfunnsutvikling Folkevalgt rollen som sentral utvikler

3 KS Folkevalgtprogram Presentasjon | 2003 Folkevalgte har ansvar for utvikling av eget lokalsamfunn. Kommuner kan tilby helhetlige løsninger. Det er en unik verdi i seg selv. Enkeltløsninger kan andre også levere. Framtiden sikres gjennom å tenke helhet. Samfunnsutvikling

4 KS Folkevalgtprogram Presentasjon | 2003 Myndighets utøvelse Samfunns utvikling Tjeneste produksjon Vekt på rettigheter og kvalitet i saks- behandlingen. Rollemodell: Stat/rettsvesen/byråkrati Effektivisering/ fokusering Rollemodell: Næringsliv Utvikle lokalsamfunn med livskvalitet. Innovativt næringsliv Godt miljø – Lokal agenda 21. Rollemodell: Sivilt samfunn Kommunens roller

5 KS Folkevalgtprogram Presentasjon | 2003 Brukerfokus Rettighetslover Markedet overtar tjenesteproduksjon Demokrati koster for mye ? Fra ”tro på det folkelige skjønn” til ”tro på ekspertisen” Partnerskap mellom offentlig/privat/tredje sektor Trender

6 KS Folkevalgtprogram Presentasjon | 2003 Regional utvikling Sosial utvikling Tjenester til befolkningen, Helse, utdanning, omsorg Miljømessig utvikling Landskap, kystsone, naturvern Utbyggingsmønster, arealbruk Økonomisk utvikling Næringsliv og sysselsetting Bosetting, kommunikasjoner Kulturell utvikling Etniske og religiøse forhold Levesett og bo preferanser Politikkområder i samfunnsutviklingen

7 KS Folkevalgtprogram Presentasjon | 2003 Borgerne Deltakelse Representanter De folkevalgte Brukere Tjenesteproduksjon Kommunesamfunnet Samfunnsutvikling

8 KS Folkevalgtprogram Presentasjon | 2003 Samfunnsutvikling - utfordringer Hvilke lokale trender påvirker utviklingen i Dyrøy kommune de neste fire år? Hvordan kan kommunestyret benytte mulighetene/ overvinne utfordringene som disse trendene medfører dersom de slår inn for fullt?

9 KS Folkevalgtprogram Presentasjon | 2003 Samfunnsutvikling Hva forstår du med utrykket ”En lærende kommune”

10 KS Folkevalgtprogram Presentasjon | 2003 Mulige samarbeidspartnere Fylkesmannen Statlige etater FOU KS, NHO, LO, SND Bransje/næringsforeninger, Same og fylkestinget Regionale samarbeid – nasjonalt/ internasjonalt organisasjoner

11 KS Folkevalgtprogram Presentasjon | 2003 Partnerskap Partnerskap er en organisasjonsform for aktører knyttet til en bestemt sak, saksfelt eller område. Partnerskap gjør det mulig for partene i fellesskap å styre i samsvar med prinsipp som de selv utvikler. Partnerskap kan beskrives som ”organisering av felles innsats for å nå mål og gjennomføre tiltak som en aktør ikke kan gjøre alene, og derfor betinger samarbeid med andre.

12 KS Folkevalgtprogram Presentasjon | 2003 For å tydeliggjøre partnerskap kan man si Partnerskap er : formalisert samarbeid mellom uavhengige organisasjoner Organisasjons overskridende resultatorientert basert på samtale og forhandlinger Partnerskap gjelder : strategisk viktige oppgaver for en avgrenset tid Partnerskap krever åpen tilgang på informasjon og informasjonsutveksling.

13 KS Folkevalgtprogram Presentasjon | 2003 For at partnerskap ikke skal bli en situasjon som er avhengig av enkeltpersoner må det utvikles – kjøreregler, – ansvarsrutiner – rollefordeling mellom partnerne. Dette krever en betydelig innsats, og man må samarbeide tett med partnere for å – sette mål for hva man ønsker å oppnå med en partnerskapsavtale Partnerskap

14 KS Folkevalgtprogram Presentasjon | 2003 Regionalpolitikkens nye muligheter Regional utvikling er Politikk og politikken handler om samfunnsbygging Arbeidsmetoden er Partnerskap Arbeidsredskapet er Planlegging

15 KS Folkevalgtprogram Presentasjon | 2003 Handlingsrommet Administrasjon - utreder Saksforbereder Tjenesteproduksjon Resultat Plan Prioritering Evaluering Kontroll BORGERENÆRINGSLIVBORGERENÆRINGSLIV OMBUD STYRING i k. organ SAMFUNNSUTVIKLER

16 KS Folkevalgtprogram Presentasjon | 2003 Planlegging Hvordan kan du være en aktiv deltaker i prosessen rundt planarbeid Hvordan kan kommunestyret styre planprosessen?

17 KS Folkevalgtprogram Presentasjon | 2003 Problemstillinger Hva slags kommune ønsker vi oss og hvordan skape en arena for god og utviklende dialog? Hvordan dra nytte av erfaring fra det private næringsliv i arbeidet med samfunnsutvikling? Hvordan utvikle samarbeid med innbyggerne i kommunen?

18 KS Folkevalgtprogram Presentasjon | 2003 problemstillinger Er kultur viktig for samfunnsutvikling? Hvordan utnytte kulturen som en viktig del av samfunnsutviklingsarbeidet? Hvorfor er det viktig å problematisere rundt opposisjon og posisjon – sett i sammenheng med samfunnsutvikling i kommunen? Hvordan vinkle politiske saker inn i spenningsfeltet mellom kommune og fylke?

19 KS Folkevalgtprogram Presentasjon | 2003 Etikk og holdninger Etiske områder og etiske dilemma –Holdninger –Oppførsel –Sosial atmosfære –Møteorden –Forhold til flertallsvedtak –Media

20 KS Folkevalgtprogram Presentasjon | 2003 Myndighetsmisbruk Inhabilitet Korrupsjon Handlefrihetens grenser Gaver og fristelser i tjenesten Vervskombinasjoner Private bistillinger og verv Taushetsplikt Ledelsesetikk Personaletikk Lojalitetskonflikter Ytringsfrihet Grundighet og effektivitet Etiske fallgruver

21 KS Folkevalgtprogram Presentasjon | 2003 Habilitet – folkevalgt og ansatt Koml. § 40 (3) bokstav b …ansatte som i denne egenskap har medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for en avgjørelse, eller ved tidligere avgjørelser i samme sak, skal alltid anses som inhabile når saken behandles i folkevalgt organ. UNNTAK: ved behandling av årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan…gjelder ikke første punktum

22 KS Folkevalgtprogram Presentasjon | 2003 Habilitet – folkevalgt og ansatt Koml § 40 (3) bokstav b –2 begrunnelser for bestemmelsen i første punktum 1.Den ansatte skal ikke overprøve sin egen og eventuelt overordnedes saksforberedelse (og undertiden vedtak) 2.Prinsippet om i størst mulig grad å forebygge situasjoner hvor en og samme person kan ha avgjørende innflytelse på flere ledd i beslutningsprosessen (NOU 1990: 13 s 188)

23 KS Folkevalgtprogram Presentasjon | 2003 Etikk og holdninger Lover Kommuneloven Forvaltningsloven Offentlighetsloven Sær lover Reglement Reglement for kommunestyret Etiske retningslinjer Uskrevne regler

24 KS Folkevalgtprogram Presentasjon | 2003 Regler for fremme av gjensidig tillit 1Diskusjon2 Dialog3 Kjennskap 4 Kunnskap5 Respekt6 Åpenhet 789

25 KS Folkevalgtprogram Presentasjon | 2003 Etikk og holdninger Etiske områder –De områder hvor lover, reglement og andre nedskrevne regler ikke strekker til når vi skal foreta valg eller gjennomføre vedtak Etiske dilemma –Når to motstridende holdninger inngår i samme sak

26 KS Folkevalgtprogram Presentasjon | 2003 Etikk / holdninger –Skal bidra til å skape en etisk og moralsk bevissthet og varhet hos den enkelte folkevalgte.

27 KS Folkevalgtprogram Presentasjon | 2003 Du har med deg inn i politikerrollen: Moral Etikk Livssyn Folkeskikk Lover som regulerer borgernes handlinger Du møter: Styrings lover Forskrifter Reglement Etikk og holdninger


Laste ned ppt "Samfunnsutvikling Folkevalgt rollen som sentral utvikler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google