Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Folkevalgt rollen som sentral utvikler

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Folkevalgt rollen som sentral utvikler"— Utskrift av presentasjonen:

1 Folkevalgt rollen som sentral utvikler
Samfunnsutvikling Folkevalgt rollen som sentral utvikler

2 Samfunnsutvikling Folkevalgte har ansvar for utvikling av eget lokalsamfunn. Kommuner kan tilby helhetlige løsninger. Det er en unik verdi i seg selv. Enkeltløsninger kan andre også levere. Framtiden sikres gjennom å tenke helhet. Presentasjon | 2003

3 Kommunens roller Myndighets Tjeneste utøvelse produksjon Samfunns
Presentasjon | 2003 Vekt på rettigheter og kvalitet i saks- behandlingen. Rollemodell: Stat/rettsvesen/byråkrati Effektivisering/ fokusering Rollemodell: Næringsliv Myndighets utøvelse Tjeneste produksjon Samfunns utvikling Utvikle lokalsamfunn med livskvalitet. Innovativt næringsliv Godt miljø – Lokal agenda 21. Rollemodell: Sivilt samfunn

4 Trender Brukerfokus Rettighetslover
Markedet overtar tjenesteproduksjon Demokrati koster for mye ? Fra ”tro på det folkelige skjønn” til ”tro på ekspertisen” Partnerskap mellom offentlig/privat/tredje sektor Presentasjon | 2003 EU/EØS/WTO/menneskerettighetsloven Markedet tilbyr tjenester innenfor forvaltning og tjenesteproduksjon KS Omstilling og konkurranse

5 Politikkområder i samfunnsutviklingen
Sosial utvikling Tjenester til befolkningen, Helse, utdanning, omsorg Kulturell utvikling Etniske og religiøse forhold Levesett og bo preferanser Presentasjon | 2003 Regional utvikling Økonomisk utvikling Næringsliv og sysselsetting Bosetting, kommunikasjoner Miljømessig utvikling Landskap, kystsone, naturvern Utbyggingsmønster, arealbruk

6 Samfunnsutvikling Borgerne Deltakelse Representanter De folkevalgte
Presentasjon | 2003 Representanter De folkevalgte Kommunesamfunnet Samfunnsutvikling Brukere Tjenesteproduksjon KS Omstilling og konkurranse

7 Samfunnsutvikling - utfordringer
Presentasjon | 2003 Hvilke lokale trender påvirker utviklingen i Dyrøy kommune de neste fire år? Hvordan kan kommunestyret benytte mulighetene/ overvinne utfordringene som disse trendene medfører dersom de slår inn for fullt?

8 ”En lærende kommune” Samfunnsutvikling Hva forstår du med utrykket
Presentasjon | 2003 Hva forstår du med utrykket ”En lærende kommune”

9 Mulige samarbeidspartnere
Fylkesmannen Statlige etater FOU KS, NHO, LO, SND Bransje/næringsforeninger, Same og fylkestinget Regionale samarbeid – nasjonalt/ internasjonalt organisasjoner Presentasjon | 2003

10 Partnerskap Presentasjon | 2003 Partnerskap er en organisasjonsform for aktører knyttet til en bestemt sak, saksfelt eller område. Partnerskap gjør det mulig for partene i fellesskap å styre i samsvar med prinsipp som de selv utvikler. Partnerskap kan beskrives som ”organisering av felles innsats for å nå mål og gjennomføre tiltak som en aktør ikke kan gjøre alene, og derfor betinger samarbeid med andre.

11 For å tydeliggjøre partnerskap kan man si
Partnerskap er : formalisert samarbeid mellom uavhengige organisasjoner Organisasjons overskridende resultatorientert basert på samtale og forhandlinger Partnerskap gjelder : strategisk viktige oppgaver for en avgrenset tid Partnerskap krever åpen tilgang på informasjon og informasjonsutveksling. Presentasjon | 2003

12 Partnerskap For at partnerskap ikke skal bli en situasjon som er avhengig av enkeltpersoner må det utvikles kjøreregler, ansvarsrutiner rollefordeling mellom partnerne. Dette krever en betydelig innsats, og man må samarbeide tett med partnere for å sette mål for hva man ønsker å oppnå med en partnerskapsavtale Presentasjon | 2003

13 Regionalpolitikkens nye muligheter
Presentasjon | 2003 Regional utvikling er Politikk og politikken handler om samfunnsbygging Arbeidsmetoden er Partnerskap Arbeidsredskapet er Planlegging P P P

14 Handlingsrommet Plan Prioritering Evaluering SAMFUNNSUTVIKLER Kontroll
B O R G E N Æ I S L V Plan Presentasjon | 2003 Prioritering Evaluering SAMFUNNSUTVIKLER Kontroll OMBUD STYRING i k. organ PLANPERIODE – TID FOR SANSING OG SYNSING – KREATIVITET – KONTAKT MED BORGERE OG NÆRINGSLIV – PRESSGRUPPER OG INTERESSEGRUPPER -OMBUDSROLLEN PRIORITERING: BUDSJETT DEFINERE TJENESTEPRODUKTET – STANDARDER – FASTSETTE KVALITATIVE GRENSER –STYRING OG KONTROLLER I STYRINGSROLLEN LIGGER OGSÅ MYNDIGHETSUTØVING – I BUDSJETTSAMMENHENG – OPPFYLLE NASJONALE KRAV OG STANDARDER EVALUERING: REGNSKAP OG ÅRSMELDING - KONTROLL Resultat Tjenesteproduksjon Saksforbereder Administrasjon - utreder KS Omstilling og konkurranse

15 Planlegging Presentasjon | 2003 Hvordan kan du være en aktiv deltaker i prosessen rundt planarbeid Hvordan kan kommunestyret styre planprosessen?

16 Problemstillinger Hva slags kommune ønsker vi oss og hvordan skape en arena for god og utviklende dialog? Hvordan dra nytte av erfaring fra det private næringsliv i arbeidet med samfunnsutvikling? Hvordan utvikle samarbeid med innbyggerne i kommunen? Presentasjon | 2003

17 problemstillinger Er kultur viktig for samfunnsutvikling?
Hvordan utnytte kulturen som en viktig del av samfunnsutviklingsarbeidet? Hvorfor er det viktig å problematisere rundt opposisjon og posisjon – sett i sammenheng med samfunnsutvikling i kommunen? Hvordan vinkle politiske saker inn i spenningsfeltet mellom kommune og fylke?    Presentasjon | 2003

18 Etikk og holdninger Etiske områder og etiske dilemma Holdninger
Presentasjon | 2003 Etiske områder og etiske dilemma Holdninger Oppførsel Sosial atmosfære Møteorden Forhold til flertallsvedtak Media

19 Etiske fallgruver Myndighetsmisbruk Taushetsplikt Inhabilitet
Presentasjon | 2003 Myndighetsmisbruk Inhabilitet Korrupsjon Handlefrihetens grenser Gaver og fristelser i tjenesten Vervskombinasjoner Private bistillinger og verv Taushetsplikt Ledelsesetikk Personaletikk Lojalitetskonflikter Ytringsfrihet Grundighet og effektivitet Etikk dreier seg om holdninger som er skapt over tid Også om holdninger til lover – tolke innskrenkende eller utvidende Det rette gir seg ikke i et fasitsvar, men må vurderes ut fra helheten i den faktiske situasjonen. KS Omstilling og konkurranse

20 Habilitet – folkevalgt og ansatt Koml. § 40 (3) bokstav b
Presentasjon | 2003 …ansatte som i denne egenskap har medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for en avgjørelse, eller ved tidligere avgjørelser i samme sak, skal alltid anses som inhabile når saken behandles i folkevalgt organ. UNNTAK: ved behandling av årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan…gjelder ikke første punktum

21 Habilitet – folkevalgt og ansatt
Den ansatte skal ikke overprøve sin egen og eventuelt overordnedes saksforberedelse (og undertiden vedtak) Prinsippet om i størst mulig grad å forebygge situasjoner hvor en og samme person kan ha avgjørende innflytelse på flere ledd i beslutningsprosessen (NOU 1990: 13 s 188) Presentasjon | 2003 Koml § 40 (3) bokstav b 2 begrunnelser for bestemmelsen i første punktum

22 Etikk og holdninger Lover Reglement Uskrevne regler Kommuneloven
Forvaltningsloven Offentlighetsloven Sær lover Reglement Reglement for kommunestyret Etiske retningslinjer Uskrevne regler Presentasjon | 2003

23 Regler for fremme av gjensidig tillit
Presentasjon | 2003 1Diskusjon 2 Dialog 3 Kjennskap 4 Kunnskap 5 Respekt 6 Åpenhet 7 8 9 Honnørord – hva betyr de i praksis – hva er innholdet i ordene for deg. KS Omstilling og konkurranse

24 Etikk og holdninger Etiske områder
Presentasjon | 2003 Etiske områder De områder hvor lover, reglement og andre nedskrevne regler ikke strekker til når vi skal foreta valg eller gjennomføre vedtak Etiske dilemma Når to motstridende holdninger inngår i samme sak

25 Etikk / holdninger Presentasjon | 2003 Skal bidra til å skape en etisk og moralsk bevissthet og varhet hos den enkelte folkevalgte.

26 Du har med deg inn i politikerrollen: Moral Etikk Livssyn Folkeskikk
Etikk og holdninger Du har med deg inn i politikerrollen: Moral Etikk Livssyn Folkeskikk Lover som regulerer borgernes handlinger Presentasjon | 2003 Du møter: Styrings lover Forskrifter Reglement


Laste ned ppt "Folkevalgt rollen som sentral utvikler"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google