Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bibliotekenes plass i profesjonsutdanningene OU-kurs FFs fagpolitiske foreninger 10.-12.02.10 Mellom forandring og forankring? Hilde Trygstad Diakonhjemmet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bibliotekenes plass i profesjonsutdanningene OU-kurs FFs fagpolitiske foreninger 10.-12.02.10 Mellom forandring og forankring? Hilde Trygstad Diakonhjemmet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bibliotekenes plass i profesjonsutdanningene OU-kurs FFs fagpolitiske foreninger 10.-12.02.10 Mellom forandring og forankring? Hilde Trygstad Diakonhjemmet høgskole bibliotek og læringssenter 11.02.10

2 Disposisjon Det læringsstøttende bibliotek Det forskningsstøttende bibliotek Det digitale, men også analoge bibliotek Det publiserende bibliotek

3 Fagbibliotektes primæroppgave Delta i kunnskapsutviklingen ved å stille til rådighet samlinger, kompetanse og tjenester av høy kvalitet og gi merverdi til: Undervisning Læringsmiljø Studiemiljø Forskning, utvikling og formidling Administrasjon

4 Læringsstøttende bibliotek Livslang læring Biblioteket som læringsarena Fra undervisning til læring Kunnskapsbasert praksis Bibliotekaren som formidler av informasjonskompetanse & -ferdigheter

5 Kvalitetsreformen Digitale vitenkilder, integrasjon institusjonens LMS Studentenes arbeidskrav fordrer bruk av litteratur utover pensum Kildekritikk og akademisk redelighet Mer forpliktende samarbeid mellom bibliotek- & fagansatte Informasjonskompetanse

6 Ferdigheter som gjør en person i stand til å identifisere når informasjon er nødvendig, og som setter vedkommende i stand til å lokalisere, vurdere og effektivt anvende denne informasjonen. Begrepet er nært knyttet til digital kompetanse som er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale verktøy og medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet.

7 Informasjonskompetanse Utvikling av informasjonskompetanse og digitale kompetanse har prioritet i utdanningssektoren. Akademisk redelighet og plagieringsproblematikken er sentrale elementer i dette arbeidet. En særlig aktuell utfordring er å integrere veiledning i informasjonskompetanse i de pedagogiske læringsplattformene (LMS) som brukes ved utdanningsinstitusjonene. http://www.abm-utvikling.no/bibliotek/bibliotekutvikling/kompetanseutvikling/informasjonskompetanse.html

8 Kvalifikasjonsrammeverk Kunnskap - Bachelor 1. syklus: kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet Ferdigheter - Master 2. syklus: kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer

9 Informasjonssirkelen

10 Informasjonskompetanse BA 1.studieår 2.studieår3.studieår Søk i kataloger Grunnleggende kildekunnskap Grunnleggende søkestrategier Artikkelgranskning Skrive og lese referanser Introduksjon til sentrale helsefaglige databaser Medisinsk emneordshierarki (Mesh) Systematisk artikkelsøk Dokumentasjon av søkeprosesser Erfaringsbasert kunnskap Søkestrategier ift helsefag Offentlig informasjon Artikkelsøk Studiedesign

11 Forskningsstøttende bibliotek Faglig støtte Administrativ støtte Forskningsdokumentasjon som en del av bibliotekfeltet Opphavsrett Publiseringskanaler (OA/nivå) Kunnskapsbasert praksis Bibliotekaren som vitenskapelig assistent

12 Har forskerne bruk for... de klassiske bokfagene? ”alt” på www, men bare nesten.. biblioteket må følge etter forskerne! hovedfokus på digital informasjon (øyeblikkelig) institusjonsarkiv (drift, motivasjonsarbeid, rådgiving, IPR) e-research (data baser, genomics, climate, meteorology, etc) digitalisering av spesielle samlinger

13 Digitale bibliotek Fra steintavler til Bibliotek 2.0 der brukerne bidrar med innhold og selv bestemmer hvordan data skal utnyttes. Men, e-biblioteket er ennå ikke her… Bibliotekaren som veiviser og medspiller

14 Publiserende bibliotek Publish on demand Open access Open archives Biblioteket som( i samarbeid med forfattere, forskere og myndigheter) tilrettelegger for enkel tilgang til kvalitetssikret informasjon.

15 Det integrerende bibibliotek Læringssenter Studiemiljø Faglig og sosial møteplass student – student student – ansatt ansatt – ansatt eksterne brukere Tverrfaglig arena Biblioteket som læringsarena

16 Kompetanseutvikling (Oppdatert) Kompetanse er nøkkelen til innflytelse i kunnskapsorganisasjoner! Livslang læring må også omfatte bibliotekansatte? Arbeide for rett og plikt til faglig fordypning i arbeidstiden. Organisasjonsarbeid både lokalt på arbeidsplassen og nasjonalt og internasjonalt gir mye faglig påfyll! Kompetanse betyr konkurranse på latin

17 Formelt rammeverk UH-bibliotek Lov om universiteter og høyskoler NOKUTs forskrift og kriterier Den årlige budsjettproposisjonen Offentlige utredninger og meldinger Kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning Rammeplaner

18 Lokalt rammeverk Institusjonenes strategidokumenter Studie- & fagplaner Organisasjonsstruktur og linjer Råd- og utvalgsstruktur -generelle -bibliotekspesifikke

19 Dannnelsesutvalget Og dette understreket Hagtvet på spørsmålet om hvis han fikk lære studentene tre ting som har med dannelse å gjøre(AP, 11.08.09 s. 7): Still et interessant spørsmål og skriv det ned Få hjelp til å finne den mest interessante litteraturen på området (min utheving) Diskuter med likesinnede! Les innstillingen her: http://www.uio.no/om_uio/uttalelser/dannelsesutvalgets-sluttdokument.pdf

20 Litteratur Evidensbaserat biblioteksarbete som en metod att stimulera kompetensutveckling http://dspace.bib.hb.se:8080/dspace/bitstream/2320/4059/1/HaglundHerron.pdf http://dspace.bib.hb.se:8080/dspace/bitstream/2320/4059/1/HaglundHerron.pdf Forskarservice http://dspace.mah.se/bitstream/2043/6118/1/MAHBIT_forskarserviceutredning_2008_inklbilagor.pdf http://dspace.mah.se/bitstream/2043/6118/1/MAHBIT_forskarserviceutredning_2008_inklbilagor.pdf Hernes, Gudmund. Kapital feil. Dagbladet 31.12.08 Hernes, G (2007) New Public Management og sosial kapital i den norske modellen http://www.ivarjohansen.no/temaer/privatisering-marked/538-new-public-management.html Information behaviour of the researcher of the future http://www.bl.uk/news/pdf/googlegen.pdf http://www.bl.uk/news/pdf/googlegen.pdf Ithaka’s 2006 Studies of Key Stakeholders in the Digital Transformation in Higher Education http://www.ithaka.org/research/Ithakas%202006%20Studies%20of%20Key%20Stakeholders%20in%20the%20Digital%2 0Transformation%20in%20Higher%20Education.pdf Unga forskares behov av informationssökning och IT-stöd http://www.kb.se/Dokument/Bibliotek/projekt/unga_forskares_behov_slutrapport.pdf http://www.kb.se/Dokument/Bibliotek/projekt/unga_forskares_behov_slutrapport.pdf


Laste ned ppt "Bibliotekenes plass i profesjonsutdanningene OU-kurs FFs fagpolitiske foreninger 10.-12.02.10 Mellom forandring og forankring? Hilde Trygstad Diakonhjemmet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google