Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid på kryss og tvers Bjarne Storset Fastlege Tingvoll Spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin Leder Møre og Romsdal legeforening.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid på kryss og tvers Bjarne Storset Fastlege Tingvoll Spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin Leder Møre og Romsdal legeforening."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeid på kryss og tvers Bjarne Storset Fastlege Tingvoll Spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin Leder Møre og Romsdal legeforening

2 ROP - Seminar Molde 23.4.2014Side 2

3 ROP - Seminar Molde 23.4.2014Side 3

4 ROP - Rus og psykiske lidelser Klar sammenheng mellom rusmisbruk og psykisk lidelse Dersom en pasient har en rusmisbrukslidelse, er det stor sannsynlighet for at vedkommende samtidig har en eller flere psykiske lidelser  ” Dobbeldiagnoser”. ROP - Seminar Molde 23.4.2014Side 4

5 ROP - Rus og psykiske lidelser Påvirker hverandre gjensidig Bedring av både symptomer og livskvalitet hvis koordinerer utredningen behandlingen av begge lidelsene samtidig Ansvarlig instans: ikke alltid like tydelig Tjenestenivåene samarbeider internt og mellom nivåene ROP - Seminar Molde 23.4.2014Side 5

6 Risiko Livstidsrisiko for psykisk lidelse i normalbefolkningen - 20 %. Hos rusmisbrukere 50 – 70 %. Livstidsrisiko for å få et rusproblem i normalbefolkningen 15 – 20 %. Hos pasienter med alvorlig psykiatrisk lidelse 60 – 70 % ROP - Seminar Molde 23.4.2014Side 6

7 ROP - Seminar Molde 23.4.2014 Hvordan kan vi kjenne igjen psykisk sykdom hos rusavhengige? Ikke så helt enkelt Normalitet Toleranse Psykisk sykdom Side 7

8 Sammenhenger Klar sammenheng mellom tidlige adferdsvansker – senere antisosial personlighetsforstyrrelse - og et alvorlig rusmisbruk. Selvmedikasjonsteorien kan forklare en del sammenhenger, men ikke alle. Der er en klar effekt av rusmidler på mange psykiske lidelser. ROP - Seminar Molde 23.4.2014Side 8

9 Selvmedisinering Rusmidler demper symptomer og gjør tilværelsen forbigående lettere for mange. Velger ofte dette fremfor sine vanlige medisiner. Maskerer mange psykiske symptomer ROP - Seminar Molde 23.4.2014Side 9

10 ROP-effekt En alvorlig psykisk lidelse og et langvarig rusmisbruk forårsaker endringer i hjernens synapsemekanismer, noe som igjen medfører supersensibilitet for indre og ytre påvirkninger Dette kan forklare at mange psykiatriske pasienter tåler lite av rusmidler (også alkohol). Forverrer den psykiatriske lidelsen etter hvert og gjør den resistent ROP - Seminar Molde 23.4.2014Side 10

11 Sentrale retningslinjer Personer med akutte psykoser skal ha rett til behandling i psykisk helsevern, uavhengig av om lidelsen er rusutløst eller ikke. For å ivareta et sammenhengende tilbud instansen som først kommer i kontakt med en person med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse sikre at personen følges opp i forhold til begge lidelser og vurdere behovet for individuell plan. ROP - Seminar Molde 23.4.2014Side 11

12 Sentrale retningslinjer fortsatt Selv om ansvaret plasseres ett sted, vil andre instanser også ha et ansvar. Det skal alltid etableres forpliktende samarbeid. Uenighet om ansvarsforhold må ikke føre til at pasienten får et dårligere behandlingstilbud og blir skadelidende. ROP - Seminar Molde 23.4.2014Side 12

13 Utfordringer Ser ikke rusproblemet bak den psykiske lidelsen Ser ikke psykiske lidelsen bak rusproblemet Desto større rusproblem- desto større ps. lidelse Imperativt med tidlig diagnose ROP - Seminar Molde 23.4.2014Side 13

14 Utfordringer 11  Medisinske  Sosialt/kulturelle  Psykologiske  Atferd ROP - Seminar Molde 23.4.2014Side 14

15 Definisjoner Komorbiditet er en generell betegnelse på samtidig tilstedeværelse av to eller flere lidelser «Dobbeldiagnose» ofte blir brukt om kombinasjonen alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse Upresise begreper fordi de ikke sier noe om hvilke sykdommer som blir omtalt. ROP - Seminar Molde 23.4.2014Side 15

16 Rusmiddeleffekt Spenningsreduksjon – avslapning – antidepressivt Reduser konsentrasjon, hukommelse, reaksjonshastighet og resoneringsevne Individuell sårbarhet – noen er meget følsom for de destabilisende effekter Helseskade: Ikke knyttet til avhengighet Skadelig bruk kan gi mye helseskade uten at det foreligger et avhengighetssyndrom. ROP - Seminar Molde 23.4.2014Side 16

17 Rusmiddeleffekt - Skadelig bruk Somatisk: hepatitt C Psykisk: depressive lidelser etter betydelig alkoholkonsum Skadelig bruk kan gi mye helseskade uten at det behøver å foreligge et avhengighetssyndrom F.eks komplisert benbrudd i forb. med julebord De med «moderat» konsum står for de største helseskadene ROP - Seminar Molde 23.4.2014Side 17

18 Rusmiddeleffekt - Avhengighetssyndrom minst 3 kriterier tilstede siste året sterk lyst eller følelse av tvang til å innta substansen problemer med å kontrollere substansinntaket med hensyn til innledning, avslutning og mengde fysiologisk abstinenstilstand når substansbruken har opphørt eller er redusert Utviklet toleranse Økende likegyldighet over andre gleder/interesser Opprettholder misbruk på tross av alvorlige helseskader ROP - Seminar Molde 23.4.2014Side 18

19 Grunnlag for behandling og samarbeid Helsepersonell har en plikt til å yte faglig forsvarlig helsehjelp Etiske problemer Respekt for brukeren og pasientens autonomi, selvbestemmelse og brukermedvirkning All helsehjelp: basert på respekt: grunnleggende for kontakt mellom alle mennesker – også ROP-pasienter Se medmennesker – ikke bare diagnoser ROP - Seminar Molde 23.4.2014Side 19

20 Høna eller egget? Vanskelig å avgjøre hvilken sykdom som kom først – primær – sekundær. Rusmiddelproblemet eller den psykiske lidelsen. 20ROP - Seminar Molde 23.4.2014

21 21 BEHANDLINGSTILNÆRMING Tre typer behandling. Tradisjonelt sett har sekvensiell behandling vært vanlig. Pasienten behandles først for rusproblemet og deretter for sine psykiske plager. Dette har vist seg lite effektivt. ROP - Seminar Molde 23.4.2014

22 BEHANDLINGSTILNÆRMING PARALLELLE behandlingstiltak har vært forsøkt, hvor pasienten behandles i to forskjellige behandlingsprogram samtidig. Dette har heller ikke gitt gode resultater. 22ROP - Seminar Molde 23.4.2014

23 Samtidighet! Forskning tyder på at begge lidelsene må behandles samtidig, helst av samme behandler Rusmiddelproblemet og den psykiske sykdommen begge er kroniske sykdommer som trenger psykiatrisk behandling. 23ROP - Seminar Molde 23.4.2014

24 Samtidighet 11 Den INTEGRERTE behandlingsformen har vist seg å gi best effekt. Samme behandler, eller behandlingsteam, gir det totale behandlingstilbudet både for rusproblematikk og psykiske lidelser samtidig. 24ROP - Seminar Molde 23.4.2014

25 25 BEHANDLING Pasienter med depressive lidelser og rusmiddelproblemer skal tilbys psykoterapeutisk behandling, ( evt gruppebehandling), og vurderes med tanke på medikamentell behandling. Høy grad av psykososial støtte er nødvendig. Optimistisk og empatisk holdning for å oppnå og opprettholde allianse med pasienten ROP - Seminar Molde 23.4.2014

26 Kryss og tvers-samarbeid Stort behov for nært samarbeid mellom de kommunale tjenester INNBYRDES – og mellom disse og spesialisthelsetjenestene. Felles kompetanseoppbygging, opplæring, kurs og seminarer for ansatte både i rustjenesten og i helsetjenesten. 26ROP - Seminar Molde 23.4.2014

27 Kartet i kommunene 122 000 mottakere av øk. Sosialhjelp 40% =50 000 personer, kan ha rusmiddelproblemer og opphopning av levekårsproblemer Dvs kommune med 5000 innbyggere=50 personer med rusmiddelproblemer og opphopning av levekårsproblemer Største utfordringen ved sosialkontorene: ROP- klienter! ROP - Seminar Molde 23.4.2014Side 27

28 Brukermedvirkning - pårørende Reell innflytelse på utformingen av tjenestene Opplever kontroll på viktige sider i livet sitt  bedre compliance/måloppnåelse Planlegging – utforming – drift av tjenestetilbud ROP-pasienter bør ha individuell plan Behandlingsplan med målsettinger/tidsperspektiv ROP - Seminar Molde 23.4.2014Side 28

29 Pårørende Har stor kunnskap om klienten Reduserer faren for tilbakefall Roller Kunnskapskilde Omsorgsgiver En del av nærmiljøet Ofte flere roller ROP - Seminar Molde 23.4.2014Side 29

30 Brukermedvirkning - pårørende 1.Behandlingen bør innrettes slik at brukeren blir i stand til å ta sine egne valg 2.Behandlingen bør innrettes slik at brukeren får informasjon om selvhjelp, selvhjelpsforståelse og eventuelt også brukerstyrte tiltak i sitt nærområde 3.Individuell plan bør utvikles for den enkelte som et middel til brukermedvirkning ROP - Seminar Molde 23.4.2014Side 30

31 Brukermedvirkning - pårørende 4.Behandlingsplan og målsetting om behandling skal utarbeides i samarbeid med brukeren 5.Pårørende bør så langt som mulig involveres i behandling og oppfølging når brukeren ønsker det 6.Mulighet for å involvere pårørende bør revurderes kontinuerlig i behandlingsforløpet ROP - Seminar Molde 23.4.2014Side 31

32 Brukermedvirkning - pårørende 7.Nære pårørende (voksne og barn) bør kartlegges med tanke på egne hjelpebehov og få tilbud om nødvendige støttetilbud uavhengig av behovene til den enkelte bruker 8.Tjenesteyter skal gi informasjon om tjenestetilbud til bruker og pårørende ROP - Seminar Molde 23.4.2014Side 32

33 Brukermedvirkning skal …. utvikle treffsikre tjenestetilbud i et samspill mellom system og individ der sluttproduktet er kvalitativt gode helsetjenester lokalt og sentralt. St.meld. Nr. 40( 2002-2003) ROP - Seminar Molde 23.4.2014Side 33

34 Brukermedvirkning forutsetter at man ikke lenger skal betrakte den hjelpetrengende som ensidig mottager av tjenester. Brukeren skal innta en rolle som aktiv deltager i sin egen behandlingsprosess (Rundskriv 1-60/2000 lov om pasientrettigheter) Lov om pasientrettigheter ROP - Seminar Molde 23.4.2014Side 34

35 Ideologi Brukerens eller brukernes medvirkning gjør oftest tiltaket/behandlingen bedre Medvirkning ansvarliggjør bruker i forhold til sitt eget liv og det gir selvrespekt, likeverd og mestringsevne Empowerment mobilisere folks egne krefter nøytralisere de krefter som bevirker avmakt Velferdsstaten: kan til dels undertrykke tjenestebrukere og marginaliserte grupper ROP - Seminar Molde 23.4.2014Side 35

36 Eksempler Arbeids og referansegrupper Kommunale brukerråd og samarbeidsutvalg Brukerstyrte tiltak Medvirkning gjennom samhandling ROP - Seminar Molde 23.4.2014Side 36

37 Før overveielse Overveielse Beslutning Forberedelse Handling Vedlikehold Forebygge tilbakefall Endringshjulet ROP - Seminar Molde 23.4.201437

38 Individuell plan Pasienter med behov for individuell plan skal kjenne til retten og få tilbud om hjelp til å utarbeide sin egen individuelle plan for å mestre liv og helse best mulig. ROP - Seminar Molde 23.4.2014Side 38

39 Møter og relasjoner Institusjon Sosialkontor Klient Psyk.sykeh. KIF Ruspol. Advokat Pårørende Lege ROP - Seminar Molde 23.4.2014Side 39

40 Institusjon Sosialkontor Klient Ruspol. Psyk.sykeh. KIF Skole Fengsel Advokat Pårørende Lege ROP - Seminar Molde 23.4.2014Side 40

41 OPPSKRIFT FOR MØTER Klar og motivert utvelgelse Hvem deltar hvor og når Alles virkelighet er virkelig nok Sett agenda Lag bestillinger Konkluder !!! ROP - Seminar Molde 23.4.2014Side 41

42 Hvem blir forskjellsbehandlet…….. ROP - Seminar Molde 23.4.2014Side 42

43 Oppsummering Stort behov for nært samarbeid mellom de kommunale tjenester innbyrdes – og mellom disse og spesialisthelsetjenestene. Felles kompetanseoppbygging, opplæring, kurs og seminarer for ansatte både i rustjenesten og i helsetjenesten. Brukermedvirkning & pårørende ROP - Seminar Molde 23.4.2014Side 43

44


Laste ned ppt "Samarbeid på kryss og tvers Bjarne Storset Fastlege Tingvoll Spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin Leder Møre og Romsdal legeforening."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google