Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forslag til revidert Grøntplan for Oslo

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forslag til revidert Grøntplan for Oslo"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forslag til revidert Grøntplan for Oslo
Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling. Forslag til revidert Grøntplan for Oslo Kommunedelplan for den blågrønne strukturen i Oslos byggesone 1

2 Bakgrunn for planarbeidet
Plan- og bygningsetaten er gitt i oppdrag å revidere gjeldende Grøntplan (vedtatt ). Kommuneplan 2004: ”Det skal foretas en gjennomgang og oppdatering av Grøntplanen, ..” Byøkologisk program : ”…kommunedelplanen for grønnstruktur tas opp til revisjon for å tilpasses føringene i Byøkologisk program”

3 Bakgrunn for planarbeidet
Stor befolkningsvekst og fortetting av byggesonen medfører: økt utbyggingspress på ubebygde områder, inkl. grøntområder mer belastning på eksisterende grøntområder økt behov for nye grøntområder Økt fokus i overordnede planer: blågrønn struktur biologisk mangfold strandsonen tilpasning til framtidige klimaendringer

4 Forslag til revidert Grøntplan - planområdet
Grøntplan for Oslo gjelder for grønnstrukturen innenfor byggesonen - 1/3 del av totalarealet på dekar. Egen kommunedelplan for Marka (KDP 6 Oslos del av marka) samt Markaloven

5 Forslag til revidert Grøntplan Innhold og avgrensning
Planen er: en tematisk kommunedelplan for å sikre byens blågrønne struktur Planen er ingen: detaljert plan for utforming, opparbeiding og forvaltning av grøntområdene gjennomføringsplan

6 Forslag til revidert Grøntplan Innhold og avgrensning
Planen skal sikre: en struktur av parker, natur- og friområder et overordnet turveinett eksisterende vassdrag samt gjenåpning av utvalgte vassdrag eksisterende gravlunder blågrønne verdier i hele byggesonen

7 Forslag til revidert Grøntplan Innhold og avgrensning
Planen omtaler følgende arealtyper, hvor det ikke fremmes planforslag: skole- og parsellhager landbruksområder boligtilknyttede grøntområder (villahager m.m.) grøntområder tilknyttet institusjoner/arbeidsplasser (uteareal for barnehager m.m.)

8

9 VEDLEGG TIL PLANEN Evaluering av gjeldende Grøntplan Oppsummering av forhåndsuttalelser og bemerkninger Registrering av grøntområder bydelsvis Metode for dekningsanalyse Lokalklima og luftkvalitet Lukkede vassdrag aktuelle for gjenåpning Områder med arealbruksformål i motstrid til arealbruksformål i Grøntplan

10 Oppbygging av planen

11 Overordnede mål Mål 1: Planen skal bidra til å bevare og styrke Oslos særpreg som ”den blågrønne byen mellom åsene og fjorden”. Mål 2: Planen skal bidra til å dekke befolkningens behov for grønne rekreasjonsområder innenfor byggesonen. Mål 3: Planen skal bidra til en byutvikling i tråd med byøkologiske prinsipper.

12 5 planstrategier Strategi 1: Sikre et sammenhengende grønt nettverk
Strategi 2: Sikre god dekning av grøntområder Strategi 3: Tilrettelegge for et variert tilbud av grøntområder Strategi 4: Videreutvikle den blågrønne strukturen Strategi 5: Utnytte grønnstrukturen for å oppnå bedre lokalklima, luftkvalitet og vannbalanse

13 Landskap, lokalklima og luftkvalitet
Identifisering av viktige landskapsverdier Grønnstrukturens betydning for lokalklima og lokal luftkvalitet (Asplan Viak). 13 13

14 Registrerte grøntområder

15 Operaallmenningen Akerselvallmenningen Stasjonsallmenningen Dronning Eufemias gt Havnepromenaden Gondolbanen

16 Dekningsanalyse - mangelområder
Mangel på små parker Mangel på mellomstore parker Mangel på store parker Ikke tilgang til 1 daa park innen 250 m gangavstand Ikke tilgang til 5 daa park innen 500 m gangavstand Ikke tilgang til 100 daa park innen 1000 m gangavstand

17 Eksempler på parker av ulik størrelse
Frognerparken ca 500 daa Olaf Ryes plass 10 daa Lekeplass Tøyen – 2 daa St. Hanshaugen 90 daa 17

18 Sammenstilling av mangelkart

19 Befolkningstetthet – parker

20 Park, natur- og friområder
Utsnitt av plankart Park, natur- og friområder Planmessig sikrede grøntområder opprettholdes Forslag til ny sikring av park, natur- og friområder

21 Nye park, natur- og friområder

22 Hovedturveinettet

23 Utsnitt av plankart – hovedturveinettet
Turveier: nåværende framtidig prinsipptrasé for framtidig turdrag Annen viktig gangforbindelse Krysningspunkter

24 Utsnitt av plankart – vassdrag
Bevaring av eksisterende vassdrag: - byggefritt belte på 12 og 20 meter Forslag til gjenåpning av utvalgte lukkede bekker og elvestrekninger

25 Vassdrag – gjenåpning 25 25

26 Ivaretakelse av blågrønne verdier i hele byggesonen
Generelle bestemmelser (§ 3) og retningslinjer (R1) for å ivareta: trær og annen vegetasjon natur- og landskapsverdier lokalklima og lokal luftkvalitet lokal overvannshåndtering Lokal overvannshåndtering, Bjølsen studentby

27 Trær langs viktige kommunikasjonsårer
Bestemmelse (§ 5.4): åpner for ulike treplantingsprinsipp (ikke bare allé) at det foretas lokale vurderinger gjelder kun større tiltak kulturminnemyndighetene er sikret uttalelsesrett til alle tiltak knyttet til bestemmelsen


Laste ned ppt "Forslag til revidert Grøntplan for Oslo"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google