Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forslag til revidert Grøntplan for Oslo Kommunedelplan for den blågrønne strukturen i Oslos byggesone Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forslag til revidert Grøntplan for Oslo Kommunedelplan for den blågrønne strukturen i Oslos byggesone Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forslag til revidert Grøntplan for Oslo Kommunedelplan for den blågrønne strukturen i Oslos byggesone Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling.

2 Bakgrunn for planarbeidet Plan- og bygningsetaten er gitt i oppdrag å revidere gjeldende Grøntplan (vedtatt 15.12.93). Kommuneplan 2004: ”Det skal foretas en gjennomgang og oppdatering av Grøntplanen,..” Byøkologisk program 2002-2014: ”…kommunedelplanen for grønnstruktur tas opp til revisjon for å tilpasses føringene i Byøkologisk program”

3 Bakgrunn for planarbeidet Stor befolkningsvekst og fortetting av byggesonen medfører: –økt utbyggingspress på ubebygde områder, inkl. grøntområder –mer belastning på eksisterende grøntområder –økt behov for nye grøntområder Økt fokus i overordnede planer: –blågrønn struktur –biologisk mangfold –strandsonen –tilpasning til framtidige klimaendringer

4 Forslag til revidert Grøntplan - planområdet Grøntplan for Oslo gjelder for grønnstrukturen innenfor byggesonen - 1/3 del av totalarealet på 150 000 dekar. Egen kommunedelplan for Marka (KDP 6 Oslos del av marka) samt Markaloven

5 Forslag til revidert Grøntplan Innhold og avgrensning Planen er: en tematisk kommunedelplan for å sikre byens blågrønne struktur Planen er ingen: detaljert plan for utforming, opparbeiding og forvaltning av grøntområdene gjennomføringsplan

6 Forslag til revidert Grøntplan Innhold og avgrensning Planen skal sikre: en struktur av parker, natur- og friområder et overordnet turveinett eksisterende vassdrag samt gjenåpning av utvalgte vassdrag eksisterende gravlunder blågrønne verdier i hele byggesonen

7 Forslag til revidert Grøntplan Innhold og avgrensning Planen omtaler følgende arealtyper, hvor det ikke fremmes planforslag: skole- og parsellhager landbruksområder boligtilknyttede grøntområder (villahager m.m.) grøntområder tilknyttet institusjoner/arbeidsplasser (uteareal for barnehager m.m.)

8

9 VEDLEGG TIL PLANEN 1.Evaluering av gjeldende Grøntplan 2.Oppsummering av forhåndsuttalelser og bemerkninger 3.Registrering av grøntområder bydelsvis 4.Metode for dekningsanalyse 5.Lokalklima og luftkvalitet 6.Lukkede vassdrag aktuelle for gjenåpning 7.Områder med arealbruksformål i motstrid til arealbruksformål i Grøntplan

10 Oppbygging av planen

11 Overordnede mål Mål 1: Planen skal bidra til å bevare og styrke Oslos særpreg som ”den blågrønne byen mellom åsene og fjorden”. Mål 2: Planen skal bidra til å dekke befolkningens behov for grønne rekreasjonsområder innenfor byggesonen. Mål 3: Planen skal bidra til en byutvikling i tråd med byøkologiske prinsipper.

12 5 planstrategier Strategi 1: Sikre et sammenhengende grønt nettverk Strategi 2: Sikre god dekning av grøntområder Strategi 3: Tilrettelegge for et variert tilbud av grøntområder Strategi 4: Videreutvikle den blågrønne strukturen Strategi 5: Utnytte grønnstrukturen for å oppnå bedre lokalklima, luftkvalitet og vannbalanse

13 Landskap, lokalklima og luftkvalitet Identifisering av viktige landskapsverdier Grønnstrukturens betydning for lokalklima og lokal luftkvalitet (Asplan Viak).

14 Registrerte grøntområder

15 Operaallmenningen Akerselvallmenningen Stasjonsallmenningen Dronning Eufemias gt Havnepromenaden Gondolbanen

16 Dekningsanalyse - mangelområder Mangel på små parker Ikke tilgang til 1 daa park innen 250 m gangavstand Ikke tilgang til 5 daa park innen 500 m gangavstand Ikke tilgang til 100 daa park innen 1000 m gangavstand Mangel på mellomstore parker Mangel på store parker

17 Lekeplass Tøyen – 2 daaSt. Hanshaugen 90 daa Olaf Ryes plass 10 daaFrognerparken ca 500 daa Eksempler på parker av ulik størrelse

18 Sammenstilling av mangelkart

19 Befolkningstetthet – parker

20 Utsnitt av plankart Park, natur- og friområder Planmessig sikrede grøntområder opprettholdes Forslag til ny sikring av park, natur- og friområder

21 Nye park, natur- og friområder

22 Hovedturveinettet

23 Turveier: nåværende framtidig prinsipptrasé for framtidig turdrag Utsnitt av plankart – hovedturveinettet Krysningspunkter Annen viktig gangforbindelse

24 Utsnitt av plankart – vassdrag Bevaring av eksisterende vassdrag: - byggefritt belte på 12 og 20 meter Forslag til gjenåpning av utvalgte lukkede bekker og elvestrekninger

25 Vassdrag – gjenåpning

26 Ivaretakelse av blågrønne verdier i hele byggesonen Generelle bestemmelser (§ 3) og retningslinjer (R1) for å ivareta: trær og annen vegetasjon natur- og landskapsverdier lokalklima og lokal luftkvalitet lokal overvannshåndtering Lokal overvannshåndtering, Bjølsen studentby

27 Trær langs viktige kommunikasjonsårer Bestemmelse (§ 5.4): –åpner for ulike treplantingsprinsipp (ikke bare allé) –at det foretas lokale vurderinger –gjelder kun større tiltak –kulturminnemyndigh etene er sikret uttalelsesrett til alle tiltak knyttet til bestemmelsen


Laste ned ppt "Forslag til revidert Grøntplan for Oslo Kommunedelplan for den blågrønne strukturen i Oslos byggesone Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google