Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny helsehverdag Hemne 09. nov 2011. Skal si litt om -hvorfor en reform -planlegging ny helsehverdag -prosess -løsninger -økonomi -hva gjør Hemne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny helsehverdag Hemne 09. nov 2011. Skal si litt om -hvorfor en reform -planlegging ny helsehverdag -prosess -løsninger -økonomi -hva gjør Hemne."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny helsehverdag Hemne 09. nov 2011

2 Skal si litt om -hvorfor en reform -planlegging ny helsehverdag -prosess -løsninger -økonomi -hva gjør Hemne

3 Utfordringene 1.Sukker, tobakk, alkohol, bevegelse 2.For lite koordinerte tjenester 3.For lite forebygging iht alle aldre 4.Flere eldre eldre vs økonomi 5.Brukere er kravstore 6.……….

4 Kronisk syk Framtid I dag Forebygging Tidlig fase Kostnader KomplikasjonerDiagnose Diabetes, rus, kols, overvekt, psykiske lidelser Hvorfor samhandlingsreformen?

5 Nasjonal helse- og omsorgsplan Kommunene skal få en utvidet rolle i den samlede helse- og omsorgstjenesten Loven gir retning iht Hvilke pasienter gjelder det? Hvilke tjenester må etableres? Hvilken kompetanse vil det bli bruk for?

6 Nytt lovverk fra 1. jaunuar Ny helse- og omsorgslov erstatter dagens sosialtjenestelov kommunehelselov -Ny lov om folkehelse – helseuavhengig, retter seg mot samfunn -Endringer i pasientrettighetsloven – rettigheter, saksbehandling o.l flyttes hit -Endringer i helsepersonelloven – omfatter alle som jobber i tjenesten Samhandlingsreformen er en retningsreform – fases inn mot Alt skal ikke være klart til nyttår. Rus / psykiatri? Andre diagnosegrupper? Kommer sannsynligvis senere

7 Hva er nytt? -Fokus på forebygging og ”venstreforskyving” av helsetjenester gjennomsyrer lovverket -Medfinansiering – incitament -Betaling for ferdigbehandlede pasienter – incitament -Døgnåpen øyeblikkelig hjelp mot Dagtilbud demente mot Krav på pasientkoordinator -Lovpålagte avtaler mellom helseforetak og kommuner -Verdighetsgaranti -Brukermedvirkning  betyr bl.a brukerundersøkelser og brukerdialog -Ny fastlegeforskrift varslet – større ansvar for pasienter på liste (påvirker bl.a. dagens dagvakt)

8 Hvordan er partnerskapet i SiO rigget SiOs 12 eierkommuner St.Olavs Hospital Universitetssykehus Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal KS Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Helsedirektoratet Norsk Helsenett SF SINTEF NTNU HiST, avdeling for sykepleierutdanning Pasient- og brukerombudet Diabetesforbundet Kreftforeningen Midt-Norge Trondheim Helseklynge/Senter for samhandling Sykehusapotekene Midt-Norge

9 Drift SiO Leder av regional arbeidsgruppe Torger Aarvaag Lokale prosjektleder Hemne Svein Johny Forren Lokal arbeidsgruppe Hemne (7 personer) Delprosjektleder folkehelse Liv Riseth Delprosjektleder pasientforløp Marit Rostad Delprosjektleder IKT Asbjørn Bjørgan Prosjektleder Svein Jarle Midtøy Rådgiver Anders Grimsmo Rådgiver Ottar Vist Rådgiver Asle Brustad

10 Ståsteds- analyse Scenarier 2030 GAP- analyse Veivalg- prosess Forslag til løsning Hovedforløp Hovedtema/ prosesser Delprosjekt Fra plan til vedtak til drift Fore- byggende Pasient- forløp Forsker- prosjekt IKT Styrings- modell Økonomi Kom- petanse JUS Sam- handlng Struktur Forsker- prosjekt → Politisk behandling Reformstart / Implementering 5 år

11 Noen sammenhenger SiO har 12 eierkommuner LiO eies av 10 kommuner LiO vil bli lagt inn i SiO for å sikre adm. fagmiljø SiO forhandler med Helseforetak som region LiO er lokalisert til Orkdal Sykehus SiO er med i utredningsgruppe for framtidens Orkdal Sykehus Mulig ny kreftavdeling ved Orkdal sykehus Kreftprosjekt i SiO-regionen Samarbeid med Kreftforeningen Midt-Norge

12 Det er én verdikjede i helsetjenesten - pasientforløpet SykehusSykehjem HjemmetjenesteFastlegebesøk - Fra første kontakt med helsetjenesten for et problem, evt. en ny episode med tidligere avsluttet problem, til siste kontakt for problemet

13 tjenestene kjeden gskjeden ndlingen Samhandlingskjedene i helsetjenesten Bedre problemforståelse og kunnskaper om samhandlingen og muligheter Organisasjonsutvikling og IKT går hand i hand Bedre tilrettelegging forvaltningsmessig og økonomisk Servise og støtte Den akuttmedisinske Den medisinske samhandlingskjeden Omsorgs- og rehabiliterin Den veiledede samha Suksessfaktorer: Kommune- helsetjenesten Kommune- helsetjenesten Spesialist- helsetjeneste n Spesialist- helsetjeneste n

14 Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH) Samarbeidsprosjekt –St. Olavs hospital (inkl. Orkdal sykehus) og Molde sykehus –Trondheim, Orkdal, Hitra, Surnadal, Sunndal og Fræna –Hemit/Helse Midt-Norge, NTNU og Sintef Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen (SiO) –Pluss 10 kommuner Mål: Utvikle en helhetlig samhandlingskjede for kronisk syke og eldre med vekt på forebygging og aktivisering av pasient, og støttet av IKT –Færre innleggelser –Mindre behov for kommunale tjenester –Høyere grad av egenmestring

15 Samhandlingskjeden : Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH) – Bruk av ELIN- meldinger Poliklinikk Hjem: Bruker/pårørende Sykehus Bestillerkontor Fastlege Hjemmetjeneste Besøk hos fastlege etter 2 uker Pasienten vurderes utreiseklar Besøk av sykepleier innen 3 dager Mottak i sykehus Daglig observasjon og tjenesteyting 4 ukers samtale med primærkontakt Utredning/behandling, avdeling Legevakt Fysio-/ergoterapi Sykehjem Daglig observasjon og tjenesteyting Innleggelse kortidsopphold Innleggelse kortids- opphold Oppfølging fastlege Lege vakt LV- sentral Fastlege Primær- kontakt/- sykepleier Nettverk s-møte Kontakt- person Pasienten blir dårligere Start Ny episode Forsterket hjemmetjeneste Orientering om tjenestetilbud Medisinske opplysninger Helseopplysninger til lege Overføring legemiddeloppl Forespørsel om time Melding om innlagt pasient Helseopplysninger ved søknad Melding utskrivningsklar pasient Utskrivningsrapport Melding om utskrevet pasient Spørsmål og svar - forespørsel ELIN - meldinger Innleggelsesrapport Henvisning 12 13

16 Økonomi Betaling for ferdigbehandlede pasienter kr pr døgn fra 1/ Medfinansiering alle innleggelser og polikliniske konsultasjoner medisinske diagnoser 20 % (tak pr pasient). Kommunen får ca. 5,2 mill i 2012 for å dekke medfinansiering og ferdigbehandlede pasienter – ca 4,2 mill til medfinansiering og ca 1 mill til ferdigbehandlede. Øremerking av oppstartilskudd til dagplasser demente Felles finansiering helseforetak og kommuner øyeblikkelig hjelp

17 Hva gjør Hemne + 11 kommuner Etablerer regional samhandlingsenhet/ø-hjelp post Utvikler basismodell i kommunene Regionalt folkehelsearbeid Driver mange FoU-prosjekter (kompetanse, IKT…) Forhandler med helseforetak som region

18 Modell nivå

19 Lokalmedisinske tjenester Tjenester fra kommunehelsetjenesten spesialisthelsetjenesten Administrasjons- og systemarbeid - helseovervåking, miljørettet helsearbeid, folkehelsearbeid, strategisk planlegging, avtaleverk, IKT-opplæring og drift 2.Interkommunalt samarbeid - der kommunene blir for små til å sikre kompetanse, rekruttering og robuste tjenester (dagens tjenester og nye tjenester) 3.Desentraliserte spesialisthelsetjenester - DMS, ambulerende team, deltagelse lokalt og oppfølging ved utskriving 4.Samarbeidstiltak mellom kommuner og sykehus - LMS-senter, ambulante team, akutt poliklinikk, observasjonsplasser/FAM, praksiskonsulentordning, hospitering Fra Hallingdal Lokalmedisinske senter (etter A. Grimsmo)

20 Videre løp i Hemne Få opp rutiner for bruk av kommunens helse- og omsorgstjenester som alternativ til sykehusinnleggelse tidligst mulig  medfinansiering Stor forskjell på uttak av sykehustjenester kommunene imellom Lokalt prosjekt med lokal prosjektleder for analyse og utvikling av helse- og omsorgstjenestene med utgangspunkt i ståstedsanalyse og reformens intensjoner  strukturer  arbeidsmåter  kompetanse  koordinering internt, mot HF og mot SiO (hjemmebesøk, friskliv, rehabilitering, pasientkoordinator). Forebygging  mestringsplan – arbeidet startet opp Avtaler med andre kommuner – bilateralt?

21 Anslag 2012 InnbyggereOver 67 årOver 80 årKr pr innb KommuneKroner Surnadal Rindal Halsa Hemne Snillfjord Hitra Frøya Oppdal Rennebu Meldal Orkdal Skaun Agdenes

22 Vi må skape et handlingsrom ved å vri tjenestene mot forebygging Vi må frigjøre ressurser til å skape noe nytt Vi må basere oss på kunnskap gjennom analyse av tjenester Tiltak må målrettes


Laste ned ppt "Ny helsehverdag Hemne 09. nov 2011. Skal si litt om -hvorfor en reform -planlegging ny helsehverdag -prosess -løsninger -økonomi -hva gjør Hemne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google