Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny helsehverdag Hemne 09. nov 2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny helsehverdag Hemne 09. nov 2011"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny helsehverdag Hemne 09. nov 2011

2 Skal si litt om hvorfor en reform planlegging ny helsehverdag prosess
løsninger økonomi hva gjør Hemne

3 Utfordringene Sukker, tobakk, alkohol, bevegelse
For lite koordinerte tjenester For lite forebygging iht alle aldre Flere eldre eldre vs økonomi Brukere er kravstore ………. 3

4 Hvorfor samhandlingsreformen?
I dag Diabetes, rus, kols, overvekt, psykiske lidelser Framtid Kostnader Tallene gjelder alle over 20 år (i underkant av 3,6 mill mennesker) har diabetes, fordelt slik: (4,5%) har kjent diabetes (4,5%) har ukjent diabetes I tillegg er det (8-9% av alle over 20 år) som har høy risiko for å få diabetes type 2 på grunn av glukoseintoleranse. Altså er det % av befolkningen over 20 år som har eller står i fare for å få diabetes type2. Forebygging Tidlig fase Diagnose Kronisk syk Komplikasjoner 4

5 Nasjonal helse- og omsorgsplan
Kommunene skal få en utvidet rolle i den samlede helse- og omsorgstjenesten Loven gir retning iht Hvilke pasienter gjelder det? Hvilke tjenester må etableres? Hvilken kompetanse vil det bli bruk for?

6 Nytt lovverk fra 1. jaunuar 2012
Ny helse- og omsorgslov erstatter dagens sosialtjenestelov kommunehelselov Ny lov om folkehelse – helseuavhengig, retter seg mot samfunn Endringer i pasientrettighetsloven – rettigheter, saksbehandling o.l flyttes hit Endringer i helsepersonelloven – omfatter alle som jobber i tjenesten Samhandlingsreformen er en retningsreform – fases inn mot Alt skal ikke være klart til nyttår. Rus / psykiatri? Andre diagnosegrupper? Kommer sannsynligvis senere

7 Hva er nytt? Fokus på forebygging og ”venstreforskyving” av
helsetjenester gjennomsyrer lovverket Medfinansiering – incitament Betaling for ferdigbehandlede pasienter – incitament Døgnåpen øyeblikkelig hjelp mot 2016 Dagtilbud demente mot 2016 Krav på pasientkoordinator Lovpålagte avtaler mellom helseforetak og kommuner Verdighetsgaranti Brukermedvirkning  betyr bl.a brukerundersøkelser og brukerdialog Ny fastlegeforskrift varslet – større ansvar for pasienter på liste (påvirker bl.a. dagens dagvakt)

8 Hvordan er partnerskapet i SiO rigget
SiOs 12 eierkommuner St.Olavs Hospital Universitetssykehus Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal KS Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Helsedirektoratet Norsk Helsenett SF SINTEF NTNU HiST, avdeling for sykepleierutdanning Pasient- og brukerombudet Diabetesforbundet Kreftforeningen Midt-Norge Trondheim Helseklynge/Senter for samhandling Sykehusapotekene Midt-Norge

9 Drift SiO Leder av regional arbeidsgruppe Torger Aarvaag
Lokale prosjektleder Hemne Svein Johny Forren Lokal arbeidsgruppe Hemne (7 personer) Delprosjektleder folkehelse Liv Riseth Delprosjektleder pasientforløp Marit Rostad Delprosjektleder IKT Asbjørn Bjørgan Prosjektleder Svein Jarle Midtøy Rådgiver Anders Grimsmo Rådgiver Ottar Vist Rådgiver Asle Brustad

10 Fra plan til vedtak til drift Reformstart / Implementering
Forsker-prosjekt Forsker-prosjekt Forsker-prosjekt Forsker-prosjekt Delprosjekt Pasient-forløp Fore-byggende Ståsteds-analyse Scenarier 2030 GAP-analyse Veivalg-prosess Forslag til løsning Reformstart / Implementering Hovedforløp Politisk behandling IKT JUS Økonomi Hovedtema/prosesser 5 år Sam-handlng Kom-petanse Styrings-modell Struktur

11 Noen sammenhenger SiO har 12 eierkommuner LiO eies av 10 kommuner
LiO vil bli lagt inn i SiO for å sikre adm. fagmiljø SiO forhandler med Helseforetak som region LiO er lokalisert til Orkdal Sykehus SiO er med i utredningsgruppe for framtidens Orkdal Sykehus Mulig ny kreftavdeling ved Orkdal sykehus Kreftprosjekt i SiO-regionen Samarbeid med Kreftforeningen Midt-Norge

12 Det er én verdikjede i helsetjenesten - pasientforløpet
- Fra første kontakt med helsetjenesten for et problem, evt. en ny episode med tidligere avsluttet problem, til siste kontakt for problemet Sykehus Sykehjem Hjemmetjeneste Fastlegebesøk 12

13 Samhandlingskjedene i helsetjenesten
Servise og støtte Den akuttmedisinske Den medisinske samhandlingskjeden Omsorgs- og rehabiliterin Den veiledede samha tjenestene kjeden gskjeden ndlingen Kommune- helsetjenesten Spesialist- helsetjenesten Suksessfaktorer: Bedre problemforståelse og kunnskaper om samhandlingen og muligheter Organisasjonsutvikling og IKT går hand i hand Bedre tilrettelegging forvaltningsmessig og økonomisk 13

14 Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH)
Samarbeidsprosjekt St. Olavs hospital (inkl. Orkdal sykehus) og Molde sykehus Trondheim, Orkdal, Hitra, Surnadal, Sunndal og Fræna Hemit/Helse Midt-Norge, NTNU og Sintef Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen (SiO) Pluss 10 kommuner Mål: Utvikle en helhetlig samhandlingskjede for kronisk syke og eldre med vekt på forebygging og aktivisering av pasient, og støttet av IKT Færre innleggelser Mindre behov for kommunale tjenester Høyere grad av egenmestring 14

15 Samhandlingskjeden: Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH) – Bruk av ELIN-meldinger
Ny episode Daglig observasjon og tjenesteyting Pasienten blir dårligere Daglig observasjon og tjenesteyting 1 Melding om innlagt pasient Hjem: Bruker/pårørende 2 Helseopplysninger ved søknad Besøk av sykepleier innen 3 dager 4 ukers samtale med primærkontakt Primær-kontakt/-sykepleier 3 Melding utskrivningsklar pasient Forsterket hjemmetjeneste Hjemmetjeneste Nettverks-møte Kontakt-person 13 4 Melding om utskrevet pasient Innleggelse kortids-opphold 6 Innleggelse kortidsopphold 5 Utskrivningsrapport Sykehjem 13 7 11 6 6 Forespørsel om time 8 10 Fysio-/ergoterapi 8 11 9 11 7 Orientering om tjenestetilbud 11 Fastlege Besøk hos fastlege etter 2 uker Fastlege 6 Oppfølging fastlege 8 Helseopplysninger til lege 5 4 9 Overføring legemiddeloppl Legevakt 3 Legevakt LV-sentral 11 10 Medisinske opplysninger 2 Bestillerkontor Vi har plassert ELIN meldingene i samhandlingen 1 12 11 Spørsmål og svar - forespørsel 13 Poliklinikk 12 Innleggelsesrapport Pasienten vurderes utreiseklar Mottak i sykehus Sykehus 13 Henvisning Utredning/behandling, avdeling Start 15

16 Økonomi Betaling for ferdigbehandlede pasienter kr pr døgn fra 1/1 2012 Medfinansiering alle innleggelser og polikliniske konsultasjoner medisinske diagnoser 20 % (tak pr pasient). Kommunen får ca. 5,2 mill i 2012 for å dekke medfinansiering og ferdigbehandlede pasienter – ca 4,2 mill til medfinansiering og ca 1 mill til ferdigbehandlede. Øremerking av oppstartilskudd til dagplasser demente Felles finansiering helseforetak og kommuner øyeblikkelig hjelp

17 Hva gjør Hemne + 11 kommuner
Etablerer regional samhandlingsenhet/ø-hjelp post Utvikler basismodell i kommunene Regionalt folkehelsearbeid Driver mange FoU-prosjekter (kompetanse, IKT…) Forhandler med helseforetak som region

18 Modell nivå

19 Fra Hallingdal Lokalmedisinske senter (etter A. Grimsmo)
Administrasjons- og systemarbeid - helseovervåking, miljørettet helsearbeid, folkehelsearbeid, strategisk planlegging, avtaleverk, IKT-opplæring og drift Interkommunalt samarbeid - der kommunene blir for små til å sikre kompetanse, rekruttering og robuste tjenester (dagens tjenester og nye tjenester) Desentraliserte spesialisthelsetjenester - DMS, ambulerende team, deltagelse lokalt og oppfølging ved utskriving Samarbeidstiltak mellom kommuner og sykehus - LMS-senter, ambulante team, akutt poliklinikk, observasjonsplasser/FAM, praksiskonsulentordning, hospitering Samhandlingsenheten knyttet til LIO vil bli et helt nødvendig og sentralt redskap for at kommunene skal oppfylle lovkrav, ved at en systematiserer ressursbruken og kompetansen i hele regionen (for de kommunene som er med), slik at en enkeltkommune har de andre kommunene å støtte seg til både hva gjelder desentraliserte spesialisthelsetjenester, ambulant kompetanse og sårbare tilbud. I tillegg vil samhandlingsenheten bli portvokteren for overgangene mellom tjenestenivåene samt navet i det interkommunale samarbeidet innenfor helse (senere også andre individtjenester). Uten samhandlingsenheten vil de 13 kommunene stå ribba til skinnet i møtet med forventningene til oppbygging lokalt og regionalt, både fra staten og foretakene. I møte med HMN forrige uke ble det signalisert at reduksjon av aktivitet og antallet senger som følge av utskrivingsklare, øyeblikkelig hjelp/døgntilbud samt kommunal medfinansiering, starter før kommende årsskifte for å få effekt i Dette forutsetter at kommunene i Orkdalsregionen er rigget for å ta over. OBS-senger, etterbehandlingssenger, øyeblikkelig hjelp, intermediærpost, DMS – mange begrep. Vet ikke nøyaktig hva det blir. Statlige incitamenter er en ting – forskningf / kunnskp om hva som virker må også styre oss. Sykehus og kommuner(pasient) kan ha langsiktig nytte av samarbeid uten statlig finansiering – på tvers av ansvarsområdenme. Dette må utredes nærmere. Noe av dette kan ikke kommunene i regionen drive selv. Det krever lege og sykepleier 24/7. Ingen av kommunene har det. Jfr Fosen. Lokalmedisinske tjenester Tjenester fra Tjenester fra kommunehelsetjenesten spesialisthelsetjenesten 1 4

20 Videre løp i Hemne Få opp rutiner for bruk av kommunens helse- og omsorgstjenester som alternativ til sykehusinnleggelse tidligst mulig  medfinansiering Stor forskjell på uttak av sykehustjenester kommunene imellom Lokalt prosjekt med lokal prosjektleder for analyse og utvikling av helse- og omsorgstjenestene med utgangspunkt i ståstedsanalyse og reformens intensjoner  strukturer  arbeidsmåter  kompetanse  koordinering internt, mot HF og mot SiO (hjemmebesøk, friskliv, rehabilitering, pasientkoordinator). Forebygging  mestringsplan – arbeidet startet opp Avtaler med andre kommuner – bilateralt?

21 Anslag 2012 Innbyggere Over 67 år Over 80 år Kr pr innb Kommune Kroner 67+ 80+ Surnadal 5947 662 345 1 016 9 131 17 521 Rindal 2079 241 174 920 7 939 10 996 Halsa 1640 216 118 1 251 9 500 17 391 Hemne 4228 477 227 986 8 739 18 364 Snillfjord 991 120 68 837 6 916 12 204 Hitra 4382 471 232 1 109 10 317 20 946 Frøya 4345 444 259 1 169 11 437 19 607 Oppdal 6730 698 367 844 8 138 15 478 Rennebu 2586 331 183 912 7 128 12 893 Meldal 3899 428 326 1 434 13 066 17 154 Orkdal 11440 1040 540 996 10 961 21 110 Skaun 6784 518 257 832 10 903 21 975 Agdenes 1721 203 140 1 027 8 708 12 626

22 Vi må skape et handlingsrom ved å vri tjenestene mot forebygging Vi må frigjøre ressurser til å skape noe nytt Vi må basere oss på kunnskap gjennom analyse av tjenester Tiltak må målrettes


Laste ned ppt "Ny helsehverdag Hemne 09. nov 2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google