Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Støtteforeningen for omkomne etter ulykker i offshoreindustrien Oppsummering etter møte i Ptil den 13.5.04 Sikkerhetsforum 8. Juni 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Støtteforeningen for omkomne etter ulykker i offshoreindustrien Oppsummering etter møte i Ptil den 13.5.04 Sikkerhetsforum 8. Juni 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Støtteforeningen for omkomne etter ulykker i offshoreindustrien Oppsummering etter møte i Ptil den Sikkerhetsforum 8. Juni 2004

2 Støtteforeningen for omkomne etter ulykker i offshoreindustrien Oppsummering etter møte i Ptil den Hvorfor støtteforening? Felles opplevelser, solidaritet Mobilisering av ressurser utenom etablerte kanaler i næring eller forvaltning Ulike vilkår mht beredskapsplaner for oppfølging og bistand avhengig av ansettelsesforhold og type ulykke Manglende systematisering, organisering, øving og læring av pårørendearbeid. Frykt for at skadevolder blander sammen roller Etterlatte som individ/gruppe – ikke identifisert eller mobilisert av sikkerhetsmyndighetene

3 Støtteforeningen for omkomne etter ulykker i offshoreindustrien Oppsummering etter møte i Ptil den Ambisjoner? Ønske om å bidra som en komplementær del av beredskapen Gjennom langsiktig jobbing være en ressurs- og en pressgruppe på nasjonalt nivå Bidra til kvalitetssikring av arbeid mot pårørende – og bidra til like rettigheter for alle Bidra til å klargjøre forhold rundt juridiske rettigheter for etterlatte, herunder innsynsretten Frivillig innsats – økonomisk uavhengighet helt sentralt Ønsker å være en høringsinstans som en frittstående og nøytral del av beredskapen

4 Støtteforeningen for omkomne etter ulykker i offshoreindustrien Forventninger, organisering og umiddelbare behov for støtte Forventninger til egen rolle og involvering representasjon i ulike fora som angår sikkerheten offshore være et supplement til den formaliserte og faglige kompetansen blant partene bidra med spesiell erfaring og innsikt i prosesser og prosjekter initiert av myndighetene også i høringsprosesser Organisatoriske forhold Styre med 5 medlemmer – fokus på nøytralitet og uavhengighet, egen revisor, årsmøter, etc Medlemskontingent Kompetansebygging gjennom kurs, konferanser, spesielle arrangementer med fokus på storulykker i industiren Umiddelbare behov for støtte Økonomisk bistand til regulær møtevirksomhet – stor geografisk spredning blant styremedlemmene Bistand til å utarbeide et eget hefte om organisasjonen og hva de kan bistå med

5 Vedtekter Tilsendt informasjon i etterkant av møtet den Organisasjonen har som formål: §1 Navn og formål Organisasjonen har som formål: Være en del av allerede eksisterende beredskap. Være likemann og gi anerkjennelse til pårørendes sorg og de belastninger de evt er under. Likemannsarbeidet skal sees i langtidsperspektiv. Formidle riktig og samlet informasjon til pårørende vedrørende eksisterende hjelpeapparat og innsikt i sine egne rettigheter. Være et høringsorgan i saker som angår arbeidsforhold, sikkerhet i offshore industrien og som kan defineres som relevante til organisasjonens virkeområde generelt. Arbeide for uavhengige granskinger i alle alvorlige hendelser

6 Vedtekter Tilsendt informasjon i etterkant av møtet den §3 Styret Styrets funksjon: Styret leder alle organisasjonens anliggender i nøye overensstemmelse med vedtektene. Styret har i mandat å opptre på vegne av organisasjonens medlemmer. Styret kan nedsette underutvalg for å arbeide videre med oppgaver som kan defineres som organisasjonens virkeområde. Styret skal forvalte de økonomiske midler, sørge for at regnskap blir ført etter gitte retningslinjer og gi bevilgninger etter vedtak fra årsmøtet. Styremøte avholdes så vidt som mulig 4 ganger pr år. §2 Organisasjonens sammensetning Organisasjonen består av: Et styre med 5 medlemmer, valgt for 4 år av gangen og 3 varamedlemmer, valgt for 2 år av gangen. For å oppnå et beslutningsdyktig styre må minimum 3 medlemmer/varamedlemmer være tilstede. Leder av styret er ansvarlig for å lede styremøtene og har i tilfelle av stemmelikhet den avgjørende stemme. Er leder av styret fraværende velger de fremmøtte en setteleder.

7 Vedtekter Tilsendt informasjon i etterkant av møtet den §4 Sete Organisasjonens sete er i Trondheim §5 Revisor Organisasjonen skal benytte statsautorisert revisor. §6 Økonomi Styret er ansvarlig for støttegruppens økonomiske midler etter de retningslinjer som årsmøtet er satt opp. Regnskapet skal revideres av revisor. Revisjonsberetningen skal legges frem for årsmøtet og godkjennes av årsmøtet. Regnskapene skal være tilgjengelig til gjennomsyn for organisasjonens medlemmer. Leder og medlemmer av styret har prokura og tilgang til organisasjonens midler. Styret kan fastsette annen fordeling av prokura ihht. vedtektenes §3. Dersom organisasjonens midler overstiger kr ,-??? skal alle uttak fra organisasjonens hovedkonto signeres av minimum 2 personer i styret med prokura. Styret har i mandat å utarbeide budsjett ihht vedtektenes §3.

8 Budsjett Tilsendt informasjon i etterkant av møtet den Utgifter Kontormateriell mv Styregodtgjørelse Reiser/diett Telefon Bærbar PC/programvare Revisor/regnskap Tap av arbeidstid Totalt


Laste ned ppt "Støtteforeningen for omkomne etter ulykker i offshoreindustrien Oppsummering etter møte i Ptil den 13.5.04 Sikkerhetsforum 8. Juni 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google