Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer
Forelesning H06 Frederik Zimmer

2 Aksjonærmodellen 1 Kjøpt aksje for 2000 i år 0. Skjermingsrente 3 %.
Utbytte Skjerming 2000 x 3/ Skattepliktig inntekt Alt 1: Aksjen arvet i år 0, arvelaters kostpris 150 Skjerming 150 x 3/ ,5 Skattepliktig inntekt ,5

3 Aksjonærmodellen 2 År 2 Utbytte 20 Skjerming 2000 x 3/100 60
Skattepliktig inntekt Ubenyttet skjerming

4 Aksjonærmodellen 3 År 3 Utbytte 10 Ubenyttet skjerming 10
Skattepliktig inntekt utbytte Aksjen selges for 2 100, gevinst 100 Ubenyttet skjerming Skattepliktig gevinst

5 Aksjonærmodellen 4 Alt 2: Aksjen selges for 2 020, gevinst 20
Ubenyttet skjerming Skattpliktig gevinst Ubenyttet skjerming, bortfaller 10 Alt 3: Aksjen selges for 1 980, tap 20 Ubenyttet skjerming, bortfaller 30

6 Aksjonærmodellen - utland
Norge Utland EØS Annet X Corp Y AS Z PE

7 Aksjonærmodellen - lovlighetskravet
AS balanse Eiendeler 25 000 000 Aksjekapital 1 000 000 Overkursfond  000 Annen egenkap 1 200 000 Gjeld  300 000 Sum 25 000   000 000 (Fra Skaar/Kildal: Bedriftsskatterett s. 175)

8 Kontinuitetsprinsippet ved arv og gave
Gavemottakers inngangsverdi Gavemottaker arveavgiftsgrunnlag Givers erverv Gave

9 Kontinuitetsprinsippet - tap
Gavemottakers Inngangsverdi? Eller § 9-7? Gavemottakers arveavgiftsgrunnlag Givers erverv Gave

10 Kapitalnedsettelse – ulik overkurs
A stifter AS, aksjekapital Senere rettet emisjon mot B, 50 % av aksjene, betale , hvorav aksjekapital , overkurs Kapitalnedsettelse med , aksjekapital , overkursfond A: tilbakebet as-kap, utbytte B: Alt skattefritt (innbet. as-kap el. overkurs) (Fra AT Tjølsen i RR 2006)

11 Fritaksmetoden – utenlandsk selskap eier aksjer i norsk selskap
Norge Utland EØS Utenfor EØS AS GmbH kildeskatt Ltd PE

12 Fritaksmetoden – norsk selskap eier aksjer i utenlandsk selskap
Norge Utland EØS Lavskatteland GmbH 10%-krav AS Ltd Ltd. NOKUS; unntatt uansett

13 Porteføljeaksjer i selskap utenfor EØS – toårskravet
Gevinst: To år Minst 10% hele tiden salg Tap: To år Aldri 10% eller mer salg Utbytte: To år utbytteutd Minst 10% hele tiden

14 Aksjetap - nærstående Mor 10% AS 7% Samb A Ltd 10% 3% AS

15 Fritaksmetoden - fisjon
Kjøper D1 D2 Aksjesalg D2 AS mor

16 Fritaksmodell – produksjon i datterselskap?
Skip, bygg e l produseres i D Hvis gevinst, selges aksjene i D skattefritt Hvis tap, selger D innmaten med tapsfradrag

17 Fritaksmetoden - tilpasning
60 100 X AS1 3 ASA Hvis gevinst, AS1 selger aksjer i fx AS2 Hvis tap, X s selger aksjer i AS1

18 Konsernbidrag – utenlandsk selskaps filial
Utland Norge PE 1 M D PE 2

19 Marks & Spencer UK Utland MS Datter - MS mor + MS Datter --

20 Sirkelkonsernbidrag 1 M: skattepl. inntekt 100, fri EK null
D: skattepl. inntekt -100, fri EK 100 Kb ikke aktuelt D kb 100 uten fradragsrett til M M kb 100 med fradragsrett til D Sluttresultat: skattepl inntekt null i begge

21 Sirkelkonsernbidrag – BFU 22/05
Inntekt 100’ M Kb M – dd med fradragsrett, Kb dd – M uten fradragsrett? SKD: ja 90,1 D 90,1 underskudd dd

22 Rt s Aker Maritime 100 63 Aker RGI Aker Maritime Aker Finnyards Holding 51 49 60 Aker yards 100 Aker Finnyards Trinn 1: Stiftelse av Aker FHolding, overdragelse av aksjer i AF Trinn 2: Fusjon Aker Finnyards Holding og Aker Yards----

23 Omdannelse Eks (tall i 1000) EK eier skattem bokført virkelig
Forr.eiendom Maskiner Varelager Aksjer Gjeld Sum Bolig Underskudd til fremføring 500.

24 Omdannelse - åpningsbalanse
Eiend Aksjekap Overkurs Gjeld Utsatt skatt

25 Fusjonsformer AS X AS Y A, B C, D

26 Fusjon ved opptak AS X AS Y Fast eiendom Skip Skattem 100 skattem 50
Bokført bokført 90 Virkelig virkelig 90 Eies av A, B Eies av C,D Fusjoneres, med AS Y som overtakende

27 Aksjebytte AS Y AS X A, B C, D Før Etter

28 Trekantfusjon A. B aksjer M fusjonsfordring D fusjon X Skattem v 50
Reel v 100 Tilføres verdi 150 minus utsatt skatt = 122

29 Fisjon – fordeling av verdier og aksjekapital 1
AS X : Fast eiendom skattesm v. 100, reell verdi 200 Skip, skattem v. 50, reell verdi 100 Eneaksjonær, aksjekap. nominelt og innbetalt: 90 Skipet skal fisjoneres ut til AS Y

30 Fisjon – fordeling av verdier og aksjekapital 2
Etter fisjon: AS X AS Y Fast eiendom, Skattem 50, reelt 100 som før Aksje, nominelt Aksje, nom og innbet 30 og innbetalt: 60


Laste ned ppt "Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google