Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eldreomsorgens og Demensomsorgens ABC Arild Nilsen Presentasjon av:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eldreomsorgens og Demensomsorgens ABC Arild Nilsen Presentasjon av:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eldreomsorgens og Demensomsorgens ABC Arild Nilsen Presentasjon av:

2

3 | Fakta og utfordringer 66 000 personer med demens 9 000 – 10 000 rammens hvert år 250 000 personer er berørt 1 500 under 65 år, 100 nye tilfeller pr år Flere eldre med minoritetsetnisk bakgrunn 80 % beboere sykehjem har en demens sykdom Ca 33 000 bor i eget hjem Antallet personer med demens vil fordobles i 2040 40,7 % over 90 år utvikler demens Kostnader demensomsorg ca 14 mrd i 1995 – 18 mrd i 2020 (Anders Wimo)

4 | Sentralt i alle dokumentene er kompetanseheving Planer

5 Kort Historikk Kirsti Veidahl Solheim Vigdis Drivdal Berentsen til Demensomsorgens ABC

6 Eldre/Demensomsorgens ABC Bedriftsintern opplæringsmodell for kommunehelsetjenesten / pleie-omsorgstjenesten

7 Målgruppe Alle yrkesgrupper med direkte pasient/bruker kontakt Hjemmehjelpere og pleiemedhjelpere Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere Aktivitører Sykepleiere, ergo- og fysioterapeuter Vernepleiere Andre

8 MÅLSETTING Å sette i gang prosesser som resulterer i kompetanseheving i eldre/demensomsorgen. Hovedhensikten er å: motiverer for økt læring øke evnen til egenaktivitet øke evnen til selvrefleksjon gi øvelse i å drøfte faglige spørsmål i gruppe øke tverrfaglig samarbeid. gi øvelse i skriftlig framstilling faktakunnskap.

9 De tre hovedelementene i studieprogrammet er: Studiegruppene Studiematerialet Seminarene

10 Studiegruppene Gruppeprosessen er selve drivkraften i opplæringsmodellen ”Grunntanken ved gruppearbeid er at medlemmene både kan hjelpe seg selv og hverandre ved å dele følelser med hverandre ved å sammenlikne holdninger og erfaringer, ved å å utveksle ideer, forslag og løsninger og ved å utvikle personlige forhold seg imellom. Det blir således ikke bare logisk, men også en viktig prinsipperklæring, at man fremhever den overordnede betydningen av gruppeprosessen som hovedressurs i gruppearbeidet.” (Heap 1999)

11 Studiegruppene Selvdrevne studiegrupper Deltakerne skal styre gruppa selv uten hjelp utenfra Alle medlemmene i gruppen er likeverdige –alle har noe viktig å bidra med sett – hørt – og akseptert –alle må bli sett – hørt – og akseptert Ingen grupper er like, og det er ikke et mål at de skal arbeide likt. –Hver gruppe må finne sin plattform: ”Søren Kierkegaard prinsippet: ”at man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted først og fremmest må passe på at finne ham der; hvor han er, og begynne der.”

12 Studiegruppene Kontrakt for samhandling Bruke god tid innledningsvis på gruppeprosessen, og å finne ut hvordan vi vil arbeide sammen Nedfelle de viktigste områdene for samhandling i gruppa skriftlig –En forpliktelse overfor hverandre lederskap, fraværsgrunner, normer for diskusjonene, møtetidspunkt – i arbeidstid /fritid – i overgang mellom dag-kveldsvakt, lengde på gruppesamvær, sosial forhold, nye medlemmer, hvis noe skjærer seg, m.v.

13 Studiegruppene ”Coctailmetoden” Ideell gruppestørrelse 6 – 8 deltakere Sette sammen gruppene på tvers av arbeidsgrupper og profesjoner –Blanding av ansatte med ulik yrkesbakgrunn gir mangfold av erfaring og spennende læringsmuligheter Sette sammen gruppene på tvers av arbeidsplasser –øker forståelsen for hverandres arbeidssituasjon og gir muligheter for bedre samarbeid –Får bedre belyst problemstillinger og en bredere diskusjon når perspektiver fra for eksempel hjemmesituasjon og institusjon trekkes inn –gjør det enklere å organisere studiegruppene

14 Studiegruppene DIALOGEN i gruppa viktigst! Samspillet i gruppa gir rom for undring, ved at man tar seg tid til å stoppe, stille spørsmål og reflektere sammen. Det er dialogen, deling av erfaringer og refleksjoner ut fra temaene i heftene, som gruppemedlemmene opplever som det viktigste. Får et fora for faglig vekst!

15 Studiegruppene Viktige faktorer for å lykkes med gruppene: god kontrakt ”følgemed person” / kontakt person i kommunen fagledere som følger med og etterspør kunnskaper rettferdig fordeling arbeidstid/fritid – likhet for alle gruppene

16 Studiematerialet Fagstoffet er skrevet av leger, psykologer, sykepleiere, ergoterapeuter og vernepleier; alle med videreutdanning innen fagfeltet og med lang klinisk praksis Fagstoffet inneholder tallrike kasuistikker, problemstillinger og arbeidsoppgaver som deltakerne vil kjenne igjen fra egen hverdag. Dette sikrer at studiematerialet er faglig oppdatert og virkelighetsnært Tidsbruk: ca. et år pr. perm

17 Innhold i Eldreomsorgens ABC To basispermer –Reisverket –Grunnmuren Tre likestilte ”Loft” –Geriatri –Demens –Funksjonshemning og aldring

18 Grunnmur Brukerveiledning Studieteknikker og studie- grupper Kommunikasjon Aldringsprosessen Ernæring Hygiene Personlighet og utvikling Mestring, forsvar Følelseslivet Anatomi og fysiologi Holdninger og etikk

19 Reisverk Aktuelle lover Personalet og miljøet Samarbeid og omsorg for pårørende Validering Reminisens Realitetsorientering Transaksjonsanalyse Arbeidsmetoder del 1, 2 og 3 Legemiddelbruk del 1 og 2 Overgrep. Stress og kriser Godt liv i eldre år

20 Geriatri Infeksjonssykdommer Hjerte-karsykdommer Hjerneslag Opptrening etter hjerneslag Sykd. i luftveiene Sykd. i ledd, muskler og skjelett Fordøyelsessykdommer Sykd. i urinveiene Hormonsykdommer Nevrologiske sykd. Sykd. i syns- og hørselsorganene Kreft, årsaker og behandling De vanligste kreftsykdommene Ved livets slutt

21 Funksjonshemning og aldring Aldring ved funksjonshemning Utfordringer ved å eldes Livsløpsperspektivet Barrierer i miljøet, tilpasning og tilrettelegging Redusert syn og hørsel Lese- skrive og matematikkvansker Cerebral parese Seinskader etter polio Revmatiske lidelser Multippel Sklerose

22 Demens Demens og Alzheimers sykdom Ulike demenssykd. Utredning Yngre personer med demens Demens hos personer med utviklingshemning Demens og sansetap Atferdsendringer ved demens Behandlingstiltak ved demens Etiske utfordringer Pårørende Aktiviteter Måltidene som aktivitet Musikk bevegelse og avspenning Godt bomiljø Organisering av tilbud

23 Studiematerialet Består av to permer –Perm 1 handler mest om demenssykdommene –Perm 2 handler mest om miljøtiltak og behandling

24 Innhold i perm 1: Brukerveiledning. Kommunikasjon Personlighet og utvikling. Følelser, mestring og forsvar Demens og Alzheimers sykdom Andre demenssykdommer. Utredning Sykdommer som kan minne om demens Demens og synshemning. Demens og hørselshemning. Demens hos døve Demens hos yngre Demens hos personer med utviklingshemning Atferdsendringer hos personer med demens Behandlingstiltak ved demens Aktuelle lover

25 Innhold i perm 2 Etiske utfordringer Pårørende til personer med demens Arbeidsmetoder, del 1 Arbeidsmetoder, del 2 Aktiviteter Måltidene som aktivitet Reminisens, realitetsorientering og validering Musikk, bevegelse og avspenning Veiledning: Tradisjonell veiledning, Dementia Care Mapping, Marte Meo-veiledning, Godt bomiljø Tilbud til hjemmeboende personer med demens Organisering av tilbud

26 Eldre og Demensomsorgens ABC som lydbøker Grunnmur Reisverk Geriatriperm Demensperm Demensomsorgens ABC perm1 Studiematerialet vil bli tilrettelagt for personer som er leseuvante, eller som har lese- og skrivevansker i form av lydbøker. Sannsynligvis ferdig høsten-08

27 Seminarene Et oppstartsseminar Deretter fagseminarer hvert ½ år (1år) –Erfaringsutveksling –Motivering for videre arbeid –Faglig påfyll

28 Kursbevis 80% frammøte Husk å føre frammøteskjema (bak i hefte nr.1) som sendes til Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og Helse

29 Hva kan Eldre- og Demensomsorgens ABC brukes til? Realkompetansevurdering Klinisk fagstige / klinisk spesialist

30 Nøkkelfaktorer for å lykkes: At en bruker god tid på gruppeprosessen At gruppene er satt sammen på tvers av faggrupper. Ulike arbeidsplasser representert i gruppene Ledelsen sentralt stiller seg bak opplegget. Deltakerne opplever anerkjennelse fra nærmeste leder, - kunnskap etterspørres. Kontaktperson.


Laste ned ppt "Eldreomsorgens og Demensomsorgens ABC Arild Nilsen Presentasjon av:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google