Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilsyn og lovverk – «Hvordan kan tilsyn og lovverk fremme utvikling?» Helse- og omsorgskonferanse Kongsberg, 7.-8. oktober 2014 Wenche Jensen, seniorrådgiver/jurist.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilsyn og lovverk – «Hvordan kan tilsyn og lovverk fremme utvikling?» Helse- og omsorgskonferanse Kongsberg, 7.-8. oktober 2014 Wenche Jensen, seniorrådgiver/jurist."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilsyn og lovverk – «Hvordan kan tilsyn og lovverk fremme utvikling?» Helse- og omsorgskonferanse Kongsberg, 7.-8. oktober 2014 Wenche Jensen, seniorrådgiver/jurist

2 Tilsyn Tilsyn er et sterkt statlig kontroll- og styrings­ virkemiddel, og fire hensyn og verdier bør inngå i en overordnet vurdering av behov for statlig tilsyn med kommunesektoren (jf. NOU 2004:17 Statlig tilsyn med kommunesektoren og Ot.prp. nr. 97 (2005 – 2006)): –Hensynet til den enkeltes rettssikkerhet –Hensynet til bærekraftig utvikling og samfunnssikkerhet –Hensynet til det kommunale folkestyret –Hensynet til en formålseffektiv offentlig ressursbruk.

3 Oversikt over typer tilsyn og omfang 2013 hos FMBU Hendelselsbaserte 186 saker Stedlige tilsyn helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 - 15 Systemrevisjoner med spesialisthelsetjenesten og med kommunale helse- og omsorgstjenester – antallet fastsettes i oppdraget fra Statens helsetilsyn – kravet 22 hvorav 17 kommuner Systemrevisjoner i Buskerud –Landsomfattende tilsyn med helsestasjoner – 3 –Egeninitierte tilsyn - 5

4 Grunnlaget for tilsyn Legalitetsprinsippet - tilsyn et sterkt statlig virkemiddel som krever hjemmelsgrunnlag –Helsetilsynsloven § 2 –Helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3 Tilsyn skal fremme rettssikkerhet og kvalitet, uten å komme i konflikt med det lokale selvstyret Kontrollerer om kommunene oppfyller plikter som er gitt i lover/forskrifter Målet er at kommunene skal være selvkontrollerende - internrevisjoner

5 Økende formalisering Internkontroll og kvalitetsforskrift Rettsliggjøring gjennom økt rettighetsfesting på bekostning av det kommunale selvstyret Kodifisering av faglige og politiske standarder –På bekostning av kommunens profesjonelle skjønn –Styres av statlige fagorganer som direktorat –Stort antall veiledere som styrer den kommunale skjønnsutøvelsen – gis tilnærmet bindende virkning Tilsyn er myndighetsutøvelse og ikke veiledning

6 Valg av tilsynsobjekter skjer lokalt Klagesaksbehandlingen Områdeovervåking og medieoppslag Bekymringsmeldinger publikum og pasient- og brukerombud Hendelsesbaserte tilsyn Kontakt med kommunene og observasjoner gjennom møteaktivitet og annen utadrettet virksomhet

7 Lovverk og samhandlingsreformen Lovfestet plikt for kommunene til å yte forsvarlige tjenester khol § 4-1 Styrkede rettigheter spesielt for «bruker» gjennom pasient- og brukerrettighetsloven Større krav til koordinering og samordning, større fokus på dette også i tilsynsvirksomhet som ikke har dette som særskilt tema Brukermedvirkningen styrket (spesielt for brukere) – rett til koordinator selv om det ikke er en IP

8 Hensynet til det kommunale selvstyret – skillet mellom forsvarlige tjenester og kommunens muligheter gjennom det frie skjønn; organisering av tjenestene Større grad av ansvar for den enkelte tjenesteyter for å yte forsvarlige tjenester selv om de ikke har autorisasjon som helsepersonell fordi helsepersonelloven gjelder for alle som yter kommunale helse- og omsorgstjenester

9 Er tilsyn og læring uforenelige størrelser? Valg av tilsynsobjekter Pedagogikken «den som leter, den finner» Skvisen mellom tilsyns- og veilederrollen Store volumkrav gir mindre ressurser for tilsynsmyndigheten til å drive med veiledning og kursvirksomhet Trenges det et tilsyn for å få «orden i eget hus» når resultatene i tilsynet sjeldent er overraskende?

10 Hva tror Fylkesmannen at skjer i kommunene når tilsynsvarselet kommer? Å, nei! Vi har mer enn nok å gjøre! Tilsyn igjen! All den dokumentasjonen – kan det være nødvendig! De får bare komme, her har vi alt i orden Ja, nå får vi en skikkelig gjennomgang Vi må få på plass noen rutiner, nå blir det sene kvelder! Hjelp, skal de snakke med meg? Hvorfor det? Hva skjer? Hva kan jeg si? Tenk om jeg ikke gjør jobben min godt nok? Hva skjer i tilsynet? Har ikke sovet hele natten!

11 Avvik Brudd på lov og/eller forskrift, innebærer at kommunen driver ulovlig virksomhet Tilsynsmyndigheten definerer avviket– fortsatt ulovlig praksis kan ikke begrunnes i økonomi (kommuneloven § 41 nr. 1 første punktum jf. § 47 nr. 1 annet punktum og § 46 nr. 1 tredje punktum) eller kommunale selvstyret Kommunale selvstyret er knyttet til organisering av tjenester og det kommunale skjønnet og forutsetter at det ytes tjenester over forsvarlighetskravet jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 og «Fusadommen»

12 Hvilke avvik avdekker vi? Mangelfull dokumentasjon og journalføring Mangelfulle vedtak, spesielt knyttet til begrunnelser. Ubesvarte anførsler fra søker Standardisering av tjenestenivå uten individuelle begrunnelser Manglende kunnskaper om aktuelt lovverk og lite tid til daglig veiledning Mangelfull koordinering, særlig overfor familier med store/sammensatte hjelpebehov. Lite rutiner for koordinatorarbeidet Manglende rutiner for å kvalitetssikre tjenestene Ikke forsvarlige tjenester

13 Uforsvarlige tjenester Utgangspunktet for tjenestene er søknad og senere vedtak behandlet av kommunen Kommunen skal vurdere og besvare alt søker mener han/hun trenger hjelp til og argumentere for hvordan tildelte tjenester er tilstrekkelig for å dekke tjenestebehovet Vedtakene skal styre tjenestene Bemanningen må gjenspeile vedtakene Effektiviseringstiltak begrunnet i kommunens økonomi, kan ikke gå framfor plikten til å yte forsvarlige tjenester jf. kommuneloven

14 Konsekvenser av at det avdekkes avvik Negativt fokus i tilsynsrapporten – Fylkesmannen leter og finner – demotiverende? Omdømme og medieoppslag Kan få betydelige virkningen på kommunebudsjettene I fleste tilfeller skjer det endringer i organisasjonene og rutiner utarbeides

15 Dilemma Sjeldent avvikene kommer overraskende Fylkesmannen ser og skjønner kommunenes behov for å spare penger Fylkesmannen slår fast at driften er ulovlig, samtidig som kommunene sliter med å få tilstrekkelig til den daglige driften og alt som må prioriteres Mennesker med nedsatt funksjonsevne har samme rett til å velge, selv om du har behov for kommunale tjenester Stadig større forventninger til hvilke oppgaver kommunene skal løse

16 Kan tilsyn føre til utvikling av virksomheten? Systemrevisjoner og systemfokus –Internkontroll –Kvalitet –Rapporteringssystemer –Styringslinjer –Kontinuerlig arbeid Ledelsesansvar å skape holdninger for å dokumentere tjenestene, herunder de oppgaver som ikke lar seg løse innenfor de rammene som finnes Internrevisjoner

17 Skape en kultur for å melde avvik, bevisstgjøring og ansvarliggjøring jf. helsepersonelloven § 4 Kontinuerlig kvalitetsforbedringsarbeid Systemrevisjon i nabokommunen, internkontrollforskriften gjelder for hele helse- og omsorgstjenesten Målet skal være varige endringer, kommunen/virksomhetens evne til endringsarbeid og egenkontroll

18 Struktur og styring Prioriteringer i kommunen Overordnete myndigheter som legger rammen, både økonomisk og juridisk Tiltak som innebærer justeringer og som ikke nødvendigvis behøver å være kostnadskrevende Opplæring og implementering Fylkesmannens veiledningsrolle i etterkant av tilsynet

19 Tilsyn Handler om systemer Landsomfattende Anerkjent statlig styringskontroll Under stadig utvikling Rapportmalene Muligheter for å bruke rapporten som utgangspunkt for kvalitetsforbedring Ikke vent på tilsynet, bruk rapporten til nabokommunen

20 Takk for oppmerksomheten Kontaktinformasjon Wenche Jensen Tlf.: 32 26 68 61 E-post: fmbuwej@fylkesmannen.no


Laste ned ppt "Tilsyn og lovverk – «Hvordan kan tilsyn og lovverk fremme utvikling?» Helse- og omsorgskonferanse Kongsberg, 7.-8. oktober 2014 Wenche Jensen, seniorrådgiver/jurist."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google