Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innledning – om samhandlingsreformen og endringer i helselovgivningen Oslo kommune (byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester) Anne Christine Breivik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innledning – om samhandlingsreformen og endringer i helselovgivningen Oslo kommune (byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester) Anne Christine Breivik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innledning – om samhandlingsreformen og endringer i helselovgivningen Oslo kommune (byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester) Anne Christine Breivik Spesialrådgiver Oslo kommune Oslo

2 Innhold - oversikt Velferdsretten Samhandlingsreformen Nye helselover Viktige rettslige endringer 2Oslo

3 Velferdsretten Noe mer enn bare helseretten Alle velferdsordninger Tjenester Økonomiske rettigheter 3Oslo

4 Samhandlingsreformen Meld.St.16 ( ) Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ) Innst. 422S ( ) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011–2015) St.meld.nr.47 ( ) Rett behandling – på rett sted – til rett tid Innst. 212 S ( ) Wisløff-utvalget NOU 2005:3 Fra stykkevis til helt – en sammenhengende helsetjeneste Bernt-utvalget 2004 NOU 2004:18 Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene Oslo

5 | 5 Vedtatt i juni 2011 Ikrafttredelse januar 2012 Lov nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse og omsorgstjenesteloven) Prop 91 L ( ) Innst. 424 L ( ) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen Lov nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Prop 90 L – ( ) Innst. 423 L ( ) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen Oslo

6 Folkehelse Egen ny lov om folkehelse Kommunens ansvar for helsefremmende og forebyggende arbeid lovfestes Et kommunalt ansvar – ikke bare helsetjenestens ansvar - Plikter legges til kommunen Rundskriv I-6/2011 Oslo

7 Helse og sosial = Helse og omsorg Skillet oppheves mellom helse og sosial Felles regelverk Felles klage- og tilsynsinstans Helsepersonelloven gjelde alt personell – Brukerrettigheter likestilles med pasientrettigheter 7Oslo

8 Helse og omsorgstjenesteloven Kap. 3:Kommunens plikter videreføres – Kommunen et ”sørge-for-ansvar” Store endringer i utformingen av lovverket Få materielle endringer Overordnet/profesjonsnøytralt Kommunene stor frihet til å organisere sitt tjenestetilbud Oslo

9 Forsvarlighetskravet Et krav tidligere utledet av krav til helsepersonell Nytt krav til kommunen hol § 4-1 En rettslig standard for tjenesten Både et krav til tjenestens innhold: skal være forsvarlige Og en nedre grense for det uforsvarlige Oslo

10 Helsepersonelloven Helsepersonells yrkesutøvelse regulert i helsepersonelloven Loven skal gjelde ”tilsvarende” for alt personell som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven F.eks: hjemmehjelp og støttekontakter omfattet av kravet til forsvarlig yrkesutøvelse og taushetsplikt –Forskrift av nr – Oslo

11 Helsepersonelloven Ingen nye grupper personell omfattes av autorisasjonsordningen Alt personell ansvarlig for sin yrkesutøvelse Også personell som ikke er autorisert kan ansvarliggjøres overfor tilsynsmyndighetene Advarsel etter § 56 kan gis alt personell 1-6 advarsler til uautorisert personell før endringen Oslo

12 Pasient- og brukerrettighetsloven Materiell rettigheter Regulerer rett til å bli pasient/bruker Prosessuelle rettigheter Regulerer pasient og brukers rettigheter når de mottar helsehjelp/tjenester Brukerrepresentasjon på systemnivå § 3-10 Oslo

13 Materielle rettigheter § 2-1a: Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste: Rett til øyeblikkelig hjelp Rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester Rett til et verdig tjenestetilbud Rett til opplysninger for å kunne ivareta sin rett Oslo

14 Prosessuelle rettigheter Rett til medvirkning Rett til informasjon Rett til samtykke Rettigheter i fastlegeordningen Innsyn, retting og sletting i journal tvangsbestemmelsene Oslo

15 | 15 Virkemidler i samhandlingsreformen Rettslige virkemidler Økonomiske virkemidler Faglige virkemidler Organisatoriske virkemidler Oslo

16 Rettslige virkemidler reformen har et rettsgrunnlag i flere meldinger til Stortinget bestemmelser i lovene som regulerer samhandling plikt til å inngå rettslig bindende avtaler Oslo

17 | 17 Økonomiske virkemidler Kommunal medfinansiering Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter Øyeblikkelig hjelp døgntilbud Samarbeidsprosjekter Investeringer Oslo

18 Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp § 3-5 Nytt: tilbud om døgnopphold En rettslig overføring av ansvar fra spesialisthelsetjenesten Plikten gjelder pasienter som kommunen har ”mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til” Oslo kommune starter opp med 32 senger fra mai/juni Det er inngått avtale mellom Oslo kommune og helseforetak/sykehus om etablering Finansieres med midler fra Hdir og Helseforetak - Oslo


Laste ned ppt "Innledning – om samhandlingsreformen og endringer i helselovgivningen Oslo kommune (byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester) Anne Christine Breivik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google