Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innledning – om samhandlingsreformen og endringer i helselovgivningen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innledning – om samhandlingsreformen og endringer i helselovgivningen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innledning – om samhandlingsreformen og endringer i helselovgivningen
Oslo kommune (byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester) Innledning – om samhandlingsreformen og endringer i helselovgivningen Oslo Anne Christine Breivik Spesialrådgiver Oslo kommune

2 Innhold - oversikt Velferdsretten Samhandlingsreformen Nye helselover
Viktige rettslige endringer Oslo

3 Velferdsretten Noe mer enn bare helseretten Alle velferdsordninger
Tjenester Økonomiske rettigheter Oslo

4 Samhandlingsreformen
Meld.St.16 ( ) Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ) Innst. 422S ( ) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011–2015) St.meld.nr.47 ( ) Rett behandling – på rett sted – til rett tid Innst. 212 S ( ) Wisløff-utvalget NOU 2005:3 Fra stykkevis til helt – en sammenhengende helsetjeneste Bernt-utvalget 2004 NOU 2004:18 Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene Oslo

5 Vedtatt i juni 2011 Ikrafttredelse januar 2012
Lov nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse og omsorgstjenesteloven) Prop 91 L ( ) Innst. 424 L ( ) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen Lov nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Prop 90 L – ( ) Innst. 423 L ( ) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen Oslo

6 Folkehelse Egen ny lov om folkehelse
Kommunens ansvar for helsefremmende og forebyggende arbeid lovfestes Et kommunalt ansvar – ikke bare helsetjenestens ansvar - Plikter legges til kommunen Rundskriv I-6/2011 Oslo

7 Helse og sosial = Helse og omsorg
Skillet oppheves mellom helse og sosial Felles regelverk Felles klage- og tilsynsinstans Helsepersonelloven gjelde alt personell – Brukerrettigheter likestilles med pasientrettigheter Oslo

8 Helse og omsorgstjenesteloven
Kap. 3:Kommunens plikter videreføres – Kommunen et ”sørge-for-ansvar” Store endringer i utformingen av lovverket Få materielle endringer Overordnet/profesjonsnøytralt Kommunene stor frihet til å organisere sitt tjenestetilbud Oslo

9 Forsvarlighetskravet
Et krav tidligere utledet av krav til helsepersonell Nytt krav til kommunen hol § 4-1 En rettslig standard for tjenesten Både et krav til tjenestens innhold: skal være forsvarlige Og en nedre grense for det uforsvarlige Oslo KS Omstilling og konkurranse

10 Helsepersonelloven Forskrift av 16.12.2011 nr. 1393 –
Helsepersonells yrkesutøvelse regulert i helsepersonelloven Loven skal gjelde ”tilsvarende” for alt personell som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven F.eks: hjemmehjelp og støttekontakter omfattet av kravet til forsvarlig yrkesutøvelse og taushetsplikt Forskrift av nr – Oslo KS Omstilling og konkurranse

11 Helsepersonelloven Ingen nye grupper personell omfattes av autorisasjonsordningen Alt personell ansvarlig for sin yrkesutøvelse Også personell som ikke er autorisert kan ansvarliggjøres overfor tilsynsmyndighetene Advarsel etter § 56 kan gis alt personell 1-6 advarsler til uautorisert personell før endringen Oslo KS Omstilling og konkurranse

12 Pasient- og brukerrettighetsloven
Materiell rettigheter Regulerer rett til å bli pasient/bruker Prosessuelle rettigheter Regulerer pasient og brukers rettigheter når de mottar helsehjelp/tjenester Brukerrepresentasjon på systemnivå § 3-10 Oslo KS Omstilling og konkurranse

13 Materielle rettigheter
§ 2-1a: Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste: Rett til øyeblikkelig hjelp Rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester Rett til et verdig tjenestetilbud Rett til opplysninger for å kunne ivareta sin rett Oslo KS Omstilling og konkurranse

14 Prosessuelle rettigheter
Rett til medvirkning Rett til informasjon Rett til samtykke Rettigheter i fastlegeordningen Innsyn, retting og sletting i journal tvangsbestemmelsene Oslo KS Omstilling og konkurranse

15 Virkemidler i samhandlingsreformen
Rettslige virkemidler Økonomiske virkemidler Faglige virkemidler Organisatoriske virkemidler Oslo

16 Rettslige virkemidler
reformen har et rettsgrunnlag i flere meldinger til Stortinget bestemmelser i lovene som regulerer samhandling plikt til å inngå rettslig bindende avtaler Oslo

17 Økonomiske virkemidler
Kommunal medfinansiering Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter Øyeblikkelig hjelp døgntilbud Samarbeidsprosjekter Investeringer Oslo

18 Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp § 3-5
Nytt: tilbud om døgnopphold En rettslig overføring av ansvar fra spesialisthelsetjenesten Plikten gjelder pasienter som kommunen har ”mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til” Oslo kommune starter opp med 32 senger fra mai/juni Det er inngått avtale mellom Oslo kommune og helseforetak/sykehus om etablering Finansieres med midler fra Hdir og Helseforetak - Oslo KS Omstilling og konkurranse


Laste ned ppt "Innledning – om samhandlingsreformen og endringer i helselovgivningen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google