Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Professor Erling Eide: Forelesninger i rettsøkonomi (B og M)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Professor Erling Eide: Forelesninger i rettsøkonomi (B og M)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Professor Erling Eide: Forelesninger i rettsøkonomi (B og M)
1 Emne og problemstillinger 1.1 Hva er rettsøkonomi Rettsøkonomiske hovedspørsmål Hvordan virker rettsreglene? Teori om individuell rasjonell adferd Rettsregler som insentiver Effektiv ressursutnyttelse? Hva slags rettsregler bør vi ha? Velferdsteori (liberal) Velferdsteoriens fundamentalteorem Pareto-effektivitet Kaldor-Hicks-efektivitet Hvorfor har vi fått de rettsregler vi har? Effektivitetsteorien Interessegruppeteorien 1.1.2 Rettsøkonomi og reelle hensyn Viktig for alle tre hovedspørsmål ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ m:\md\u\VALRETØK\PP-Disp

2 1.3 Rettens virkninger 1.2 Kort historikk 1.3.1 Rasjonell adferd
US ”Law Schools” sentrale Nobelprisvinnere: Coase, Becker, Buchanan, Nash Cooter and Ulen: Preface: Alle jus-studenter lærer noe RØ RØ er er blitt en viktig ”organizing philosohy in US legal education” Europa: Nølende, men masterstudier 1.3 Rettens virkninger Krav om å utrede virkninger i rettspolitikk og rettsanvendelse Utredningsinstruksen, Kgl. res. 24. juni 2005 Rasjonell adferd Formålsrasjonelle aktører tilpasser seg rettsregler som best de kan Ikke spesielt økonomisk at retten skaper insentiver Egeninteresse forskjellig fra egoisme ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ m:\md\u\VALRETØK\PP-Disp

3 1.3.2 Normavhengig og formålsstyrt adferd
Rettsregler som incentiver Regler som betjener private parter Frikonkurranseforutsetninger Regler som tar sikte på å fremme politiske målsetninger Skatterett Sanksjoner Uventede konsekvenser av rasjonell tilpasning til regler ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ m:\md\u\VALRETØK\PP-Disp

4 1.4 Vurderinger av retten (av dens virkninger)
Velferdsteori og velferdskriterier Avveining av fordeler og ulemper ved en regel eller avgjørelse krever et kriterium Effektivtetskriterier Velferdsteoriens fundamentalteorem: (1) Enhver likevektsløsning i frikonkurransemodellen er Pareto-effektiv (2) Hvis inntakt kan omfordeles kostnadsfritt, kan en hvilken som helst Pareto-effektiv løsning oppnås ved frikonkurranse. FK-løsningen innebærer tre partielle effektivitetsforhold: Produksjonseffektivitet Konsumeffektivitet Allokeringseffektivitet ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ m:\md\u\VALRETØK\PP-Disp

5 Pareto-effektivitet To individer, X og Y, hvis nytte (evnt inntekt) måles langs aksene P: Selvberging Q, R, …: Resultater av samarbeid, spesialisering etc. R er Pareto-preferert fremfor P Q er Pareto-preferert fremfor P Alle punkt i området PCD er Pareto-preferert fremfor P Q er et Pareto-effektivt punkt Alle punkt på kurven CD er Pareto-effektive Individ Xs inntekt Individ Ys innt. D R C Xs inntekt av alt. P Ys inn-tekt av alt. P Q P ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ m:\md\u\VALRETØK\PP-Disp

6 1.4.3 Pareto-effektivitet S
To individer, X og Y, hvis nytte (evnt inntekt) måles langs aksene P: Selvberging Q, R, …: Resultater av samarbeid, spesialisering etc. R er Pareto-preferert fremfor P Q er Pareto-preferert fremfor P Alle punkt i området PCD er Pareto-preferert fremfor P Q er et Pareto-effektivt punkt Alle punkt på kurven CD er Pareto-effektive Individ Xs inntekt Individ Ys innt. D R C Xs inntekt av alt. P Ys inn-tekt av alt. P Q P ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ S m:\md\u\VALRETØK\PP-Disp

7 1.4.4 Kaldor-Hicks-effektivitet
Pareto-kriteriet er ofte utilstrekkelig Kaldor-Hicks-kriteriet: En rettsregel (prosjekt e.l.) er ønskelig hvis den skaper store nok verdier på vinnernes hender til at taperne kan kompenseres. Benyttes ved sammenligning av to alternativ, A og B. B kalles Kaldor-Hicks-effektivt (eller også potensielt Pareto-preferert) hvis kriteriet er oppfylt. Kritikk av KH-kriteriet ”Unfair” (=urimelig?) Noen taper, idet kompensasjon ofte ikke gis KH-kriteriet passer best der hovedpoenget er størst mulig ”kake” (kontraktsrett?) KH-kriteriet forutsetter målbarhet Ikke kriteriets ”skyld”-- Verden er vrien Kriteriet klargjør avveiningsproblemer Effektivitet og rettferdighet Motsetninger eller sammenfall ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ m:\md\u\VALRETØK\PP-Disp

8 2 ANALYSEVERKTØY OG METODER
2.1 Modellbruk i RØ Modeller inneholder: Adferdsrelasjoner (eks: etterspørselens funksjon av pris) Tekniske relasjoner (eks: produktmengdens funksjon av årsverk) Likevektsbetingelser (eks: tilbud lik etterspørsel) Modell = teori = forenkling ”Alle” benytter modeller Jurister i rettspolitikk og i analyse av reelle hensyn ved rettsanv. 2.2 Frikonkurransemodellen 2.1.1 Hvorfor (den urealistiske?) FK-modellen? Tilnærmet riktig Oppskrift på organisering av samfunnet Enkel, gir klare (og ønskelige?) konklusjoner Alternative modeller mangelvare ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ m:\md\u\VALRETØK\PP-Disp

9 Ønskelig produksjon Mengde Marginal betalingsvillighet Marginale alternativ-kostnader MBV MAK M Alternativkostnad: Verdi av produksjonsfaktorer i beste alternativ anvendelse MAK: Verdi av produksjonsfaktorer nødvendig for å produsere én enhet til Betalingsvillighet: Maksimal verdsettelse (betalingsvillighet) for et gode MBV: Betalingsvillighet for én enhet til Effektiv (samfunnsøkonomisk ønskelig) produksjon: M ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ m:\md\u\VALRETØK\PP-Disp

10 2.2.3 FK-løsningen er Pareto-effektiv (Velferdsteorien)
Hvordan oppnå M? Innfør FK! Tilbudskurven viser hvor mye tilbyderne (produsentene) ønsker å tilby til alternative priser Etterspørselskurven viser hvor mye etterspørrerne samlet ønsker til gitte priser T-kurven sammenfaller med MAK-kurven E-kurven sammenfaller med MBV-kurven M er likevektsløsningen: aktørene vil ikke ønske et annet resultat DVS: FK-løsningen realiserer den effektive løsning 2.2.3 FK-løsningen er Pareto-effektiv (Velferdsteorien) 2.2.4 Samfunnsøkonomisk overskudd Produsentoverskudd Konsumentoverskudd 2.2.4 Sviktende forutsetninger for FK-modellen Færre aktører (monopol etc.) Eksterne virkninger mv (ikke full internalisering) Transaksjonskostnader ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ m:\md\u\VALRETØK\PP-Disp

11 2.3 Transaksjonskostnader
Søkekostnader Forhandlingskostnader Kontrollkostnader Informasjonskostnader inngår i alle de ovennevnte TK forhindrer avtaler som parter i og for seg ønsker inngått Privatretten reduserer TK 2.4 Partielle analyser 2.5 TK, partielle analyser og effektivitet 2.6 Lovgiver-, administrasjons- og domstolkostn. 2.7 Kort og lang sikt 2.8 Valg under usikkerhet 2.9 Forsikring 2.10 Spillteori _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ m:\md\u\VALRETØK\PP-Disp


Laste ned ppt "Professor Erling Eide: Forelesninger i rettsøkonomi (B og M)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google