Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ledelsens rolle og ansvar for gode og sikre tjenester Fag, ledelse og regelverk hånd i hånd? Heidi Merete Rudi, ass direktør Statens helsetilsyn Fagseminar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ledelsens rolle og ansvar for gode og sikre tjenester Fag, ledelse og regelverk hånd i hånd? Heidi Merete Rudi, ass direktør Statens helsetilsyn Fagseminar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ledelsens rolle og ansvar for gode og sikre tjenester Fag, ledelse og regelverk hånd i hånd? Heidi Merete Rudi, ass direktør Statens helsetilsyn Fagseminar – tillitsvalgte og ledere i Oslo og Akershus NSF Håndverkeren 23.oktober 2014

2 HOD Helse Nord RHF Helse Midt- Norge RHF Helse Vest RHF Helse Sør-Øst RHF Statlige virkemidler Lover og forskrifter Finansiering Organisering Utdanning Råd/veiledning

3 Verdimessige utfordringer? Mellom - den normrasjonelle tilnærmingen (juridisk tilnærming) og - den formålsrasjonelle tilnærmingen (helsefaglig tilnærming) Lover og forskrifter = samfunnets krav til tjenestene på vegne av brukerne

4 Verdimessige utfordringer? Fritt etter prof. Ole Berg ”Tar du kvalitetsargumentet fra helse- og omsorgsarbeidere tar du dyden fra dem.”

5 Kravet til forsvarlig virksomhet - kjernen Spesialisthelsetjenesteloven § 2-2. Plikt til forsvarlighet Helsetjenester som tilbys eller ytes i hht til denne loven skal være forsvarlige. Spesialisthelsetjenesten skal tilrettelegge sine tjenester slik at personell som utfører tjenestene, blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter, og slik at den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert tjenestetilbud 9. januar 2014Foredrag Kunnskapssenteret5

6 Krav til forsvarlig virksomhet – forts. Helse og omsorgstjenesteloven §4-1: Helse og omsorgstjenester som tilbys… skal være forsvarlige Helsepersonelloven §4: Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan ventes ut ifra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig

7 Funksjonelt regelverk Funksjonelle regelverkskrav beskriver hvilke mål som skal oppnås, og det blir i stor grad opp til virksomhetene selv å velge løsninger for å innfri målene! Nasjonale faglige retningslinjer er en ”veiviser” mot målet!

8 God praksis og forsvarlig virksomhet God praksis Uforsvarlig virksomhet Forsvarlig praksis

9 God praksis og forsvarlig virksomhet Fag kompetanse Organisering Beredskap/ nødprosedyrer Overvåking/ feilvarsling Bemanning Utstyr og materialer Prosedyrer/ fremgangsmåter Prosedyrer/ fremgangsmåter

10 Risikoanalysen Ledelsen og de ansatte må vite hvor det er risiko og svake punkter.

11 Ukjent – om forventninger fra overordnet ”Morderiske krav – anorektisk støtte.”

12 Hvordan kan ansvaret ivaretas? Virksomhetene og profesjonsutøvernes ansvar for faglig forsvarlig tjenesteyting utfyller hverandre i pasientsikkerhetens tegn. Lederen skal legge til rett for god praksis!

13 Innholdet i internkontrollen - skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i lovgivingen Sett operative mål Sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter Avklar ansvar og roller Identifiser fare for svikt, følg tett opp sårbare områder Avklar behovet for ressurser, kompetanse, utstyr og opplæring Sørg for at uønskede hendelser følges opp Bruk tilbakemeldinger systematisk for å forbedre

14 En pedagogisk utfordring Internkontroll og fag – spiller de på samme lag? Internkontroll = gode ledelsesprinsipper ”Internkontroll er koblingen mellom ledelse og kvalitet” E. Arntzen

15 En pedagogisk utfordring forts. Kunnskap om regelverket – en integrert del av fagkunnskapen? innholdet i grunn- og videreutdanninger treparts-samarbeidet (ledelse-ansatte-myndigheter) fremtiden vil fordre risiko-/sikkerhetstenkning – menneske – teknologi – organisasjon (MTO)

16 Ja, hvis sjefen er dedikert og bevisst nysgjerrig og systematisk målorientert og evaluerende kunnskapsbevisst og lærende Og er tett på egen virksomhet – hver dag! Kan sjefen gjøre en forskjell?

17 Ledelse er å oppnå resultater gjennom andre, for å nå de mål som er satt, ved hjelp av de ressurser som er stilt til rådighet. Hvordan kan sjefen gjøre en forskjell?

18 Hva kreves av en sjef? Å kunne gå foran - og holde seg i bakgrunnen Å vise medarbeiderne tillit - og følge med i hva de foretar seg Å tenke på sin egen enhets mål - og samtidig være lojal overfor helheten Å kunne planlegge sin tid ordentlig - og være fleksibel overfor sin planlegging

19 Hva kreves av en sjef? Å gi uttrykk for hva man mener - og være diplomatisk Å være visjonær - og holde beina på jorda Å tilstrebe enighet - og være i stand til å skjære igjennom Å være selvsikker - og være ydmyk

20 Hva kreves av en sjef? Ledelse er å leve med disse paradoksene Ikke bruk krefter på å løse dem

21 prof. Torgeir Reve Dvs. man gir ut et bilde av elendigheten (journalistikk) og så vil man ha ressurser (politikk – som i bunn og grunn kan sies å være fordelingen av goder) Sjefens utfordring ”Man erstatter ledelse med politikk og journalistikk.”

22 Ledelse  ledelse ”helt ut” (faglig og administrativt) – ansvar og involvering  faglig ledelse (etterspørre på kvalitet)  ”førstelinjelederen” og antall nivåer Sjefens utfordring

23 - ved ettertanke, det er det edleste - ved å etterape, det er det letteste - ved erfaring, det er det bitreste Kung-fu-tse skal ha sagt at mennesket kan handle klokt på tre måter:

24 Om poenget er å lære av erfaringer…… ……er det rimelig å legge til grunn at det skjer best når erfaringsformidlingen/granskingen: Kommer nær hendelsen i tid og sted Sikrer aktiv deltaking fra de involverte Presenterer en god framstilling (les: fortelling) av hendelsesforløpet og årsakssammenhengen; som relevante personer kan forstå og kjenne seg igjen i Være åpen for undring der man ikke er sikker Åpner for spørsmål utenfra

25 Erfaringer fra tilsyn Læring i organisasjonen - kulturbygging – hvilken ”kultur” er rådende (”vi er best”/ frykt/ydmykhet) - lederansvar - åpenhet

26 Erfaringer fra tilsyn Kommunikasjon - mellom personell - mellom enheter

27 Erfaringer fra tilsyn Kompetanse - rett kompetanse og til rett tid - tilstrekkelig kompetanse initialt i vurderingsforløp (”du ser det du vet”)

28 Fritt etter Paulus første brev til Kor. 13,13 (Det nye testamentet) ”…men størst blant dem er kompetansen.”

29 Sykepleieren som leder – en suksessfaktor? Fag kompetanse Organisering Beredskap/ nødprosedyrer Overvåking/ feilvarsling Bemanning Utstyr og materialer Prosedyrer/ fremgangsmåter Prosedyrer/ fremgangsmåter I tilsyn ser vi ofte at suksessfaktoren der de får dette til, er en kompetent og dedikert leder med sykepleiefaglig bakgrunn

30 Lykke til og takk for meg! hmr@helsetilsynet.no


Laste ned ppt "Ledelsens rolle og ansvar for gode og sikre tjenester Fag, ledelse og regelverk hånd i hånd? Heidi Merete Rudi, ass direktør Statens helsetilsyn Fagseminar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google