Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Markaloven og Maridalen Fem fylker – 19 kommuner 310 km2 i Oslo 850 km2 i Akershus 325 km2 i Buskerud 210 km2 i Oppland 5 km2 i Østfold Til sammen 1700.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Markaloven og Maridalen Fem fylker – 19 kommuner 310 km2 i Oslo 850 km2 i Akershus 325 km2 i Buskerud 210 km2 i Oppland 5 km2 i Østfold Til sammen 1700."— Utskrift av presentasjonen:

1 Markaloven og Maridalen Fem fylker – 19 kommuner 310 km2 i Oslo 850 km2 i Akershus 325 km2 i Buskerud 210 km2 i Oppland 5 km2 i Østfold Til sammen 1700 km2 > 1500 hus, 3000 hytter

2 Gjennomgang av loven.. § 1: Formålet med loven Fremme og tilrettelegge for friluftslivet, naturopplevelse og idrett Sikre grensene – bevare natur-kulturmiljø, landskap …idrett som naturlig kan innpasses i Marka…. Samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål – ”flerbruksprinspippet”.

3 Grensene § 2: Markagrensen 02.04.09 -kan gis forskrift om justering av grenser etter at loven er vedtatt….. Fastsetting av grenser i loven

4 Myndighet §3: MD øverste myndighet – kan legge oppgaver til FM Kommunen: 1. instans behandling etter M- loven. Også tilsyns og kontrollmynd.av loven SNO’s rolle.

5 FMOA’s ansvar …. § 3: FMOA – saker som 1. instans Forutsetter nær samarbeide med MD: -regionalt fagorgan naturvern, friluftsliv og landbruk -klagesaker etter M-lov og skoglov/forskrift -forberede vernesaker -Sekr.funksjon Markaråd? Får arbeidsinstruks fra MD

6 Bygge- og anleggstiltak §§ 4-8: Best. Til bygge-anleggstiltak, saksbehandling m.m.| Forbud mot spredt utbygging og hytter § 4: Byggeforbud gjelder ikke landbruk (§ 5) Ny næringsvirksomhet utover landbruk forbudt Forskrifter etter skogloven vil revideres

7 Bygge- og anleggstiltak i Marka Nei til ny næringsvirksomhet utover landbruk Serv.steder kan utvides og nye kan etableres Kan gis best. Om spredt bebyggelse (§6) i tilknytning til eks. bebyggelse Bygningsmessige endringer, utvidelser m.m. kan spesifiseres

8 Andre bygge- og anleggstiltak ”Loven skal ikke være til hinder for vedlikehold, hensiktsmessig modernisering og andre bygge- og anleggstiltak som er nødvendig for å opprettholde disse etablerte lokalsamf. Eller enkelt hytteliv på et tilfredsstillende nivå”

9 Lovverk Tillatelse etter Markaloven – overstyres av landskapsvernet – må gis disp. Strenghet: M-loven strengest – gjelder i tillegg til verneforskriften

10 § 9 Tilrettelegg. ferdsel, stier, løyper m.m FMOA er gitt en rekke fullmakter -vurdere krav om reg.plan Mindre tiltak etter M-loven, større etter PBL gjennom reg.plan

11 Støy Flertallet i komiteen mener at: ”Hensynet til et støyfritt miljø må vektlegges i den videre praktiseringen av markaloven”.

12 Idrettsanlegg Idrettsanlegg som kan innpasses i Marka…. Løyper: Ikke skille skøyting/klassisk. ”Inngrep som krever sprenging, masseforflytning eller tilførsel av eksterne masser vil som hovedregel kreve reg.plan….”

13 §§14-16 Disp, klage…. Søknad og tillatelse: Forutsetter at fordeler ved tiltaket skal være større enn ulempene Dispensasjon er unntak…. Kommunal vurdering -klar overvekt av hensyn for disp skal foreligge før ev. tillatelse! Alle disp.vedtak sendes FM., ev. klager til FMOA. FMOA kan omgjøre vedtak!

14 Klagebehandling FMOA er klageorgan på Markasaker og disp.saker DN og MD ankeinstans FMOA kan omgjøre vedtak uten klage Klagerett for organisasjoner fastsatt i loven

15 Tilsyn og kontroll Statens Naturoppsyn – SNO SNO – tilsyn med en rekke lover samt Markaloven –hjemles i SNO-loven Kommunene- tilsyn med PBL. – hjemles i Markaloven

16 Økonomiske konsekvenser ”MD vil tildele FMOA nødv. Ressurser for å få til best mulig organisering, klagebehandling, kompetanse og enhetlig praksis.” SNO fikk 2 stillinger i 2009. 4 mill. på MD’s budsjett 2010 Ev.drift av Markaråd anslått til 3-400 000 pr. år.

17 Konklusjon – alle vedtak…. Hensyn til grensene – samt friluftsliv, naturopplevelse og idrett legges til grunn for alle avgjørelser Fravær av støy vesentlig Planlegging i Marka – krever tillatelse fra MD Gode rutiner vesentlig Samordning med nabofylkesmenn..


Laste ned ppt "Markaloven og Maridalen Fem fylker – 19 kommuner 310 km2 i Oslo 850 km2 i Akershus 325 km2 i Buskerud 210 km2 i Oppland 5 km2 i Østfold Til sammen 1700."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google