Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsgiverforeningen NAVO IA – avtalen LO Stat 21. mai 2007 Forhandlingssjef Stein Gjerding, NAVO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsgiverforeningen NAVO IA – avtalen LO Stat 21. mai 2007 Forhandlingssjef Stein Gjerding, NAVO."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsgiverforeningen NAVO IA – avtalen LO Stat 21. mai 2007 Forhandlingssjef Stein Gjerding, NAVO

2 LO Stat - IA konferfanse Bakgrunn  Stiftet i 1993 som en bransjeuavhengig arbeidsgiverforening – først og fremst et alternativ for fristilte statlige virksomheter som drev etter forretningsmessige prinsipper  Opprinnelig og fortsatt primært en arbeidsgiverforening – økende vektlegging på interessefaglig arbeid  Et hovedformål har hele tiden vært å utvikle løsninger som sikrer omstilling i offentlig sektor  Overenskomstene er todelte – en sentral del som gir felles minstestandard og en lokal del tilpasset den enkelte virksomhet, det meste av lønnsutviklingen skjer lokalt  Blant NAVOs medlemmer finnes det i dag både børsnoterte selskaper og virksomheter som fortsatt er nært knyttet til forvaltningen  Pr : 186 virksomheter med ansatte

3 LO Stat - IA konferfanse Store medlemsvirksomheter er:  Helseforetakene  Posten  NSB  NRK  Avinor  Norges Bank  Nettbuss  EDB gruppen  Innovasjon Norge  Norsk Tipping  Studentsamskipnaden i Oslo  Vinmonopolet

4 LO Stat - IA konferfanse Medlemmer fordelt på sektorer  Pr representerer NAVOs medlemmer i alt ca ansatte: –Helse –Samferdsel/Transport –Service og finansnæring –IKT, telekom, media og kunnskap –Kultur –Div

5 LO Stat - IA konferfanse NAVO en av partene i IA avtalen Regjeringen NHO/KS/NAVO/HSHLO/Unio/YS/Akademikerne

6 LO Stat - IA konferfanse Intensjonsavtalen – bakgrunn  I siste periode av 90-tallet økte sykefraværet og nytilgangen til uførepensjon kraftig  En samfunnsutvikling som var uheldig av flere grunner: – Arbeidskraftsbehovet – vår velferd er basert på høy sysselsetting – Kostnadsøkning – manglende inndekning i trygdebudsjettet som følge av redusert sysselsetting – Arbeid i seg selv – en vesentlig del av vår identitet i samfunnet

7 LO Stat - IA konferfanse Intensjonsavtalen – et kompromiss mellom arbeidslivets parter og Regjeringen  En avtale som sikrer at det ikke ville skje endringer i sykelønnsordningen med det første – verken for virksomhetene eller den enkelte  Avtalens tre mål: –Redusert sykefravær –Ansettelsen av arbeidstakere med redusert funksjonsevne skal øke –Gjennomsnittlig avgangsalder fra arbeidslivet skal øke

8 LO Stat - IA konferfanse Hvorfor IA avtale?

9 LO Stat - IA konferfanse IA arbeidet er viktig for å sikre verdiskapning og resultater i den enkelte virksomhet

10 LO Stat - IA konferfanse Men også:  Arbeidslivet – en kilde til et meningsfylt liv  Fokus på IA er fokus på et godt arbeidsmiljø  Også et viktig samfunnsøkonomisk spørsmål –Et vellykket IA arbeid frigjør midler til andre tiltak

11 LO Stat - IA konferfanse Intensjonsavtalen – en nødvendighet og et kompromiss  I siste periode av 90-tallet økte sykefraværet og nytilgangen til uførepensjon kraftig  Sandmannutvalget – tiltakspakke 2000  Intensjonsavtalen inngått oktober 2001 –Sikrer at det ikke ville skje endringer sykelønnsordningen –Stiller krav til oss alle, så vel arbeidstaker som arbeidsgiver

12 LO Stat - IA konferfanse Intensjonsavtalen – en mulighet  Trygdeetatens Arbeidslivssenter etablert –Enklere å forholde seg til trygdeetaten –Forbeholdt IA-virksomheter  Sterkere press på både arbeidsgiver og arbeidstaker, men også større bistand  Lovendringer

13 LO Stat - IA konferfanse Arbeidsgiverrollen  Større fokus på allerede eksisterende plikter –Dialog –Rutiner for godt personalarbeid –Utarbeidelse av individuell oppfølgingsplan –Tilrettelegge for ansatte ved behov –Føre fraværsstatistikk  Krevende og vanskelig –Tørre å ta den vanskelige samtalen –Fra kontroll til tillit…

14 LO Stat - IA konferfanse Resultater Virksomhetsnivå  Sterkere ansvarliggjøring av den enkelte  Muliggjør nye løsninger  Bidrar til bedre fokus og større bevissthet mht personaloppfølging og arbeidsmiljøforhold Nasjonalt nivå  Sykefraværet redusert med 10 % i avtaleperioden  Ingen indikasjoner på at det er ansatte flere med redusert funksjonsevne  Reell avgangsalder har gått ned

15 LO Stat - IA konferfanse Arbeidet videreført med ny Intensjonsavtale  Ønske om videreføring –Et godt arbeid allerede iverksatt –Samarbeidet mellom partene og myndighetene –Sykelønnsordningen  Delmål 1 – sykefravær –Videreført i sin helhet - inkludert mål om 20 % reduksjon av sykefraværet  Delmål 2 – flere i arbeid med redusert funksjonsevne Få langt flere med redusert funksjonsevne ut i arbeid -rekruttere og ivareta -Virksomhetene skal åpne opp for opplærings og opptreningsplasser IA plasser  Delmål 3 – økt pensjoneringsalder Øke den gjennomsnittelige avgangsalderen -øke forventet pensjoneringsalder for personer over 50 år med minimum 6 mnd i perioden (2001 – 2009)  Etablert egen gruppe som skal –Avklare roller og ansvar mellom myndighetene og arbeidsgiver –Utarbeide konkrete målformuleringer –Gjennomgå tilgjengelige virkemidler

16 LO Stat - IA konferfanse De mest sentrale aktivitetene fra NAVO  94,5 % av arbeidstakerne i NAVO-området arbeider i en IA-virksomhet  Arbeid i den nasjonale koordineringsgruppen  Rådgivingsarbeid i den enkelte virksomhet  Konferanser  Informasjonsmateriell (elektronisk og papir)

17 LO Stat - IA konferfanse Delmål 1: Redusert sykefravær  Også i NAVO det delmålet som har størst oppmerksomhet  Slår direkte ut i virksomhetenes økonomi  Sterkt ytre fokus på dette delmålet  Lang tradisjon for å arbeide med sykefraværsarbeid  Store utfordringer med sykefraværet i Helseforetakene  Men – hovedgrunnen er ikke knyttet til arbeidet i helseforetakene, men kjønnssammensetningen av arbeidsstokken

18 LO Stat - IA konferfanse Sykefravær

19 LO Stat - IA konferfanse Sykefravær NAVO

20 LO Stat - IA konferfanse Sykefravær menn/kvinner

21 LO Stat - IA konferfanse Sykefravær NAVO

22 LO Stat - IA konferfanse Delmål 2: Få flere med redusert funksjons- evne i arbeid  Det delmålet færrest virksomheter rapporterer at de har arbeidet med og færrest rapporterer at de har fått gjort noe med  Oppfattes av virksomhetene ofte som et delmål som er i motstrid til delmål 1  De virksomhetene som kan vise til resultater er store virksomheter, med god kontakt med NAV kontorene og med en gjennomtenkt og godt forankret arbeidsmiljøpolitikk

23 LO Stat - IA konferfanse Delmål 3: Øke pensjoneringsalderen  Mange virksomheter har arbeidet aktivt for å få flere til å fortsette i virksomheten etter at de har kunnet gå av med AFP  Svært få har arbeidet med nyrekruttering av eldre arbeidstakere  Mange virksomheter mener endringer i førtidspensjonsordningene er nødvendig for å få resultater

24 LO Stat - IA konferfanse Seniorpolitikk…. En liten oppgave: Tenk deg at du er 60 år og snart har muligheten til å gå av med afp – hva skal til for at du velger å stå lenger i arbeidet? Sett ned noen punkter på et ark!

25 LO Stat - IA konferfanse Forskerne om eldre arbeidstakere – noen fakta  Har mer langtidsfravær, men mindre korttidsfravær  Arbeider noe mindre overtid enn yngre arbeidstakere  Tar sjeldnere ut lengre permisjoner  Har lavere turnover  AFP – dominerende tidligpensjonsordning blant eldre over 60 år i privat sektor (arbeidstakere med lavere utdannelse)  Flertallet av statsansatte over 55 år går av med AFP (arbeidstakere med høyere utdannelse)

26 LO Stat - IA konferfanse Forskerne om seniorpolitikk – årsaker til tidligpensjon Tre forklaringsmodeller  Utstøtningsmodellen  Tiltrekningsmodellen  ”Jump”-modellen

27 LO Stat - IA konferfanse Forskerne om seniorpolitikk – utstøtningsmodellen  Vektleggelse av ugunstige faktorer –i arbeidsmiljøet eller –på arbeidsmarkedet  Flere forskere hevder at utstøting forklarer viktige deler av tidligpensjoneringen  Modellen fokuserer på at arbeidslivet har stadig mindre plass for dem som ikke kan prestere 100 prosent

28 LO Stat - IA konferfanse Forskerne om seniorpolitikk – mer om utstøtningsmodellen Ugunstige faktorer  Tap av motivasjon som følge av dårlig arbeidsmiljø for de eldre  Dårlig ledelse – tar ikke hensyn til de eldre  Manglende mestring – de eldre får ikke samme tilbud om kompetanseutvikling  Aldersdiskriminering (forbigåelse ifm interne stillingsopprykk)  De eldre skyves ut i forbindelse med omstilling og nedbemanning  Eldre arbeidstakere er ikke ønsket arbeidskraft

29 LO Stat - IA konferfanse Forskerne om seniorpolitikk – tiltrekningsmodellen  Utenforliggende faktorer eller rammebetingelser forklarer tidligpensjoneringen –Skattesystem –Trygdesystem –Pensjonssystem  Det er (mer) økonomisk lønnsomt å gå av tidlig enn å fortsette i arbeid

30 LO Stat - IA konferfanse Forskerne om seniorpolitikk – ”jump” modellen  Tidligpensjonering forklares med bakgrunn i personlig oppfatning om det gode liv  Jeg slutter av fri vilje fordi jeg ønsker å gjøre noe helt annet  Samfunnet vi lever i i dag, har skapt en ny sosial situasjon som innebærer at vi har fått en svakere tilknytning til arbeidet – arbeid er ikke lenger det helliggjørende…

31 LO Stat - IA konferfanse SSP om seniorpolitikk  Utstøtningsfaktorer –Manglende samsvar mellom egen kompetanse og stilte krav –Liten frihet i arbeidssituasjonen –Vanskelig å se resultat av eget arbeid –Ikke rom for å utføre oppgavene tilfredsstillende –Manglende utfordringer → Er dette faktorer hvor kun seniorer føler seg truffet?

32 LO Stat - IA konferfanse SSP om myter om eldre arbeidstakere  Vanskelig for å lære noe nytt  Mindre intellektuell kapasitet  Vanskelig for å omstille seg  Eldre er lite produktive → Hvem er budbringer av mytene…

33 LO Stat - IA konferfanse SSP om virkemidler  Egen medarbeidersamtale tilpasset eldre  Studiefond for seniorer – etter- og videreutdanning  Kortere arbeidstid – redusert stilling med full lønn  Fysisk trening i arbeidstiden  Hjemmekontor  Hospitering  Sabbatsordninger  Kombinasjon arbeid/pensjon

34 LO Stat - IA konferfanse Årsaksbildet Alle de tre forklaringsmodellene gjelder  Utstøtningsmodellen  Tiltrekningsmodellen  ”Jump”-modellen MEN  Kan vi løse utfordringene med å peke på virksomhetenes ansvar for egen arbeidskraft hvis hovedvekten av forklaringen er knyttet til tiltreknings- og/eller ”jump”-modellen

35 LO Stat - IA konferfanse Medlemsvirksomhetene og seniorpolitikk  Flere virksomheter har egen seniorpolitikk eller livsfasepolitikk –Nettbuss –NRK –Norsk Tipping –Geomatikk –Statskog  Statskog –Egne milepælsamtaler med eldre arbeidstakere (45, 50, 55 og 60) –Fri 2 dager med lønn pr mnd for arbeidstakere mellom –Kurstilbud ”Forberedelse til pensjonsalder” (helse, aldringsprosess mm) –Ved fylte 62 år – fri 3 dager med lønn pr mnd

36 LO Stat - IA konferfanse Partene i arbeidslivet om seniorpolitikk – virkemidler  Redusert arbeidsgiveravgift –Flertall som ønsker at dette videreføres, men diskusjon om forbehold for IA- virksomheter  Fritak arbeidsgiverperioden ved sykefravær for arbeidstakere over 60 år  Større mulighet for kombinasjon arbeid og pensjon  Statlig bevilgninger til opplæringstiltak (utdanningsvikariater/studiepermisjon ol)  Fridager  Fleksibel arbeidstidsordning  Medarbeidersamtaler

37 LO Stat - IA konferfanse Utfordringer fremover  Arbeidstakere med redusert funksjonsevne –Beholde egne –Rekruttere flere  Eldre arbeidstakere –Bidra til at egne eldre arbeidstakere velger å stå lenger –Rekruttere flere eldre arbeidstakere

38 LO Stat - IA konferfanse Hvordan?  Styrking av tilrettleggingstilskuddet  Utdanningsvikariater/utdanningspermisjoner  Tilretteleggingsgaranti  Kjøp av helsetjenester  Prekvalifisering av IA bedrifter  IA plasser  Arbeidsgiveravgiften for personer over 62 år, går fra 4 % til 0 % (ingen virkning)

39 LO Stat - IA konferfanse Prekvalifisering av bedrifter og IA plasser  Målet er å redusere andelen personer som går fra arbeid til passive ytelser. –Målgruppe –Langtidssykemeldte –Personer på rehabilitering –Personer på attføring –Personer på tidsbegrenset uføre  Virksomheter skal gis bistand og opplæring til å ivareta oppgaven.  Virksomheter stiller IA plasser til disposisjon for personer i målgruppen

40 LO Stat - IA konferfanse Virksomhetseksempler

41 LO Stat - IA konferfanse Sykehuset Østfold – divisjon psykiatri  Fokus på langtidsfravær  Økt korttidsfravær – men virksomheten har et avslappet forhold til dette, fordi reduksjonen i langtidsfravær er betydelig større  Økt fokus på avspasering/friperioder  Tett samarbeid mellom personalavdelingen og linjeledere  Særskilt satsing på renholdsavdelingen (Redusert fravær fra 30 % til 6 %)  Vil satse ytterligere på seniorarbeidstakere

42 LO Stat - IA konferfanse Posten  Strategi for arbeidet: –IA-arbeid er god verdibasert ledelse –Ledermessig forankring –IA skal være en del av Postens systematiske HMS-arbeid –Etablert webbasert styringssystem –Fellesoppgave for ledelse og fagforening –Fokus på oppfølging av langtidsledige –Fokus på forebyggende tiltak og registrering av alle typer ulykker og nestenulykker – og spre erfaringene i hele konsernet

43 LO Stat - IA konferfanse Norsk Tipping  Satset mye på redusert sykefravær og seniorpolitikk  Dreid fokus fra behandling til forebygging  Ansatt frisklivskonsulent (til erstatning for bedriftssykepleier)  Ansvarliggjøring av ledere og medarbeidere i arbeidsmiljøspørsmål  Satsing på individuelle tiltak

44 LO Stat - IA konferfanse Nettbuss  Pionerer er Nettbuss Grenland og Nettbuss Drammen  Inkludering gjennom teamarbeid, trening i arbeidstiden og stressmestringskurs  Mye slitasjeskader – forebygging av slike skader er derfor viktig

45 LO Stat - IA konferfanse Nationale Scene (Bergen)  Åpenhet og god dialog mellom ledelse og medarbeidere  Fokus på rutiner  Tett oppfølging og tilrettelegging

46 LO Stat - IA konferfanse Mantena  Fysisk tungt arbeid – mye slitasjeskader  Samarbeid med NIMI (Norsk Idrettsmedisinsk Institutt)  Vekt på trening og fysikalsk behandling

47 LO Stat - IA konferfanse Sykehuset Vestfold  Mange års arbeid med sykefravær  Gode innarbeidede rutiner over tid  Fokus på samtalen mellom leder og medarbeider  Oppfølging gjennom arbeidsmiljøundersøkelser

48 LO Stat - IA konferfanse Betanien Hospital Skien  Det sykehuset i landet som har lavest sykefravær (3,7 %)  Lederutvikling har stått sentralt  Livsfaseorientert personalpolitikk  Langtidssykmeldte samles en dag i uka til ”Frognerseminaret” der det gis fysikalsk behandling og annen oppfølging  Individuell tilrettelegging

49 LO Stat - IA konferfanse Sammendrag av virksomhetseksemplene  Lokal forankring av arbeidet – hva er våre problemer?  En inkluderende prosess  Samarbeid ledelse og tillitsvalgte  Lederforankring og ledelsesutvikling

50 LO Stat - IA konferfanse Når inngikk din virksomhet avtale om å bli en IA-virksomhet? a2002 b2003 c2004 d2005

51 LO Stat - IA konferfanse Hvor mange ansatte er det i din virksomhet? Over 1000e Mellom 101 og 1000 d Mellom 51 og 100 c Mellom 20 og 50 b Under 20a

52 LO Stat - IA konferfanse Hvilke av de tre delmålene i Intensjonsavtalen har din virksomhet forpliktet seg på? (Flere svar mulig) Øke den reelle pensjone- ringsalderen c Tilsette flere arbeidsta- kere med redusert funksjons- evne b Redusere sykefraværet a

53 LO Stat - IA konferfanse Har virksomheten endret egne mål siden avtaleinngåelse? Annetc Ja, forpliktet oss på flere delmål b Neia

54 LO Stat - IA konferfanse Hva legger din virksomhet i begrepet IA-arbeid? (Flere svar mulig) aGenerelt hms-arbeid bGenerelt personal- arbeid cSykefraværs- arbeid dArbeid knyttet til delmålene i IA-avtalen eAnnet

55 LO Stat - IA konferfanse På hvilken måte vil du si IA-arbeidet er forankret hos den enkelte ansatt i virksomheten? aSvært dårlig bDårlig cBra dSvært bra

56 LO Stat - IA konferfanse Hvordan fungerer samarbeidet med de tillitsvalgte? aSvært dårlig bDårlig cBra dSvært bra

57 LO Stat - IA konferfanse Er det foretatt endringer i systemer/rutiner, i så fall hvilke endringer? (Flere svar mulig) aRegistrering av fravær bRutiner for utfylling/registrering av egenmeldingsskjema cInformasjon om sykefraværsstatistikk dRutiner/regler for medarbeidersamtaler eRutiner/regler for oppfølging av sykemeldte

58 LO Stat - IA konferfanse Registrering av fravær aInnført før IA-avtalen bInnført som følge av IA- avtalen cIkke relevant

59 LO Stat - IA konferfanse Rutiner for utfylling/registrering av egenmeldingsskjema Ikke relevant c Innført som følge av IA- avtalen b Innført før IA-avtalen a

60 LO Stat - IA konferfanse Informasjon om sykefraværsstatistikk Ikke relevant c Innført som følge av IA- avtalen b Innført før IA-avtalen a

61 LO Stat - IA konferfanse Rutiner/regler for medarbeidersamtaler Ikke relevant c Innført som følge av IA- avtalen b Innført før IA-avtalen a

62 LO Stat - IA konferfanse Rutiner/regler for oppfølging av sykemeldte Ikke relevant c Innført som følge av IA- avtalen b Innført før IA-avtalen a

63 LO Stat - IA konferfanse Har virksomheten regelmessige aktiviteter knyttet til IA-arbeidet? (Flere svar mulig) aRegelmessige møter med de ansatte bRegelmessige møter med linjeledere cRegelmessige møter med de tillitsvalgte dJevnlig utsendelse av skriftlig informasjon (intranett/internavis) eSystematisk gjennomgang av sykefraværs- statistikk fJevnlig publisering internt av sykefraværs- statistikk gAnnet

64 LO Stat - IA konferfanse Arbeides det i dag mer systematisk med forebygging enn forut for IA-avtalen, i så fall på hvilken måte? (Flere svar mulig) Sterkere fokus på betydning av individuell oppfølging e Jevnlig kartlegging og analyse av fraværs- statistikk d Jevnlig kartlegging av arbeidsmiljøet c Tilrettelegging benyttes mer aktivt og bevisst b Sterkere fokus på nærvær fremfor fravær a

65 LO Stat - IA konferfanse Har virksomheten endret praksis overfor noen av gruppene nevnt nedenfor? (Flere svar mulig) Ingen av demc Eldre arbeidstakere b Personer med nedsatt funksjons- evne a

66 LO Stat - IA konferfanse På hvilken måte er praksis overfor denne/disse gruppene endret? (Flere svar mulig) Annetf Ingen av disse e Endringer i arbeids- oppgaver d Mulighet for ekstra fri for seniorer c Egne medarbeider samtaler med seniorer b Systematisk bruk av tilrettelegging ved behov a

67 LO Stat - IA konferfanse Hvilken erfaring har virksomheten med Trygdeetatens Arbeidslivssenter / egen kontaktperson? aSvært dårlig bDårlig cGod dSvært god

68 LO Stat - IA konferfanse Kan virksomheten vise til resultater av IA-arbeidet? aJa bNei

69 LO Stat - IA konferfanse Hvilke resultater kan virksomheten vise til av IA-arbeidet? (Flere svar mulig) Annete Økt pensjone- ringsalder c Økt andel av ansatte med redusert funksjons- evne b Redusert sykefravær a

70 LO Stat - IA konferfanse Hva mener du kan forklare resultatene som er oppnådd? (Flere svar mulig) Annetj Etablering av livsfasepolitikk i Etablering av seniorpolitikk h Bedre samarbeid med trygdeetaten g Bedre samarbeid med lege f Tett dialog mellom sykemeldt arbeidstaker og nærmeste leder e Systematisk oppfølging av sykemeldte d Systematisk oppfølging av arbeidstakere med spesielle behov c Innføring av arbeidsgivers tilretteleggingsplikt b Innføring av arbeidstakers aktivitetsplikt a

71 LO Stat - IA konferfanse Hvorfor kan ikke virksomheten vise til resultater av IA-arbeidet? (Flere svar mulig) Annete Manglende forankring i toppledelsen/styr et d Omstilling i virksomheten har gjort det vanskelig å fokusere IA- arbeidet c Manglende samarbeid med de tillitsvalgte b Manglende samarbeid med Trygdeetatens Arbeidslivssenter og/eller andre offentlige etater a

72 LO Stat - IA konferfanse Hva mener virksomheten er de viktigste forutsetninger for at resultatene kan forbedres/opprettholdes i tiden fremover? (Flere svar mulig) Annete Endringer i regelverk d Bedre samarbeid med relevante instanser c Sterkere engasje- ment b Fortsatt fokus på arbeidet a

73 LO Stat - IA konferfanse Hvilke hindringer ser virksomheten for å lykkes i det videre IA-arbeidet? (Flere svar mulig) Annetf Utilstrekkelige virkemidler fra offentlige etater e Vanskelige samarbeidsfor hold internt i virksomheten d Vanskelige samarbeidsfor hold med legene c Manglende fleksibilitet i samarbeid med offentlige etater b Manglende forankring og oppfølging i egen virksomhet a

74 LO Stat - IA konferfanse år Aktivitetsplikt Jf ftl §8-6 Nytt fra 01.mars 2007 Oppfølgingsplan Skal innhentes fra NAV Jf ftl §8-7 6 mnd Dialogmøte innen 6 mnd Også dersom det er delvis aktivitet (også ved graderte- og aktive sykmeldinger) NAV plikter å arrangere Dialogmøte innen 12 uker Dersom det ikke er arbeidsrelatert aktivitet (100% sykmelding) Arbeidsgiver kaller inn. 12 uker8 uker6 uker Oppfølgings plan Jf AML § 4-6

75 LO Stat - IA konferfanse Nytt fra 01.mars 2007 Dialogmøte 12 uker (dersom ikke aktivitet) Arbeidsgiver kaller inn. Hensikt: Forsterke samarbeidet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og kvalitetssikre oppfølgingen gjennomgå og arbeide videre med oppfølgingsplanen avklare hva arbeidstakeren kan gjøre på arbeidsplassen avklare tilretteleggingstiltak som er aktuelle fokusere på muligheter og mestring fremfor sykmelding Plikt til å delta: Arbeidsgiver, arbeidstaker og bedriftshelsetjeneste (hvis bedriften har tjenesten) Behandlende lege eller annen sykmelder (hvis begge parter eller når kun arbeidstaker ønsker det.) Bør/kan møte: Behandlende lege eller annen (f.eks ergoterapeut, bedriftslege, psykolog eller fysioterapeut) Tillitsvalgte – hvis arbeidstaker ønsker det. Dokumentasjon Skriftlig melding til NAV om resultatet eller om årsaken til at møtet ikke ble avholdt. Sted: Fortrinnsvis på arbeidsplassen ( alternativt legekontor, NAV-kontor e.l)

76 LO Stat - IA konferfanse Nytt fra 01.mars 2007 Dialogmøte 6 mnd (også ved graderte og aktive sykmeldinger) NAV plikter å arrangere Hensikt: Et forum for å styrke oppfølgingen av langtidssykmeldte og bidra til at disse raskere kommer tilbake i arbeid og aktivitet gjennomgå oppfølgingsplanen vurdere de bedriftsinterne tiltakene (dokumenteres prøvd ut eller vurdert) vurdere behov for annen bistand som yrkesrettet attføring og rehabilitering ellers samme tema som Dialogmøte 12 uker Plikt til å delta: Arbeidsgiver og arbeidstaker Bør/kan møte hvis hensiktsmessig: Behandlende lege eller annen (f.eks ergoterapeut, bedriftslege, psykolog eller fysioterapeut)


Laste ned ppt "Arbeidsgiverforeningen NAVO IA – avtalen LO Stat 21. mai 2007 Forhandlingssjef Stein Gjerding, NAVO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google