Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsgiverforeningen NAVO IA – avtalen LO Stat 21

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsgiverforeningen NAVO IA – avtalen LO Stat 21"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsgiverforeningen NAVO IA – avtalen LO Stat 21
Arbeidsgiverforeningen NAVO IA – avtalen LO Stat 21. mai Forhandlingssjef Stein Gjerding, NAVO

2 LO Stat - IA konferfanse 21.05.2007
Bakgrunn Stiftet i 1993 som en bransjeuavhengig arbeidsgiverforening – først og fremst et alternativ for fristilte statlige virksomheter som drev etter forretningsmessige prinsipper Opprinnelig og fortsatt primært en arbeidsgiverforening – økende vektlegging på interessefaglig arbeid Et hovedformål har hele tiden vært å utvikle løsninger som sikrer omstilling i offentlig sektor Overenskomstene er todelte – en sentral del som gir felles minstestandard og en lokal del tilpasset den enkelte virksomhet, det meste av lønnsutviklingen skjer lokalt Blant NAVOs medlemmer finnes det i dag både børsnoterte selskaper og virksomheter som fortsatt er nært knyttet til forvaltningen Pr : 186 virksomheter med ansatte LO Stat - IA konferfanse

3 Store medlemsvirksomheter er:
Helseforetakene Posten NSB NRK Avinor Norges Bank Nettbuss EDB gruppen Innovasjon Norge Norsk Tipping Studentsamskipnaden i Oslo Vinmonopolet LO Stat - IA konferfanse

4 Medlemmer fordelt på sektorer
Pr representerer NAVOs medlemmer i alt ca ansatte: Helse Samferdsel/Transport Service og finansnæring IKT, telekom, media og kunnskap Kultur Div LO Stat - IA konferfanse

5 NAVO en av partene i IA avtalen
LO Stat - IA konferfanse

6 Intensjonsavtalen – bakgrunn
I siste periode av 90-tallet økte sykefraværet og nytilgangen til uførepensjon kraftig En samfunnsutvikling som var uheldig av flere grunner: Arbeidskraftsbehovet – vår velferd er basert på høy sysselsetting Kostnadsøkning – manglende inndekning i trygdebudsjettet som følge av redusert sysselsetting Arbeid i seg selv – en vesentlig del av vår identitet i samfunnet På bakgrunn av den utviklingen man så – ikke bare en tendens – men et klart bilde på at andelen av befolkningen som ikke lenger er i arbeid, økte. Veksten i antall uføre og sykemeldte var større enn veksten i sysselsetting og arbeidsstyrke. På denne bakgrunn satte man ned et utvalg i april 1999 – Sandmannutvalget. Mandatet Helhetlig tiltakspakke LO Stat - IA konferfanse

7 LO Stat - IA konferfanse 21.05.2007
Intensjonsavtalen – et kompromiss mellom arbeidslivets parter og Regjeringen En avtale som sikrer at det ikke ville skje endringer i sykelønnsordningen med det første – verken for virksomhetene eller den enkelte Avtalens tre mål: Redusert sykefravær Ansettelsen av arbeidstakere med redusert funksjonsevne skal øke Gjennomsnittlig avgangsalder fra arbeidslivet skal øke LO Stat - IA konferfanse

8 LO Stat - IA konferfanse 21.05.2007
Hvorfor IA avtale? LO Stat - IA konferfanse

9 LO Stat - IA konferfanse 21.05.2007
IA arbeidet er viktig for å sikre verdiskapning og resultater i den enkelte virksomhet LO Stat - IA konferfanse

10 LO Stat - IA konferfanse 21.05.2007
Men også: Arbeidslivet – en kilde til et meningsfylt liv Fokus på IA er fokus på et godt arbeidsmiljø Også et viktig samfunnsøkonomisk spørsmål Et vellykket IA arbeid frigjør midler til andre tiltak LO Stat - IA konferfanse

11 Intensjonsavtalen – en nødvendighet og et kompromiss
I siste periode av 90-tallet økte sykefraværet og nytilgangen til uførepensjon kraftig Sandmannutvalget – tiltakspakke 2000 Intensjonsavtalen inngått oktober 2001 Sikrer at det ikke ville skje endringer sykelønnsordningen Stiller krav til oss alle, så vel arbeidstaker som arbeidsgiver På bakgrunn av den utviklingen man så – ikke bare en tendens – men et klart bilde på at andelen av befolkningen som ikke lenger er i arbeid, økte. Veksten i antall uføre og sykemeldte var større enn veksten i sysselsetting og arbeidsstyrke. På denne bakgrunn satte man ned et utvalg i april 1999 – Sandmannutvalget. Mandatet Helhetlig tiltakspakke LO Stat - IA konferfanse

12 Intensjonsavtalen – en mulighet
Trygdeetatens Arbeidslivssenter etablert Enklere å forholde seg til trygdeetaten Forbeholdt IA-virksomheter Sterkere press på både arbeidsgiver og arbeidstaker, men også større bistand Lovendringer LO Stat - IA konferfanse

13 LO Stat - IA konferfanse 21.05.2007
Arbeidsgiverrollen Større fokus på allerede eksisterende plikter Dialog Rutiner for godt personalarbeid Utarbeidelse av individuell oppfølgingsplan Tilrettelegge for ansatte ved behov Føre fraværsstatistikk Krevende og vanskelig Tørre å ta den vanskelige samtalen Fra kontroll til tillit… LO Stat - IA konferfanse

14 LO Stat - IA konferfanse 21.05.2007
Resultater Virksomhetsnivå Sterkere ansvarliggjøring av den enkelte Muliggjør nye løsninger Bidrar til bedre fokus og større bevissthet mht personaloppfølging og arbeidsmiljøforhold Nasjonalt nivå Sykefraværet redusert med 10 % i avtaleperioden Ingen indikasjoner på at det er ansatte flere med redusert funksjonsevne Reell avgangsalder har gått ned LO Stat - IA konferfanse

15 Arbeidet videreført med ny Intensjonsavtale
Ønske om videreføring Et godt arbeid allerede iverksatt Samarbeidet mellom partene og myndighetene Sykelønnsordningen Delmål 1 – sykefravær Videreført i sin helhet - inkludert mål om 20 % reduksjon av sykefraværet Delmål 2 – flere i arbeid med redusert funksjonsevne Få langt flere med redusert funksjonsevne ut i arbeid rekruttere og ivareta Virksomhetene skal åpne opp for opplærings og opptreningsplasser IA plasser Delmål 3 – økt pensjoneringsalder Øke den gjennomsnittelige avgangsalderen - øke forventet pensjoneringsalder for personer over 50 år med minimum 6 mnd i perioden (2001 –2009) Etablert egen gruppe som skal Avklare roller og ansvar mellom myndighetene og arbeidsgiver Utarbeide konkrete målformuleringer Gjennomgå tilgjengelige virkemidler LO Stat - IA konferfanse

16 De mest sentrale aktivitetene fra NAVO
94,5 % av arbeidstakerne i NAVO-området arbeider i en IA-virksomhet Arbeid i den nasjonale koordineringsgruppen Rådgivingsarbeid i den enkelte virksomhet Konferanser Informasjonsmateriell (elektronisk og papir) LO Stat - IA konferfanse

17 Delmål 1: Redusert sykefravær
Også i NAVO det delmålet som har størst oppmerksomhet Slår direkte ut i virksomhetenes økonomi Sterkt ytre fokus på dette delmålet Lang tradisjon for å arbeide med sykefraværsarbeid Store utfordringer med sykefraværet i Helseforetakene Men – hovedgrunnen er ikke knyttet til arbeidet i helseforetakene, men kjønnssammensetningen av arbeidsstokken LO Stat - IA konferfanse

18 LO Stat - IA konferfanse 21.05.2007
Sykefravær LO Stat - IA konferfanse

19 LO Stat - IA konferfanse 21.05.2007
Sykefravær NAVO LO Stat - IA konferfanse

20 Sykefravær menn/kvinner
LO Stat - IA konferfanse

21 LO Stat - IA konferfanse 21.05.2007
Sykefravær NAVO LO Stat - IA konferfanse

22 Delmål 2: Få flere med redusert funksjons- evne i arbeid
Det delmålet færrest virksomheter rapporterer at de har arbeidet med og færrest rapporterer at de har fått gjort noe med Oppfattes av virksomhetene ofte som et delmål som er i motstrid til delmål 1 De virksomhetene som kan vise til resultater er store virksomheter, med god kontakt med NAV kontorene og med en gjennomtenkt og godt forankret arbeidsmiljøpolitikk LO Stat - IA konferfanse

23 Delmål 3: Øke pensjoneringsalderen
Mange virksomheter har arbeidet aktivt for å få flere til å fortsette i virksomheten etter at de har kunnet gå av med AFP Svært få har arbeidet med nyrekruttering av eldre arbeidstakere Mange virksomheter mener endringer i førtidspensjonsordningene er nødvendig for å få resultater LO Stat - IA konferfanse

24 LO Stat - IA konferfanse 21.05.2007
Seniorpolitikk…. En liten oppgave: Tenk deg at du er 60 år og snart har muligheten til å gå av med afp – hva skal til for at du velger å stå lenger i arbeidet? Sett ned noen punkter på et ark! LO Stat - IA konferfanse

25 Forskerne om eldre arbeidstakere – noen fakta
Har mer langtidsfravær, men mindre korttidsfravær Arbeider noe mindre overtid enn yngre arbeidstakere Tar sjeldnere ut lengre permisjoner Har lavere turnover AFP – dominerende tidligpensjonsordning blant eldre over 60 år i privat sektor (arbeidstakere med lavere utdannelse) Flertallet av statsansatte over 55 år går av med AFP (arbeidstakere med høyere utdannelse) LO Stat - IA konferfanse

26 Forskerne om seniorpolitikk – årsaker til tidligpensjon
Tre forklaringsmodeller Utstøtningsmodellen Tiltrekningsmodellen ”Jump”-modellen LO Stat - IA konferfanse

27 Forskerne om seniorpolitikk – utstøtningsmodellen
Vektleggelse av ugunstige faktorer i arbeidsmiljøet eller på arbeidsmarkedet Flere forskere hevder at utstøting forklarer viktige deler av tidligpensjoneringen Modellen fokuserer på at arbeidslivet har stadig mindre plass for dem som ikke kan prestere 100 prosent LO Stat - IA konferfanse

28 Forskerne om seniorpolitikk – mer om utstøtningsmodellen
Ugunstige faktorer Tap av motivasjon som følge av dårlig arbeidsmiljø for de eldre Dårlig ledelse – tar ikke hensyn til de eldre Manglende mestring – de eldre får ikke samme tilbud om kompetanseutvikling Aldersdiskriminering (forbigåelse ifm interne stillingsopprykk) De eldre skyves ut i forbindelse med omstilling og nedbemanning Eldre arbeidstakere er ikke ønsket arbeidskraft LO Stat - IA konferfanse

29 Forskerne om seniorpolitikk – tiltrekningsmodellen
Utenforliggende faktorer eller rammebetingelser forklarer tidligpensjoneringen Skattesystem Trygdesystem Pensjonssystem Det er (mer) økonomisk lønnsomt å gå av tidlig enn å fortsette i arbeid LO Stat - IA konferfanse

30 Forskerne om seniorpolitikk – ”jump” modellen
Tidligpensjonering forklares med bakgrunn i personlig oppfatning om det gode liv Jeg slutter av fri vilje fordi jeg ønsker å gjøre noe helt annet Samfunnet vi lever i i dag, har skapt en ny sosial situasjon som innebærer at vi har fått en svakere tilknytning til arbeidet – arbeid er ikke lenger det helliggjørende… LO Stat - IA konferfanse

31 LO Stat - IA konferfanse 21.05.2007
SSP om seniorpolitikk Utstøtningsfaktorer Manglende samsvar mellom egen kompetanse og stilte krav Liten frihet i arbeidssituasjonen Vanskelig å se resultat av eget arbeid Ikke rom for å utføre oppgavene tilfredsstillende Manglende utfordringer Er dette faktorer hvor kun seniorer føler seg truffet? LO Stat - IA konferfanse

32 SSP om myter om eldre arbeidstakere
Vanskelig for å lære noe nytt Mindre intellektuell kapasitet Vanskelig for å omstille seg Eldre er lite produktive Hvem er budbringer av mytene… LO Stat - IA konferfanse

33 LO Stat - IA konferfanse 21.05.2007
SSP om virkemidler Egen medarbeidersamtale tilpasset eldre Studiefond for seniorer – etter- og videreutdanning Kortere arbeidstid – redusert stilling med full lønn Fysisk trening i arbeidstiden Hjemmekontor Hospitering Sabbatsordninger Kombinasjon arbeid/pensjon LO Stat - IA konferfanse

34 LO Stat - IA konferfanse 21.05.2007
Årsaksbildet Alle de tre forklaringsmodellene gjelder Utstøtningsmodellen Tiltrekningsmodellen ”Jump”-modellen MEN Kan vi løse utfordringene med å peke på virksomhetenes ansvar for egen arbeidskraft hvis hovedvekten av forklaringen er knyttet til tiltreknings- og/eller ”jump”-modellen LO Stat - IA konferfanse

35 Medlemsvirksomhetene og seniorpolitikk
Flere virksomheter har egen seniorpolitikk eller livsfasepolitikk Nettbuss NRK Norsk Tipping Geomatikk Statskog Egne milepælsamtaler med eldre arbeidstakere (45, 50, 55 og 60) Fri 2 dager med lønn pr mnd for arbeidstakere mellom 60-62 Kurstilbud ”Forberedelse til pensjonsalder” (helse, aldringsprosess mm) Ved fylte 62 år – fri 3 dager med lønn pr mnd LO Stat - IA konferfanse

36 Partene i arbeidslivet om seniorpolitikk – virkemidler
Redusert arbeidsgiveravgift Flertall som ønsker at dette videreføres, men diskusjon om forbehold for IA-virksomheter Fritak arbeidsgiverperioden ved sykefravær for arbeidstakere over 60 år Større mulighet for kombinasjon arbeid og pensjon Statlig bevilgninger til opplæringstiltak (utdanningsvikariater/studiepermisjon ol) Fridager Fleksibel arbeidstidsordning Medarbeidersamtaler LO Stat - IA konferfanse

37 Utfordringer fremover
Arbeidstakere med redusert funksjonsevne Beholde egne Rekruttere flere Eldre arbeidstakere Bidra til at egne eldre arbeidstakere velger å stå lenger Rekruttere flere eldre arbeidstakere LO Stat - IA konferfanse

38 LO Stat - IA konferfanse 21.05.2007
Hvordan? Styrking av tilrettleggingstilskuddet Utdanningsvikariater/utdanningspermisjoner Tilretteleggingsgaranti Kjøp av helsetjenester Prekvalifisering av IA bedrifter IA plasser Arbeidsgiveravgiften for personer over 62 år, går fra 4 % til 0 % (ingen virkning) LO Stat - IA konferfanse

39 Prekvalifisering av bedrifter og IA plasser
Målet er å redusere andelen personer som går fra arbeid til passive ytelser. Målgruppe Langtidssykemeldte Personer på rehabilitering Personer på attføring Personer på tidsbegrenset uføre Virksomheter skal gis bistand og opplæring til å ivareta oppgaven. Virksomheter stiller IA plasser til disposisjon for personer i målgruppen yrkeshemmende, på rehabiliteringspenger, 2.500 på tidsbegrenset uføretrygd, langtidsledige og på sosialhjelp Behov for yrkespraksis IA-plasser et virkemiddel for rekrutteringen av personer med redusert funksjonsevne inn i arbeidsmarkedet via IA bedrifter. Dette ønsker vi å oppnå (effektmål) En mer inkluderende rekrutteringspolitikk Gode systemer for rekruttering og ivaretakelse av IA plasser. Et godt samarbeid og koordinering av hjelpeapparatet lettere for målgruppene å finne riktig IA-plass. Sikre bedre kvalitet på tiltaksrekrutteringen, for bedrift og bruker. LO Stat - IA konferfanse

40 Virksomhetseksempler
LO Stat - IA konferfanse

41 Sykehuset Østfold – divisjon psykiatri
Fokus på langtidsfravær Økt korttidsfravær – men virksomheten har et avslappet forhold til dette, fordi reduksjonen i langtidsfravær er betydelig større Økt fokus på avspasering/friperioder Tett samarbeid mellom personalavdelingen og linjeledere Særskilt satsing på renholdsavdelingen (Redusert fravær fra 30 % til 6 %) Vil satse ytterligere på seniorarbeidstakere LO Stat - IA konferfanse

42 LO Stat - IA konferfanse 21.05.2007
Posten Strategi for arbeidet: IA-arbeid er god verdibasert ledelse Ledermessig forankring IA skal være en del av Postens systematiske HMS-arbeid Etablert webbasert styringssystem Fellesoppgave for ledelse og fagforening Fokus på oppfølging av langtidsledige Fokus på forebyggende tiltak og registrering av alle typer ulykker og nestenulykker – og spre erfaringene i hele konsernet LO Stat - IA konferfanse

43 LO Stat - IA konferfanse 21.05.2007
Norsk Tipping Satset mye på redusert sykefravær og seniorpolitikk Dreid fokus fra behandling til forebygging Ansatt frisklivskonsulent (til erstatning for bedriftssykepleier) Ansvarliggjøring av ledere og medarbeidere i arbeidsmiljøspørsmål Satsing på individuelle tiltak LO Stat - IA konferfanse

44 LO Stat - IA konferfanse 21.05.2007
Nettbuss Pionerer er Nettbuss Grenland og Nettbuss Drammen Inkludering gjennom teamarbeid, trening i arbeidstiden og stressmestringskurs Mye slitasjeskader – forebygging av slike skader er derfor viktig LO Stat - IA konferfanse

45 Nationale Scene (Bergen)
Åpenhet og god dialog mellom ledelse og medarbeidere Fokus på rutiner Tett oppfølging og tilrettelegging LO Stat - IA konferfanse

46 LO Stat - IA konferfanse 21.05.2007
Mantena Fysisk tungt arbeid – mye slitasjeskader Samarbeid med NIMI (Norsk Idrettsmedisinsk Institutt) Vekt på trening og fysikalsk behandling LO Stat - IA konferfanse

47 LO Stat - IA konferfanse 21.05.2007
Sykehuset Vestfold Mange års arbeid med sykefravær Gode innarbeidede rutiner over tid Fokus på samtalen mellom leder og medarbeider Oppfølging gjennom arbeidsmiljøundersøkelser LO Stat - IA konferfanse

48 Betanien Hospital Skien
Det sykehuset i landet som har lavest sykefravær (3,7 %) Lederutvikling har stått sentralt Livsfaseorientert personalpolitikk Langtidssykmeldte samles en dag i uka til ”Frognerseminaret” der det gis fysikalsk behandling og annen oppfølging Individuell tilrettelegging LO Stat - IA konferfanse

49 Sammendrag av virksomhetseksemplene
Lokal forankring av arbeidet – hva er våre problemer? En inkluderende prosess Samarbeid ledelse og tillitsvalgte Lederforankring og ledelsesutvikling LO Stat - IA konferfanse

50 Når inngikk din virksomhet avtale om å bli en IA-virksomhet?
2002 b 2003 c 2004 d 2005 LO Stat - IA konferfanse

51 Hvor mange ansatte er det i din virksomhet?
Over 1000 e Mellom 101 og 1000 d Mellom 51 og 100 c Mellom 20 og 50 b Under 20 a LO Stat - IA konferfanse

52 LO Stat - IA konferfanse 21.05.2007
Hvilke av de tre delmålene i Intensjonsavtalen har din virksomhet forpliktet seg på? (Flere svar mulig) Øke den reelle pensjone-ringsalderen c Tilsette flere arbeidsta-kere med redusert funksjons-evne b Redusere sykefraværet a LO Stat - IA konferfanse

53 Har virksomheten endret egne mål siden avtaleinngåelse?
Annet c Ja, forpliktet oss på flere delmål b Nei a LO Stat - IA konferfanse

54 Hva legger din virksomhet i begrepet IA-arbeid? (Flere svar mulig)
Generelt hms-arbeid b Generelt personal-arbeid c Sykefraværs-arbeid d Arbeid knyttet til delmålene i IA-avtalen e Annet LO Stat - IA konferfanse

55 LO Stat - IA konferfanse 21.05.2007
På hvilken måte vil du si IA-arbeidet er forankret hos den enkelte ansatt i virksomheten? a Svært dårlig b Dårlig c Bra d Svært bra LO Stat - IA konferfanse

56 Hvordan fungerer samarbeidet med de tillitsvalgte?
Svært dårlig b Dårlig c Bra d Svært bra LO Stat - IA konferfanse

57 LO Stat - IA konferfanse 21.05.2007
Er det foretatt endringer i systemer/rutiner, i så fall hvilke endringer? (Flere svar mulig) a Registrering av fravær b Rutiner for utfylling/registrering av egenmeldingsskjema c Informasjon om sykefraværsstatistikk d Rutiner/regler for medarbeidersamtaler e Rutiner/regler for oppfølging av sykemeldte LO Stat - IA konferfanse

58 Registrering av fravær
Innført før IA-avtalen b Innført som følge av IA-avtalen c Ikke relevant LO Stat - IA konferfanse

59 Rutiner for utfylling/registrering av egenmeldingsskjema
Ikke relevant c Innført som følge av IA-avtalen b Innført før IA-avtalen a LO Stat - IA konferfanse

60 Informasjon om sykefraværsstatistikk
Ikke relevant c Innført som følge av IA-avtalen b Innført før IA-avtalen a LO Stat - IA konferfanse

61 Rutiner/regler for medarbeidersamtaler
Ikke relevant c Innført som følge av IA-avtalen b Innført før IA-avtalen a LO Stat - IA konferfanse

62 Rutiner/regler for oppfølging av sykemeldte
Ikke relevant c Innført som følge av IA-avtalen b Innført før IA-avtalen a LO Stat - IA konferfanse

63 LO Stat - IA konferfanse 21.05.2007
Har virksomheten regelmessige aktiviteter knyttet til IA-arbeidet? (Flere svar mulig) a Regelmessige møter med de ansatte b Regelmessige møter med linjeledere c Regelmessige møter med de tillitsvalgte d Jevnlig utsendelse av skriftlig informasjon (intranett/internavis) e Systematisk gjennomgang av sykefraværs-statistikk f Jevnlig publisering internt av sykefraværs-statistikk g Annet LO Stat - IA konferfanse

64 LO Stat - IA konferfanse 21.05.2007
Arbeides det i dag mer systematisk med forebygging enn forut for IA-avtalen, i så fall på hvilken måte? (Flere svar mulig) Sterkere fokus på betydning av individuell oppfølging e Jevnlig kartlegging og analyse av fraværs-statistikk d Jevnlig kartlegging av arbeidsmiljøet c Tilrettelegging benyttes mer aktivt og bevisst b Sterkere fokus på nærvær fremfor fravær a LO Stat - IA konferfanse

65 LO Stat - IA konferfanse 21.05.2007
Har virksomheten endret praksis overfor noen av gruppene nevnt nedenfor? (Flere svar mulig) Ingen av dem c Eldre arbeidstakere b Personer med nedsatt funksjons-evne a LO Stat - IA konferfanse

66 LO Stat - IA konferfanse 21.05.2007
På hvilken måte er praksis overfor denne/disse gruppene endret? (Flere svar mulig) Annet f Ingen av disse e Endringer i arbeids-oppgaver d Mulighet for ekstra fri for seniorer c Egne medarbeidersamtaler med seniorer b Systematisk bruk av tilrettelegging ved behov a LO Stat - IA konferfanse

67 LO Stat - IA konferfanse 21.05.2007
Hvilken erfaring har virksomheten med Trygdeetatens Arbeidslivssenter / egen kontaktperson? a Svært dårlig b Dårlig c God d Svært god LO Stat - IA konferfanse

68 Kan virksomheten vise til resultater av IA-arbeidet?
Ja b Nei LO Stat - IA konferfanse

69 LO Stat - IA konferfanse 21.05.2007
Hvilke resultater kan virksomheten vise til av IA-arbeidet? (Flere svar mulig) Annet e Økt pensjone-ringsalder c Økt andel av ansatte med redusert funksjons-evne b Redusert sykefravær a LO Stat - IA konferfanse

70 LO Stat - IA konferfanse 21.05.2007
Hva mener du kan forklare resultatene som er oppnådd? (Flere svar mulig) Annet j Etablering av livsfasepolitikk i Etablering av seniorpolitikk h Bedre samarbeid med trygdeetaten g Bedre samarbeid med lege f Tett dialog mellom sykemeldt arbeidstaker og nærmeste leder e Systematisk oppfølging av sykemeldte d Systematisk oppfølging av arbeidstakere med spesielle behov c Innføring av arbeidsgivers tilretteleggingsplikt b Innføring av arbeidstakers aktivitetsplikt a LO Stat - IA konferfanse

71 LO Stat - IA konferfanse 21.05.2007
Hvorfor kan ikke virksomheten vise til resultater av IA-arbeidet? (Flere svar mulig) Annet e Manglende forankring i toppledelsen/styret d Omstilling i virksomheten har gjort det vanskelig å fokusere IA-arbeidet c Manglende samarbeid med de tillitsvalgte b Manglende samarbeid med Trygdeetatens Arbeidslivssenter og/eller andre offentlige etater a LO Stat - IA konferfanse

72 LO Stat - IA konferfanse 21.05.2007
Hva mener virksomheten er de viktigste forutsetninger for at resultatene kan forbedres/opprettholdes i tiden fremover? (Flere svar mulig) Annet e Endringer i regelverk d Bedre samarbeid med relevante instanser c Sterkere engasje-ment b Fortsatt fokus på arbeidet a LO Stat - IA konferfanse

73 LO Stat - IA konferfanse 21.05.2007
Hvilke hindringer ser virksomheten for å lykkes i det videre IA-arbeidet? (Flere svar mulig) Annet f Utilstrekkelige virkemidler fra offentlige etater e Vanskelige samarbeidsforhold internt i virksomheten d Vanskelige samarbeidsforhold med legene c Manglende fleksibilitet i samarbeid med offentlige etater b Manglende forankring og oppfølging i egen virksomhet a LO Stat - IA konferfanse

74 LO Stat - IA konferfanse 21.05.2007
Nytt fra 01.mars 2007 Oppfølgings plan Jf AML § 4-6 Aktivitetsplikt Jf ftl §8-6 Oppfølgingsplan Skal innhentes fra NAV Jf ftl §8-7 1 år 6 uker 8 uker 12 uker 6 mnd Dialogmøte innen 12 uker Dersom det ikke er arbeidsrelatert aktivitet (100% sykmelding) Arbeidsgiver kaller inn. Dialogmøte innen 6 mnd Også dersom det er delvis aktivitet (også ved graderte- og aktive sykmeldinger) NAV plikter å arrangere LO Stat - IA konferfanse

75 LO Stat - IA konferfanse 21.05.2007
Nytt fra 01.mars 2007 Dialogmøte 12 uker (dersom ikke aktivitet) Arbeidsgiver kaller inn. Hensikt: Forsterke samarbeidet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og kvalitetssikre oppfølgingen gjennomgå og arbeide videre med oppfølgingsplanen avklare hva arbeidstakeren kan gjøre på arbeidsplassen avklare tilretteleggingstiltak som er aktuelle fokusere på muligheter og mestring fremfor sykmelding Plikt til å delta: Arbeidsgiver, arbeidstaker og bedriftshelsetjeneste (hvis bedriften har tjenesten) Behandlende lege eller annen sykmelder (hvis begge parter eller når kun arbeidstaker ønsker det.) Bør/kan møte: Behandlende lege eller annen (f.eks ergoterapeut, bedriftslege, psykolog eller fysioterapeut) Tillitsvalgte – hvis arbeidstaker ønsker det. Dokumentasjon Skriftlig melding til NAV om resultatet eller om årsaken til at møtet ikke ble avholdt. Sted: Fortrinnsvis på arbeidsplassen ( alternativt legekontor, NAV-kontor e.l) LO Stat - IA konferfanse

76 LO Stat - IA konferfanse 21.05.2007
Nytt fra 01.mars 2007 Dialogmøte 6 mnd (også ved graderte og aktive sykmeldinger) NAV plikter å arrangere Hensikt: Et forum for å styrke oppfølgingen av langtidssykmeldte og bidra til at disse raskere kommer tilbake i arbeid og aktivitet gjennomgå oppfølgingsplanen vurdere de bedriftsinterne tiltakene (dokumenteres prøvd ut eller vurdert) vurdere behov for annen bistand som yrkesrettet attføring og rehabilitering ellers samme tema som Dialogmøte 12 uker Plikt til å delta: Arbeidsgiver og arbeidstaker Bør/kan møte hvis hensiktsmessig: Behandlende lege eller annen (f.eks ergoterapeut, bedriftslege, psykolog eller fysioterapeut) LO Stat - IA konferfanse


Laste ned ppt "Arbeidsgiverforeningen NAVO IA – avtalen LO Stat 21"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google