Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune Barne- og familietjenesten Driftskomiteen 02.04.08 – Barnevernet, oppgaver – Torill Moe 2008 Barnevernets målsetting og oppgaver Levanger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune Barne- og familietjenesten Driftskomiteen 02.04.08 – Barnevernet, oppgaver – Torill Moe 2008 Barnevernets målsetting og oppgaver Levanger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Driftskomiteen 02.04.08 – Barnevernet, oppgaver – Torill Moe 2008 Barnevernets målsetting og oppgaver Levanger barneverntjeneste 2008

2 Levanger kommune Barne- og familietjenesten 2 Driftskomiteen 02.04.08 – Barnevernet, oppgaver – Torill Moe 2008 1. Målsettingen med barnevernet Barnevernets formålsparagraf § 1-1: Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid Bidra til at barn og unge får trygge oppvekstforhold. Nøkkelord: Åpenhet, samarbeid, barnets beste Krav til saksbehandling og partsrettigheter Målgruppe : Utsatte barn og unge, 0-18 år (18-23 år) Målsetting: Beskytte barn mot omsorgssvikt og motvirke at barn lider fysisk og psykisk overlast Bidra til at barn kan vokse opp hos sine foreldre

3 Levanger kommune Barne- og familietjenesten 3 Driftskomiteen 02.04.08 – Barnevernet, oppgaver – Torill Moe 2008 2. Hvem gjør hva i barnevernet

4 Levanger kommune Barne- og familietjenesten 4 Driftskomiteen 02.04.08 – Barnevernet, oppgaver – Torill Moe 2008 3. Meldinger til barnevernet Meldinger til barnevernet Mottar skriftlig/muntlig melding (også anonyme) Offentlige instanser plikt til å melde fra ved alvorlig bekymring (lovverket skjerpet Gjennomgang av melding Frist en uke/vurdere akuttsituasjon Undersøkelse eller henleggelse Undersøkelser av barnevernsaker 3 måneders frist (særlige tilfeller 6 mnd) Skal konkludere med tiltak eller henleggelse

5 Levanger kommune Barne- og familietjenesten 5 Driftskomiteen 02.04.08 – Barnevernet, oppgaver – Torill Moe 2008 3. Grunnlag for meldinger til barnevernet Alvorlig rusmisbruk hos foreldre Alvorlige og langvarige psykiske vansker hos foreldre Vanskjøtsel/manglende tilsyn og oppfølging Mishandling/overgrep/vold i hjemmet Sosial mistilpasning /alvorlig kriminalitet hos foreldre Barn og unge med sosiale/psykiske vansker Barn og unge m.adferdsvansker/rusproblemer Barn uten foreldre/foresatte Særlige behov i hjemmet Grunnlaget for vurdering av tiltak er hvordan foreldrenes og familiens vansker virker inn på omsorgssituasjonen

6 Levanger kommune Barne- og familietjenesten 6 Driftskomiteen 02.04.08 – Barnevernet, oppgaver – Torill Moe 2008 4.Undersøkelse i barnevernssaker Undersøkelse bvl. § 4-3 Frist 3 måneder (særlige tilfeller 6 måneder) Bøter ved oversittelse bvl. § 6-9 Mest mulig i samråd med foresatte Ungdom part i saken fra fylte 15 år Ikke mer omfattende undersøkelse enn nødvendig Innhenting av opplysninger, samtykke/pålegg bvl. § 6-4 Konkludere med henleggelse eller tiltak

7 Levanger kommune Barne- og familietjenesten 7 Driftskomiteen 02.04.08 – Barnevernet, oppgaver – Torill Moe 2008 5. Hjelpetiltak i hjemmet Kriterier for hjelpetiltak: Hjelpetiltak for barnet og familien der barnet på grunn av forhold i hjemmet har særlig behov. Nødvendig for å forebygge alvorlige problemer på sikt Målsetting med hjelpetiltak: Bidra til endring – øke foreldrekompetanse og bedre samspill i familien, atferdsendring hos barn/ungdom Støttende - kompensere for manglende omsorg og oppfølging i hjemmet Kontrolltiltak – f eks tilsyn Ofte kombinasjon av endrings- og støtte- og kontrolltiltak Hjelpetiltak kan rette seg mot hele familien, barnet/ungdommen eller foreldrene.

8 Levanger kommune Barne- og familietjenesten 8 Driftskomiteen 02.04.08 – Barnevernet, oppgaver – Torill Moe 2008 6. Plassering utenfor hjemmet Barneverntjenesten har også et ansvar for å gripe inn dersom tiltak i hjemmet ikke er tilstrekkelig for å ivareta barnets behov. Barneverntjenesten kan da for en periode i samråd med foreldrene formidle plass i fosterhjem, foreldre/barn tiltak og institusjon. Omsorgsovertakelse skal bare benyttes når hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig for å sikre omsorgssituasjonen for barnet eller når hjelpetiltak ansees som nytteløse. Alle omsorgsovertakelser og tvangsvedtak skal behandles av Fylkesnemnda for sosial saker

9 Levanger kommune Barne- og familietjenesten 9 Driftskomiteen 02.04.08 – Barnevernet, oppgaver – Torill Moe 2008 7. Frister og prosedyrer i barnevernets arbeid Det er lagt inn en rekke tidsfrister i de ulike fasene i barnevernets arbeid. Dette er både for å sikre at utsatte barn og ungdom skal kunne få ”nødvendig hjelp til rett tid”, og fordi barnevernets arbeid er en inngripen i den private sfære. Når barneverntjenesten skal undersøke om det er behov for til barneverntiltak, er fristen 3 måneder, i særlige tilfeller 6 måneder. Kommunen kan få bot fra staten dersom ikke fristene overholdes i undersøkelsen. Det er lagt en rekke statlige føringer og prosedyrer for saksbehandlingen i barnevernet

10 Levanger kommune Barne- og familietjenesten 10 Driftskomiteen 02.04.08 – Barnevernet, oppgaver – Torill Moe 2008 8. Andre oppgaver for barneverntjenesten Koordinering av overgrepssaker Kriminalitetsforebyggende tverretatlig arbeid Råd/veiledning til enkeltpersoner og samarbeidspartnere Råd/veiledning i barnefordelingssaker/ samværskonflikter. Evt uttalelse barnefordelingssaker. Sosialrapport og saksforberedelse ved utenlandsk (norsk) adopsjon


Laste ned ppt "Levanger kommune Barne- og familietjenesten Driftskomiteen 02.04.08 – Barnevernet, oppgaver – Torill Moe 2008 Barnevernets målsetting og oppgaver Levanger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google