Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnevernets målsetting og oppgaver

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnevernets målsetting og oppgaver"— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnevernets målsetting og oppgaver
Levanger barneverntjeneste 2008 Driftskomiteen – Barnevernet, oppgaver – Torill Moe 2008

2 1. Målsettingen med barnevernet
Barnevernets formålsparagraf § 1-1: Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid Bidra til at barn og unge får trygge oppvekstforhold. Nøkkelord: Åpenhet, samarbeid, barnets beste Krav til saksbehandling og partsrettigheter Målgruppe : Utsatte barn og unge, 0-18 år (18-23 år) Målsetting: Beskytte barn mot omsorgssvikt og motvirke at barn lider fysisk og psykisk overlast Bidra til at barn kan vokse opp hos sine foreldre Driftskomiteen – Barnevernet, oppgaver – Torill Moe 2008

3 2. Hvem gjør hva i barnevernet
Driftskomiteen – Barnevernet, oppgaver – Torill Moe 2008

4 3. Meldinger til barnevernet
Mottar skriftlig/muntlig melding (også anonyme) Offentlige instanser plikt til å melde fra ved alvorlig bekymring (lovverket skjerpet Gjennomgang av melding Frist en uke/vurdere akuttsituasjon Undersøkelse eller henleggelse Undersøkelser av barnevernsaker 3 måneders frist (særlige tilfeller 6 mnd) Skal konkludere med tiltak eller henleggelse Driftskomiteen – Barnevernet, oppgaver – Torill Moe 2008

5 3. Grunnlag for meldinger til barnevernet
Alvorlig rusmisbruk hos foreldre Alvorlige og langvarige psykiske vansker hos foreldre Vanskjøtsel/manglende tilsyn og oppfølging Mishandling/overgrep/vold i hjemmet Sosial mistilpasning /alvorlig kriminalitet hos foreldre Barn og unge med sosiale/psykiske vansker Barn og unge m.adferdsvansker/rusproblemer Barn uten foreldre/foresatte Særlige behov i hjemmet Grunnlaget for vurdering av tiltak er hvordan foreldrenes og familiens vansker virker inn på omsorgssituasjonen Driftskomiteen – Barnevernet, oppgaver – Torill Moe 2008

6 4.Undersøkelse i barnevernssaker
Undersøkelse bvl. § 4-3 Frist 3 måneder (særlige tilfeller 6 måneder) Bøter ved oversittelse bvl. § 6-9 Mest mulig i samråd med foresatte Ungdom part i saken fra fylte 15 år Ikke mer omfattende undersøkelse enn nødvendig Innhenting av opplysninger, samtykke/pålegg bvl. § 6-4 Konkludere med henleggelse eller tiltak Driftskomiteen – Barnevernet, oppgaver – Torill Moe 2008

7 5. Hjelpetiltak i hjemmet
Kriterier for hjelpetiltak: Hjelpetiltak for barnet og familien der barnet på grunn av forhold i hjemmet har særlig behov. Nødvendig for å forebygge alvorlige problemer på sikt Målsetting med hjelpetiltak: Bidra til endring – øke foreldrekompetanse og bedre samspill i familien, atferdsendring hos barn/ungdom Støttende - kompensere for manglende omsorg og oppfølging i hjemmet Kontrolltiltak – f eks tilsyn Ofte kombinasjon av endrings- og støtte- og kontrolltiltak Hjelpetiltak kan rette seg mot hele familien, barnet/ungdommen eller foreldrene. Driftskomiteen – Barnevernet, oppgaver – Torill Moe 2008

8 6. Plassering utenfor hjemmet
Barneverntjenesten har også et ansvar for å gripe inn dersom tiltak i hjemmet ikke er tilstrekkelig for å ivareta barnets behov. Barneverntjenesten kan da for en periode i samråd med foreldrene formidle plass i fosterhjem, foreldre/barn tiltak og institusjon. Omsorgsovertakelse skal bare benyttes når hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig for å sikre omsorgssituasjonen for barnet eller når hjelpetiltak ansees som nytteløse. Alle omsorgsovertakelser og tvangsvedtak skal behandles av Fylkesnemnda for sosial saker Driftskomiteen – Barnevernet, oppgaver – Torill Moe 2008

9 7. Frister og prosedyrer i barnevernets arbeid
Det er lagt inn en rekke tidsfrister i de ulike fasene i barnevernets arbeid. Dette er både for å sikre at utsatte barn og ungdom skal kunne få ”nødvendig hjelp til rett tid”, og fordi barnevernets arbeid er en inngripen i den private sfære. Når barneverntjenesten skal undersøke om det er behov for til barneverntiltak, er fristen 3 måneder, i særlige tilfeller 6 måneder. Kommunen kan få bot fra staten dersom ikke fristene overholdes i undersøkelsen. Det er lagt en rekke statlige føringer og prosedyrer for saksbehandlingen i barnevernet Driftskomiteen – Barnevernet, oppgaver – Torill Moe 2008

10 8. Andre oppgaver for barneverntjenesten
Koordinering av overgrepssaker Kriminalitetsforebyggende tverretatlig arbeid Råd/veiledning til enkeltpersoner og samarbeidspartnere Råd/veiledning i barnefordelingssaker/ samværskonflikter. Evt uttalelse barnefordelingssaker. Sosialrapport og saksforberedelse ved utenlandsk (norsk) adopsjon Driftskomiteen – Barnevernet, oppgaver – Torill Moe 2008


Laste ned ppt "Barnevernets målsetting og oppgaver"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google