Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonal strand- og kystsonekonferanse Fevik 2014 Færder nasjonalpark - Innledning - Hva vil vi med den marine delen? -Innspill til sentrale myndigheter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonal strand- og kystsonekonferanse Fevik 2014 Færder nasjonalpark - Innledning - Hva vil vi med den marine delen? -Innspill til sentrale myndigheter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal strand- og kystsonekonferanse Fevik 2014 Færder nasjonalpark - Innledning - Hva vil vi med den marine delen? -Innspill til sentrale myndigheter

2 Færder nasjonalpark Vedtatt 23. august 2013 – etter 19 mndr Aktiv fylkesmann – direktorat og dpt ”medstrøms” - og bred lokal oppslutning og eierskap Nasjonalparksenter på Verdens Ende, åpnes 2015 15 km2 landareal 325 km2 sjøareal Også nasjonalt utvalgt kulturlandskap

3 Færder nasjonalpark – hvorfor ? Svært rik natur – 310 rødlistearter Kulturlandskapet og kulturminnene over og under vann Sterke friluftslivsinteresser – 100.000 innbyggere lokalt Behov for økt sikkerhet og beredskap i ytre Oslofjord Sikring av miljøkvalitet på land og i sjø Bedre forvaltning og informasjon Bygging av merkevare – potensial for verdiskapning

4 Viktige effekter og resultater så langt (1) «Bruk og vern» fra visjon til virkelighet Unik arena for kunnskapsformidling og fremme av gode holdninger Stolthet og bred oppmerksomhet lokalt – tett samarbeid med grunneierne Stor frivillig innsats 80 nasjonalparkverter kurset Kulturlandskapsskole etablert for grunneiere og andre

5 Viktige effekter og resultater så langt (2) Informasjons- og oppsynssamarbeid etablert mellom oppsyns- enhetene(Politi, Indre Kystvakt, SNO, Fiskerioppsyn, Skjærgårdstjeneste m.fl.) Felles sommeraksjon gjennomført – høstaksjon sept-okt.

6 Det marine miljøet i Færder nasjonalpark 1)Kommunebestilt NIVA- rapport utarbeidet i verneprosessen viser: Høy habitatdiversitet Stor variasjon i undervannsterreng Gir mulighet for stor variasjon i leveområder og artsmangfold 52 tareskogforekomster 134 bløtbunns-forekomster 45 skjellsand-forekomster 24 ålegrasenger Økologisk status middels til god Dype områder dårlig undersøkt 2) Fredningsområder for hummer vært svært vellykket. Fredning vurderes også for flere arter – og invitasjon til å fremme forslag er mottatt positivt

7 Myndighet i nasjonalparkens sjøarealer Marine ressurser forvaltes her som ellers av fiskerimyndighetene etter fiske- /havressurslovgivningen Det marine livsmiljøet med sjøoverflate, vannprofil og sjøbunnen forvaltes av nasjonalparkstyret etter verneforskriften Verneformålet er rettesnoren for nasjonalparkstyret

8 Verneformålet og de marine områder -Ta vare på representative økosystemer med vekt på landskap, naturtyper, arter og geologi i sjø -Ta vare på det marine miljø, herunder kulturminner i sjø -Ta vare på et undersjøisk landskap med variert bunntopografi og med stor variasjon i marine naturtyper, herunder ålegraseng, større tareskog, bløtbunnsområder i strandsonen og skjellsandområder

9 Våre ønsker og innspill til sentrale myndigheter – fiskeressursene (1) Økt lokal forvaltning av fiskeressursene i kystavsnitt med begrenset yrkesfiske

10 Begrunnelse for innspill fiskeriressursene 1)Særlig viktig i områder med stor befolkningstetthet, og hvor fritidsfiske er svært viktig del av båt- og friluftslivet og får registrerte fiskere (2) -Eierforhold og helhetlig forvaltning gir plussverdier -Forvaltningen kunnskapsbasert, herunder lokalkunnskap ___ 2) Uten slik delegering må fiskerimyndighetene ta aktiv del i fiskeriforvaltningen i slike områder

11 Våre ønsker og innspill til sentrale myndigheter (2) MER HELHET Bedre koordinering og ressursutnyttelse av oppsyn på tvers av myndighetsområder – En ytterlighet av det kan være overføring/ sammenslåing av myndighetsområder – Oppsynsforum anbefales - særlig i områder med store verne- og brukerinteresser

12 Våre ønsker og innspill til sentrale myndigheter (3) Vannkvaliteten må heves i kystområder med store verne- og brukerinteresser Oppfølging av vanndirektivet må dekkes opp med nødvendige ressurser (Gjelder forurensningskilder lokalt og tilført med havstrømmer) Takk for meg!

13


Laste ned ppt "Nasjonal strand- og kystsonekonferanse Fevik 2014 Færder nasjonalpark - Innledning - Hva vil vi med den marine delen? -Innspill til sentrale myndigheter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google