Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1Navn på seminar / 23.11.2014 Program for foreldreveiledning – ICDP- metodikk Veilederopplæring – del 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1Navn på seminar / 23.11.2014 Program for foreldreveiledning – ICDP- metodikk Veilederopplæring – del 1."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Side 1Navn på seminar / 23.11.2014 Program for foreldreveiledning – ICDP- metodikk Veilederopplæring – del 1

3 Side 2Navn på seminar / 23.11.2014 Program for foreldreveiledning Initiert av Barne- og familiedepartementet i 1995, bl.a. som oppfølging av Nasjonal plan for barnevernet Revitaliseres fra 2005 Samarbeid mellom Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Oppvekst- og kunnskapsdepartementet med underliggende direktorater Primærforebyggende / helsefremmende tilbud til alle foreldre med barn i alderen 0-18 år

4 Side 3Navn på seminar / 23.11.2014 Målsetting Forebygge psykososiale vansker hos barn og unge gjennom å støtte og styrke foreldre og andre omsorgsgivere i omsorgsrollen Gjennom det universelle tilbudet fange opp de familiene som har større utfordringer enn andre og som trenger mer veiledning og oppfølging

5 Side 4Navn på seminar / 23.11.2014 Program for foreldreveiledning i relasjon til andre tiltak Særskilte tiltak for risikogrupper: PMTO, Webster-Stratton, MST (atferdsvansker), Marte Meo (for eksempel tilknytningsvansker), ICDP tilpasset særskilte målgrupper (for eksempel innsatte i fengsel, foreldre som mottar hjelp fra barnevernet, minoritetsspråklige foreldre, foreldre til barn m/ nedsatt funksjonsevne) Behandlingstiltak Universelt tilbud for alle foreldre/ omsorgsgivere: Program for foreldreveiledning (ICDP-metodikk)

6 Side 5Navn på seminar / 23.11.2014 Struktur for implementering Trener Veiledere Omsorgsgivere

7 Side 6Navn på seminar / 23.11.2014 Ulike nivå i implementeringen Veiledere: Ansatte i kommunale tjenester: –Helsestasjon –Skolehelsetjeneste –Barneverntjeneste –Sosialtjeneste –PPT –Skole / SFO –Barnehage –Familiesenter / forebyggende enhet –Flyktningetjenesten Trenere: Ansatte i statlige tjenester (Bufetat) –Utvalgte familiekontor –Utvalgte fagteam i barneverntjenesten –Ansatte i noen større kommuner

8 Side 7Navn på seminar / 23.11.2014 Krav til sertifisering - veiledernivå –2 x 2 dager teoretisk og praktisk opplæring –Oppgave mellom bolkene, utprøving av eget samspill med barn (nyttig m/bruk av video) –Selvtrening etter teoretisk/praktisk opplæring – drive gruppe av omsorgsgivere, 6 møter –Loggføring av selvtrening –2 dager veiledning i løpet av selvtreningen

9 Side 8Navn på seminar / 23.11.2014 Innhold Basisprogram ICDP-programmet (International Child Development Program), utviklet av professor Karsten Hundeide og professor Henning Rye, Universitetet i Oslo Informasjonsmateriell for foreldre og fagfolk: Fagbøker, temahefter, videoer (for oversikt over materiell se www.bufetat.no/foreldreveiledning/www.bufetat.no/foreldreveiledning/

10 Side 9Navn på seminar / 23.11.2014 ICDP-programmet som basis for Program for foreldreveiledning - kjennetegn Enkelt, samfunnsorientert Helsefremmende / primærforebyggende – men kan også benyttes sekundærforebyggende overfor risikogrupper Mål å fremme barns utvikling gjennom styrking av relasjonen og samspillet med dets nære omsorgspersoner Programmet har en humanistisk verdiorientering og legger vekt på å utvikle omsorgsgivers sensitivitet og empatiske evne i forhold til barnet Ressursorientert – understøtter omsorgsgivers eksisterende positive omsorgsferdigheter Bevisstgjørende og fasiliterende metodikk – hente fram ”taus kunnskap” Skaper arenaer for omsorgsgivere der de kan utveksle erfaringer – gruppebasert metodikk Kan tilpasses bruk på ulike arenaer og i ulike kulturelle kontekster

11 Side 10Navn på seminar / 23.11.2014 Målsettinger Fremme positiv oppfatning av og holdning til barnet Fremme omsorgsgiverens oppfatning av seg selv som kompetent og mestrende Påvirke omsorgsgiverens forståelse av hvor viktig samhandlingen mellom omsorgsgiveren og barnet er for barnets utvikling

12 Side 11Navn på seminar / 23.11.2014 Teoretisk bakgrunn for ICDP-programmet Nyere, kulturelt orientert utviklingspsykologi:Nyere, kulturelt orientert utviklingspsykologi: –Barnet er født som sosialt vesen og kan kommunisere med andre fra fødselen av –Samspillet er en gjensidig prosess –Kvaliteten på samspillet og relasjonen mellom barnet og omsorgsgiveren er basis for barnets utvikling Empatisk fortolkende holdning til barnetEmpatisk fortolkende holdning til barnet

13 Side 12Navn på seminar / 23.11.2014 Teoretisk bakgrunn for ICDP Programmet forts. Tidlig kommunikasjonsforskning Trevarthen og Stern, Bråten Tilknytning og indre modeller, Bowlby, Ainsworth, Stern Mediasjonsteori – Klein og Feuerstein Vygotsky – sone for mulig utvikling og ressursorientering Kulturpsykologi – ledet samspill, assistert utvikling, Rogoff m.fl. Folketeorier om barnet og barnets utvikling – Goodnow og Harkness

14 Side 13Navn på seminar / 23.11.2014

15 Side 14Navn på seminar / 23.11.2014 Å se barnet som person og medmenneske Dette betyr du vil oppleve barnet som et medmenneske med samme behov for anerkjennelse, respekt og kjærlighet som deg selv Når barnet oppleves på denne måten, vil omsorgsgiver kunne identifisere seg empatisk med barnet og dermed medoppleve dets tilstand og behov – dette er grunnlag for all omsorg Når dette skjer, er omsorggiver naturlig sensitiv og emosjonelt og oppmerksomhetsmessig tilgjengelig for barnet

16 Side 15Navn på seminar / 23.11.2014 Oppfatningen av barnet som nøkkelen til godt samspill Omsorgsgivers oppfatning av barnet er avgjørende for den omsorgen barnet får Bruk av merkelapper på barn Sonen for intimitet – inkludering og utstøting

17 Side 16Navn på seminar / 23.11.2014 Sonen for intimitet

18 Side 17Navn på seminar / 23.11.2014 Fremme en positiv oppfatning av barnet Peke på barnets positive kvaliteter Redefinere positivt negative trekk/atferd ved barnet Reaktivere gode minner fra tidligere positive opplevelser med barnet Øvelser for å oppdage barnets signaler – eks. ansiktslesing ved bruk av bilder Reaktivere egne barndomsopplevelser

19 Side 18Navn på seminar / 23.11.2014 Hva tror du dette barnet føler?

20 Side 19Navn på seminar / 23.11.2014 De tre dialogene som fremmer barns utvikling Den emosjonelle dialogen (samspills- tema 1-4) Den menings-skapende og utvidende dialogen (samspills-tema 5-7) Den regulerende dialogen (samspills- tema 8)

21 Side 20Navn på seminar / 23.11.2014 Den emosjonelle dialogen 1.Vis positive følelser, vis at du er glad i barnet ditt 2. Juster deg til barnet og følg dets initiativ 3. Etabler en følelsesmessig dialog med barnet ditt 4. Gi ros og anerkjennelse for det barnet klarer å gjøre

22 Side 21Navn på seminar / 23.11.2014 Den emosjonelle dialogen – tema 1 Vis positive følelser – vis at du er glad i barnet ditt.

23 Side 22Navn på seminar / 23.11.2014 Den emosjonelle dialogen – tema 2 Juster deg til barnet og følg dets utspill.

24 Side 23Navn på seminar / 23.11.2014 Den emosjonelle dialogen – tema 3 Snakk til barnet ditt om ting det er opptatt av og prøv å få i gang en ”følelsesmessig” samtale

25 Side 24Navn på seminar / 23.11.2014 Den emosjonelle dialogen – tema 4 Gi ros og anerkjennelse for det barnet klarer å gjøre.

26 Side 25Navn på seminar / 23.11.2014 Den menings-skapende og utvidende dialogen 5. Hjelp barnet til å samle oppmerksomheten sin, slik at dere har felles opplevelse av det som er rundt dere 6. Gi mening til det barnet opplever av omverdenen ved å beskrive det dere opplever sammen og ved å vise følelser og entusiasme 7. Utdyp og gi forklaringer når du opplever noe sammen med barnet ditt

27 Side 26Navn på seminar / 23.11.2014 Den menings-skapende og utvidende dialogen - Tema 5 Hjelp barnet til å samle sin oppmerksomhet, slik at dere har felles opplevelse av ting i omgivelsene

28 Side 27Navn på seminar / 23.11.2014 Tema 5 – felles fokus: to aspekter Påkalle barnets oppmerksomhet Justere seg til barnets aktivitet og/eller indre tilstand

29 Side 28Navn på seminar / 23.11.2014 Den menings-skapende og utvidende dialogen – tema 6 Gi mening til barnets opplevelser av omverdenen ved å beskrive det dere opplever sammen og ved å vise følelser og entusiasme.

30 Side 29Navn på seminar / 23.11.2014 Den menings-skapende og utvidende dialogen – tema 7 Utdyp og gi forklaringer når du opplever noe sammen med barnet ditt.

31 Side 30Navn på seminar / 23.11.2014 Tema 7 – utdyping og forklaringer: to aspekter Logisk Faktaforklaringer Sammenligninger: likheter / forskjeller Sammenhenger mellom fortid og framtid Narrativt: Historier Eventyr Sanger Dikt Tegning, bilder og dramatisering

32 Side 31Navn på seminar / 23.11.2014 Den regulerende dialogen – tema 8 Hjelp barnet ditt til å kontrollere seg selv ved å sette grenser for det på en positiv måte – ved å lede det, vise positive alternativer og ved å planlegge sammen.

33 Side 32Navn på seminar / 23.11.2014 Den regulerende dialogen – fire aspekter Hjelpe barnet til å oppøve selvkontroll: Planlegge steg for steg for å oppnå et mål – forutse konsekvensene av handlingene sine Gradert støtte - ”scaffolding” Situasjonsregulering Positiv grensesetting Ytre regulering – selvregulering – indre regulering

34 Side 33Navn på seminar / 23.11.2014 Fra det kjente til det ukjente og motsatt Trygghetsskapende forklaringer/fortellinger DET KJENTEDET UKJENTE Utfordrende, stimulerende spørsmål

35 Side 34Navn på seminar / 23.11.2014 De åtte samspills-temaene som motsetninger 1. Viser kjærlige følelser 2. Følger barnets initiativ 3. Har god dialog med barnet 4. Roser og gir barnet anerkjennelse. 5. Hjelper barnet til å samle sin oppmerksomhet. 6. Formidler mening til barnets opplevelser. 7. Utvider og beriker barnets opplevelser med sammenligninger, forklaringer og historier. 8. Regulerer barnets handlinger steg for steg. Setter grenser for hva som er tillatt på en positiv måte ved å peke ut alternativer Neglisjerer og avviser barnet. Dominerer og pådytter egne initiativ. Ingen kommunikasjon med barnet. Nedvurderer og avkrefter barnets verdi og ferdigheter. Distraherer og forvirrer barnet med motstridende stimuli. Snakker ikke og er likegyldig til barnets opplevelser. Sier lite, bare det som er nødvendig i øyeblikket. Gir seg ikke tid til å gi barnet forklaringer. ”La det skure”-holdning. Overlater barnet til seg selv. Ingen veiledning for barnets handlinger. Negativ grensesetting med: ”Nei, nei” uten forklaringer.

36 Side 35Navn på seminar / 23.11.2014 Oppgaver til neste samling Observer og/eller prøv ut ditt eget samspill med barn i tråd med 8 tema for godt samspill. Finn et eksempel på at du bruker hvert av temaene (altså 8 eksempel). Det er en stor fordel å få en kollega eller noen andre til å filme deg! Begynn planlegging av hvem du vil rekruttere som deltakere til gruppe der du kan prøve ut ICDP- programmet i praksis


Laste ned ppt "Side 1Navn på seminar / 23.11.2014 Program for foreldreveiledning – ICDP- metodikk Veilederopplæring – del 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google