Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Program for foreldreveiledning – ICDP-metodikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Program for foreldreveiledning – ICDP-metodikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Program for foreldreveiledning – ICDP-metodikk
Veilederopplæring – del 1 Navn på seminar /

2 Program for foreldreveiledning
Initiert av Barne- og familiedepartementet i 1995, bl.a. som oppfølging av Nasjonal plan for barnevernet Revitaliseres fra 2005 Samarbeid mellom Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Oppvekst- og kunnskapsdepartementet med underliggende direktorater Primærforebyggende / helsefremmende tilbud til alle foreldre med barn i alderen 0-18 år Navn på seminar /

3 Målsetting Forebygge psykososiale vansker hos barn og unge gjennom å støtte og styrke foreldre og andre omsorgsgivere i omsorgsrollen Gjennom det universelle tilbudet fange opp de familiene som har større utfordringer enn andre og som trenger mer veiledning og oppfølging Navn på seminar /

4 Program for foreldreveiledning i relasjon til andre tiltak
Behandlingstiltak Særskilte tiltak for risikogrupper: PMTO, Webster-Stratton, MST (atferdsvansker), Marte Meo (for eksempel tilknytningsvansker), ICDP tilpasset særskilte målgrupper (for eksempel innsatte i fengsel, foreldre som mottar hjelp fra barnevernet, minoritetsspråklige foreldre, foreldre til barn m/ nedsatt funksjonsevne) Universelt tilbud for alle foreldre/ omsorgsgivere: Program for foreldreveiledning (ICDP-metodikk) Navn på seminar /

5 Struktur for implementering
Trener Veiledere Omsorgsgivere Navn på seminar /

6 Ulike nivå i implementeringen
Veiledere: Ansatte i kommunale tjenester: Helsestasjon Skolehelsetjeneste Barneverntjeneste Sosialtjeneste PPT Skole / SFO Barnehage Familiesenter / forebyggende enhet Flyktningetjenesten Trenere: Ansatte i statlige tjenester (Bufetat) Utvalgte familiekontor Utvalgte fagteam i barneverntjenesten Ansatte i noen større kommuner Navn på seminar /

7 Krav til sertifisering - veiledernivå
2 x 2 dager teoretisk og praktisk opplæring Oppgave mellom bolkene, utprøving av eget samspill med barn (nyttig m/bruk av video) Selvtrening etter teoretisk/praktisk opplæring – drive gruppe av omsorgsgivere, 6 møter Loggføring av selvtrening 2 dager veiledning i løpet av selvtreningen Navn på seminar /

8 Innhold Basisprogram ICDP-programmet (International Child Development Program), utviklet av professor Karsten Hundeide og professor Henning Rye, Universitetet i Oslo Informasjonsmateriell for foreldre og fagfolk: Fagbøker, temahefter, videoer (for oversikt over materiell se Navn på seminar /

9 ICDP-programmet som basis for Program for foreldreveiledning - kjennetegn
Enkelt, samfunnsorientert Helsefremmende / primærforebyggende – men kan også benyttes sekundærforebyggende overfor risikogrupper Mål å fremme barns utvikling gjennom styrking av relasjonen og samspillet med dets nære omsorgspersoner Programmet har en humanistisk verdiorientering og legger vekt på å utvikle omsorgsgivers sensitivitet og empatiske evne i forhold til barnet Ressursorientert – understøtter omsorgsgivers eksisterende positive omsorgsferdigheter Bevisstgjørende og fasiliterende metodikk – hente fram ”taus kunnskap” Skaper arenaer for omsorgsgivere der de kan utveksle erfaringer – gruppebasert metodikk Kan tilpasses bruk på ulike arenaer og i ulike kulturelle kontekster Navn på seminar /

10 Fremme positiv oppfatning av og holdning til barnet
Målsettinger Fremme positiv oppfatning av og holdning til barnet Fremme omsorgsgiverens oppfatning av seg selv som kompetent og mestrende Påvirke omsorgsgiverens forståelse av hvor viktig samhandlingen mellom omsorgsgiveren og barnet er for barnets utvikling Navn på seminar /

11 Teoretisk bakgrunn for ICDP-programmet
Nyere, kulturelt orientert utviklingspsykologi: Barnet er født som sosialt vesen og kan kommunisere med andre fra fødselen av Samspillet er en gjensidig prosess Kvaliteten på samspillet og relasjonen mellom barnet og omsorgsgiveren er basis for barnets utvikling Empatisk fortolkende holdning til barnet Navn på seminar /

12 Teoretisk bakgrunn for ICDP Programmet forts.
Tidlig kommunikasjonsforskning Trevarthen og Stern, Bråten Tilknytning og indre modeller, Bowlby, Ainsworth, Stern Mediasjonsteori – Klein og Feuerstein Vygotsky – sone for mulig utvikling og ressursorientering Kulturpsykologi – ledet samspill, assistert utvikling, Rogoff m.fl. Folketeorier om barnet og barnets utvikling – Goodnow og Harkness Navn på seminar /

13 Navn på seminar /

14 Å se barnet som person og medmenneske
Dette betyr du vil oppleve barnet som et medmenneske med samme behov for anerkjennelse, respekt og kjærlighet som deg selv Når barnet oppleves på denne måten, vil omsorgsgiver kunne identifisere seg empatisk med barnet og dermed medoppleve dets tilstand og behov – dette er grunnlag for all omsorg Når dette skjer, er omsorggiver naturlig sensitiv og emosjonelt og oppmerksomhetsmessig tilgjengelig for barnet Navn på seminar /

15 Oppfatningen av barnet som nøkkelen til godt samspill
Omsorgsgivers oppfatning av barnet er avgjørende for den omsorgen barnet får Bruk av merkelapper på barn Sonen for intimitet – inkludering og utstøting Navn på seminar /

16 Sonen for intimitet Navn på seminar /

17 Fremme en positiv oppfatning av barnet
Peke på barnets positive kvaliteter Redefinere positivt negative trekk/atferd ved barnet Reaktivere gode minner fra tidligere positive opplevelser med barnet Øvelser for å oppdage barnets signaler – eks. ansiktslesing ved bruk av bilder Reaktivere egne barndomsopplevelser Navn på seminar /

18 Hva tror du dette barnet føler?
Navn på seminar /

19 De tre dialogene som fremmer barns utvikling
Den emosjonelle dialogen (samspills- tema 1-4) Den menings-skapende og utvidende dialogen (samspills-tema 5-7) Den regulerende dialogen (samspills- tema 8) Navn på seminar /

20 Den emosjonelle dialogen
1.Vis positive følelser, vis at du er glad i barnet ditt 2. Juster deg til barnet og følg dets initiativ 3. Etabler en følelsesmessig dialog med barnet ditt 4. Gi ros og anerkjennelse for det barnet klarer å gjøre Navn på seminar /

21 Den emosjonelle dialogen – tema 1
Vis positive følelser – vis at du er glad i barnet ditt. Navn på seminar /

22 Den emosjonelle dialogen – tema 2
Juster deg til barnet og følg dets utspill. Navn på seminar /

23 Den emosjonelle dialogen – tema 3
Snakk til barnet ditt om ting det er opptatt av og prøv å få i gang en ”følelsesmessig” samtale Navn på seminar /

24 Den emosjonelle dialogen – tema 4
Gi ros og anerkjennelse for det barnet klarer å gjøre. Navn på seminar /

25 Den menings-skapende og utvidende dialogen
5. Hjelp barnet til å samle oppmerksomheten sin, slik at dere har felles opplevelse av det som er rundt dere 6. Gi mening til det barnet opplever av omverdenen ved å beskrive det dere opplever sammen og ved å vise følelser og entusiasme 7. Utdyp og gi forklaringer når du opplever noe sammen med barnet ditt Navn på seminar /

26 Den menings-skapende og utvidende dialogen - Tema 5
Hjelp barnet til å samle sin oppmerksomhet , slik at dere har felles opplevelse av ting i omgivelsene Navn på seminar /

27 Tema 5 – felles fokus: to aspekter
Påkalle barnets oppmerksomhet Justere seg til barnets aktivitet og/eller indre tilstand Navn på seminar /

28 Den menings-skapende og utvidende dialogen – tema 6
Gi mening til barnets opplevelser av omverdenen ved å beskrive det dere opplever sammen og ved å vise følelser og entusiasme. Navn på seminar /

29 Den menings-skapende og utvidende dialogen – tema 7
Utdyp og gi forklaringer når du opplever noe sammen med barnet ditt. Navn på seminar /

30 Tema 7 – utdyping og forklaringer: to aspekter
Logisk Faktaforklaringer Sammenligninger: likheter / forskjeller Sammenhenger mellom fortid og framtid Narrativt: Historier Eventyr Sanger Dikt Tegning, bilder og dramatisering Navn på seminar /

31 Den regulerende dialogen – tema 8
Hjelp barnet ditt til å kontrollere seg selv ved å sette grenser for det på en positiv måte – ved å lede det, vise positive alternativer og ved å planlegge sammen. Navn på seminar /

32 Den regulerende dialogen – fire aspekter
Hjelpe barnet til å oppøve selvkontroll: Planlegge steg for steg for å oppnå et mål – forutse konsekvensene av handlingene sine Gradert støtte - ”scaffolding” Situasjonsregulering Positiv grensesetting Ytre regulering – selvregulering – indre regulering Navn på seminar /

33 Fra det kjente til det ukjente og motsatt
Trygghetsskapende forklaringer/fortellinger DET KJENTE DET UKJENTE Utfordrende, stimulerende spørsmål Navn på seminar /

34 De åtte samspills-temaene som motsetninger
1. Viser kjærlige følelser 2. Følger barnets initiativ 3. Har god dialog med barnet 4. Roser og gir barnet anerkjennelse. 5. Hjelper barnet til å samle sin oppmerksomhet. 6. Formidler mening til barnets opplevelser. 7. Utvider og beriker barnets opplevelser med sammenligninger, forklaringer og historier. 8. Regulerer barnets handlinger steg for steg. Setter grenser for hva som er tillatt på en positiv måte ved å peke ut alternativer Neglisjerer og avviser barnet. Dominerer og pådytter egne initiativ. Ingen kommunikasjon med barnet. Nedvurderer og avkrefter barnets verdi og ferdigheter. Distraherer og forvirrer barnet med motstridende stimuli. Snakker ikke og er likegyldig til barnets opplevelser. Sier lite, bare det som er nødvendig i øyeblikket. Gir seg ikke tid til å gi barnet forklaringer. ”La det skure”-holdning. Overlater barnet til seg selv. Ingen veiledning for barnets handlinger. Negativ grensesetting med: ”Nei, nei” uten forklaringer. Navn på seminar /

35 Oppgaver til neste samling
Observer og/eller prøv ut ditt eget samspill med barn i tråd med 8 tema for godt samspill. Finn et eksempel på at du bruker hvert av temaene (altså 8 eksempel). Det er en stor fordel å få en kollega eller noen andre til å filme deg! Begynn planlegging av hvem du vil rekruttere som deltakere til gruppe der du kan prøve ut ICDP- programmet i praksis Navn på seminar /


Laste ned ppt "Program for foreldreveiledning – ICDP-metodikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google