Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk
1. time: Løsning av gruppeoppgaver uten hjelp (kan spørre om uklarheter rundt oppgavene/spørsmålene) 2. time: Sjekk av løsningene, samt diverse oppslag og evt innlegg i regneark. 3. time: Gjennomgang av en del av oppgavene/spørsmålene i plenum.

2 ”25” oppgave 3 og 8: FB i HTA § 7.1 Arbeidstakere som godtgjør ved legeattest at vedkommende under ferie har vært arbeidsufør i minst 5 virkedager, får tilsvarende ferie erstattet. Undervisningspersonalet får erstattet ferie ved sykdom fra første virkedag. OBS! Må være 100 % sykemeldt, og innenfor EU/EØS-området! Bergen kommune godkjenner ikke legeattester utenfor EU/EØS-området (Folketrygdloven § 8-9). Sørg i så fall for å gå til lege i ferielandet, hold kontakt med fastlegen din, få en tilbakedatert legeerklæring av fastlegen og få den godkjent av NAV. Erstatningsferie gis ikke ved barns/barnepassers sykdom.

3 ”25” oppgave 5: FB i HTA § 7.3 Undervisningspersonale utbetales full lønn i ferietiden første yrkesår forutsatt at samlet opptjente feriepenger vil gi lavere utbetaling. Med første yrkesår menes 1. gangs tiltredelse i skoleverket etter fullført faglig og pedagogisk utdanning, og forutsatt at vedkommende er ansatt for minst ett år. Bestemmelsen omfatter også tilsatte på vilkår ihht Forskrift til Opplæringsloven § 14.5. Inkl. opptjente feriepenger hos andre arbeidsgivere. Bergen kommune: Årsvikarer tilsatt innen 15. sept. Nå gjelder ett år ansettelse også i vgo.

4 ”25” oppgave 5, forts. Undervisningspersonale som gjeninntrer i skoleverket hos samme arbeidsgiver etter studiepermisjon med delvis lønn/uten lønn, får utbetalt full lønn i ferietiden første sommer etter gjeninntreden dersom opptjente feriepenger hos samme arbeidsgiver gir lavere utbetaling.

5 ”25” oppgave 6: SGS 1010 del I Hovedregler reisetid:
Reisetid er den tid som medgår fra reisens start til oppholdssted og fra oppholdssted tilbake til reisens utgangspunkt (arbeidssted/bosted). Reisetid er arbeidstid medregnet nødvendig ventetid. Opphold under reisen med anledning til hvile-/fritid, medregnes med 1/3 tid.

6 ”25” oppgave 6, forts. Hovedregler oppholdstid:
Er arbeidstid, men tidsrommet 2300 – 0700 regnes som 1/3 tid. I tillegg utbetales det en daggodtgjøring på kr 255 pr døgn eller påbegynt døgn ≥ 6 timer.

7 ”25” oppgave 6, forts. Overtid framkommer ved at det i den beregnede arbeidstid (sammenlagt på reise og oppholdet), gjøres fradrag for arbeidstid i henhold til arbeidsplan. Overtiden godtgjøres med timelønn (årslønn/1850) pluss 50 % tillegg. For undervisningspersonalet gjelder også særskilte bestemmelser når arbeidsplanen overstiger 9 timer pr dag og/eller 37,5 timer pr uke, jf arbeidstidsavtalen for undervisnings-personalet.

8 ”25” oppgave 7: Ferieloven, 60 år og ferie
Arbeidstakere som fyller 60 år i ferieåret, har rett til 1 ekstra ferieuke (6 virkedager). 2 ukers varsel. Enten sammenhengende uke, eller splittes opp. Deles ekstraferien, har man rett til det antall dager man normalt arbeider (altså 5 dager). Arbeidstakeren bestemmer selv når og hvordan ekstraferien skal avvikles. Man har ikke rett til å ta ut halve feriedager. Tidligere; …. 60 år innen 1. sept. i ferieåret……

9 ”25” oppgave 9: Tilsettingssak
Vi kan eliminere vikaren (Lisbeth), da vikarer ikke har fortrinnsrett. Har tilsetting til vikariatet utløper, og ”oppsigelsen” skyldes ikke omorganisering, innskrenking eller lignende. Helsetilpasset jobb og fortrinnsrett til ny tilsetting (for oppsagte), går foran fortrinnsrett til utvidet stillingsstørrelse [jf AML § 14-3 (3)]. Vurdering av Lars og Rune: Hvis kommunen/fylkes-kommunen tilbyr Lars en helsetilpasset post, vil sannsynligvis Lars sin ordinære stilling bli ledig. Denne kan da tilbys Rune dersom han er kvalifisert (noe jo alle var i dette tilfellet).

10 Fortrinnsrett i AML - prioriteringsliste
Tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne (§ 4-6). Fast ansatt som er sagt opp pga virksomhetens forhold, samt de som har valgt redusert stilling framfor oppsigelse (§ 14-2 (1) og (§ 14-2 (2) 3. punktum). Deltidsansatte (§ 14-3). Midlertidig ansatte (ikke vikariat) som pga virksomhetens forhold ikke får fortsatt ansettelse (§ 14-2 (2) 1. punktum). Arbeidstaker som vil tilbake/ha økt stillingsstørrelse før avtalt periode med redusert arbeidstid utløper (§ 10-2 (4).

11 ”25” oppgave 18: SFS 2213, pkt 1.3 Arbeidstakere tilsatt for 1 måned eller mindre godtgjøres med timelønn. Arbeidstakere tilsatt for mer enn 1 måned godtgjøres med månedslønn. Arbeidstakere i timelønnet stilling går over til månedslønn etter mer enn 1 måned sammenhengende tjeneste. Spredte timer i tillegg til delstilling godtgjøres med ordinær timelønn.  Timelønnet lærer har ikke arbeidsplikt i de timene av arbeidsplanfestet tid som ikke er undervisning. Må evt godtgjøres spesielt med timelønn, formel: Årslønn/1950.

12 ”25” oppgave 19: FB i HTA §§ 7.2 Undervisningspersonalet avvikler hele den lovbestemte feriefritid (4 uker + 1 dag) sammenhengende i juli måned med avslutning siste virkedag i måneden, dersom ikke annet er fastsatt etter drøftinger mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker. De avtalefestede feriedagene tas ut uten at behovet for stillinger øker, og anses avviklet i de deler av året der det ikke er arbeidsplikt. Undervisningspersonalet får bare erstatningsferie for den lovbestemte feriefritid. (Ikke ved fravær i f eks høstferien, vinterferien, jule-/påskeferien).

13 ”25” oppgave 20: Overtid i skolen
Pålagt arbeid/undervisning/spredte vikartimer utover oppsatt arbeidsplan, utløser merarbeid for tilsatte i deltid og overtid for tilsatte i heltid. (Dette er hovedregelen). Pålagt arbeid/undervisning/vikartimer som medfører at arbeidet går utover 9 timer pr dag eller 37,5 timer pr uke, utløser overtid – også for tilsatte i deltid. Vikartimer kan pålegges. Hvis det samtidig avtales at årsrammen for undervisning reduseres et tilsvarende antall timer en annen dag/uke, betales i så fall ikke godtgjøring for vikartimen(e), da dette betraktes som en endring av arbeidsplanen. Da det skal lages individuelle arbeidsplaner for arbeidsplanfestet tid, er den enkeltes årsverk fastlagt når arbeidsplanen er laget. Derfor utløses det overtid/merarbeid dersom man blir pålagt arbeid/undervisning utover oppsatt arbeidsplan. Dette gjelder også spredte vikartimer utover de som evt ligger i arbeidsplanen. (Dette er hovedregelen). Dersom arbeidsplanen eventuelt blir endret med minimum 2 ukers varsel med mindre partene er blitt enige om en kortere frist (jf SFS 2213 arbeidstidsavtalens pkt 4), er det mulig å legge inntil 9 timer en dag/37,5 timer en uke inn i arbeidsplanen uten at overtid utløses. Det forutsetter at man arbeider tilsvarende mindre en annen dag/uke. Hvis man pålegges en arbeidsplanfestet tid utover 9 timer en dag/37,5 timer en uke, utløser dette uansett overtid (også for deltidstilsatte).

14 ”25” oppgave 20, forts. Det kan avtales fast undervisningsovertid (heltidstilsatte) utover 1 måned. Det betales overtidsgodtgjørelse for det antall timer som er avtalt. Hvis det avtales å avspasere overtid, avspaseres time for time og overtidstillegget utbetales. Avtale om avspasering forutsetter enighet mellom rektor og lærer. Årsrammetimer for undervisning avspaseres mot årsrammetimer for undervisning, og andre timer avspaseres mot andre timer. Årsrammetimer for undervisning og andre timer har ulik verdi. Arbeid på 17. mai skal godtgjøres med 133 1/3 % tillegg. 100 % tillegg etter kl 2100 og lørdag/søndag. Det kan avtales fast overtid (heltidstilsatte) ved at årsrammen for leseplikt økes. Fast merarbeid for deltidstilsatte kan avtales ved at stillingsstørrelsen økes inntil 100 %.

15 Timelønn Viktige formler:
Timelønn for undervisning (kun skoleverket), fellesbest. § 12.5: Årslønn · 1400 · = timelønn (ekskl. feriep.) Årsramme · 1687,5 · 112 Ved overtid/vikartimer (50 % tillegg): Årslønn · 1400 · 100 · 1,5 = overtidsgodtgjøring pr time Ved avspasering (50 % tillegg): Årslønn · 1400 · 100 · 0,5 = overtidstill. pr time som avspaseres Timelønn for annet arbeid enn undervisning har en divisor på 1950, dvs årslønn / (F eks timelønn for delt dagsverk = årslønn / 1950). I årslønn inngår bl a individuelle tillegg. Funksjonstillegg inngår ikke i årslønnen. Timelønn for beregning av merarbeid for annet arbeid enn undervisning, har en divisor på 1950, dvs årslønn / 1950. Timelønn for beregning av overtid for annet arbeid enn undervisning, har en divisor på 1850, f eks årslønn / 1850 · 1,5 (ved 50 % tillegg). (Jf fellesbestemmelsene § 6.4).

16 Timelønn, forts. Timelønn for annet arbeid enn undervisning:
Årslønn / 1950 Ved overtid: Årslønn / 1850 · 1,5 (50 % tillegg). Ved avspasering: Årslønn / 1850 · 0,5 (50 % tillegg). Disse formlene gjelder også utenom skoleverket. OBS! Ved avspasering skal alltid overtidstillegget utbetales til de som har 100 % stilling, mens deltidstilsatte avspaserer kun time mot time, uten utbetaling av overtidstillegget.

17 Overtid i barnehagen/SFO
Fellesbest. § /3 % tillegg: For overtidsarbeid utført på helge- og høytidsdager og påskeaften samt etter kl 1200 på pinse-, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. Fellesbest. § % tillegg: 1 For overtidsarbeid utført mellom kl 2100 og kl For overtidsarbeid påbegynt før kl som varer fram til arbeidstidens begynnelse 2 For overtidsarbeid på lørdager og søndager 3 For overtidsarbeid utført etter den ordinære arbeidstids slutt på dager før helgedager Fellesbest. § % tillegg: For overtidsarbeid utført til annen tid enn foran nevnt. Arbeid utover oppsatt vaktplan er overtid.

18 Overtid i barnehagen/SFO, forts.
Dom i arbeidsretten : ”Særavtalen (SFS 2201) er videre slik å forstå at overtid foreligger når det er utført arbeid lagt til institusjonen i mer enn 7,5 timer pr dag eller 33,5 timer pr uke.” Avspasering skjer time for time. Dvs at dersom du avspaserer en dag hvor du skulle ha jobbet i institusjonen i 5 timer, skal du avspasere 5 timer. Dvs at man avspaserer antall timer på vaktplanen. De 4 timene ubunden tid holdes helt utenfor dette.

19 ”25” oppgave 21: Endringer i SGS 1010
Avtalen gjelder Del I (reiser/turer, gjelder alle): Døgngodtgjøringen i pkt 4.2 d) er økt fra kr 230 til kr 255. Del II A (leirskole, gjelder undervisningspersonalet): Døgngodtgjøringen i pkt 5.2 er økt fra kr 950/1150 til kr 1010/1220. Nytt pkt 6 i del II B: Utenlandsreiser med elever (gjelder undervisningspersonalet). 3 vilkår: Utenlands – min. 3 døgn – min. 2 ulike overnattingssteder (i ”oppholdslandet”). Eksempel: Hvite busser. Oppdaterte regneark på hjemmesiden. Nytt regneark for pkt 6 i del II B.

20 ”25” oppgave 21, forts. Dersom utenlandsturen ikke fyller vilkårene, skal godtgjøringen beregnes etter del I. Når vilkårene er oppfylt: Samme regler som i del II A (leirskole), men godskriving av arbeidsplanfestet tid økes fra 9 til 12 timer pr døgn, og døgngodtgjøringen økes fra kr 1010/1220 til kr 1350/1600.

21 ”25” oppgave 23: Når er overtid pålagt?
Furusethsaken (Rettstidende 1998 side 1357) og brev til Lærerforbundet fra KUF: ”Utgangspunktet må være at en arbeidstaker ikke på eget initiativ kan arbeide overtid, uten å innhente arbeidsgivers aksept. På den annen side utløser en avtale med arbeidsgiver om å arbeide overtid krav på overtidsbetaling, selv om initiativet skulle komme fra arbeidstakeren. Det avgjørende er at arbeidsgiveren har samtykket i at det arbeides overtid”.

22 Skolen før og nå


Laste ned ppt "Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google