Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tidsbrukutvalget Lokalt kurs ATV-G Prinsen 03.02.10.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tidsbrukutvalget Lokalt kurs ATV-G Prinsen 03.02.10."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tidsbrukutvalget Lokalt kurs ATV-G Prinsen 03.02.10

2 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s2 Tidsbrukutvalget - Mandatet Utvalget nedsatt av KD (Kunnskapsdepartementet) des. 2008. Oppgave: å vurdere tidsbruken i grunnskolen, 1.-10. trinn. Hensikt: å foreslå tiltak som vil gi bedre utnyttelse av tidsressursene i skolen, for at elevene skal få gode læringsvilkår og gode læringsresultater. Mandatet vektlegger at lærernes tid bør brukes til kjerneoppgavene i skolen: Undervisning, vurdering og planlegging av undervisningen.

3 Tidsbrukutvalget – Mandatet forts. Utvalget skulle: presentere konkrete forslag til hvilke oppgaver lærerne kan gjøre mindre av, foreslå/anbefale organisering og arbeidsformer på kommunalt nivå og skolenivå, vurdere fordeling av oppgaver mellom ulike yrkesgrupper. Utvalget har vurdert tidsbruken i den offentlige grunnskolen, dvs. utvalget har ikke vurdert tidsbruken i private skoler eller i voksenopplæringen. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s3

4 Utvalgets sammensetning Kirsti Kolle Grøndahl, leder, fylkesmann i Buskerud Knut Andersen, direktør, Telenor Lasse Arntsen, kommunalsjef, Malvik kommune Anne Finborud, 1. nestleder, Skolenes landsforbund Eva Lian, direktør for utdanning i KS Knut Even Lindsjørn, leder av Kultur- og utdanningskomitéen i Oslo Linda Jorid Nilsen, adjunkt, Langnes ungdomsskole i Tromsø Venke Krogstad Nome, rektor, Flekkerøy skole i Kristiansand Lars Arne Ryssdal, direktør, Oljeindustriens Landsforening Per Aahlin, nestleder, Utdanningsforbundet Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s4

5 Datainnsamling, metodebruk Senter for økonomisk forskning (SØF), i samarbeid med SINTEF Teknologi og samfunn; prosjektet ”Kartlegging av tidsbruk og organisering i grunnskolen”, våren 2009. SINTEF Teknologi og samfunn; ansvar for kvalitativ studie av tidsbruk og organisering/ SØF ansvar for kvantitativ kartlegging av ressursbruk og tidsbruk, pluss dataanalyse av spørreundersøkelse til lærere, rektorer og kommuner. FAFO, på oppdrag fra Utdanningsforbundet; medlemsundersøkelse, våren 2009. OECD;Teaching and Learning International Survey (TALIS), internasjonalt komparativ undersøkelse mht. forholdene for undervisning og læring. Omhandler også lærernes tidsbruk. Utvalget har i tillegg gjennomført sin egen datainnsamling gjennom følgende aktiviteter: elektronisk spørreundersøkelse, QuestBack, om lærernes tidsbruk, rettet mot lærere og skoleledere telefonintervjuer med representanter for sju skoleeiere 13 skolebesøk møte med Utdanningsdirektørenes arbeidsutvalg møte med arbeidsutvalget til Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) studieturer til Danmark og England invitasjon til innspill på Kunnskapsdepartementets hjemmesider Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s5

6 Hovedfunn Hva ønsker lærere å bruke tiden til: undervisningsrelaterte oppgaver faglig oppfølging av elevene faglige møter kompetanseutvikling Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s6

7 Hovedfunn 2 Hva ønsker lærere å bruke mindre tid til: konfliktløsning, holde ro og orden og starte opp undervisningen fellesmøter på skolen (ikke-faglige) dokumentasjon rundt enkeltelever lokalt læreplanarbeid oppfølging av og kontakt med enkeltelever rapportering til skoleeier og skoleledelse kontakt med foreldre/foresatte og kontakt med enkeltelever utenom undervisningen praktiske oppgaver Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s7

8 Oppsummering av konklusjoner og tiltak Tidsbrukutvalget mener at lærernes kompetanse og samspillet med elevene er de faktorene som har størst betydning for elevenes motivasjon og læringsutbytte. I tråd med mandatet ser Tidsbrukutvalget det som viktig at forholdene legges til rette slik at lærerne kan bruke mest mulig av tiden på skolens kjerneoppgaver: undervisning, vurdering og planlegging av undervisningen. Økte krav til kvalitet og tilpasset opplæring gjør at det må settes av god tid til disse oppgavene. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s8

9 Oppsummering av konklusjoner og tiltak 2 Tidsbrukutvalgets forslag innebærer behov for økt voksentetthet i skolen. Beslutninger som tas på de ulike nivåene, får konsekvenser for den enkelte lærers tidsbruk. Tidsbrukutvalget velger derfor å peke på tiltak som kan gjennomføres på alle nivåer, og som vil ha betydning for at lærerne kan konsentrere seg om skolens kjerneoppgaver. Oppsummeringen har valgt ut ti sentrale områder: Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s9

10 Sentrale områder 1 God ledelse God ledelse framstår som den viktigste forutsetningen for god tidsbruk i skolen. Det gjelder både skoleledelse og klasseledelse. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s10

11 Sentrale områder 2 Tid til kjerneoppgaver Skoleleder må sørge for at arbeidsplanfestet tid blir brukt målrettet og effektivt til skolens kjerneoppgaver. Skoleleder må utvikle god og effektiv møtestruktur og møtekultur i samarbeid med lærerkollegiet. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s11

12 Sentrale områder 3 Reformtretthet Tiden er kommet for konsolidering av læreplanverket. Antall nasjonale handlingsplaner og strategier må reduseres. Den tidsmessige konsekvensen for lærerne må utredes før reformer eller strategier/handlingsplaner blir vedtatt. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s12

13 Sentrale områder 4 Tydeligere regelverk Lover og forskrifter må gjøres tydeligere og lettere tilgjengelig. Det må utarbeides veiledninger til læreplaner som angir kompetansemål på alle trinn og i alle fag. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s13

14 Sentrale områder 5 Mindre dokumentasjon Nasjonale myndigheter må tydeliggjøre nasjonale krav til kartlegging og dokumentasjon. Skoleeier bør være tilbakeholden med lokale krav til kartlegging og dokumentasjon utover forskriftene i opplæringsloven. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s14

15 Sentrale områder 6 Andre yrkesgrupper Skoleeier og skoleleder må legge til rette for at relevant kompetanse fra andre yrkesgrupper blir benyttet i skolen. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s15

16 Sentrale områder 7 Ansvarlig skoleeier Skoleeier må sørge for nødvendig skolefaglig kompetanse på kommunenivå. Delegering av oppgaver og myndighet til den enkelte skoleleder må følges opp med ressurser og veiledning. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s16

17 Sentrale områder 8 Tidlig innsats Skoleeier må sørge for at tiltak for elever med spesielle behov blir satt inn tidlig. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s17

18 Sentrale områder 9 Hjem og skole Det må etableres gode rutiner for samarbeid og kommunikasjon mellom hjem og skole. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s18

19 Sentrale områder 10 Lærerutdanning og kompetanseutvikling Lærerutdanningen må fange opp utfordringene i praksisfeltet. Nyutdannede lærere må få relevant og systematisk veiledning og oppfølging. Det må utvikles gode systemer for kontinuerlig kompetanseutvikling. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s19

20 Tiltak på ulike nivå – Nasjonale myndigheter Tiltak for nasjonale myndigheter. I alt 24 konkrete tiltak, bl.a: Være tilbakeholden med store endringer i læreplanverket Utarbeide veiledninger som angir kompetansemål på alle trinn og i alle fag Tydeliggjøre nasjonale krav til kartlegging og dokumentasjon Bevilge midler til det varige systemet for videreutdanning Bevilge midler til utdanning av veiledere for nyutdannede Vurdere om Opplæringslovens bestemmelse § 13-1 om skolefaglig kompetanse er tydelig nok Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s20

21 Tiltak på ulike nivå - Skoleeiere Tiltak for skoleeier. I alt 29 tiltak, bl.a: Styrke voksentettheten i grunnskolen Gi skoleledere veiledning i lov og forskrifter Være tilbakeholden med lokale krav til kartlegging og dokumentasjon ut over det som kreves i forskrift til Op.l. Sørge for felles praktisering av vurderingsforskriften Sørge for at skolene har tilstrekkelig ressurser til å følge opp kravene i Op.l. Sørge for at skolelederne har forsvarlig lederressurs og nødvendig kompetanse Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s21

22 Tiltak på ulike nivå - Skoleledere Tiltak for skoleleder. I alt 25 tiltak, bl.a: Utvikle god og effektiv møtestruktur – og kultur i samarbeid med lærerkollegiet Sørge for god kompetanse om lov og forskrifter Prioritere ressurser til kompetanseutvikling og sørge for vikarordninger Sette av tid til læreplanarbeid Utvikle et felles opplegg for dokumentasjon og oppfølging av resultater i samarbeid med lærerne Praktisere gode medbestemmelsesordninger Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s22

23 Tiltak på ulike nivå - Lærere Tiltak for lærer. I alt 15 tiltak, bl.a: Bidra til god møtekultur Arbeide systematisk med å dele erfaringer Ha god samhandling med elever og foresatte Prioritere tid til kompetanseutvikling Bidra til felles praktisering av vurderingsforskriften Delta aktivt i fora der lærere har medbestemmelse Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s23

24 Konsekvenser Effektivisering Ved at lærernes tid i større grad rettes inn mot skolens kjerneoppgaver Bl.a. redusere omfanget av rapportering og dokumentasjon Forenkle og tydeliggjøre regelverket Økonomiske konsekvenser Tre tiltak vil kreve vesentlige offentlige bevilgninger: Etter – og videreutdanning, økt voksentetthet og økt bruk av andre yrkesgrupper. Utvalget legger til grunn at kommunenes økonomiske rammer fra staten tilpasses tiltakene. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s24

25 Vedtak i Fylkesstyret Rapporten tas opp på kurs med LL/HTV Tillitsvalgte på skolene tar rapporten opp på klubbmøte Tillitsvalgte på skolene tar rapporten opp med rektor UPU, ULA og utvalg Ledere gjennomgår rapporten Hovedtillitsvalgt tar opp rapporten med skoleeier. Politisk og administrativt Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s25

26 Oppfølging Oppfølging i lokallaget av HTV og ATV. Bruk av medbestemmelse/drøftingsmøter. HVORDAN FØLGE OPP RAPPORTEN I EGET LOKALLAG? MÅL: Ny sentral kollektiv arbeidstidsavtale (Tidsbrukrapporten, Arbeidstilsynets rapport) Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s26

27 Fremtidig Arbeidstidsavtale KS tilbud i forhandlingsrundene Prolongert avtale 2 år Prosessen frem til 2012 – hvem sitt ansvar? Bruke rapporten jevnlig, også etter at foreslåtte tiltak evt. er iverksatt – ”ferskvare” Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s27

28 På klubbnivå - diskutere Forslag: Møtekultur på enhet – tidsbruk, innhold, organisering Kompetansedeling/Erfaringsutveksling – kultur for å dele? Vurdering Lederavtalen Annet? Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s28

29 Vertikal erfaringsutveksling Drøfting i klubb Frist for tilbakemelding til lokallaget – i uke ? HT tilbakemelding til kommunaldirektøren Lokallaget melder oppover i organisasjonen Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s29


Laste ned ppt "Tidsbrukutvalget Lokalt kurs ATV-G Prinsen 03.02.10."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google