Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Puls-programmet i dag og framover

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Puls-programmet i dag og framover"— Utskrift av presentasjonen:

1 Puls-programmet i dag og framover
Øystein Strandli Programkoordinator for programmet Tjenesteyting, handel og logistikk -Puls Norges forskningsråd Takke statssekretær Helle Hammer for en meget interessant og inspirerende innledning. Vi har lagt opp et innhodsrikt program er veldig fornøyd med den store deltakelsen.

2 Puls-teamet i Forskningsrådet
Øystein Strandli, programkoordinator nettbaserte og mobile tjenester Trond Knudsen, rådgiver kunnskapsintensive tjenester og fleksible arbeidsformer Randi Aarekol Basmadjian, konsulent internasjonalt samarbeid og administrativ oppfølging Ulf Henriksen, rådgiver 50% nye handels- og forretningsformer Dag Børke, rådgiver 50% logistikk- og transporttjenester Øystein Strandli programkooordinator, nettbaserte og mobile tjenester Trond Knudsen rådgiver, kunnskapsintensive tjenester og fleksible arbeidsformer Dag Børke rådgiver, logistikk- og transporttjenester Ulf Henriksen rådgiver, nye handels- og forretningsformer Randi Basmadjian konsulent, internasjonalt samarbeid og administrativ oppfølging Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls

3 Puls: Et nettverksbasert FoU-program for økt verdiskaping innen tjenesteyting, handel og logistikk
Prosjektdeltakere, (bla.a): Partnere i verdikjeder og verdinettverk Deltakere i virtuelle organisasjoner Stor og sammensatt målgruppe Et bredt program. Fokus på tjenester og den nye kunnskapsindustrien i motsetning til de fleste andre FoU-satsinger i Norge. Ofte IKT-baserte tjenester men ikke begrenset til dette. Etterfølger etter TYIN og Logistrans Budsjett: vel 50 mill pr år Finansiering fra NHD, SD og FID Fokus på smarte tjenester og kunnskap Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls

4 Strukturendring i norsk næringsliv
Arbeidsintensiv tradisjonell norsk industri møter stadig sterkere konkurranse Økende tendens til nedlegging og utflytting av (tradisjonelle) industriarbeidsplasser Vi må sørge for at norske kunnskapsarbeidsplasser er og blir internasjonalt konkurransedyktige, og dermed forblir i Norge Tjenesteyting, design, FoU etc Tjenesteøkonomien tar over: Immateriell verdiskapning og kunnskapsbaserte tjenester får økende betydning i tiden som kommer Har vi den kunnskapen som er nødvendig for å bli en konkurransedyktig nasjon i den nye tjenesteøkonomien? Mitt svar er nei: Denne må vi utvikle! Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls

5 Tjenesteyting i Norge Økt tjenesteinnhold i leveranser av varer gir ekstra verdiskaping og konkurransedyktige produkter Nye, nettbaserte tjenester er en nødvendighet for verdiskaping i den nye globale økonomien Kunnskap og smarte tjenester bør bli norsk næringslivs viktigste konkurransefortrinn Mer enn halvparten av verdiskapingen i Norge skjer i offentlig og privat tjenesteyting, og en økende del av offentlig tjenesteyting omfatter privat virksomhet. Eksempler på at tjenester som tillegg til produkter er Dell Computers som har blitt verdens største PC-leverandør og vår egen Tomra Veksten i slik kunnskapsintensiv tjenesteytende virksomhet skjer over alt i samfunnet, ikke bare innen tradisjonelle tjenesteytings-bransjer KIFT (kunnskapsintensive forretningsmessige tjenesteytere) har en viktig rolle som spredere av kunnskap og nettverksbyggere gjennom den tjenesteyting de driver. KIFT-bedriftene er derfor et viktig element i et moderne og velfungerende innovasjonssystem. Norge deltar i en OECD studie (KISA studien) som vil sammenlikne betydningen av KIFT i ulike næringer i noen OECD-land Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls

6 Vi må satse på tjenesteyting
Mer enn halvparten av verdiskapingen i Norge skjer innen tjenesteyting Modernisering av offentlig forvaltning vil medføre helt nye samarbeidsformer Ny teknologi/internett muliggjør nye tjenester og effektivt nettverkssamarbeid Kunnskap som viktigste konkurransefortrinn må ”bakes inn” i nye smarte tjenester Dere som prosjektledere gjør en viktig og høyst nødvendig innsats for norsk næringsutvikling!! Økende tendens til at tjenestedelen av et avansert produkt består av tjenester Veksten i slik kunnskapsintensiv tjenesteytende virksomhet skjer over alt i samfunnet, ikke bare innen tradisjonelle tjenesteytings-bransjer Nye, nettbaserte tjenester er en nødvendighet for verdiskaping i den nye globale økonomien Kunnskap og smarte tjenester bør bli norsk næringslivs viktigste konkurransefortrinn Dagens offentlige FoU-innsats på tjenester er svært beskjeden Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls

7 Summen av Puls-prosjektene er et viktig og høyst nødvendig bidrag til utvikling av det nye norske næringslivet! Som prosjektledere har dere en viktig jobb og et stort nasjonalt ansvar! Dere fortjener alle en stor utmerkelse!! Som prosjektledere har dere også et ledelse- pg Dere er på mange måter vinnere av en sterk konkurranse om svært begrensede midler…... Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls

8 Puls-programmet: Søknadsbehandling 2002
Mottatt 45 søknader (12 KMB og 33 BIP) Søknadsbeløp ca 80 mill. kr. for 2003 Innvilget 16 søknader (5 KMB og 11 BIP) Bevilget beløp for 2003: ca 29 mill Prosjekter som går videre i 2003: Ca 25 mill Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls

9 Puls-programmet i dag Programperiode: 2002-2009
Budsjett 2003: 51,5 mill. kr 40 prosjekter i 2003 Søknadsfrister 15. juni (KMB) og 15. oktober (BIP) Vekt på innovasjon Ca 2/3 av prosjektene er anvendelser av IKT Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls

10 Puls-budsjett Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls

11 Forskning og innovasjon
Forskning: Frambringer ny kunnskap Innovasjon: Frambringer noe nytt og nyttig Produkt, tjeneste, produksjonsprosess, arbeidsform, etc Forskning Innovasjon Først rydde litt opp i begrepene. Forskning og innovasjon brukes av mange om hverandre, men det er to forskjellige begreper Resultatene er forskjellig Forskning gjør penger om til kunnskap, Innovasjon gjør kunnskap om til penger Kommentar: De pengene som finansierer forskning skal/bør være betydelig mindre enn det som innovasjonspressen genererer Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls

12 IEs IKT-orienterte programmer
Forskning på IKT (teknologi-fokus) IKT programmet Puls Forskning på anvendelser av IKT (tjeneste-fokus) HØYKOM Ikke forsknings- orienterte anvendelser av IKT (bredbåndsfokus) Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls

13 Forenklet verdikjeden i tjeneste-forskningen
IKT-forskning Kommersialisering av IKT-anvendelser og IKT-produkter FoU for eksisterende og nytt næringsliv · Komplementær FoU · Evt. utdypende IKT-FoU Nye eller forbedrete IKT-baserte tjenester Annen FoU (ikke IKT) FoU for tjenester, handel, logistikk (ikke IKT-anv.) Nye eller forbedrete tjenester Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls

14 Forenklet verdikjede i tjeneste-forskningen
IKT: Teknologifokus IKT-forskning Kommersialisering av IKT-anvendelser og IKT-produkter Puls: Tjenestefokus FoU for eksisterende og nytt næringsliv · Komplementær FoU · Evt. utdypende IKT-FoU Nye eller forbedrete IKT-baserte tjenester Annen FoU (ikke IKT) FoU for tjenester, handel, logistikk (ikke IKT-anv.) Nye eller forbedrete tjenester Verdikjeden-fremstillingen er sterkt forenklet. Det er ikke en lineær prosess, og innovasjonene skjer mer i et nett verk enn en i en verdikjede Størrelsen på sirklene er misvinde: IKT-prgrammet er ca 50% større enn Puls Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls

15 Vår visjon Norge skal bli et kunnskapsbasert velferdssamfunn hvor smart tjenesteyting utgjør en vesentlig del av norsk verdiskaping og eksport. Puls-programmet er et beskjedent program i størrelse, men vi har laget en ambisiøs visjon Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls

16 Programmets mål Puls-programmet skal være en betydelig faktor for økt innovasjons- og kunnskapsinnhold i verdiskapende norsk tjenesteyting, inkludert handel og logistikk. Det er mange innsatsfaktorer som må bidra til å oppfylle visjonen, vi tar mål av oss å bidra med med den delen som angår forskningssiden av denne utviklingen Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls

17 Målet skal nås ved å bidra til
FoU-basert nyskaping Effektive innovasjonsprosesser i nettverk av samarbeidende aktører Økt kompetanse innen tjenesteyting Økt internasjonalt samarbeid Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls

18 Programmet skal støtte verdiskaping i nettverk
Fokus på Logistikk- og transporttjenester Nye handels- og forretningsformer Kunnskapsintensive tjenester og fleksible arbeidsformer IKT-baserte tjenester, spesielt tjenester med elektronisk innhold samt nettbaserte og mobile tjenester. Siste punkt: NHD strategi for elektronisk innhold og IKT-forskningen Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls

19 Samfunnsmessig betydning
Tjenesteyting har stor betydning for innovasjon og produktivitet i store deler av næringslivet og forvaltningen KIFT er viktige spredere av kunnskap og bidrar til innovasjon Puls fokuserer ”de nye problemstillingene” i tjenesteøkonomien Nettverksamarbeid og tverrfaglig arenaer skaper innovasjon Hvert av prosjektene isolert sett har stor betydning for de bedriftene og institusjonene som er med i prosjektet. I tillegg til dette har satsingen på tjenesteyting stor samfunnsmessig betydning som går utover deltakerne i prosjektet Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls

20 Målgrupper Leverandører og kjøpere av logistikk- og transporttjenester
Handelsbedrifter og deres partnere i verdikjeden Leverandører av elektronisk innhold (mediabedrifter, forlag etc) Leverandører av nettbaserte og mobile tjenester KIFT-virksomheter ( KIFT= kunnskapsintensive forretningsmessige tjenesteytere) Relevante offentlige etater FoU institusjoner både på teknologi- og samfunnssiden Mangfoldig program, vid målgruppe Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls

21 Programstyret for Puls
Jan-Erik HUNN, Accenture AS, leder Bente BAY, Brødrene Dahl AS Tove BERGE, Intentia AS Gisle HANNEMYR, Universitetet i Oslo, IFI Jan-Terje MENTZONI, Transportbrukernes Fellesorganisasjon Gro MYKING, Hakon-gruppen Odd NORDHAUG, Norges Handelshøyskole Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls

22 Vi har en felles utfordring
Kunnskapsbasert tjenesteyting er ennå ikke en del av den offisielle næringsstrukturen Verdien av tjenester er vanskelig å kommunisere på en enkel måte Forskning på tjenester har liten forskningspolitisk oppmerksomhet Det er lite offentlige FoU-midler tilgjengelige til tjenesteyting Eksemplets makt er er like stor innen tjenesteyting som i barneoppdragelse! Avslutning: Jeg håper at dette seminaret vil å skape forståelse for den betydningen FoU innen tjenesteyting har for samfunnsutviklingen og verdiskapingen i framtidens Norge å skape en felles overbevisning om nytten av Puls-forskning for utviklingen av morgendagens næringsliv å legge grunnlaget for nye, ambisiøse og tverrfaglige søknader og prosjekter å bidra til at pågående og fremtidige prosjekter blir gjennomført bedre Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls


Laste ned ppt "Puls-programmet i dag og framover"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google