Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Litt redusert tildeling til Vestfold i år: Redusert fra 18,0 mill. til 17,6 mill. kr.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Litt redusert tildeling til Vestfold i år: Redusert fra 18,0 mill. til 17,6 mill. kr."— Utskrift av presentasjonen:

1 Litt redusert tildeling til Vestfold i år: Redusert fra 18,0 mill. til 17,6 mill. kr

2 Viktige datoer Søkere 31.7 Registreringstidspunkt (areal og dyretall blir kontrollert mot PT) 1.8 Søker kan begynne å registrere søknader (som kan endres fram til søknadsfristen) 20.10 Søknadsfrist i Vestfold 31.1 Frist for endring kontonummer i Altinn 25.2 Utbetaling. Tilskuddsbrev tilgjengelig i Altinn Kommunen 1.8 Kommunen kan begynne å registrere papirsøknader 21.10 Kommunen kan begynne å saksbehandle søknader 14.1 Kommunene skal ha saksbehandlet og godkjent søknadene 31.1 Frist for endring kontonummer i LREG 5.2 Frist for endelig vedtak/attestering av søknader i eStil Fylkesmannen 4.9 Utsending av RMP-veileder til alle søkere PT 10.9 Brev til kommunene om saksbehandlingsrutiner 16.1 Frist for låsing av satser

3 Saksbehandlingsrutiner Rundskriv Landbruksdirektoratet 12/2014 Hvem kan søke tilskudd? (samme søker for PT og RMP) Søknader innsendt etter søknadsfristen gir dagtrekk inn til 30 dager Papirsøknader registreres i eStil, men kartene digitaliseres ikke før søknaden saksbehandles (papirkartene arkiveres) Kommunen kan velge å bruke eStil for arkivering (se rundskriv 12/2014). Klager og dispensasjoner må lagres utenfor eStil. Feilmelding hvis kommunen prøver å legge inn en papirsøknad der søker har forsøkt å søke elektronisk. Kommunen kan endre status for søknaden i eStil. Maskinell kontroll (arealer og dyretall). Tre inputkontroller som for PT. Settes automatisk «Under behandling» hvis kontrollen avdekker avvik. Kommunen må behandle søknadene på nytt. Mulig å ignorere en advarsel, men det må da skrives inn en begrunnelse

4 Saksbehandlingsrutiner forts. Stedlig kontroll – kommunen gjør 5 % risikobasert uttrekk. (Fylkesmannen kan også trekke ut foretak til kontroll.) Kontroll må utføres før søknadene godkjennes (mulig å gjenåpne). Avkorting ved feil opplysninger (uaktsomt eller forsettlig). Se Landbruksdirektoratets rundskriv 19/13. Avslag og avvisning (enkeltvedtak så raskt som mulig med begrunnelse og klagemulighet) Vedtaksbrev sendes ut av Landbruksdirektoratet ved utbetaling 25. februar 2015. Vedtaksbrevet er tilgjengelig for kommunene i eStil. Søker får melding på e-post eller mobil registrert i Altinn. Klagebehandling bør skje før utbetaling. Utenfor eStil, men eventuelle nye verdier legges inn i eStil. eStil generer nytt tilskuddsbrev/vedtaksbrev som kommunen sender til klager. Dispensasjon kan bare unntaksvis gis av Fylkesmannen. Bør søkes og behandles så tidlig som mulig.

5 Forurensningstiltak Nytt: Direktesådd høstkorn - utgått Grasdekte vannveier får høyere satser enn vegetasjonssoner og høyere satser til potet/grønnsaker enn korn (15 /10 og 10/5 kr per meter) Tilskudd til åker i stubb også for vegetasjonssoner. (Hva med PT for vegetasjonssoner? – neste plansje) Bruk av slepeslanger og tilførselsslanger for husdyrgjødsel: slått sammen slik at det tegnes bare en figur i eStil. Økt sats fra 50 til 75 kr per dekar. Redusert sats for andre grasarealer (erosjonsklasse 3 og 4). Redusert fra 200 til 150 kr per dekar.

6 Forurensningstiltak, forts. Produksjonstilskudd til alle vegetasjonssoner? Vilkår: AK-tilskudd til fulldyrka gras kan gis hvis grassonen høstes eller beites. Ellers gis ikke AK-tilskudd. Kravene til AK-tilskudd må være oppfylt. Kan endres til vilkåret for grasdekte vannveier: Grasarealet trekkes ikke fra ved beregning av andre areal- og miljøtilskudd for resten av jordet. Fortsatt mulig å søke PT fulldyrka gras/engfrø for vegetasjonssoner (større bredder). Andre grasarealer – erosjonsklasse 3 og 4 Eksempler på at bonden søker på store grasarealer og forventer at kommunen/eStil avgrenser de arealene som er innenfor erosjonsklasse 3 og 4

7 Tilskudd til drenering

8 Status grøftetilskudd per 1. september

9 Erfaringer? Kulturminner - fylkeskommunen Maler miljøplan trinn 2, grøfteplaner og vedtaksbrev Kvalitet grøftearbeid? Kommunen fastsetter søknadsfrist? Annet?

10 Erstatning klimabetinget avlingssvikt Kompetansesamling 1.9.2014

11 Erstatning for klimabetinget avlingssvikt Nytt i jordbruksoppgjøret 2014: – Ny beregningsmetode for grovfôr med husdyr. Bruke kommunens gjennomsnittsavling. Kommunene i Vestfold i normalavlingsgruppe 4 (580 FEm/daa), unntatt Sande, Hof og Lardal som er i normalavlingsgruppe 3 (540 FEm/daa). – Økte satser for korn. De andre satsene skal revideres i 2015. – Konserveserter og konservesbønner går tilbake til vekstgruppe korn fra 2014 Informasjon til bøndene – melding tidlig til kommunen uten opphold (hvis ikke skal søknader avvises) – høste alt som er mulig – søknadsfrist 31. oktober – oppfordre til elektroniske søknader – informasjon på Landbruksdirektoratets nettsider

12 Kommunens oppgaver – Informasjon til bøndene – Registrere dato for innmelding av skaden, registrere dato for papirsøknader – Befaring (10 % i følge veileder) – Kontroll av fôrlager ved innsett av dyrene på høsten – Hjelpe bøndene med elektroniske søknader – Dokumentasjon fra regnskap for noen vekster (hovedbok, bilag) – Anslå omfanget av søknader i år, frist 13. september Veiledning og informasjon finnes på Landbruksdirektoratets nettsider


Laste ned ppt "Litt redusert tildeling til Vestfold i år: Redusert fra 18,0 mill. til 17,6 mill. kr."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google