Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nettverk for ATG, 14. mai 2012 Anders Pedersen Tilsettinger i Bergensskolen Prosedyre og politikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nettverk for ATG, 14. mai 2012 Anders Pedersen Tilsettinger i Bergensskolen Prosedyre og politikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nettverk for ATG, 14. mai 2012 Anders Pedersen Tilsettinger i Bergensskolen Prosedyre og politikk

2 Heftet Tilsettinger i bergensskolen – politikk og prosedyre som utgangspunktTilsettinger i bergensskolen – politikk og prosedyre Tilsettingsprosedyre Tilsettingspolitikk Tillitsvalgtes rolle s2

3 Hjemmel for deltakelse Hovedavtalen Del B, § 3-2 Tillitsvalgtes rettigheter og plikter –Tillitsvalgt har rett til å uttale seg om tilsetting, overflytting, opprykk og forfremmelse til stilling som omfattes av tariffavtalen. BBS –Avtale om deltakelse i hele prosessen s3

4 Behov - stillingsplan Avdekke skolens behov Kan behovet dekkes av skolens ansatte? Stillingsplan Reelt behov: –Faglig –Tidsmessig (> 6 mndr. = offentlig utlysning) s4

5 Fortrinnsrett Tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne, AML §4-6 Overtallige fra andre skoler Deltidsansatte med ønske om økning –skal bekjentgjøres før utlysning Arbeidstakere med personlig avtale om økning etter midlertidig deltid Arbeidstakere med personlig avtale om fortrinn Skal være kvalifiserte Skal ikke kalles inn til intervju, men samtale mulig AT: Være oppmerksom, stanse prosessen før utlysning og ivareta rettighetene s5

6 4-årsregelen Er å anse som fast ansatt hvis sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn 4 år, AML § 14-9(5) s6

7 Tilsettingsform Oppsigelig/fast stilling –hvis reell ledighet Årsvikariat –kun ved vikariering for navngitte personer Midlertidig i < 6 mndr. –AT ingen uttalerett, men bør være part Midlertidig tilsetting –kun hvis ikke kvalifiserte søkere – ikke aktuelt i BK s7

8 Utlysning Når arb.takere med fortrinn er vurdert og evt. tilsatt ALLE reelt ledige stillinger utlyses Utlysningstekst skal drøftes Grunnlag for vurdering av søkere Skolens reelle behov skal synliggjøres - stillingsplan Unngå skreddersøm (vet hva vi har…) Ikke for generell heller Arbeidsrettslig bindende s8

9 Intervju – utvelgelse Velge ut de best kvalifiserte i forhold til –Relevant faglig og pedagogisk kompetanse/utdanning i henhold til utlysningsteksten –Nasjonal ansiennitet Begrense antallet –De med høyest kompetanse og lengst praksis Utvidet søkerliste s9

10 Intervju – gjennomføring Strukturert og godt planlagt intervju – sikrer likebehandling Begrenset antall paneldeltakere Gruppeintervju – ikke på skolenivå –Krevende situasjon –Utfordrende ift. likebehandling Involvering av elever –Arbeidsgruppe BBS/UDF Konklusjon: ikke aktuelt! –AT’s plikt å stoppe det s10

11 Vurdering av kvalifikasjoner Kvalifikasjonsprinsippet –Utdanning/kompetanse, kap. 14 i forskrift til Oppl.loven –Praksis/ansiennitet, nasjonal etter endt utdanning –Personlige egenskaper, supplement men bare avgjørende hvis ellers tilnærmet likt kvalifisert Kvotering –Moderat kjønnskvotering –Menn i undervisningsstillinger –Kvinner i ledende stillinger –Personer med flerkulturell bakgrunn Referanser, kontradiksjonsprinsippet Interne søkere, Arbeidsgruppe BBS/UDF s11

12 Enighet/uenighet Skriftlig uttale Enighet: –Tilsetting gjennomføres (rektor) –Arbeidsavtale utarbeides (rektor) Uenighet: –Pga skjønnsmessige vurderinger: Tilsetting gjennomføres –Forbigåelse: Ta kontakt. Kvalifikasjoner Rettigheter Likestilling Diskriminering –Søker kan klage på vedtaket s12

13 Ledere Avdelingsledere –Kjønnsbalanse –Interne søkere –Orienter UDF SFO-ledere –Pedagogisk utdanning –Avdelingsleder SFO s13

14 Lønn ved tilsetting Tariffestet minstelønn utgangspunktet Lønnskrav i enhver stilling Arbeidsgiver kan innvilge krav, ikke forpliktet Heve lønnsnivået Avdelingsledere Bistand fra AT / HT s14

15 Mobilitet Ønskelig med rotasjon mellom skoler Søke på vanlig måte Ingen fortrinn Intervju ikke nødvendig s15

16 AT’s rolle Forpliktet på lov- og avtaleverk Forpliktet på UDF’s politikk UDF’s representant – uttalerett (ingen rett/plikt til å begrunne) s16

17 AT som ombud Seriøs behandling (påpeke hvis overtramp) Likebehandling – ivareta alle søkerne (stille oppfølgingsspørsmål) Søkere med spesielle rettigheter Finne den best kvalifiserte innenfor de eksisterende rammene og forutsetningene s17

18 Arbeidsmiljøloven § 13: Forbud mot å diskriminere på grunn av politisk syn, organisasjonsmedlemskap, alder, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, etnisitet, religion, med mer. Se særlig § 13-4 om innhenting av opplysninger ved ansettelse. s18

19 Diskrimineringsloven § 7: Forbud mot ved ansettelser å be om eller innhente opplysninger om hvordan søker stiller seg til religiøse og kulturelle spørsmål. s19

20 Likestillingsloven § 4 - Likestilling ved ansettelse: forbud mot å forskjellsbehandle pga. kjønn, forbud mot å be om eller innhente opplysninger om graviditet, adopsjon eller familieplanlegging. s20

21 Forvaltning Habilitet Taushetsplikt Partsinnsyn: Rett til innsyn i sakens dokumenter gjennom hele tilsettingsprosessen, samt etter at tilsetting er foretatt –Opplysninger som er nedtegnet –Opplysninger om seg selv –Skriftlige referat (egne utsagn) –Søkerliste (for alle): Navn, fødselsdato, yrke, arbeidssted… –Utvidet søkerliste (de involverte): + utdanning, praksis –De innstilte og rekkefølge, samt om dissens –Opplysninger til den innstilte/tilsatte Søknad med vedlegg Det vedkommende har sagt hvis av betydning (og hvis i referat) s21

22 Forvaltning 2 Utredningsplikt (rektor) Tilsettingsvedtak – enkeltvedtak (rektor) s22


Laste ned ppt "Nettverk for ATG, 14. mai 2012 Anders Pedersen Tilsettinger i Bergensskolen Prosedyre og politikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google