Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om fagskolen, LUB og NKR Presentasjon ved nasjonal fagskolekoordinator Bård Inge Thun. Maritim lærerkonferanse 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om fagskolen, LUB og NKR Presentasjon ved nasjonal fagskolekoordinator Bård Inge Thun. Maritim lærerkonferanse 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om fagskolen, LUB og NKR http://fagskole.wikispaces.com/mlk14 Presentasjon ved nasjonal fagskolekoordinator Bård Inge Thun. Maritim lærerkonferanse 2014 på Fagernes

2 Kort om koordinator Jomfruburet ved Rogaland fylkeskommune Presentasjon ved nasjonal fagskolekoordinator Bård Inge Thun.

3 Koordinators funksjon ► ► Koordinator for fylkeskommunale fagskoler fra 2005 ► ► Sekretær for Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) og Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag (NUFHO) fra 2010. ► ► Oppgaver knyttet til etablering og revidering av nasjonale planer og nasjonal standard. ► ► Bindeledd med departementer, direktorater, tilsyn, råd og utvalg og andre relevante instanser. ► ► Ansvar for nettsidene til fagskoleutdanningen (fagskolen.info) ► ► Ulike utviklingsoppgaver innenfor helsefagutdanningen

4 Fagskolen er en tertiærutdanning, parallell til høyskole og universitet 4

5 Hva er fagskoleutdanning? ► ► Yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende minimum et halvt studieår og maksimum to studieår. ► ► Med yrkesrettet utdanning menes utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak. ► ► (sitert fra loven)

6 http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Fagskoleutd/Fagskoler_F-4395_Hele.pdf 6

7 Tilstandsrapport for fagskolen 2013 ► 111 fagskoler ► 744 ulike utdanninger høsten 2013 ► 16.420 studenter (44% off. / 56%. priv.) ► Ca. 5.000 ferdige vår 2013 (57% menn / 43% kvinner) ► På samferdsels- og sikkerhetsfag 74% menn. 7

8 Andel fagskolestudenter fordelt etter fagfelt i 2013. Kilde: NSD DBH-Fagskolestatistikk

9 Studentfordelingen Ca. 1/3 i Oslo og Akershus.

10 Styring og rammer

11 KD KRD/HOD Fylkene Fagskolene Fagskolerådet NOKUT RFF NUTF og NUFHO Styrene Styring og organisering av fagskolene 11

12 Rammer ► Fagskoleloven av 2003 ► Arbeidsmiljøloven ► Forvaltningsloven ► NOKUT-forskriften ► Fagskoletilsynsforskriften av 12. des. 2013 ► Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) ► Fagskoleforskriften av august 2013  12

13 Andre lover NOKUTs bestemmelser før forskriften  | 13 Fagskoleloven NOKUT-forskriften NOKUTs veiledning NOKUTs retningslinjer

14 NOKUTs veiledning Rendyrking av bestemmelser og veiledningveiledning  | 14 Fagskoleloven NOKUT- forskriften Fagskole- forskriften Fagskoletilsyns- forskriften Skjønn Prese- dens NKR/ LUB Andre lover

15 Forvaltning etter 01.01.2010 ► Fylkeskommunene fikk ansvaret for drift og finansiering av fagskoleutdanninger (men KRD og HOD ansvarlige for finansiering). ► Skal sørge for at det tilbys fagskoleutdanninger som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsområder. ► Kunnskapsdepartementet beholder sektoransvaret for fagskolen.  15

16 NIFU-rapport 9. mai 2014: Ingen positiv effekt. Fylkeskommunene har i liten grad lagt til rette for at det tilbys fagskoleutdanning som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsområder. http://www.nifu.no/news/ingen-positiv-effekt-av-at-fylkene-har- ansvar-for-fagskolene/ http://www.nifu.no/news/ingen-positiv-effekt-av-at-fylkene-har- ansvar-for-fagskolene/  16

17 Godkjenning av tilbud ► Loven krever at fagskoletilbudene skal godkjennes. ► NOKUT har fått denne godkjennerrollen. ► NOKUT bærer ikke ansvar for noen form for nasjonal standardisering.  17

18 En av NOKUTs hovedutfordringer ved godkjenning av fylkeskommunale tilbud er styret og styrets ansvar. Styret har ansvar - for studentene - overfor NOKUT - for utdanningene | 18

19 | 19 Eier = tilbyder Fagskole Styre Tilbyder = styre = fagskole Eier Tilbyder = styre = fagskole Ulike organiseringer av fagskoler Ansvar

20 NOKUT om eiers styring: Eier kan styre på tre måter: ► ► Styrevedtekter (loven begrenser). ► ► Valg av styremedlemmer. ► ► Budsjett.

21 Nasjonal standard og nasjonale utvalg.

22 Nasjonal standard ► Standarden innbefatter nasjonale planer som er nasjonale rammer for tilbydernes utdanningsplaner. ► Nasjonal standard for kodeverk forvaltes av Nasjonalt opptakskontor for fagskolen (NOF).   22

23 Studieplaner innenfor rammene ► Hver skole lager og vedlikeholder egne studieplaner (utdanningsplaner) som har detaljene og lokalt særpreg. Skal fortelle hvordan skolen vil legge til rette for at studenten skal kunne oppnå ønsket læringsutbytte. ► Studieplanene utgjør en del av skolens godkjenningssøknad.   23

24 Hvorfor en nasjonal standard? ► Ny fagskolelov i 2003 flyttet ansvar fra departement og direktorat til tilbyder. ► Etablering av nasjonale utvalg for fagskoleutdanning.  For teknisk fagfelt i 2004 (NUTF)  For fagfelt helse i 2006 (NUFHS)  24

25 NUTFs sammensetning ► Offentlige tilbydere (1) ► Private tilbydere (1) ► Arbeidstakerorganisasjoner (4) ► Arbeidsgiverorganisasjoner (3) ► Fylkesutdanningssjefene (1) ► Studentrepresentant (1) Nasjonal koordinator er sekretær for utvalget  25

26 Typiske NUTF-saker ► Forvalte nasjonale planer (nye planer/revidering) ► Sette og forvalte nasjonal standard ► Gjennomgå relevante rapporter og undersøkelser ► Gi uttalelser ► Følge Fagskolerådets arbeid ► Kvalifikasjonsrammeverk ► Utdanningsveier ► Maritim utdanning ► Strategiarbeid ► Høringer  26

27 Nasjonalt planarbeid  27

28 Kjapt tilbakeblikk ► Fagskolen har ikke rammeplaner som annen tertiærutdanning ► Partene i arbeidslivet og skoleeier ønsket å etablere en nasjonal standard ► En rekke nasjonale planer utarbeidet og godkjent av NUTF i 2006. ► Altfor høyt detaljeringsnivå på planene til å være rammer

29 Vedtak i NUTF 21. mai 2008 landbasert ► Planene må revideres ► Detaljeringsnivået må ned ► Redskapsemner skal integreres i tekniske emner ► Fokus på tverrfaglighet ► Emnestørrelse 10 – 30 fagskolepoeng.

30 Planrevidering landbasert starter ► Fra og med våren 2010

31 Nye momenter (krav) kommer inn ► NKR med læringsutbyttebeskrivelser ► Nasjonale emner med emnenavn, emnekode og omfang i fagskolepoeng ► Styrking av faglig ledelse Nasjonal plan, generell del revideres våren 2013

32 «Godkjenning» Etter høring og innarbeidelse av høringssvar betrakter NUTF de nasjonale planene som godkjent. Dette betyr ikke NOKUT-godkjent. NOKUT-godkjenning skjer gjennom studieplanene.

33 De maritime planene Våren 2013: For første gang i historien søker mange skoler ved sine styrer kollektivt om godkjenning av studieplaner. Våren 2013: For første gang i historien søker mange skoler ved sine styrer kollektivt om godkjenning av studieplaner. Resultatet: Godkjenning av 4 nasjonale planer og 30 nasjonale emneplaner for maritim fagretning. Resultatet: Godkjenning av 4 nasjonale planer og 30 nasjonale emneplaner for maritim fagretning.  33

34 Nasjonale planer NUTF ► Kjemi, 2 planer ► Bygg/anlegg, 3 planer ► Elektro, 3 planer ► Petroleum, 4 planer ► TIP, 8 planer ► Datateknikk, 2 planer ► Maritimt, 4 planer ► LØM, en plan ► Generell del http://fagskolen.info/files/2013/05/nasjonal_plan_generell_del_tf_vedtatt_050313_v2.pdf http://fagskolen.info/files/2013/05/nasjonal_plan_generell_del_tf_vedtatt_050313_v2.pdf  34

35 LUB og endringer i planene Fagskoletilsynsforskriften: § 3-8 d): En endring i det samlede læringsutbytte er en vesentlig endring. Tilbyder må da enten søke om godkjenning av ny utdanning eller vesentlig endring av den tidligere godkjente utdanningen. Endring i enkeltemner vil ikke nødvendigvis føre til en endring i det samlede læringsutbyttet studentene oppnår etter fullført utdanning.  35

36 Aktiviteter i sektoren  36

37 1. Etablering av studentorganisasjon 1. Etablering av studentorganisasjon  37

38 2. Kandidatundersøkelse (NIFU) 2013 - blant alle 4300 som fullførte en fagskoleutdanning første halvår 2012. - - Søkelys på studiesituasjon og arbeidsmarkedssituasjon -  38

39 3.Nasjonalt kvalifikasjons- rammeverk ► Fastsatt av KD desember 2011 ► Fremme mobilitet ► Styrke mulighetene for livslang læring ► Bidra til økt kvalitet i norske utd.-systemer ► Fagskolen er plassert på nivå 5 (av 8 nivåer) ► Henvisningsprosess mot EQF (European Qualification Framework) pågår. http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Kompetanse/NKR2011mve dlegg.pdf http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Kompetanse/NKR2011mve dlegg.pdf  39

40 De 7 NKR-nivåene Nivå 2: Grunnskolekompetanse Nivå 3: Grunnkompetanse VGO Nivå 4A: Fullført videregående opplæring, fag- og yrkeskompetanse Nivå 4B: Fullført videregående opplæring, generell studiekompetanse Nivå 5: Fagskole 1 Nivå 5: Fagskole 2 Nivå 6 (delnivå av Bachelor): Høyskolekandidat Nivå 6: Bachelor (1. syklus) Nivå 7: Master (2. syklus) Nivå 8: Ph.d. (3. syklus)  40

41 Hva medfører NKR i praksis? ► Fokusforflytning fra: Målsettinger om hva som skal læres bort. ► Til: Det studenten skal kunne når han/hun lykkes i å fullføre et emne eller et fullt studium (læringsutbyttet).  41

42 Ikke bare kunnskap og ferdigheter. ►..men også generell kompetanse  Formuleringsevne  Problemløsningsevne  Evne til å behandle informasjon  Samarbeidsevner  osv.  42

43 Hierarkiet, henvisningen og utviklingen av NKR  43

44 Rammeverkshierarki  23.09.201 4  | 44 EQF Overordnet for hele Europa. Fastsatt av EU i 2008. NKR Overordnet for hele Norge. Fastsatt av KD i 2011. Overordnet LUB Gjelder for én utdanning. Bestemt av skolen. Står på vitnemålet. Nye utdanninger og endringer godkjennes av NOKUT. LUB på emnenivå Gjelder for et enkelt emne. Fører samlet frem til overordnet LUB. Bestemt av skolen. NOKUT involveres kun ved nye utdanninger.

45 Sammenligning av kvalifikasjoner  23.09.201 4 EQF-portal: http://ec.europa.eu/ploteus/comparehttp://ec.europa.eu/ploteus/compare  | 45

46 Kvalifikasjons- rammeverk i Europa Grønn = nasjonale rammeverk henvist til EQF før utg. av 2013 Oransje = planlagt henvisning av nasjonale rammeverk til EQF 2014 Blå = planlagt henvisning av nasjonale rammeverk til EQF 2015  23.09.201 4  | 46

47 Utviklingen av NKR Februar 2008 > Arbeidet påbegynt Desember 2011 > NKR fastsatt av KD August 2013 > KD fastsetter fagskoleforskriften Desember 2013 > NOKUT fastsetter fagskoletilsynsforskriften April 2014 > Sakkyndigpanel setter lista 31. desember 2014 > Alle fagskoleutdanninger skal være beskrevet i tråd med NKR  | 47

48 4. System for rapportering og statistikk ► Etablering av Statistikkforum. ► DBH Fagskolestatistikk er et oppdragsprosjekt som Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) utfører på vegne av Kunnskapsdepartement. ► Rapporteringskrav fra Kunnskapsdepartementet, SSB, Lånekassen, NOKUT, Nasjonalt fagskoleråd og fagskolene selv. ► Oversikt over alle Norges fagskoler ► Innføring av «emne» som minste resultatbærende enhet. ► Forskriftsfesting av «fagskolepoeng» i ny forskrift. http://fagskole.nsd.no  48

49 6. Felles dokumenttittel for fagskole- utdannede ► Fagskolerådet tilrår dokumenttittelen ”Vocational Diploma” overfor Kunnskapsdepartementet. ► «Vitnemål» fortsatt juridisk betegnelse på norsk. ► Fagskolerådet ønsker forskriftsfesting.  49

50  50

51 7. Grundutvalget. Det ble høsten 2013 oppnevnt et offentlig utvalg som skulle gjennomgå fagskolesektoren. Utvalget vil gi endelig rapport i form av en NOU senest innen utgangen av 2014.offentlig utvalg ► ► Utvalget skal se på hvordan det best kan legges til rette for at studenter på en hensiktsmessig måte kan bevege seg mellom fagskoler og høyskoler og universiteter. ► ► Utvalget skal gjøre en vurdering av hva det betyr at fagskoleutdanningen skal være yrkesrettet. ► ► Utvalget vil kunne se på opptaksgrunnlag, herunder fagbrev og generell studiekompetanse samt læringsutbytte. ► ► Det vil være aktuelt å endre betegnelsen fagskolepoeng etter at utvalget har foretatt en nærmere gjennomgang. ► ► Utvalget skal vurdere dagens finansieringsordning for fagskoler og utrede alternative modeller for gjeninnføring av statlig finansiering av fagskolene.  51

52 Nasjonalt fagskolenettsted: Nasjonalt fagskolenettsted: www.fagskolen.info www.fagskolen.infowww.fagskolen.info Nettportal: fagskoleportalen.no Nettportal: fagskoleportalen.nofagskoleportalen.no Denne presentasjonen: fagskole.wikispaces.com/mlk14 Denne presentasjonen: fagskole.wikispaces.com/mlk14 fagskole.wikispaces.com/mlk14 Koordinators e-post: bit@fagskole.org Koordinators e-post: bit@fagskole.orgbit@fagskole.org  52

53 Fagskolerelaterte forkortelser DBHDatatjeneste eid av Kunnskapsdepartementetrapportering ECVETEuropean Credit System for Vocational Education and Training EQFEuropean Qualification Framework FFFForum for fagskolerforum for private aktører FFUForum for fylkesutdanningssjefer FPFagskolepoengomfangsmål ISTLeverandør av skoleadministrative systemer KDKunnskapsdepartementet KUFylkesutdanningssjefenes kontaktutvalg NKRNasjonalt kvalifikasjonsrammeverk NOFNasjonalt opptakskontor for fagskolen. NOKUTNasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NRTNasjonalt råd for teknologiske utdanningerunder UHR NSDNorsk samfunnsvitenskapelig datatjenestedriver DBH NUFHONasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfagpartsammensatt NUTFNajonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanningpartsammensatt RFFRådet for offentlige fagskoler (tidl. fylkeskommunale)skoleledere STCWStandards of Training, Certification & Watchkeepingmaritim konvensjon SRYSamarbeidsrådet for yrkesopplæringnasjonalt UdirUtdanningsdirektoratet UHRUniversites- og høyskolerådetnasjonalt VIGOStyringsdatatjeneste eid av fylkeskommuneneopptak, emnekoder  53


Laste ned ppt "Om fagskolen, LUB og NKR Presentasjon ved nasjonal fagskolekoordinator Bård Inge Thun. Maritim lærerkonferanse 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google