Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Maritim lærerkonferanse 2014 på Fagernes

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Maritim lærerkonferanse 2014 på Fagernes"— Utskrift av presentasjonen:

1 Om fagskolen, LUB og NKR http://fagskole.wikispaces.com/mlk14
Maritim lærerkonferanse 2014 på Fagernes Presentasjon ved nasjonal fagskolekoordinator Bård Inge Thun.

2 Jomfruburet ved Rogaland fylkeskommune
Kort om koordinator Jomfruburet ved Rogaland fylkeskommune Presentasjon ved nasjonal fagskolekoordinator Bård Inge Thun.

3 Koordinators funksjon
Koordinator for fylkeskommunale fagskoler fra 2005 Sekretær for Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) og Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag (NUFHO) fra 2010. Oppgaver knyttet til etablering og revidering av nasjonale planer og nasjonal standard. Bindeledd med departementer, direktorater, tilsyn, råd og utvalg og andre relevante instanser. Ansvar for nettsidene til fagskoleutdanningen (fagskolen.info) Ulike utviklingsoppgaver innenfor helsefagutdanningen

4 Fagskolen er en tertiærutdanning, parallell til høyskole og universitet
Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

5 Hva er fagskoleutdanning?
Yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende minimum et halvt studieår og maksimum to studieår. Med yrkesrettet utdanning menes utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak. (sitert fra loven)

6 http://www. regjeringen

7 Tilstandsrapport for fagskolen 2013
111 fagskoler 744 ulike utdanninger høsten 2013 studenter (44% off. / 56%. priv.) Ca ferdige vår 2013 (57% menn / 43% kvinner) På samferdsels- og sikkerhetsfag 74% menn. Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

8 Andel fagskolestudenter fordelt etter fagfelt i 2013.
Kilde: NSD DBH-Fagskolestatistikk

9 Studentfordelingen Ca. 1/3 i Oslo og Akershus.

10 Styring og rammer

11 Styring og organisering av fagskolene
KD KRD/HOD NOKUT Fagskolerådet Fylkene NUTF og NUFHO RFF Styrene Fagskolene 11 11

12 Rammer Fagskoleloven av 2003 Arbeidsmiljøloven Forvaltningsloven
NOKUT-forskriften Fagskoletilsynsforskriften av 12. des. 2013 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) Fagskoleforskriften av august 2013 Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

13 NOKUTs bestemmelser før forskriften
Fagskoleloven NOKUT-forskriften NOKUTs retningslinjer NOKUTs veiledning Andre lover

14 Rendyrking av bestemmelser og veiledning
NOKUTs veiledning Fagskoleloven NOKUT-forskriften NKR/ LUB Fagskole- forskriften Andre lover For å drive fagskole må du kjenne disse bestemmelsene og vår veiledning Prese- dens Fagskoletilsyns-forskriften Skjønn

15 Forvaltning etter Fylkeskommunene fikk ansvaret for drift og finansiering av fagskoleutdanninger (men KRD og HOD ansvarlige for finansiering). Skal sørge for at det tilbys fagskoleutdanninger som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsområder. Kunnskapsdepartementet beholder sektoransvaret for fagskolen. Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

16 NIFU-rapport 9. mai 2014: Ingen positiv effekt.
Fylkeskommunene har i liten grad lagt til rette for at det tilbys fagskoleutdanning som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsområder.

17 Godkjenning av tilbud Loven krever at fagskoletilbudene skal godkjennes. NOKUT har fått denne godkjennerrollen. NOKUT bærer ikke ansvar for noen form for nasjonal standardisering. Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

18 Styret har ansvar - for studentene - overfor NOKUT - for utdanningene
En av NOKUTs hovedutfordringer ved godkjenning av fylkeskommunale tilbud er styret og styrets ansvar. Styret har ansvar - for studentene - overfor NOKUT - for utdanningene | 18 18

19 Ulike organiseringer av fagskoler
Ansvar Tilbyder = styre = fagskole Eier Eier Tilbyder = styre = fagskole Eier = tilbyder Fagskole Styre | 19 19

20 NOKUT om eiers styring:
Eier kan styre på tre måter: Styrevedtekter (loven begrenser). Valg av styremedlemmer. Budsjett.

21 Nasjonal standard og nasjonale utvalg.

22 Nasjonal standard Standarden innbefatter nasjonale planer som er nasjonale rammer for tilbydernes utdanningsplaner. Nasjonal standard for kodeverk forvaltes av Nasjonalt opptakskontor for fagskolen (NOF). 22 Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012 22

23 Studieplaner innenfor rammene
Hver skole lager og vedlikeholder egne studieplaner (utdanningsplaner) som har detaljene og lokalt særpreg. Skal fortelle hvordan skolen vil legge til rette for at studenten skal kunne oppnå ønsket læringsutbytte. Studieplanene utgjør en del av skolens godkjenningssøknad. 23 Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012 23

24 Hvorfor en nasjonal standard?
Ny fagskolelov i 2003 flyttet ansvar fra departement og direktorat til tilbyder. Etablering av nasjonale utvalg for fagskoleutdanning. For teknisk fagfelt i 2004 (NUTF) For fagfelt helse i 2006 (NUFHS) Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

25 Nasjonal koordinator er sekretær for utvalget
NUTFs sammensetning Offentlige tilbydere (1) Private tilbydere (1) Arbeidstakerorganisasjoner (4) Arbeidsgiverorganisasjoner (3) Fylkesutdanningssjefene (1) Studentrepresentant (1) Nasjonal koordinator er sekretær for utvalget Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

26 Typiske NUTF-saker Forvalte nasjonale planer (nye planer/revidering)
Sette og forvalte nasjonal standard Gjennomgå relevante rapporter og undersøkelser Gi uttalelser Følge Fagskolerådets arbeid Kvalifikasjonsrammeverk Utdanningsveier Maritim utdanning Strategiarbeid Høringer Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

27 Nasjonalt planarbeid

28 Kjapt tilbakeblikk Fagskolen har ikke rammeplaner som annen tertiærutdanning Partene i arbeidslivet og skoleeier ønsket å etablere en nasjonal standard En rekke nasjonale planer utarbeidet og godkjent av NUTF i 2006. Altfor høyt detaljeringsnivå på planene til å være rammer

29 Vedtak i NUTF 21. mai 2008 landbasert
Planene må revideres Detaljeringsnivået må ned Redskapsemner skal integreres i tekniske emner Fokus på tverrfaglighet Emnestørrelse 10 – 30 fagskolepoeng.

30 Planrevidering landbasert starter
Fra og med våren 2010

31 Nye momenter (krav) kommer inn
NKR med læringsutbyttebeskrivelser Nasjonale emner med emnenavn, emnekode og omfang i fagskolepoeng Styrking av faglig ledelse Nasjonal plan, generell del revideres våren 2013

32 «Godkjenning» Etter høring og innarbeidelse av høringssvar betrakter NUTF de nasjonale planene som godkjent. Dette betyr ikke NOKUT-godkjent. NOKUT-godkjenning skjer gjennom studieplanene.

33 De maritime planene Våren 2013: For første gang i historien søker mange skoler ved sine styrer kollektivt om godkjenning av studieplaner. Resultatet: Godkjenning av 4 nasjonale planer og 30 nasjonale emneplaner for maritim fagretning.

34 Nasjonale planer NUTF Kjemi, 2 planer Bygg/anlegg, 3 planer
Elektro, 3 planer Petroleum, 4 planer TIP, 8 planer Datateknikk, 2 planer Maritimt, 4 planer LØM, en plan Generell del Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

35 LUB og endringer i planene
Fagskoletilsynsforskriften: § 3-8 d): En endring i det samlede læringsutbytte er en vesentlig endring. Tilbyder må da enten søke om godkjenning av ny utdanning eller vesentlig endring av den tidligere godkjente utdanningen. Endring i enkeltemner vil ikke nødvendigvis føre til en endring i det samlede læringsutbyttet studentene oppnår etter fullført utdanning.

36 Aktiviteter i sektoren

37 1. Etablering av studentorganisasjon
Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

38 2. Kandidatundersøkelse (NIFU) 2013
blant alle 4300 som fullførte en fagskoleutdanning første halvår 2012. Søkelys på studiesituasjon og arbeidsmarkedssituasjon Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

39 3.Nasjonalt kvalifikasjons- rammeverk
Fastsatt av KD desember 2011 Fremme mobilitet Styrke mulighetene for livslang læring Bidra til økt kvalitet i norske utd.-systemer Fagskolen er plassert på nivå 5 (av 8 nivåer) Henvisningsprosess mot EQF (European Qualification Framework) pågår. Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

40 De 7 NKR-nivåene Nivå 2: Grunnskolekompetanse
Nivå 3: Grunnkompetanse VGO Nivå 4A: Fullført videregående opplæring, fag- og yrkeskompetanse Nivå 4B: Fullført videregående opplæring, generell studiekompetanse Nivå 5: Fagskole 1 Nivå 5: Fagskole 2 Nivå 6 (delnivå av Bachelor): Høyskolekandidat Nivå 6: Bachelor (1. syklus) Nivå 7: Master (2. syklus) Nivå 8: Ph.d. (3. syklus)

41 Hva medfører NKR i praksis?
Fokusforflytning fra: Målsettinger om hva som skal læres bort. Til: Det studenten skal kunne når han/hun lykkes i å fullføre et emne eller et fullt studium (læringsutbyttet). Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

42 Ikke bare kunnskap og ferdigheter.
..men også generell kompetanse Formuleringsevne Problemløsningsevne Evne til å behandle informasjon Samarbeidsevner osv. Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

43 Hierarkiet, henvisningen og utviklingen av NKR

44 Rammeverkshierarki EQF NKR Overordnet LUB LUB på emnenivå
Overordnet for hele Europa. Fastsatt av EU i 2008. NKR Overordnet for hele Norge. Fastsatt av KD i 2011. Overordnet LUB Gjelder for én utdanning. Bestemt av skolen. Står på vitnemålet. Nye utdanninger og endringer godkjennes av NOKUT. LUB på emnenivå Gjelder for et enkelt emne. Fører samlet frem til overordnet LUB. Bestemt av skolen. NOKUT involveres kun ved nye utdanninger.

45 Sammenligning av kvalifikasjoner
-henvisning utfordrende Ikke oversettelse, men sammenligning EQF-portal:

46 Kvalifikasjons-rammeverk i Europa
Grønn = nasjonale rammeverk henvist til EQF før utg. av 2013 Oransje = planlagt henvisning av nasjonale rammeverk til EQF 2014 Blå = planlagt henvisning av nasjonale rammeverk til EQF 2015 20 EU Member States (AT, BE-fr, BE-vl, BG, CZ , DE, DK, EE, FR, HR, IE, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, UK), a candidate country (IS) and NO have national qualifications frameworks in force. 21 EU Member States (AT, BE-fr, BE-vl, BG, CZ, DE, DK, EE, FR, HR, IE, IT , MT, LT, LU, LV, NL, PL, PT, SI, UK) and a candidate country (IS) have presented their national referencing report to the EQF Advisory Group by the end of 2013. Two Member States (KY, RO) and NO foresee the presentation of their referencing reports to the AG in the meeting of the EQF AG on 4-6 June 2014. Five Member States (BE-de, ES, FI, HU, SE) and two candidate countries (MK, ME) within 2014 and one Member State (SK) and one candidate country (TK) in 2015.

47 Utviklingen av NKR Februar 2008 > Arbeidet påbegynt
Desember 2011 > NKR fastsatt av KD August 2013 > KD fastsetter fagskoleforskriften Desember 2013 > NOKUT fastsetter fagskoletilsynsforskriften April 2014 > Sakkyndigpanel setter lista 31. desember 2014 > Alle fagskoleutdanninger skal være beskrevet i tråd med NKR

48 4. System for rapportering og statistikk
Etablering av Statistikkforum. DBH Fagskolestatistikk er et oppdragsprosjekt som Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) utfører på vegne av Kunnskapsdepartement. Rapporteringskrav fra Kunnskapsdepartementet, SSB, Lånekassen, NOKUT, Nasjonalt fagskoleråd og fagskolene selv. Oversikt over alle Norges fagskoler Innføring av «emne» som minste resultatbærende enhet. Forskriftsfesting av «fagskolepoeng» i ny forskrift. Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

49 6. Felles dokumenttittel for fagskole-utdannede
Fagskolerådet tilrår dokumenttittelen ”Vocational Diploma” overfor Kunnskapsdepartementet. «Vitnemål» fortsatt juridisk betegnelse på norsk. Fagskolerådet ønsker forskriftsfesting. Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

50 Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

51 7. Grundutvalget. Det ble høsten 2013 oppnevnt et offentlig utvalg som skulle gjennomgå fagskolesektoren. Utvalget vil gi endelig rapport i form av en NOU senest innen utgangen av 2014. Utvalget skal se på hvordan det best kan legges til rette for at studenter på en hensiktsmessig måte kan bevege seg mellom fagskoler og høyskoler og universiteter. Utvalget skal gjøre en vurdering av hva det betyr at fagskoleutdanningen skal være yrkesrettet. Utvalget vil kunne se på opptaksgrunnlag, herunder fagbrev og generell studiekompetanse samt læringsutbytte. Det vil være aktuelt å endre betegnelsen fagskolepoeng etter at utvalget har foretatt en nærmere gjennomgang. Utvalget skal vurdere dagens finansieringsordning for fagskoler og utrede alternative modeller for gjeninnføring av statlig finansiering av fagskolene. Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

52 Nasjonalt fagskolenettsted:
Nettportal: fagskoleportalen.no Denne presentasjonen: fagskole.wikispaces.com/mlk14 Koordinators e-post: Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

53 Fagskolerelaterte forkortelser
DBH Datatjeneste eid av Kunnskapsdepartementet rapportering ECVET European Credit System for Vocational Education and Training EQF European Qualification Framework FFF Forum for fagskoler forum for private aktører FFU Forum for fylkesutdanningssjefer FP Fagskolepoeng omfangsmål IST Leverandør av skoleadministrative systemer KD Kunnskapsdepartementet KU Fylkesutdanningssjefenes kontaktutvalg NKR Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen. NOKUT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NRT Nasjonalt råd for teknologiske utdanninger under UHR NSD Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste driver DBH NUFHO Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag partsammensatt NUTF Najonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning RFF Rådet for offentlige fagskoler (tidl. fylkeskommunale) skoleledere STCW Standards of Training, Certification & Watchkeeping maritim konvensjon SRY Samarbeidsrådet for yrkesopplæring nasjonalt Udir Utdanningsdirektoratet UHR Universites- og høyskolerådet VIGO Styringsdatatjeneste eid av fylkeskommunene opptak, emnekoder Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012


Laste ned ppt "Maritim lærerkonferanse 2014 på Fagernes"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google