Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Halvor Celius Elvarme Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Halvor Celius Elvarme Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Halvor Celius Elvarme Norge
Comeback for Elvarme i 2015? Halvor Celius Elvarme Norge

2 Tankerekke – hva er vesentlig
Salg av produkt – budskap – 10 ”bud” Treffe viktige aktører – spre budskapet – lokalt og sentralt Få tyngde og kompetanse på nøkkelmomentene Miljø (KMD), Forsyningssikkerhet (DIBK), og Kostnader (alle) Ta hensyn til visjon om nær null-energinivå: “Skjerpe energikravene i byggeteknisk forskrift til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå 2020 “ Elvarme-bransjen kan hjelpe til å oppnå mål for CO2 reduksjon og energieffektivisering (”klimakur”), og dermed visjonen elvarmenorge.no

3 10 grunner hvorfor vi tror på Comeback for elvarme
10 grunner hvorfor vi tror på Comeback for elvarme Elvarme er komfortabelt billigst for deg enkelt trygghet stilig frihet effektivt folkets favoritt fornybar og miljøvennlig fremtiden elvarmenorge.no

4 fornybar og miljøvennlig fremtiden
Elvarme er komfortabelt billigst for deg enkelt trygghet stilig frihet effektivt folkets favoritt fornybar og miljøvennlig fremtiden elvarmenorge.no

5 Elvarme er trygghet Du er trygg med elektrisk oppvarming!
Elektriske panelovner og varmekabler er tilnærmet vedlikeholdsfrie. Glem bekymringer for brudd eller lekkasjer i anlegget. Du har også trygghet for energiforsyning til varmeanlegget ditt. Prognosene viser store kraftoverskudd i årene fremover. elvarmenorge.no

6 Forsyningssikkerhet Noen viktige fakta:
Det er usikkert hvor stort kraftoverskuddet blir i fremtiden, men det BLIR et kraftoverskudd. I 2013 var produksjon på 134 Twh og netto eksport var 5 TWh. I 2012 var produksjon på 148 TWh og netto eksport var 18 TWh. Statnett beregner et kraftoverskudd på TWh i 2020. En viktig driver er Norsk-svensk utbygging av fornybar kraft og elsertifikater. elvarmenorge.no

7 Forsyningssikkerhet Men hva med elbil og forsyning av strøm:
En elbil bruker knapt 2 kWh på mila. I dag ruller det elbiler i Norge. Målet er elbiler, og det representerer et samlet elektrisitetsbehov under 1 TWh. Hva med elektrifisering av Utsira? Potensielt 3.4 mill fat olje? En forsyning via en 200 MW kabel gir et behov på litt over 2 TWh. Med andre ord, vi har kraft nok! ----- Møtenotater ( :15) ----- men her må vi kunne argumentere enda sterkere, i forhold til et europeisk kraftmarked elvarmenorge.no

8 Forsyningssikkerhet Men vi trenger å kunne argumentere
enda sterkere her, knyttet til f.eks. Effekttopper ”Gjøre Europa grønnere” EU ----- Møtenotater ( :15) ----- men her må vi kunne argumentere enda sterkere, i forhold til et europeisk kraftmarked elvarmenorge.no

9 Elvarme er fornybar og miljøvennlig
Bekreftelse på at elvarme er fornybar og miljøvennlig? Sjekk hva regjeringen og Stortinget samlet seg om i 2012, både i forbindelse med klimaforliket og boligpolitikken: I forhold til de fleste andre land har Norge svært lave utslipp fra innenlandsk stasjonær energiforsyning. Det skyldes at elektrisitet står for en stor andel av energiforbruket og at norsk elektrisitetsproduksjon i all hovedsak er vannkraft. (Klimameldingen side 33)  Noreg skil seg frå andre land ved at hovuddelen av energibruken i bygg kjem frå elektrisitet, primært basert på vasskraft. Samanlikna med andre land har Noreg derfor låge klimagassutslepp frå drift av bygg. (Stortingsmeldingen om bygningspolitikken side 74) NO 9 Utslipp fra norske bygg har hatt en nedadgående trend siden 1990. Diagrammet over norsk kraftproduksjon 2012 viser at andelen fornybar kraft produsert er 99 %. elvarmenorge.no

10 Elvarme er fornybar og miljøvennlig
NO 9 Utslipp fra norske bygg har hatt en nedadgående trend siden 1990. Diagrammet over norsk kraftproduksjon 2012 viser at andelen fornybar kraft produsert er 99 %. elvarmenorge.no

11 Elvarme får optimale egenskaper gjennom Ecodesigndirektivet
Krav fra 2018: Elektronisk termostat med ukeprogram for senking – ulike program for hver enkelt dag Detektor for åpent vindu og automatisk stenging av varme. Mulig å styre fra utenfor boligen (web,PC,app,etc. for fjernkontroll) Adaptiv og optimal start av tid for oppvarming etter senkeperioder Opsjon: detektor for tilstedeværelse ----- Møtenotater ( :00) ----- Hvis vi gravere litt dypere i materien rundt tema miljø og energi, hva sies det-... elvarmenorge.no

12 Hva sies det i fagrapportene om miljø og energiforsyning?
”Byggsektoren har lave direkte utslipp av klimagasser. Utslippene kan likevel reduseres kraftig, men det krever langsiktighet og et bredt spekter av virkemidler. Det viser NVEs rapport om byggsektoren i Klimakur 2020.” «Byggsektoren står for tre prosent av Norges direkte klimagassutslipp, og utslippene vil gå ytterligere ned som en konsekvens av allerede innførte virkemidler. « «Totalt anslår Klimakur at bruk av fossile brensler til oppvarming av bolig- og næringsbygg vil føre til utslipp av 1,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter i Ved bruk av ulike virkemidler kan klimagassutslipp fra bygninger reduseres kraftig innen 2020.» elvarmenorge.no

13 Hva sies det i fagrapportene?
Fornybar energi og effektivisering «Hovedgrepet for å redusere utslippene fra bygninger er å legge om fra bruk av fossile brensler til fornybare energibærere. Noe kan også oppnås ved å redusere bygningers energibruk. « «Energieffektiviseringstiltakene har liten effekt på de direkte nasjonale klimagassutslippene fordi en stor del av energibruk i bygg dekkes av elektrisitet produsert fra vannkraft. Klimakur 2020 viser imidlertid at energieffektiviseringstiltak i boliger og næringsbygg kan frigjøre store mengder energi – opptil 11 TWh i Denne energien kan benyttes til andre formål, noe som er en forutsetning for enkelte tiltak i andre sektorer.» elvarmenorge.no

14 Hva sies det i fagrapportene?
Fornybar energi og effektivisering Hovedgrepet for å redusere utslippene fra bygninger er å legge om fra bruk av fossile brensler til fornybare energibærere. Noe kan også oppnås ved å redusere bygningers energibruk. Energieffektiviseringstiltakene har liten effekt på de direkte nasjonale klimagassutslippene fordi en stor del av energibruk i bygg dekkes av elektrisitet produsert fra vannkraft. Klimakur 2020 viser imidlertid at energieffektiviseringstiltak i boliger og næringsbygg kan frigjøre store mengder energi – opptil 11 TWh i Denne energien kan benyttes til andre formål, noe som er en forutsetning for enkelte tiltak i andre sektorer. Det handler om omlegging fra fossilt El = vannkraft = miljøvennlig Frigi energi/forsyning ----- Møtenotater ( :03) ----- Hva med visjonen om passivhus/nær null energi hus? elvarmenorge.no

15 Kan passivhus og elvarme bli «best friends»?
1.1Hva er passivhus? Passivhus er meget godt isolerte bygg med minimalt oppvarmingsbehov. Konseptet ble opprinnelig utviklet i Tyskland på begynnelsen av 1990-tallet og gikk ut på å isolere boligen så godt at hele oppvarmingsbehovet kunne dekkes med ettervarming av tilluften i det balanserte ventilasjons- anlegget. Man slapp dermed utgiftene til et konvensjonelt (les: vannbåret) varmeanlegg, og de reduserte installasjonskostnadene kunne brukes til en mer energieffektiv bygningskropp. elvarmenorge.no

16 elvarmenorge.no

17 elvarmenorge.no

18 elvarmenorge.no

19 Elvarme er billigst for deg
”El. varme er billigst, selv om man sammenligner med vannbåren varme uten varmekilde” Dette blir slått fast i rapporten «Faktastudie – kostnader for elektrisk og vassboren oppvarming», som det rådgivende ingeniørselskapet Cowi utarbeidet for Enova i 2012.    Elvarme er ikke kun billigst ved investering. Det er også rimeligst over tid med svært lave vedlikeholdskostnader, og lavt energiforbruk. «Det må bli enklere å bygge boliger - forskrifter og lover som regulerer boligbygging må gjøres mindre rigide» NO 3 Det er et annet aspekt også: Det er mange som bekymrer seg for det økende gapet mellom befolkningsvekst og behovet for boliger. I 2012 ble det bygget færre boliger enn behovet. «Det må bli enklere å bygge boliger - forskrifter og lover som regulerer boligbygging må gjøres mindre rigide», ble det sagt i et boligpolitisk opprop fra både LO, NHO og Boligprodusentene. Her er endring av TEK 10/15 sentralt, siden økt bruk av elvarme bidra sterkt til lavere kostnader ved boligbygging. Billigst for deg Billigst for samfunnet elvarmenorge.no

20 Oppsummert: Hvorfor er elvarme løsningen?
Faktastudier viser at elvarme er billigst => Gjøre boliger billigere Kostnadseffektiv oppnåelse av energikrav i passivhus (jfr. formål å heller investere i bygningskropp) Elproduksjon i dag er 99 % fornybar. Vi kan dermed redusere CO2 utslipp gjennom utfasing av fossilt til El. Vi venter store kraftoverskudd fremover, men frigjøring av energi kan forsterkes ytterligere gjennom total reduksjon av energibruk i eksisterende bygningsmasse via Ecodesign krav Sentral energikontroll elvarmenorge.no

21 Avslutningsvis: Utholdenhet – veien er målet
Ha trua – vær obs på nye ideers 3 faser Finn 3 ting DU kan gjøre for saken – det viktigste er at man gjør noe What’s in it for me? Oppnå kontakter og kompetanse/erfaring Husk at arbeidet vi gjør har beviselig effekt elvarmenorge.no


Laste ned ppt "Halvor Celius Elvarme Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google