Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Allmøte 22. oktober 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Allmøte 22. oktober 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Allmøte 22. oktober 2014

2 Agenda Ny organisering Byrådets budsjettforslag for 2015
Organisasjonsstruktur - oppdatering Hovedaktiviteter og fremdriftsplan Prinsipper for innplassering Informasjonsaktiviteter Byrådets budsjettforslag for 2015

3 Grov tidsplan 26/8 11/9 18/9 15/12 2/1 Utarbeidelse av løsningsforslag, AMU/MBU, ledermøter Endelig løsning, ressursbehov, stillingsinnplassering etc Allmøte AMU/MBU Styremøte Ny org. på plass Oppstart De fleste blir i liten grad berørt av endringen → ny avdeling Stor grad av innplassering i «nye» stillinger Utlysnings- og ansettelsesprosess for enkelte stillinger

4 Ny organisering- avdelings- og seksjonsnavn
Adm. Direktør Økonomi* HR Økonomi, IT, Arkiv, Regnskap, Controller, Kvalitet Kommunikasjon Juridisk/ anskaffelser Eiendoms- forvaltning Eiendoms- utvikling Portefølje 1 Drift Istandsetting Kunde-senter Husleie Utvikling Prosjekt 1 Prosjekt 2 Eiendoms tjenester Portefølje 2 Portefølje 3 Portefølje 4 OBOS

5 Ny organisering- titler
Adm. Direktør Økonomi direktør HR Sjef Kommunikasjons sjef Sjef Juridisk og anskaffelser Eiendoms- Forvaltnings direktør Eiendoms- Utviklings direktør Eiendoms sjef Drifts sjef Sjef istandsetting Sjef Kunde-senter Sjef Husleie Utviklingssjef Prosjektsjef Prosjektsjef Sjef Eiendoms tjenester Eiendoms sjef Eiendoms sjef Eiendoms sjef Prosjektleder

6 Implementeringstemaer/arb.grupper
1. Innplassering og evt. rekruttering av ledere og medarbeidere i ny organisasjon 5. Sammensetning av forvalterteam og boligporteføljer mht. boligtype, antall, geografi, etc. 2. Modellens virkemåte i praksis: Ansvar, roller, prioriteringer og flyt i sentrale arbeidsprosesser** 6. Vurdere evt. konsekvenser for dimensjonering av fagenhetene 3. Økonomimodell, budsjett og fullmakter 7. Opplæring: Sikring av kompetanse og rolleforståelse, særlig i de nye eiendomssjef- og forvalterrollene 4. Rolle-/stillingsbeskrivelser, kompetansekrav og kompetansekartlegging 8. Informasjonsaktiviteter

7 Innplassering ferdig ca 5. desember.
Gjennomføringsplan Innplassering ferdig ca 5. desember.

8 Kriterier for innplassering
De aller fleste vil bli innplassert i de stillingene de har i dag. Dersom det skal innplasseres i roller vil følgende kriterier bli benyttet i prioritert rekkefølge 1. Kompetanse Med kompetanse menes kunnskap, ferdigheter, evner og holdning. 2. Ansettelsestid a. I virksomheten b. I kommunen 3. Sosiale forhold, omsorgsforpliktelser ol. 4. Alder over 55 år. 5. Heltidsansatte før deltidsansatte

9 Prosess for innplassering
For hver stilling skal det utarbeides en stillingsbeskrivelse som inneholder følgende hovedområder. Stillingens hensikt Stillingens omfang Ansvarsområder Arbeidsoppgaver Krav til stillingen Utdanningsnivå Kvalifikasjoner Personlige egenskaper Det er denne beskrivelsen som skal danne grunnlag for vurdering av kompetanse under kriterium 1.

10 Informasjonsaktiviteter
Informasjonsmøter hver 14. dag frem til nyttår: 4. november 8.30 – 9.30 18. november 8.30 – 9.30 2. desember 8.30 – 9.30 16. desember 8.30 – 9.30 Frivillig oppmøte. Møtene endres til allmøter hvis det er behov for det. Informasjon om status i prosessen, og rapport fra de arbeidsgruppene som er i drift. Samme informasjon legges på intranettet samme dag.

11 Byrådets budsjettforslag for 2015

12

13

14 Konsekvenser for driftsbudsjettet (forutsetter overtakelse av OBOS porteføljen)
Leieinntektene øker til 1,190 mrd kr (fra 1,060 mrd kr i 2014) Opprettholdelse av driftsnivå/driftsaktiviteter (92 mill kr mot 82 mill kr i 2014) Vedlikeholdsramme på 178 mill kr (169 mill kr i 2014) Spesielle forhold Overtakelse av OBOS porteføljen → betydelig økning i antall boliger Ledigheten → betydelig del av vedlikeholdsrammen til ubebodde/bebodde boliger Momskompensasjon

15

16 Boligbehov og boligpriser

17 Bygge- og kjøpsprospekter
Bestilte prosjekter der bygging ikke har startet: Vækerøvn 41 (Ullern) ca 47 mill boliger Haslevangen 39 (Gml Oslo) ca 15 mill boliger Røahagan (Vestre Aker) ca 36 mill boliger Prosjekter med mulig bestilling på forprosjekt: Trondheimsveien 470 (Grorud) ca 25 mill boliger Trondheimsveien 484 (Grorud) ca 15 mill boliger Dr Londonsvei 13 (Grorud) ca 17 mill boliger Gjerdesmutten 5 (Grorud) ca 16 mill boliger Refstadvn (Bjerke) ca 12 mill boliger Hans Møller Gasmanns vei (Bjerke) ca 16 mill boliger Lagerkroken (Bjerke) ca 12 mill boliger Oreliveien 30 (Bjerke) ca 26 mill boliger Kaiekroken/ Gml Strømsvei (Bjerke) ca 16 mill boliger Stovner senter (Stovner) ca 40 mill boliger Aasta Hansteensvei 7 (Stovner) ca 12 mill boliger Trondheimsvn 593B (Stovner) erstatter - ikke beregnet Stordamvein 3 (Østensjø) ca. 21 mill boliger Trasopppvene 7-9 (Østensjø) ca. 20 mill boliger Løvset (Østensjø) Ca. 25 mill boliger Dr. Dedichens vei (Alna) ca 25 mill boliger Haugerudsenter (Alna) ca 16 mill boliger Gml Strømsvei 11 (Alna) ca 35 mill 15 boliger Maridalsveien 292 (Nordre Aker) ca 45 mill 12 boliger OBS: Kostnadsoverslagene er svært grove Kjøp som kan vurderes: Prospekt A (Frogner) ca 55 mill 16 boliger Prospekt B (Frogner) ca 103 mill 28 boliger Prospekt C (Frogner) ca 42 mill 10 boliger

18

19 Ved gode prosesser for innplassering er følgende forhold viktige og legges også her til grunn:
Det er arbeidsgiveren som er ansvarlig for innplassering av ledere og medarbeidere De som innplasseres har både en rett og en plikt til å følge oppgavene Det skal være mulighet til å ønske seg annen innplassering før endelig beslutning fattes Den ansatte skal få skriftlig melding om innplassering Medarbeidere som ønsker det, kan la seg bistå av tillitsvalgte

20 Vurderingskriterier ved lokalt lønnsoppgjør
Oslo kommunes kriterier skal legges til grunn i vurderingen av om tillegg skal gis. Kriteriene brukes i følgende prioriteringsrekkefølge Mål og resultat Kriteriet gjelder krav til tjenestens kvalitet og grad av mål- og resultatoppnåelse i forhold til tilgjengelige ressurser på alle nivåer i organisasjonen, herunder gjennomføring og utvikling av arbeidet. Lønnstillegg skal i hovedsak gis på bakgrunn av gjennomført prestasjonsvurdering (mål- og resultat). For Boligbygg betyr prestasjon: Resultat/måloppnåelse av mål fastsatt i medarbeidersamtale Faglig dyktighet Vilje til videreutvikling Kunnskapsdeling Bidrag til arbeidsmiljøet Vi skal belønne de aktiviteter og den adferd som bidrar til at dette oppnås. Rekruttere og beholde Kriteriet kan brukes som virkemiddel for å beholde kvalifisert, motivert og stabil arbeidskraft, samt for å rekruttere nye medarbeidere til kommunen. 3. Arbeids- og ansvarsområde Kriteriet relaterer seg til arbeidets innhold i forhold til oppgaver, ansvar, kompleksitet og arbeidsforhold, herunder ansvar for mennesker og materielle verdier. Vesentlige endringer (ut over det påregnelige) av arbeids- og ansvarsområdet vurderes. 4. Ledelsesansvar Kriteriet omfatter alle former for ledelsesansvar/lederoppgaver, og vil i hovedsak relateres til omfang, mennesker, økonomi, fag og materielle forhold. 5. Kompetanse Kriteriet omfatter den samlede kompetanse (formal- og realkompetanse) som er relevant for å utføre arbeidet. Endring av kompetansekravene og/eller kompetanseutvikling vurderes.

21 Kriterium Forklaring Rekruttere og beholde Arbeids- og ansvarsområde
Mål og resultat Resultat/måloppnåelse av mål fastsatt i medarbeidersamtale Faglig dyktighet Vilje til videreutvikling Kunnskapsdeling Bidrag til arbeidsmiljø Rekruttere og beholde Ønsker vi å beholde denne medarbeideren Er det vanskelig å rekruttere ny Arbeids- og ansvarsområde Har medarbeideren fått utvidet arbeidsområdet og mer ansvar innen for samme stilling Lederansvar Har medarbeideren fått større lederansvar for eksempel flere medarbeidere å lede Kompetanse Har medarbeideren tilegnet seg mer relevant kompetanse


Laste ned ppt "Allmøte 22. oktober 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google