Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Allmøte 22. oktober 2014. Ny organisering Organisasjonsstruktur - oppdatering Hovedaktiviteter og fremdriftsplan Prinsipper for innplassering Informasjonsaktiviteter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Allmøte 22. oktober 2014. Ny organisering Organisasjonsstruktur - oppdatering Hovedaktiviteter og fremdriftsplan Prinsipper for innplassering Informasjonsaktiviteter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Allmøte 22. oktober 2014

2 Ny organisering Organisasjonsstruktur - oppdatering Hovedaktiviteter og fremdriftsplan Prinsipper for innplassering Informasjonsaktiviteter Byrådets budsjettforslag for 2015 Agenda

3 Grov tidsplan Allmøte 26/8 Utarbeidelse av løsningsforslag, AMU/MBU, ledermøter AMU/MBU 11/9 Styremøte 18/9 Ny org. på plass 15/12 Endelig løsning, ressursbehov, stillingsinnplassering etc Oppstart 2/1 De fleste blir i liten grad berørt av endringen → ny avdeling Stor grad av innplassering i «nye» stillinger Utlysnings- og ansettelsesprosess for enkelte stillinger

4 Ny organisering- avdelings- og seksjonsnavn Adm. Direktør Eiendoms- forvaltning Juridisk/ anskaffelser HR Kommunikasjon Økonomi* Eiendoms- utvikling Drift Portefølje 1 Utvikling Prosjekt 1 Eiendoms tjenester Husleie Kunde- senter Istandsetting Portefølje 2 Portefølje 3 Portefølje 4 OBOS Prosjekt 2 Økonomi, IT, Arkiv, Regnskap, Controller, Kvalitet

5 Ny organisering- titler Adm. Direktør Eiendoms- Forvaltnings direktør Sjef Juridisk og anskaffelser HR Sjef Kommunikasjons sjef Økonomi direktør Eiendoms- Utviklings direktør Drifts sjef Eiendoms sjef Utviklingssjef Prosjektsje f Sjef Eiendoms tjenester Sjef Husleie Sjef Kunde-senter Sjef istandsetting Eiendoms sjef Eiendoms sjef Eiendoms sjef Prosjektleder Prosjektsje f

6 Implementeringstemaer/arb.grupper 7.Opplæring: Sikring av kompetanse og rolleforståelse, særlig i de nye eiendomssjef- og forvalterrollene 3.Økonomimodell, budsjett og fullmakter 1.Innplassering og evt. rekruttering av ledere og medarbeidere i ny organisasjon 2.Modellens virkemåte i praksis: Ansvar, roller, prioriteringer og flyt i sentrale arbeidsprosesser** 5.Sammensetning av forvalterteam og boligporteføljer mht. boligtype, antall, geografi, etc. 6.Vurdere evt. konsekvenser for dimensjonering av fagenhetene 4.Rolle-/stillingsbeskrivelser, kompetansekrav og kompetansekartlegging 8.Informasjonsaktiviteter

7 Gjennomføringsplan Innplassering ferdig ca 5. desember.

8 De aller fleste vil bli innplassert i de stillingene de har i dag. Dersom det skal innplasseres i roller vil følgende kriterier bli benyttet i prioritert rekkefølge 1.Kompetanse Med kompetanse menes kunnskap, ferdigheter, evner og holdning. 2.Ansettelsestid a. I virksomheten b. I kommunen 3.Sosiale forhold, omsorgsforpliktelser ol. 4.Alder over 55 år. 5.Heltidsansatte før deltidsansatte Kriterier for innplassering

9 For hver stilling skal det utarbeides en stillingsbeskrivelse som inneholder følgende hovedområder.  Stillingens hensikt  Stillingens omfang  Ansvarsområder  Arbeidsoppgaver  Krav til stillingen Utdanningsnivå Kvalifikasjoner Personlige egenskaper Det er denne beskrivelsen som skal danne grunnlag for vurdering av kompetanse under kriterium 1. Prosess for innplassering

10 Informasjonsaktiviteter Informasjonsmøter hver 14. dag frem til nyttår: – 4. november 8.30 – 9.30 – 18. november 8.30 – 9.30 – 2. desember 8.30 – 9.30 – 16. desember 8.30 – 9.30 Frivillig oppmøte. Møtene endres til allmøter hvis det er behov for det. Informasjon om status i prosessen, og rapport fra de arbeidsgruppene som er i drift. Samme informasjon legges på intranettet samme dag.

11 Byrådets budsjettforslag for 2015

12

13

14 Leieinntektene øker til 1,190 mrd kr (fra 1,060 mrd kr i 2014) Opprettholdelse av driftsnivå/driftsaktiviteter (92 mill kr mot 82 mill kr i 2014) Vedlikeholdsramme på 178 mill kr (169 mill kr i 2014) Konsekvenser for driftsbudsjettet (forutsetter overtakelse av OBOS porteføljen) Spesielle forhold Overtakelse av OBOS porteføljen → betydelig økning i antall boliger Ledigheten → betydelig del av vedlikeholdsrammen til ubebodde/bebodde boliger Momskompensasjon

15

16 Boligbehov og boligpriser

17 Prosjekter med mulig bestilling på forprosjekt: Trondheimsveien 470 (Grorud) ca 25 mill 10 boliger Trondheimsveien 484 (Grorud) ca 15 mill 5 boliger Dr Londonsvei 13 (Grorud) ca 17 mill 4-5 boliger Gjerdesmutten 5 (Grorud) ca 16 mill 4 boliger Refstadvn (Bjerke) ca 12 mill 4 boliger Hans Møller Gasmanns vei (Bjerke) ca 16 mill 6 boliger Lagerkroken (Bjerke) ca 12 mill 4 boliger Oreliveien 30 (Bjerke) ca 26 mill 10 boliger Kaiekroken/ Gml Strømsvei (Bjerke)ca 16 mill 4 boliger Stovner senter 14-16 (Stovner)ca 40 mill 18 boliger Aasta Hansteensvei 7 (Stovner) ca 12 mill 4 boliger Trondheimsvn 593B (Stovner)erstatter - ikke beregnet Stordamvein 3 (Østensjø) ca. 21 mill 8 boliger Trasopppvene 7-9 (Østensjø) ca. 20 mill 8 boliger Løvset (Østensjø) Ca. 25 mill 12 boliger Dr. Dedichens vei (Alna) ca 25 mill 10 boliger Haugerudsenter (Alna) ca 16 mill 13 boliger Gml Strømsvei 11 (Alna)ca 35 mill15 boliger Maridalsveien 292 (Nordre Aker)ca 45 mill12 boliger OBS: Kostnadsoverslagene er svært grove Kjøp som kan vurderes: Prospekt A(Frogner) ca 55 mill16 boliger Prospekt B(Frogner) ca 103 mill28 boliger Prospekt C(Frogner) ca 42 mill10 boliger Bygge- og kjøpsprospekter Bestilte prosjekter der bygging ikke har startet: Vækerøvn 41 (Ullern) ca 47 mill 16 boliger Haslevangen 39 (Gml Oslo)ca 15 mill 6 boliger Røahagan (Vestre Aker) ca 36 mill 8 boliger

18

19 Ved gode prosesser for innplassering er følgende forhold viktige og legges også her til grunn: Det er arbeidsgiveren som er ansvarlig for innplassering av ledere og medarbeidere De som innplasseres har både en rett og en plikt til å følge oppgavene Det skal være mulighet til å ønske seg annen innplassering før endelig beslutning fattes Den ansatte skal få skriftlig melding om innplassering Medarbeidere som ønsker det, kan la seg bistå av tillitsvalgte

20 Oslo kommunes kriterier skal legges til grunn i vurderingen av om tillegg skal gis. Kriteriene brukes i følgende prioriteringsrekkefølge 1.Mål og resultat Kriteriet gjelder krav til tjenestens kvalitet og grad av mål- og resultatoppnåelse i forhold til tilgjengelige ressurser på alle nivåer i organisasjonen, herunder gjennomføring og utvikling av arbeidet. Lønnstillegg skal i hovedsak gis på bakgrunn av gjennomført prestasjonsvurdering (mål- og resultat). For Boligbygg betyr prestasjon: – Resultat/måloppnåelse av mål fastsatt i medarbeidersamtale – Faglig dyktighet – Vilje til videreutvikling – Kunnskapsdeling – Bidrag til arbeidsmiljøet Vi skal belønne de aktiviteter og den adferd som bidrar til at dette oppnås. 2. Rekruttere og beholde Kriteriet kan brukes som virkemiddel for å beholde kvalifisert, motivert og stabil arbeidskraft, samt for å rekruttere nye medarbeidere til kommunen. 3.Arbeids- og ansvarsområde Kriteriet relaterer seg til arbeidets innhold i forhold til oppgaver, ansvar, kompleksitet og arbeidsforhold, herunder ansvar for mennesker og materielle verdier. Vesentlige endringer (ut over det påregnelige) av arbeids- og ansvarsområdet vurderes. 4.Ledelsesansvar Kriteriet omfatter alle former for ledelsesansvar/lederoppgaver, og vil i hovedsak relateres til omfang, mennesker, økonomi, fag og materielle forhold. 5. Kompetanse Kriteriet omfatter den samlede kompetanse (formal- og realkompetanse) som er relevant for å utføre arbeidet. Endring av kompetansekravene og/eller kompetanseutvikling vurderes. Vurderingskriterier ved lokalt lønnsoppgjør

21 KriteriumForklaring Mål og resultat 1.Resultat/måloppnåelse av mål fastsatt i medarbeidersamtale 1.Faglig dyktighet 1.Vilje til videreutvikling 1.Kunnskapsdeling 1.Bidrag til arbeidsmiljø Rekruttere og beholde Ønsker vi å beholde denne medarbeideren Er det vanskelig å rekruttere ny Arbeids- og ansvarsområde Har medarbeideren fått utvidet arbeidsområdet og mer ansvar innen for samme stilling Lederansvar Har medarbeideren fått større lederansvar for eksempel flere medarbeidere å lede Kompetanse Har medarbeideren tilegnet seg mer relevant kompetanse


Laste ned ppt "Allmøte 22. oktober 2014. Ny organisering Organisasjonsstruktur - oppdatering Hovedaktiviteter og fremdriftsplan Prinsipper for innplassering Informasjonsaktiviteter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google