Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RRP referansegruppe, 7. desember, 2006 Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RRP referansegruppe, 7. desember, 2006 Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH."— Utskrift av presentasjonen:

1 RRP referansegruppe, 7. desember, 2006 Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH

2 RRP referansegruppe, 7. desember, 2006 Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH Utvikling av funksjonskodeverk for habilitering, rehabilitering, rusbehandling og psykisk helsevern Outline Bakgrunn for prosjektet Status og planer Resultater – Funksjonskodeverk Prosedyrekodeverk

3 RRP referansegruppe, 7. desember, 2006 Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH Bakgrunn for utviklingsprosjektet St. meld. 5, 2003/2004 - Skal vurderes en løsning for innsatsstyrt finansiering (ISF) for helt eller delvis rammefinansierte områder. Mål om å sette i drift 1/1-09. ISF-løsning forutsetter pasientklassifiserings- løsning som igjen forutsetter primærkodeverk for diagnose, funksjon og tiltak (prosedyre). OBS! Ingen politisk beslutning om at ISF skal innføres for områdene!

4 RRP referansegruppe, 7. desember, 2006 Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH Finansieringsordninger Dagens finansieringsordninger omfatter Takster for offentlige poliklinikker RTV-takster for privatpraktiserende spesialister RTV-takster for private laboratorier Innsatsstyrt finansiering (ISF). Finansiering av regionale helseforetak. Ordningen omfatter somatisk spesialisthelsetjeneste Dagens ISF for somatisk spesialisthelsetjeneste: Diagnose i kombinasjon med kirurgisk prosedyre og pasientadministrative data. ISF for rehabilitering: primær/sekundær rehabilitering+ liggetid og antall av ulike kategorier helsepersonell (”min. antall spesialiserte helsefaggrupper”). ISF for somatikk planlegges utvidet til medisinske prosedyrer (NCMP) på poliklinikk.... 2009 ?

5 RRP referansegruppe, 7. desember, 2006 Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH KITHs oppdrag Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) har på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet det utøvende ansvaret for kodeverk og klassifikasjoner i helsetjenesten SHdir har bestemt at det skal utvikles kodeverk for funksjon og tiltak (prosedyre). Prosedyrekodeverket skal hvis det blir tatt i bruk brukes sammen med NCMP/NCSP. Ryddearbeid spesielt ift. NCMP nødvendig. Arbeidsgruppen/KITH lager ikke ISF-løsningen, kun kodeverkene som ligger til grunn for utarbeidelsen av denne. Må besluttes på et senere tidspunkt hva som er kravene til registrering

6 RRP referansegruppe, 7. desember, 2006 Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH Organisering Arbeidsgrupper ledet av KITH Funksjonskodeverk (ICF-tilpasning) Egen arbeidsgruppe for barnehabilitering under opprettelse Prosedyrekodeverk Egen arbeidsgruppe for BUP Referansegruppe (for utviklingsfasen) Oversikt over gruppene finner dere på www.kith.no/rrp

7 RRP referansegruppe, 7. desember, 2006 Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH Status Kodeverk i v.1.0 under klinisk utprøving ICF indikatorsett klart i utkast Retningslinjer for gradering/manual for ICF indikatorsett under arbeid Informasjon til leverandører under arbeid (kravspesifikasjon for integrering i datasystemer – både prosedyrekodeverk og funksjonskodeverk). Sendes leverandører til uttalelse.

8 RRP referansegruppe, 7. desember, 2006 Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH

9 RRP referansegruppe, 7. desember, 2006 Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH Utprøvingsinstitusjoner - prosedyrekodeverket InstitusjonFagfelt Beitostølen helsesportssenterRehab St. Olavs hospital, Klinikk for kliniske servicefunksjonerRehab Akershus Univ.sykehus, Avd. for voksenhabiliteringVhab Helse Nordmøre og Romsdal HF, VoksenhabiliteringVhab Vestfold SiV HF, HabiliteringssenteretVhab Vestfold SiV HF, HabiliteringssenteretBhab St. Olavs Hospital, Trondsletten habiliteringssenter Bhab Bergensklinikkene, PoliklinikkenRus Bergensklinikkene, SkutevikenklinikkenRus Bergensklinikkene, HjellestadklinikkenRus Borgestadkliniken, UtredningsenhetenRus Ullevål sykehus, Poliklinikk Josefinesgt DPSPsyk Ullevål sykehus, RSAPsyk Diakonhjemmet sykehus, Vinderen DPS, Enhet for rus og psykiatriPsyk Diakonhjemmet sykehus, Vinderen DPS, Akutteam og avlastningPsyk

10 RRP referansegruppe, 7. desember, 2006 Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH Gjenstående arbeid (1) Barne- og ungdomspsykiatri bruker egen diagnoseklassifikasjon derivert fra ICD-10 CGAS for funksjonsnivå Funksjon/prosedyre Barnehabilitering (egen gruppe skal opprettes) Funksjon

11 RRP referansegruppe, 7. desember, 2006 Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH Gjenstående arbeid (2) Revisjon av prosedyrekodeverket Planlegger ett oppsummeringsmøte pr område, tentativt uke 10 og 11, med representanter fra utprøvere og arbeidsgruppen. Utarbeidelse av retningslinjer/manual ICF indikatorsett (diskuteres på neste møte: 14. desember) Klinisk utprøving prosedyre- og funksjonskodeverk Teknisk utprøving i samarbeid med leverandører Registrering lokalt, lokale rapporter Rapportering til NPR

12 RRP referansegruppe, 7. desember, 2006 Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH Klinisk utprøving av ICF indikatorsett – noen spørsmål Ikke måle effekt, men få informasjon om ’pleietyngde’? Hvordan skal funksjonsbedømmelsen foregå? Registrering per pasient ved innskriving/ utskriving. Ikke spørreskjema som leveres ut til pasienter Utføres av det enkelte helsepersonell eller i en tverrfaglig gruppe? Med pasienten til stede? Reliabilitet?

13 RRP referansegruppe, 7. desember, 2006 Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH Utprøving av ICF indikatorsett Klinisk pilotering/utprøving start april/mai 2007? Planlegger å prøve ut Nordic Assessment Score først, trolig fra 1/1-07 Teknisk utprøving i samarbeid med leverandører. Relativt uavhengig av den kliniske utprøvingen ICF indikatorsett i drift fra 2008? Uten konsekvenser for finansiering.

14 RRP referansegruppe, 7. desember, 2006 Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH Kodeverk for funksjonsnivå ”ICF indikatorsett” ICF skal benyttes for å ha en felles sammenlignbar måte å beskrive funksjonsnivå på. Ikke til erstatning for andre instrumenter/måleverktøy som er i bruk.

15 RRP referansegruppe, 7. desember, 2006 Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH Funksjonskodeverk (ICF-tilpasning) - Utvalg (1) 1400 kategorier i ICF. Må velge! Ett, felles utvalg av indikator-kategorier for de fire områdene Har forsøkt å unngå overlapp med Nordic Assessment System (NASS). NASS dekker ikke psykisk helsevern/ rusbehandling/ habilitering og dekker ikke behovet for kategorier for senfase/deltagelsesrettet rehabilitering. Benyttet ’core set’ utviklet i forskningsprosjekt i München som hjelp i arbeidet

16 RRP referansegruppe, 7. desember, 2006 Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH Funksjonskodeverk (ICF-tilpasning) - Utvalg (2) Ikke et sykdomsspesifikt kjernesett, ikke en fyllestgjørende beskrivelse av pasienten Lite på kroppsfunksjoner, antagelse om at funksjonstap innen kroppsfunksjoner vises som tap av evne til å utføre en del tilknyttede aktiviteter. En del innenfor området kroppsfunksjoner dekkes også av diagnosekodeverket ICD-10.

17 RRP referansegruppe, 7. desember, 2006 Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH Kriterier for utvalg av kategorier i ICF som arbeidsgrupper har arbeidet etter må være kategorier der gradering av funksjonsnivået til pasientene har en viss spredning. Ikke kategorier der ingen har ’utslag’ eller kategorier der alle har høyt funksjonstap. Utvalgte kategorier er på det mest spesifikke nivå i ICF (4-, 5- eller 6-tegnsnivå). Dette har vist seg å gi mest faglig mening. Hva er viktige funksjonsområder for pasienten, for å klare seg (deltakelserettet perspektiv) Mest mulig relevant Mest mulig målbart (”ikke for abstrakt”) Flest mulig livsområder må med Prøvd å ikke skjele for mye til finansiering Ikke for stort utvalg: noen ’smertefulle’ valg gjøres

18 RRP referansegruppe, 7. desember, 2006 Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH 1.Det ble skilt mellom tre sykdomsgrupper: Nevroser, alvorlige personlighetsforstyrrelser og psykoser. 2.Det ble laget en liste for hver kategori over alle aktuelle funksjonsområder. 3.Hver av disse listene ble så spisset inn mot de viktigste funksjonstapene innen hver funksjonskategori. Alle funksjonsområdene ble tatt med. Mindre viktige funksjonsparametre ble fjernet og funksjonsparametre fra hvert funksjonsområde med indikatorverdi ble beholdt. 4.Til slutt ble funksjonsparametrene for alle de tre sykdomsgruppene lagt sammen til ett kjernesett som ble spisset ytterligere før rusparametrene ble lagt til (de var på nesten alle punkter sammenfallende med psykiatriens). ICF indikatorsett – en beskrivelse av utvalgsprosessen for psykiatri

19 RRP referansegruppe, 7. desember, 2006 Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH ICF indikatorsett - oversikt Kroppsfunksjoner Aktiviteter og deltagelse Miljøfaktorer

20 RRP referansegruppe, 7. desember, 2006 Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH Modifikator - Kroppsfunksjoner ”Ensartet negativ graderingsskala, som brukes for å vise omfang eller størrelsesorden av et avvik.”.0 INTET funksjonsavvik (intet, fraværende, ubetydelig...) 0-4%.1 LITE funksjonsavvik (lett, mindre, lavgradig...) 5-24%.2 MIDDELS funksjonsavvik (middels uttalt...) 25-49%.3 STORT funksjonsavvik (høygradig, sterkt, ekstremt, subtotalt...) 50-95%.4 TOTALT funksjonsavvik (fullstendig, helt manglende...) 96-100%.8 Uspesifisert.9 Ikke anvendbart

21 RRP referansegruppe, 7. desember, 2006 Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH Modifikatorer – Aktiviteter og deltagelse Utførelses- og kapasitetsmodifikatorene har følgende skala:.0INGEN vanskelighet (fraværende, ubetydelig...)0-4%.1LITEN vanskelighet (lett, lavgradig...)5-24%.2MIDDELS vanskelighet (middels uttalt..)25-49%.3STOR vanskelighet (høygradig, sterk, ekstrem, subtotal...)50-95%.4TOTAL vanskelighet (fullstendig, umuliggjort...)96-100%.8Uspesifisert.9Ikke anvendbar

22 RRP referansegruppe, 7. desember, 2006 Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH Aktiviteter eller deltagelse? Alle kategorier i d-kapitlet kan være både aktiviteter og deltagelse Finner det enklest å registrere kategoriene fra dette området som aktiviteter (en persons utførelse av oppgaver og handlinger). Skåringen skal være rettet mot utførelsen (dvs. 1. modifikator), med de hjelpemidler som pasienten har i sitt miljø (’her-og-nå’-gradering/skåring). Retningslinjer for skåring må derfor være rettet mot dette.

23 RRP referansegruppe, 7. desember, 2006 Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH Oversikt over utvalgte blokker

24 RRP referansegruppe, 7. desember, 2006 Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH Kroppsfunksjoner b1 Mentale funksjoner Overordnede mentale funksjoner (b110-b139) Spesifikke mentale funksjoner (b140-b189)

25 RRP referansegruppe, 7. desember, 2006 Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH Aktiviteter og deltagelse (1) d1 Læring og kunnskapsanvendelse Målrettet bruk av sansene (d110-d129) Anvende kunnskap (d160-d179) d2 Allmenne oppgaver og krav Allmenne oppgaver og krav (d210-d299) d3 Kommunikasjon Kommunikasjon - forstå (d310-d329) Kommunikasjon - ytre seg (d330-d349) Samtale og bruk av kommunikasjonsteknikk (d350-d369) d4 Mobilitet Endre og opprettholde kroppsstilling (d410-d429) Gå og bevege seg omkring (d450-d469) Bevege seg omkring med transportmidler (d470-d489)

26 RRP referansegruppe, 7. desember, 2006 Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH Aktiviteter og deltagelse (2) d5 Egenomsorg Egenomsorg (d510-d599) d6 Hjemmeliv Skaffe seg livsnødvendigheter (d610-d629) Husholdning (d630-d649) d7 Mellommenneskelige interaksjoner og relasjoner Allmenne mellommenneskelige interaksjoner (d710- d729) Særskilte mellommenneskelige relasjoner (d730-d779) d8 Viktige livsområder Utdanning (d810-d839) Arbeid og sysselsetting (d840-d859)

27 RRP referansegruppe, 7. desember, 2006 Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH Miljøfaktorer e1-e5: Produkter og teknologi (e110-e199) Naturmiljø og menneskeskapte miljøforandringer (e210-e299) Støtte og sosialt nettverk (e310-e399) Tjenester, systemer og strategier for tiltak (e510-e599) Fremmende eller hemmende, samme skala for begge. I utgangspunktet skal også relevante miljøfaktorer skåres. Miljøfaktorer 3 ulike modeller for hvordan knytte miljøfaktorer til de andre delene av ICF-kodeverket. som separat liste, ikke ’formelt’ knyttet til andre deler av ICF- kodeverket.

28 RRP referansegruppe, 7. desember, 2006 Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH Eksempler på konkrete valgte kategorier

29 RRP referansegruppe, 7. desember, 2006 Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH Eksempel på valgte kategorier (1) - b1 Mentale funksjoner Overordnede mentale funksjoner (b110-b139) b110 Bevissthetsfunksjoner b114 Orienteringsfunksjoner b117 Intellektuelle funksjoner b122 Overordnede psykososiale funksjoner b126 Temperament og personlighet b130 Energi og handlekraft b134 Søvn b139 Andre og uspesifiserte overordnede mentale funksjoner

30 RRP referansegruppe, 7. desember, 2006 Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH Eksempel på valgte kategorier (2) - b1 Mentale funksjoner b126 Temperament og personlighet Tendens til å reagere på bestemte måter i situasjoner, deriblant de mentale særtrekk som skiller individet fra andre personer Inklusive: Utadvendthet, innadvendthet, imøtekommenhet, samvittighetsfullhet, psykisk og emosjonell stabilitet og mottagelighet for erfaringer, optimisme, opplevelsestrang, selvtillit, pålitelighet Eksklusive: Intellektuelle funksjoner (b117), energi og handlekraft (b130), psykomotoriske funksjoner (b148), emosjonelle funksjoner (b152)

31 RRP referansegruppe, 7. desember, 2006 Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH Eksempel på valgte kategorier (3) - b1 Mentale funksjoner b126 Temperament og personlighet b1260 Utadvendthet b1261 Velvillighet b1262 Samvittighetsfullhet b1263 Psykisk stabilitet b1264 Mottagelighet for erfaringer b1265 Optimisme b1266 Selvtillit b1267 Pålitelighet b1268 Andre temperaments- og personlighetsegenskaper b1269 Uspesifiserte temperaments- og personlighetsegenskaper

32 RRP referansegruppe, 7. desember, 2006 Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH Eksempel på valgte kategorier (4) - b1 Mentale funksjoner Overordnede mentale funksjoner (b110-b139) (gruppens utvalg): b126 Temperament og personlighet b1263Psykisk stabilitet b1266Selvtillit b130 Energi og handlekraft b1300Energinivå b134 Søvn b1340Søvnmengde

33 RRP referansegruppe, 7. desember, 2006 Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH Gradering Gradering må være iht. ICF-skalaen, arbeidsgruppen arbeider med strategier for å hjelpe til med enhetlig gradering eksempler på gradering/navn på graderingsnivå spesifikt for hver enkelt kategori visualisering av skala bruk av nøkkelord Siste 14 dager ”For at denne graderingen skal kunne benyttes på en ensartet måte overalt, må bedømmelsesprosedyrer utvikles ved forskning.“

34 RRP referansegruppe, 7. desember, 2006 Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH Hjelp til gradering – forslag (1) b1263 Psykisk stabilitet (likevektig) (rolig) (fattet) 0 1 2 3 4 irritabel bekymret uberegnelig lunefull 25%50%96% 4%

35 RRP referansegruppe, 7. desember, 2006 Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH Hjelp til gradering – forslag (2) b1263 Psykisk stabilitet Mentale funksjoner som gir personlighetstrekk som å være likevektig, rolig og fattet, til forskjell fra å være irritabel, bekymret, uberegnelig og lunefull Spesifikke retningslinjer: Psykotisk person uten sykdomsinnsikt 4 Psykotisk person med sykdomsinnsikt 3 Person med ustabil personlighetsforstyrrelse 2-3 Gradering av tap av funksjon: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 1 2 3 4 8 9 (0-4%) (5-24%) (25-49%) (50-95%) (96-100%) (Uspes) (Ikke anv.)

36 RRP referansegruppe, 7. desember, 2006 Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH Eksempler til hjelp for skåring (1) (under arbeid) b1263Psykisk stabilitet: Nivå Psykotisk person uten sykdomsinnsikt 4 Psykotisk person med sykdomsinnsikt 3 Person med ustabil personlighetsforstyrrelse 2-3 b1266Selvtillit: Psykotisk person som trekker seg tilbake fra sosialt liv 4 Psykotisk person uten isolasjonstendens 3 Person med ustabil personlighetsforstyrrelse 2-3

37 RRP referansegruppe, 7. desember, 2006 Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH Eksempler til hjelp for skåring (2) (under arbeid) b1300 EnerginivåNivå Person med psykose eller depresjon som er apatisk4 Tiltaksløs person med psykose, depresjon eller lignende som må ha hjelp til det meste3 Psykotisk eller depressiv person som er hemmet, men ikke er hjelpetrengende2-3 b1340 Søvnmengde mindre enn 3 timer eller mer enn 16 timer4 3-5 timer eller 12-16 timer3 5-6 timer eller 10-12 timer2

38 RRP referansegruppe, 7. desember, 2006 Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH Interessert i å prøve ut ICF indikatorsett? Kontakt jostein.ven@kith.nojostein.ven@kith.no Lenker: www.kith.no/icf www.kith.no/rrp (PROSEDYREKODEVERK) www.kith.no/rrp www.kith.no/rrp-pilot (UTPRØVING) www.kith.no/rrp-pilot


Laste ned ppt "RRP referansegruppe, 7. desember, 2006 Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google