Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RNB 2010/Kommuneproposisjonen 2011. Moderat økonomisk vekst framover, men usikkerhet om vekstutsiktene for Europa.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RNB 2010/Kommuneproposisjonen 2011. Moderat økonomisk vekst framover, men usikkerhet om vekstutsiktene for Europa."— Utskrift av presentasjonen:

1 RNB 2010/Kommuneproposisjonen 2011

2 Moderat økonomisk vekst framover, men usikkerhet om vekstutsiktene for Europa

3 Sysselsettingen tar seg opp neste år, og økningen i arbeidsledigheten flater ut

4 Lav kostnadsvekst for kommunesktoren, RNB anslår 3¼ pst lønnsvekst for 2010

5 Mindre innstrammingsbehov på statsbudsjettet enn tidigere antatt Verdien av 4 pst av olje- fondet (SPU) er –nedjustert på lang sikt –men oppjustert på mellomlang sikt Pga finanskrisa bruker vi mer enn regelen i 2009 og 2010; neste år skal det strammes inn Alene ved å holde bruken av oljepenger uendret i kroner er vi tilbake på handlingsregelen i 2013

6 Kommunesektoren har fått 40 mrd kr i økt realinntekt fra 2005 til 2010, 20 mrd i frie

7 Utgiftene har særlig vært drevet av øre- merkede satsinger og befolkningsvekst

8 Ubalansert vekst bidro til å forsterke ubalansene i kommuneøkonomien Bto innenlandsk gjeld kommuner og fylkeskommuner261 mrd kr (feb 2010) Netto gjeld kommuner og fylkeskommuner137 mrd kr (des 2009) Netto rentebærende gjeld kommuner og fylkeskommuner108 mrd kr (des 2009)

9 Revidert nasjonalbudsjett 2010 Sluttbehandlingsavgiften for avfall –avvikles fra 1. oktober 2010 –viktig for utvikling av miljøvennlig fjernvarme i Norge Integreringstilskuddet for enslige mindreårige asylsøkere –positivt at tilskuddet justeres opp med 20 000 første bosettingsår (voksen sats) Tilskuddet til sykehjem og omsorgsboliger –nedjusteres pga færre tilsagn –lite statlig fleksibilitet ved vurdering av kommunenes søknader har bidratt til dette

10 Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjem Regjeringen har foreslått å redusere bevilgningen med 183 mill kroner begrunnet i færre tilsagn til nye plasser enn forventet KS mener disse midlene i 2010 i stedet burde benyttes til å øke tilskuddsandelen fra 25 pst til 35 pst og samtidig gi tilskudd til 500 flere plasser enn lagt opp til i RNB

11 Ressurskrevende tjenester Kutt i statsbudsjettet for 2010 –gitt med tilbakevirkende kraft –gjennomført før årsakene til utgiftsøkning var analysert Rapport til KRD i år har gått gjennom årsaker til kostnadsveksten i kommunene fra 2007 til 2008 –faktisk flere brukere (84 pst) –økt innrapportering (46 pst) –endret brukersammensetning og økt ressursinnsats pr bruker KS’ krav er at man går tilbake til 85 pst refusjonsgrad

12 … men svaret fra staten er Ingen reversering av innstrammingen Egenandelen i ordningen –skal framover økes i takt med lønnsvekst og ikke som i dag lønns- og prisvekst –utgjør en marginal forverring i 2010 for kommunene Kommunal- og regionaldepartementet vil arbeide videre med ordningen –om mulig å gjøre den mer målrettet –eventuelle endringer vil bli varslet i statsbudsjettet KS mener dette ikke er tilfredsstillende

13 Samhandlingsreformen – kommunene vil samhandling! Økning i RNB av midlene til samhandling fra 33 mill til 73 mill i 2010 Stor vilje og engasjement i kommunene! –117 søknader på til sammen 178 mill kr –bak de fleste står flere samarbeidende kommuner

14 Skoleskyss Positivt at funksjonshemmede får rett til skyss til/fra SFO fra 1. august 2010 Manglende skyss til/fra SFO er et like stort hinder for deltakelse enten man er funksjonshemmet eller bor 1 mil unna skolen Plikt for kommunene til å gi leksehjelp på 1.-4. årstrinn. Dette er et tilbud på linje med SFO, og gir samme utfordringer i forhold til skyss

15 Kommuneopplegget 2011 Fire gode grunner for økte frie inntekter –gi alle eldre som trenger hjemmetjenester eller institusjonsplass et godt og verdig tilbud –vedlikehold av veier, skoler, sykehjem og kirker –miljøvennlig kollektivtrafikk –begrense kommunenes kraftige gjeldsvekst KS krevde vekst i frie inntekter på 5 ½ mrd kr, resultat ble 2,5-3 mrd (1¼ pst)

16 Befolkningsendringer: Særlig flere over 90 år bidrar nå til økte kostnader

17 Må satses mer på løpende vedlikehold For lavt nivå på løpende vedlikehold –minst 3 mrd kr for lite i årlig vedlikehold på bygg –minst 1,8 mrd kr for lite i årlig vedlikehold på vei Kommer i tillegg til vedlikeholdsetterslepet, anslått til minst 94 mrd kr i bygg og 40 mrd på veier KS og staten bør i fellesskap sette i gang et arbeid med sikte på å finne mekanismer som vil fremme bærekraftig forvaltning av kommunesektorens realverdier

18 Kostnadsvekst og tilskuddsvekst i kollektivtrafikken 2005-2010 Kilde: Rammebetingelser for kollektivtrafikk i fylkeskommunene 2005-2009(10) Asplan/Viak rapport for KS/fylkeskommunenes samferdselssjefkollegium 21.04.2010

19 Pensjonskostnadene vil øke i 2011 Pensjonskostnadene har vært for lavt anslått –nå 18 mrd kr i akku- mulerte premieavvik –svekker likviditeten i kommunesektoren Lønnsrealrenten må reduseres –er redusert med 0,05 prosentpoeng hver av de siste 3 årene –0,05 pp lavere lønns- realrente vil øke pensjonskostnadene i 2011 med rundt ½ mrd kroner

20 Renteoppgang gir økte kostnader I RNB anslås det at pengemarkedsrentene øker med ½ prosent- poeng fra 2010 til 2011 Kommunesektoren hadde anslagsvis 108 mrd kr i netto rentebærende gjeld ved utgangen av 2009 ½ prosentpoeng økte renter gir over ½ mrd økte netto rentekostnader

21 Inntektssystemet: Nye kostnadsnøkler KS mener det er bra at det endelig foretas en full gjennomgang av kostnadsnøklene for kommunene KS mener det samme burde vært gjort for fylkeskommunene KS er positiv til at barnehagene er lagt inn i inntektssystemet

22 Inntektssystemet: Øvrige endringer Positivt at det legges inn en kompensasjon til kommuner som taper på omleggingene KS er enig med Regjeringen i at utslagene av å endre kostnadsnøklene ville blitt urimelig store for mange enkeltkommuner, og at det derfor har vært nødvendig å tilpasse også de andre delene av inntektssystemet til de nye kostnadsnøklene KS mener at lokal forankring av inntektene er viktig. En reduksjon av skatteandel til 40 pst utfordrer prinsippet om lokal forankring

23 Usikkerhet knyttet til fordelingsvirkninger av endringer i IS Fordelingsvirkninger laget av KRD må sees på som illustrasjoner av utslag av forslag til nytt IS Når statsbudsjettet kommer til høsten blir tallgrunnlaget –oppdaterte kriteriedata, inkl folketall per 1.7.2010 –oppdaterte øremerkede tilskudd for barnehager (i illu- strasjonen er brukt 2008-tall, må oppdateres til 2010) –nye skatteberegninger med skattøre for 2011 som gir 40 pst skatt som andel av samlede inntekter –oppdaterte driftsutgifter for 2009, kan endre vektingen mellom kostnadsnøklene Det kan også komme andre endringer etter at Stortinget har behandlet Regjeringens forslag

24 KS vurdering av Kommuneopplegget 2011 Mrd kroner Vekst i samlede inntekter4 - 5 Vekst i frie inntekter2½ - 3 Demografikostnader2,4 Pensjonskostnader (minimum)½ I tillegg økte rentekostnader½

25 Lavere inntektsvekst framover går på bekostning av lokalt handlingsrom KS var forberedt på svakere inntektsvekst framover, men krevde at en økt andel måtte komme som frie inntekter Regjeringens opplegg –varsler økning i øremerkede midler på 1½ - 2 mrd kroner, herav barnehager og helårsvirkning av leksehjelp, økt timetall og skyss på inntil 1,2 mrd –ikke rom for satsinger innenfor frie midler, alle frie midler er mer enn bundet opp (demografi, renter, pensjonskostnader)


Laste ned ppt "RNB 2010/Kommuneproposisjonen 2011. Moderat økonomisk vekst framover, men usikkerhet om vekstutsiktene for Europa."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google