Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Framtidens kommunestruktur– kommuner med ansvar for egen utvikling En presentasjon av prosjektet ”Framtidens kommunestruktur – kommuner med ansvar for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Framtidens kommunestruktur– kommuner med ansvar for egen utvikling En presentasjon av prosjektet ”Framtidens kommunestruktur – kommuner med ansvar for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Framtidens kommunestruktur– kommuner med ansvar for egen utvikling En presentasjon av prosjektet ”Framtidens kommunestruktur – kommuner med ansvar for egen utvikling  Målsetting  Bakgrunn  Gjennomføring og organisering

2 Framtidens kommunestruktur– kommuner med ansvar for egen utvikling  Styrke kommunesektoren som  Fremste leverandør av velferdstjenester  Samfunnsutvikler – skape funksjonelle og levedyktige lokalsamfunn  Et levende lokaldemokrati  Sørge for innbyggernes rettssikkerhet.  Mindre detaljstyring, økt handlingsrom  Handlingskraftige og robuste enheter vil styrke kommunesektorens handlingsrom overfor staten og gi større legitimitet ifht velgerne Målsetting

3 Framtidens kommunestruktur– kommuner med ansvar for egen utvikling Diskuteres i hele landet ?

4 Framtidens kommunestruktur– kommuner med ansvar for egen utvikling Bakgrunn  Staten presser på med detaljstyring og standardisering - ønsket utvikling?  Statlig reformer til ”halv pris”.  Undergraver legitimiteten til lokaldemokratiet - forventningskrise  Fortsatt trang kommuneøkonomi; prognoser – bestefall; status quo

5 Framtidens kommunestruktur– kommuner med ansvar for egen utvikling  Eldrebølgen – etterkrigskull og færre født barn:  1950 - 8 prosent eldre 67 år og over,  2004 - 13%  2030 - 19%  2050 - 22% Bakgrunn

6 Framtidens kommunestruktur– kommuner med ansvar for egen utvikling Bakgrunn

7 Framtidens kommunestruktur– kommuner med ansvar for egen utvikling Bakgrunn

8 Framtidens kommunestruktur– kommuner med ansvar for egen utvikling  Rekruttere- og beholde kompetanse.  Imageutfordring –- nye krav til arbeidsgivere  Konkurranse med privat sektor om arbeidskraften  Kombinasjonen rekrutterings- og befolkningsprognoser stiller kommune over store utfordringer Bakgrunn

9 Framtidens kommunestruktur– kommuner med ansvar for egen utvikling  Sikre en fleksibilitet som gjør kommunene i stand til å tilby kvalitativt gode nok tjenester til stadig mer krevende innbyggere rettighetsorienterte og velutdannede (24% har høyere utdannelse)  Adm.grenser innenfor ABS-region under press.  Samfunnsutvikling: Næringsutvikling og bosetting  Erkjennelse av at håndtering av større komplekse oppgaver krever større enheter. Bakgrunn

10 Framtidens kommunestruktur– kommuner med ansvar for egen utvikling  Frivillighetslinjen trygt forankret…  Men bare enn så lenge  Frivillighet knyttet til sammenslåing, men ikke fra å ta debatten. (Ordførere, våg å ta debatten!)  Kommunesktoren i forkant av en utvikling som vil prege kommunesektoren om vi vil eller ei  Kommunesammenslutning som et virkemiddel for å styrke kommunesektoren – ikke mål i seg selv Bakgrunn

11 Framtidens kommunestruktur– kommuner med ansvar for egen utvikling  Sentralstyret i KS og Regjeringen; vedtatt igangsettelse av et samarbeidsprosjekt - styrke kommunene.  Kommunesektoren tar ledertrøya, KRD/regional stat med i prosess.  I løpet av mai 2005 skal kommunene selv gi innspill og debattere framtidig kommunestruktur som et virkemiddel for å nå framtidige og egendefinerte mål.  Kommunene skal gi en balansert vurdering av ulike inndelingsalternativer.  Våren 2006 – Stortinget orienteres  Regionsstrukturen: KS har satt i gang et eget prosjekt; ikke mulig å se fylkes- og kommunestrukturen uavhengig av hverandre. Formalisering

12 Analyseveilederen Lokal og regional prosess etc Befolkningsutv. Identitet Rekruttering Samferdsel Statliggjøring Rammevilkår Sammenstilling av tilgjengelig kunnskap Drivkrefter, trender, utviklingstrekk Mulighets- og konsekvensanalyser Lokale arbeidsgrupper OPPSUMMERING FRA PROSJEKTGRUPPENE Kommunevise vurderinger Lokal utviklingsprosess med scenariemetode som verktøy Oppsummering ARBEIDSMODELL FOR KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET Alt. A Alt. B Alt. C Mulig- hetsrom Jan 04 Mai 05Mars 04

13 Framtidens kommunestruktur– kommuner med ansvar for egen utvikling  Identifisere drivkrefter som vil påvirke/være bestemmende for kommunenes framtidige oppgaveløsing.  Systematisere ulike inndelingsalternativer eller andre organisasjonsformer som kommunene skal ta stilling til  Kommunene skal gi en balansert vurdering av ulike inndelingsalternativer. Oppsummere og anbefale.  I debatten skal også behov knyttet til endring i statlige rammebetingelsene identifiseres.  Prosessene må være i havn i løpet av tidlig vår 2005 Gjennomføring

14 Framtidens kommunestruktur– kommuner med ansvar for egen utvikling Nord- Norge Trøndelag Møre og Romsdal Vest- landet AgderHedmark Oppland TeVeBuØstfold Akershu s 3 prosjekt- grupper 1 prosjekt- grupper 2 prosjekt- grupper 3 prosjekt- grupper 2 prosjekt- grupper Prosjekt- ledelse med ressurs fra fylkes- mannen Sentral koordineringsgruppe Politisk ledelse KS og Regjering Prosjektstruktur

15 Framtidens kommunestruktur– kommuner med ansvar for egen utvikling Bestilling prosjektgruppe (I)  Prosjektet forutsettes å fremme forslag om en kommunestruktur tilpasset en framtidig utvikling, som fremmer lokaldemokratiet og styrker kommunenes rolle som velferdsyter og samfunnsutvikler  Prosjektgruppene legger til rette for en lokal utviklingsprosess som skal drøfte endringer i kommunestruktur i fylket/regionen – herunder evt. sammenslutninger på tvers av fylkesgrenser.

16 Framtidens kommunestruktur– kommuner med ansvar for egen utvikling Bestilling prosjektgruppe (II)  De lokale prosessene skal munne ut i et grunnlag som gjør at de enkelte kommunestyrene kan ta stilling til de inndelingsalternativene som er aktuelle for sin kommune.  På grunnlag av kommunestyrebehandlingen utarbeider prosjektgruppen en samlet rapport fra fylket til den sentrale koordineringsgruppa.  Det forutsettes at fylkesstyrene i KS diskuterer rapporten før den oversendes den sentrale koordineringsgruppa.

17 Framtidens kommunestruktur– kommuner med ansvar for egen utvikling Bestilling koordineringsgruppe (I)  Sikre strategiske beslutninger og påse at politisk forankring i politisk ledelse i kommunene, departement og KS.  Sørge for og tilrettelegge for ressurstilgang slik at prosjektet kan gjennomføres etter hensikten innen den definerte tidsperioden.

18 Framtidens kommunestruktur– kommuner med ansvar for egen utvikling Bestilling koordineringsgruppe (II)  Utarbeide nødvendige dokumenter og legge til rette for styringsverktøy for prosjektet som prosjektplan, budsjett, kommunikasjonsplan, prosessmetoder og utredningsgrunnlag.  Koordinere aktiviteten og sikre nødvendige framdrift i prosjektet.  Koordinere og tilrettelegge innspill fra prosjektgruppene til politisk behandling i KS og regjering

19 Framtidens kommunestruktur– kommuner med ansvar for egen utvikling  Sikre deltakelse fra kommunestyre-politikere, ikke bare ordførere!  Lokale variasjoner/drivkrefter; ta hensyn til eksisterende prosesser og aktører, interkommunale samarbeids-løsninger, og ulike modeller for kommunesamarbeid…  Prosjektet skal stille seg åpen for vurdering av alle typer samarbeids-løsninger som kommunene enten er i eller ser hensiktsmessigheten i. Noen suksessfaktorer..

20 Framtidens kommunestruktur– kommuner med ansvar for egen utvikling  Kommunene selv skal ta initiativ og gi en balansert vurdering av ulike inndelingsalternativer.  Innhold, rammebetingelser og kommunestruktur sees i sammenheng og kanaliseres inn i rette fora som inntektssystemutvalget, konsultasjonsordningen osv.  Det trekkes ingen konklusjoner; rendyrke bottom-up tilnærming:  KRD: Orientere stortinget om resultatene 2006. Forventninger

21 Framtidens kommunestruktur– kommuner med ansvar for egen utvikling  Prøv ikke å avpolitisere debatten. Kommuneinndeling er ikke en rent teknisk sak. Saken rører ved ryggraden av vår politiske og demokratiske struktur, og debatt er nødvendig.  Se ikke dette som et isolert kommunespørsmål. Forholdet til fylkeskommunen må inn.  Prøv ikke å kvele de følelsesladete lokale debattene.Med brodd mot de lokale motstandskampene blir det sagt at dette må kunne diskuteres rasjonelt og følelsesløst. Men mange knytter identitet til kommunen sin, og det må man forholde seg til. Noen ord på veien. (Yngve Flo)

22 Framtidens kommunestruktur– kommuner med ansvar for egen utvikling


Laste ned ppt "Framtidens kommunestruktur– kommuner med ansvar for egen utvikling En presentasjon av prosjektet ”Framtidens kommunestruktur – kommuner med ansvar for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google