Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt: Kvalitetssikring effektivisering Sandefjord Sandefjord kommunes fyrtårnprosjekt Et samarbeidsprosjekt med SIV/Helse Sør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt: Kvalitetssikring effektivisering Sandefjord Sandefjord kommunes fyrtårnprosjekt Et samarbeidsprosjekt med SIV/Helse Sør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt: Kvalitetssikring effektivisering Sandefjord Sandefjord kommunes fyrtårnprosjekt Et samarbeidsprosjekt med SIV/Helse Sør

2 Prosjekt: Kvalitetssikring effektivisering Sandefjord Fyrtårnprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom 1. og 2. linjetjenesten om: Utskrivinger av pasienter Innleggelser av pasienter Samarbeid med fastlegene

3 Prosjekt: Kvalitetssikring effektivisering Sandefjord Organisering av prosjektet Forankret i ledelsen Styringsgruppe med representanter fra Helse Sør, SIV, kommunen og tillitsvalgt Arbeidsgrupper for: –Informasjonsstrøm –IKT –Evaluering (referansegruppe)

4 Prosjekt: Kvalitetssikring effektivisering Sandefjord De øvrige fyrtårnkommunenes prosjektformål: Eidskog/Kongsvinger – individuell plan Trondheim – elektronisk medikamentkort Gudbrandsdalskommunene – interkommunalt samarbeid Stavanger – meldingsutveksling Tromsø – elektronisk kommunikasjon mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

5 Prosjekt: Kvalitetssikring effektivisering Sandefjord Felles tema for alle fyrtårnprosjektene Informasjonsstruktur Utvikling av løsningsmodell Informasjonssikkerhet Evaluering av effekter – kvalitet og kost/nytte Informasjonsformidling

6 Prosjekt: Kvalitetssikring effektivisering Sandefjord Pilotprosjekt Første del av hovedprosjektet vil bli begrenset til analyse og forbedring av rutiner ved inn- og utskrivninger mellom de 2 medisinske avdelingene ved Larvik sykehus, korttidsavdelingen ved Nygård sykehjem og en hjemmetjenesteavdeling, med fastlege som medaktør.

7 Prosjekt: Kvalitetssikring effektivisering Sandefjord Workshopens målsetting Vi må vite hvordan informasjonen foregår i dag for å strukturere det vi ønsker i fremtiden Bli kjent med hverandres hverdag Gå mot et felles mål: et helsevesen som jobber sammen for en mer kvalitetsmessig hverdag til glede for både pasienten og oss som fagpersoner

8 Prosjekt: Kvalitetssikring effektivisering Sandefjord Hj.tj. tilgang medisinkort ved PDA ute hos pas. Overføringsrapp. sykepl. + legeskriv inkl. medisin- opplysn. ved e-melding Overføringsrapp. sykepl. inkl. medisinopplysn. ved e-melding e-melding til hjemmetj. Ønsket struktur – fra kommune til sykehus Akutt v/legevakt Planlagt Fra sykehjem ved tlf. og/eller skriftlig Fra hjemmetj. ved telefon Åpen retur SITUASJONINFORMASJONSELEMENT Fastlege innlegger pas. som har hj.tj. SYKEHUSET I VESTFOLD Innleggelse fra 1. linje tjenesten Kopi til fastlege

9 Prosjekt: Kvalitetssikring effektivisering Sandefjord Ønsket struktur – fra sykehus til kommune Tidlig melding Henvisning til kommunale tjenester Avmelding av utskrivingsklar pasient Fagrapport Søknad om kommunale tjenester Melding om innlagt pasient Melding om utskrivingsklar pasient Overførings- rapport inkl. medisinopplysn. INFORMASJONSELEMENT KOMMUNEN Utskriving fra Sykehuset i Vestfold Melding fastlege

10 Prosjekt: Kvalitetssikring effektivisering Sandefjord Norsk Helsenett HØYKOM-prosjekt for utvikling av veileder for tilkobling Eies av helseforetakene og Shdir Skal være hovedveien for utveksling av pasientinformasjon Sandefjord skal tilkobles i løpet av våren/sommeren Utfordringer for Norsk Helsenett, organisatorisk og teknisk

11 Prosjekt: Kvalitetssikring effektivisering Sandefjord Overordnet mål: Behandlingsnivåene skal ha all relevant og oppdatert informasjon om pasienten

12 Prosjekt: Kvalitetssikring effektivisering Sandefjord Samtykkebasert database m/utvalgt informasjon, lokalisert hos en aktør/ databaseansvarlig. (I dette eksemplet v/SiV)

13 Prosjekt: Kvalitetssikring effektivisering Sandefjord Primærleger Sykehuset i Vestfold Sandefjord kommune Norsk helsenett Tilknytning Norsk helsenett Dataflyt Database Meldingsbasert og direkte replikering

14 Prosjekt: Kvalitetssikring effektivisering Sandefjord Evaluering Det skal utarbeides en evalueringsplan En doktorgradstipendiat skal følge prosjektet NSEP er rådgiver for prosjektet og veileder for stipendiaten

15 Prosjekt: Kvalitetssikring effektivisering Sandefjord PLO-meldingen er klar! Rapport ved overføring av pasienter –Utskrivningsrapport –Fagrapport –Innleggelsesrapport Søknad om kommunale tjenester –Tidlig melding –Henvisning til kommunale tjenester Logistikkmeldinger –Melding om innlagt pasient –Melding om utskrivningsklar pasient –Avmelding av utskrivningsklar pasient - startdato –Avmelding av utskrivningsklar pasient - stoppdato –Melding om utskrevet pasient –MERK! Det pågående arbeid i ELIN kommune kan medføre endringer i navn og anvendelser av dette meldingssettet Medisineringsmelding

16 Prosjekt: Kvalitetssikring effektivisering Sandefjord Sikkerhet og juss (lovbestemmelser) Arkivloven (lov av 4. desember 1992 nr 126) Forskrift om kontrollkommisjonens virksomhet (forskrift av 21. desember 2000 nr 1408) Forskrift om pasientjournal Forvaltningsloven Helsepersonelloven Helseregisterloven Kommunehelsetjenesteloven Offentlighetsloven Pasientrettighetsloven Personopplysningsforskriften Personopplysningsloven Psykisk helsevernloven Smittevernloven Sosialtjenesteloven Spesialisthelsetjenesteloven Statlig tilsyn med helsetjenesten

17 Prosjekt: Kvalitetssikring effektivisering Sandefjord Framdrift 2006 Ansette stipendiat knyttet til evaluering og utarbeide evalueringsplan i samarbeid med denne. Arbeide aktivt med informasjonsspredning i henhold til vedlagte informasjonsplan (vedlegg 2), og i tillegg delta i KS sitt strategiarbeid for informasjonsspredning. Gjennomføre en pilot og hospiteringsordning mellom en korttidsavdeling på sykehjem, en hjemmetjenesteavdeling, fastlege og SIV. Ta i bruk nytt fagsystem for EPJ. Tilrettelegge kommunens og SIVs fagsystemer (inkl. EDI-løsning) for utveksling av pasientinformasjon. I første omgang epikriser. Koble oss til Norsk Helsenett.

18 Prosjekt: Kvalitetssikring effektivisering Sandefjord Organisatoriske utfordringer Forskjellige kulturer (kommune, sykehus og fastleger skal kommunisere) Hospiteringsordning

19 Prosjekt: Kvalitetssikring effektivisering Sandefjord Informasjon Informasjonsplan Vi har krav på oss til å informere på lokalt og nasjonalt nivå

20 Prosjekt: Kvalitetssikring effektivisering Sandefjord Tekniske utfordringer Tilpasse eget fagsystem for meldingsutveksling (tilgjengelige meldingsstandarder, PLO-meldingen utarbeidet av KITH) Sikre at mottaker har et system Kryptering av pasientinformasjon Tilknytning til Norsk Helsenett

21 Prosjekt: Kvalitetssikring effektivisering Sandefjord Skissemessige løsningsmodeller for informasjonsutveksling:

22 Prosjekt: Kvalitetssikring effektivisering Sandefjord Primærleger Sykehuset i Vestfold Sandefjord kommune Norsk helsenett Tilknytning Norsk helsenett Dataflyt

23 Prosjekt: Kvalitetssikring effektivisering Sandefjord Primærleger Sykehuset i Vestfold Sandefjord kommune Norsk helsenett Tilknytning Norsk helsenett Indekseringstjeneste - web Database Indekserte, søkbare databaser

24 Prosjekt: Kvalitetssikring effektivisering Sandefjord Organisatoriske utfordringer: Forskjellige kulturer (kommune, sykehus, fastleger) skal kommunisere Fastlegene har kommersielle interesser som gjør at de må se fordel av samarbeid/eller se ulempe av å ikke gå inn i samarbeid

25 Prosjekt: Kvalitetssikring effektivisering Sandefjord Introduksjon Se på informasjonsstrømmen og informasjonsbehovet mellom forvaltningsnivåene Aktører i Samhandling: Siv :7 enheter Kommunen: 7 enheter Fastlegene

26 Prosjekt: Kvalitetssikring effektivisering Sandefjord Inn- og utskrivninger mellom nivåene Beskriv samhandlingsaktivitetene dere imellom Hvordan foregår inn/ut-skrivinger dag? Behandlingsmål? Får rett person rett informasjon? Hvordan er det ønskelig at det skal foregå?

27 Prosjekt: Kvalitetssikring effektivisering Sandefjord Nå: Fra sykehus til kommune

28 Prosjekt: Kvalitetssikring effektivisering Sandefjord Nå: Fra kommune til sykehus Melding om: Innleggelse KOMMUNMEN SYKEHUSET I VESTFOLD Akutt Planlagt Fra sykehjem ved tlf. og/eller skriftlig Fra hjemmetj. ved telefon Åpen retur Fastlege Dok. ofte utilgjengelig Mangelfull Manglende info om andre tj. og utførelser Mangelfull dok. Kveld/helg utsatt Muntlig info Papirer sendes m/pas. Mangelfull På avveie SITUASJONRISIKO Alle kommuner forskjellige Ikke alltid informert Prøver er allerede gjort Obs! legevakt

29 Prosjekt: Kvalitetssikring effektivisering Sandefjord Status PLO-meldingen, jan.06 Ingen EPJ-system har implementert PLO- meldingen KITHs testserver er klar for testing av PLO- meldingen Akseptansetest for PLO-meldingen er under utarbeiding Enkelte leverandører har signalisert at de vil implementere den… I påvente at dette har flere sykehus begynt å overføre sykepleierapport med bruk av epikrisemelding

30 Prosjekt: Kvalitetssikring effektivisering Sandefjord

31 Prosjekt: Kvalitetssikring effektivisering Sandefjord


Laste ned ppt "Prosjekt: Kvalitetssikring effektivisering Sandefjord Sandefjord kommunes fyrtårnprosjekt Et samarbeidsprosjekt med SIV/Helse Sør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google