Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sandefjord kommunes fyrtårnprosjekt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sandefjord kommunes fyrtårnprosjekt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sandefjord kommunes fyrtårnprosjekt
Et samarbeidsprosjekt med SIV/Helse Sør

2 Fyrtårnprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom 1. og 2
Fyrtårnprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom 1. og 2. linjetjenesten om: Utskrivinger av pasienter Innleggelser av pasienter Samarbeid med fastlegene

3 Organisering av prosjektet
Forankret i ledelsen Styringsgruppe med representanter fra Helse Sør, SIV, kommunen og tillitsvalgt Arbeidsgrupper for: Informasjonsstrøm IKT Evaluering (referansegruppe)

4 De øvrige fyrtårnkommunenes prosjektformål:
Eidskog/Kongsvinger – individuell plan Trondheim – elektronisk medikamentkort Gudbrandsdalskommunene – interkommunalt samarbeid Stavanger – meldingsutveksling Tromsø – elektronisk kommunikasjon mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

5 Felles tema for alle fyrtårnprosjektene
   Informasjonsstruktur Utvikling av løsningsmodell Informasjonssikkerhet Evaluering av effekter – kvalitet og kost/nytte Informasjonsformidling

6 Pilotprosjekt Første del av hovedprosjektet vil bli begrenset til analyse og forbedring av rutiner ved inn- og utskrivninger mellom de 2 medisinske avdelingene ved Larvik sykehus, korttidsavdelingen ved Nygård sykehjem og en hjemmetjenesteavdeling, med fastlege som medaktør.

7 Workshopens målsetting
Vi må vite hvordan informasjonen foregår i dag for å strukturere det vi ønsker i fremtiden Bli kjent med hverandres hverdag Gå mot et felles mål: et helsevesen som jobber sammen for en mer kvalitetsmessig hverdag til glede for både pasienten og oss som fagpersoner

8 Ønsket struktur – fra kommune til sykehus
SITUASJON INFORMASJONSELEMENT Akutt v/legevakt Hj.tj. tilgang medisinkort ved PDA ute hos pas. Innleggelse fra 1. linje tjenesten Overføringsrapp. sykepl. + legeskriv inkl. medisin-opplysn. ved e-melding SYKEHUSET I VESTFOLD Planlagt Fra sykehjem ved tlf. og/eller skriftlig Overføringsrapp. sykepl. inkl. medisinopplysn. ved e-melding Fra hjemmetj. ved telefon Kopi til fastlege Overføringsrapp. sykepl. inkl. medisinopplysn. ved e-melding Åpen retur Kopi til fastlege Fastlege innlegger pas. som har hj.tj. e-melding til hjemmetj.

9 Ønsket struktur – fra sykehus til kommune
INFORMASJONSELEMENT Tidlig melding Søknad om kommunale tjenester Henvisning til kommunale tjenester KOMMUNEN Utskriving fra Sykehuset i Vestfold Melding om innlagt pasient Avmelding av utskrivingsklar pasient Melding om utskrivingsklar pasient Overførings-rapport inkl. medisinopplysn. Fagrapport Melding fastlege

10 Norsk Helsenett HØYKOM-prosjekt for utvikling av veileder for tilkobling Eies av helseforetakene og Shdir Skal være hovedveien for utveksling av pasientinformasjon Sandefjord skal tilkobles i løpet av våren/sommeren Utfordringer for Norsk Helsenett, organisatorisk og teknisk

11 Overordnet mål: Behandlingsnivåene skal ha all relevant og oppdatert informasjon om pasienten

12 Samtykkebasert database m/utvalgt informasjon, lokalisert hos en aktør/ databaseansvarlig. (I dette eksemplet v/SiV)

13 Tilknytning Norsk helsenett
Meldingsbasert og direkte replikering Norsk helsenett Tilknytning Norsk helsenett Dataflyt Primærleger Database Sandefjord kommune Database Database Database Database Sykehuset i Vestfold

14 Evaluering Det skal utarbeides en evalueringsplan
En doktorgradstipendiat skal følge prosjektet NSEP er rådgiver for prosjektet og veileder for stipendiaten

15 PLO-meldingen er klar! Rapport ved overføring av pasienter
Utskrivningsrapport Fagrapport Innleggelsesrapport Søknad om kommunale tjenester Tidlig melding Henvisning til kommunale tjenester Logistikkmeldinger Melding om innlagt pasient Melding om utskrivningsklar pasient Avmelding av utskrivningsklar pasient - startdato Avmelding av utskrivningsklar pasient - stoppdato Melding om utskrevet pasient MERK! Det pågående arbeid i ELIN kommune kan medføre endringer i navn og anvendelser av dette meldingssettet Medisineringsmelding

16 Sikkerhet og juss (lovbestemmelser)
Arkivloven (lov av 4. desember 1992 nr 126) Forskrift om kontrollkommisjonens virksomhet (forskrift av 21. desember 2000 nr 1408) Forskrift om pasientjournal Forvaltningsloven Helsepersonelloven Helseregisterloven Kommunehelsetjenesteloven Offentlighetsloven Pasientrettighetsloven Personopplysningsforskriften Personopplysningsloven Psykisk helsevernloven Smittevernloven Sosialtjenesteloven Spesialisthelsetjenesteloven Statlig tilsyn med helsetjenesten

17 Framdrift 2006 Ansette stipendiat knyttet til evaluering og utarbeide evalueringsplan i samarbeid med denne. Arbeide aktivt med informasjonsspredning i henhold til vedlagte informasjonsplan (vedlegg 2), og i tillegg delta i KS sitt strategiarbeid for informasjonsspredning. Gjennomføre en pilot og hospiteringsordning mellom en korttidsavdeling på sykehjem, en hjemmetjenesteavdeling, fastlege og SIV. Ta i bruk nytt fagsystem for EPJ. Tilrettelegge kommunens og SIVs fagsystemer (inkl. EDI-løsning) for utveksling av pasientinformasjon. I første omgang epikriser. Koble oss til Norsk Helsenett.

18 Organisatoriske utfordringer
Forskjellige kulturer (kommune, sykehus og fastleger skal kommunisere) Hospiteringsordning

19 Informasjon Informasjonsplan
Vi har krav på oss til å informere på lokalt og nasjonalt nivå

20 Tekniske utfordringer
Tilpasse eget fagsystem for meldingsutveksling (tilgjengelige meldingsstandarder, PLO-meldingen utarbeidet av KITH) Sikre at mottaker har et system Kryptering av pasientinformasjon Tilknytning til Norsk Helsenett

21 Skissemessige løsningsmodeller for informasjonsutveksling:

22 Tilknytning Norsk helsenett
Dataflyt Primærleger Sandefjord kommune Sykehuset i Vestfold

23 Indekseringstjeneste - web
Tilknytning Norsk helsenett Norsk helsenett Indekserte, søkbare databaser Primærleger Database Sandefjord kommune Database Database Database Database Sykehuset i Vestfold Indekseringstjeneste - web

24 Organisatoriske utfordringer:
Forskjellige kulturer (kommune, sykehus, fastleger) skal kommunisere Fastlegene har kommersielle interesser som gjør at de må se fordel av samarbeid/eller se ulempe av å ikke gå inn i samarbeid

25 Introduksjon Se på informasjonsstrømmen og informasjonsbehovet mellom forvaltningsnivåene Aktører i Samhandling: Siv :7 enheter Kommunen: 7 enheter Fastlegene

26 Inn- og utskrivninger mellom nivåene
Beskriv samhandlingsaktivitetene dere imellom Hvordan foregår inn/ut-skrivinger dag? Behandlingsmål? Får rett person rett informasjon? Hvordan er det ønskelig at det skal foregå?

27 Nå: Fra sykehus til kommune

28 Nå: Fra kommune til sykehus
Alle kommuner forskjellige SITUASJON RISIKO Obs! legevakt Akutt Dok. ofte utilgjengelig Mangelfull Melding om: Innleggelse KOMMUNMEN SYKEHUSET I VESTFOLD Planlagt Fra sykehjem ved tlf. og/eller skriftlig Manglende info om andre tj. og utførelser Fra hjemmetj. ved telefon Mangelfull dok. Kveld/helg utsatt Fastlege Muntlig info Papirer sendes m/pas. Mangelfull På avveie Åpen retur Ikke alltid informert Prøver er allerede gjort

29 Status PLO-meldingen, jan.06
Ingen EPJ-system har implementert PLO-meldingen KITHs testserver er klar for testing av PLO-meldingen Akseptansetest for PLO-meldingen er under utarbeiding Enkelte leverandører har signalisert at de vil implementere den… I påvente at dette har flere sykehus begynt å overføre sykepleierapport med bruk av epikrisemelding

30

31


Laste ned ppt "Sandefjord kommunes fyrtårnprosjekt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google