Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt dobbeltspor Oslo – Ski Follobanen Ski Ungdomsrådet, Ski 22 mars 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt dobbeltspor Oslo – Ski Follobanen Ski Ungdomsrådet, Ski 22 mars 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt dobbeltspor Oslo – Ski Follobanen Ski Ungdomsrådet, Ski 22 mars 2010

2 Hva er Follobanen Forslag til planprogram Spørsmål

3

4 Follobanen

5 Hva er Follobanen?

6 ØstfoldbanenFollobanen Ca 80 km/t 250 km/t eller mer LokaltogRegionaltog Alle dagens stasjonerHøyhastighet Ny stasjon KolbotnDirektelinjeGodstrafikk Follobanen og Østfoldbanen i samspill Oslo Ski

7 ° Planprogram Follobanen| 17.02.2010 Dyp eller grunn tunnel?

8 Alternative tunnelkonsept Konvensjonell sprengning. Rømning hver 1000 m. Konvensjonell sprengning. Parallell rømningstunnel. Tverrforbindelser hver 1000 m. Konvensjonell sprengning. To parallelle løp. Tverrforbindelser hver 500 m. TBM + betongelementer. To parallelle løp. Tverrforbindelser hver 500 m.

9

10 Hva er et planprogram? Det skal si noe om fremdrift på planarbeidet. Det skal beskrive medvirkning. Et planprogram skal fortelle hvilke temaer som skal utredes. – Både i anleggsperioden – og i driftsperioden.

11 ° Planprogram Follobanen| 17.02.2010

12 Viktige prinsipielle avklaringer som må tas. Dyp eller grunn tunnel Drivemtode; sprenge eller bore Rømningsveier Østre eller vestre innføring til Ski stasjon.

13 Viktige punkter å ta hensyn til ved planlegging. Plassering av anleggsområder Massetrransport (4 mill m³ stein) Jordvern, landbruk, Kulturlandskap, kulturminner Vilt og friluftsliv Vann og vannmiljø Sårbare naturmiljøer

14 ° Planprogram Follobanen| 17.02.2010 Særlige sårbare områder Taraldrud -Biologisk mangfold, friluftsliv, kulturminner, forurenset grunn Vevelstad -Nærmiljø, anleggsstøy Dagstrekning nord for Ski stasjon -Kulturminner, landskapsinngrep, støy

15

16 ° Planprogram Follobanen| 17.02.2010 Mot Ski stasjon

17 Landskap og naturmiljø – omfang av inngrep, tilbakeføring Grønnstruktur – konflikt friluftsinteresser Biologisk mangfold – utslipp i forhold til sårbare arter Biologisk vern – spredning av fremmede arter Nærmiljø, barns interesser og friluftsinteresser - anleggstrafikk Arealbruk for rigg- og anleggsområder – omfang og konfliktnivå Generell tilgjengelighet på offentlig vegnett - beredskap Masseras i tunnel – risiko ved sprengning Plassering av tverrslag og rømningsveier - plassering og arealbehov Robusthet – avklaring av planområdets omfang Kulturminner og kulturmiljø Universell utforming og fremkommelighet Konsekvenser - anleggsperioden ° Planprogram Follobanen| 17.02.2010

18 Konsekvenser - driftsperioden Prissatte: Miljøfaglige, tekniske og økonomiske forhold Ikke prissatte: Natur- og ressursgrunnlaget Estetikk og byggeskikk Landskap Byutvikling og arealbruk Teknisk infrastruktur Verneinteresser/kulturminner og kulturmiljø Risiko og sårbarhet Friluftsliv Barns interesser Universell utforming Juridiske forhold ° Planprogram Follobanen| 17.02.2010

19 –Jernbanetekniske krav –Geologiske- og drivemessige utfordringer – Hensynet til omgivelsene – Miljø og samfunn, positiv arealutvikling Fokus på Follobanen skal oppfylle både nåtidens og fremtidens krav

20 ° Planprogram Follobanen| 17.02.2010

21 Medvirkning og dialog

22 ° Planprogram Follobanen| 17.02.2010


Laste ned ppt "Nytt dobbeltspor Oslo – Ski Follobanen Ski Ungdomsrådet, Ski 22 mars 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google